DÜŞÜNCE https://www.fikircografyasi.com/ tr Osmanlının Bir Kültür Politikası Var mıydı? https://www.fikircografyasi.com/makale/osmanlinin-bir-kultur-politikasi-var-miydi <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Osmanlının Bir Kültür Politikası Var mıydı?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">Tarih anlayışımız daha çok siyasi tarih merkezli bir çerçeveye oturduğu için Osmanlı Devletinin aslında günümüzde de devam etmekte olan kültür, sanat boyutunu yeni yeni tartışmaya açıyoruz. Açıkçası pandoranın kutusu açıldıkça da ortaya şaşırtıcı ve güzel şeyler dökülüyor. Benim gündeme getireceğim konu da bunlardan biri.</p> <div class="align-left" data-quickedit-entity-id="media/668"> <div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/fcd8/files/styles/large/public/resimler/ulkeler/osmanli_1.jpg?itok=LWZfnsZe" width="402" height="480" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-large" /> </div> </div> </div> <p class="text-align-justify">Osmanlı devleti pek çok alanda bağlı bulunduğu İslam uygarlığının takipçisi olmakla birlikte özellikle yaşanılan coğrafyanın ve bu coğrafyada yer alan eski medeniyetlerin etkisi ile yeni oluşumlar meydana getirmiş ve bu yeni katkılarla Türk İslam uygarlığını kendine özgü bir çerçeveye taşımıştır. Aslında genelde İslam uygarlığını da böyle bir çerçevede değerlendirmek mümkündür: Nasıl ki dağ başında tümüyle saf bir özellik arz eden kartopu aşağıya doğru yuvarlanmaya başladığı andan itibaren geçtiği yol üzerindeki farklı cisimleri, bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz, içine alarak ve büyüyerek yoluna devam ediyorsa uygarlıklar da benzer süreçleri yaşayarak doğar, büyür ve gelişirler.  Osmanlı, uygarlık noktasında Selçuklu ile ilişkili ama ondan farklı. Onlar tarihte kalmadan mevcut duruma eklemeler yaptılar. Mimariye bakmak bile aradaki farkı görmeye yeter.</p> <p class="text-align-justify">Osmanlı yönetimi ve toplumu, 8. Yüzyıldan itibaren bir uygarlığa dönüşme istidatı gösteren İslam düşüncesinin ustadan çırağa geçen bir zanaat gibi 12. yüzyıla kadar Arapça, bu evreden 16. yüzyıla kadar Farsça eliyle devam eden, özellikle yazılı kültürün sözü edilen yüzyıldan itibaren Türkçedeki ve Türk-İslam uygarlığındaki en önemli temsilcisidir.</p> <p class="text-align-justify">Kültürel gelişmeler siyasi gelişmeleri belli mesafeden izler. Bunun en karakteristik görünümlerinden birini Osmanlı devlet yapısı içinde gözlemlemek mümkündür. Bu anlamda Osmanlı Devleti kuruluş aşaması olan 14. Yüzyılda, daha çok  kuruluşun getirdiği sancılarla boğuşmuş, yine bu konumun doğal bir yapısı olan kaba inşa faaliyetleri ile meşgul olmuştur. Devlet siyasi sınırlar itibariyle büyüdükçe; komşu Türk Beylikleri olan Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Karamanoğulları gibi yönetimleri kendi bünyesine kattıkça, buralarda daha şehirli bir hayat tarzı var olduğu için, o yörelere mensup kültür sanat adamları da Osmanlı Devletinin sınırları içine girmiş ve Osmanlı kültürünün böylece temelleri oluşmaya başlamıştır. Kuşkusuz, bu oluşumda daha önce   kendinden önceki dönemlerde oluşmuş Kahire, Tebriz, Bağdat, Semerkant, Hama ve Basra gibi uygarlık merkezlerinin etkileri olmuştur. İlk dönem Osmanlı aydınları aynı kaynağın ürünü olmakla birlikte biraz farklı üslup özellikleri taşıyan bu merkezlerde eğitim görmüş ve böyle bir birikim ve bakış açısıyla Osmanlı ülkesine dönmüşlerdir. Bu etkileri  edebiyatta, mimaride, hat ve plastik sanatlarda, musikide ve bütün bunların bir anlamda motivasyonu olan  tasavvufi anlayışlarda görmek mümkündür.</p> <p class="text-align-justify">Aslında Osmanlı kültüründe zihniyet olarak birbirine paralel giden iki temel akımı gözlemlemek mümkündür. Bunları, daha çok zahiri ve şer’i bakış açılarını esas alan ilmi anlayışla tasavvufa yaslanan batıni anlayış olarak tanımlamak mümkündür. Her ikisi de birbirini küçümseyerek varlıklarını sürdüren bu akımlar, zaman zaman birbirlerine galebe çaldıkları dönemler olmakla birlikte, bütün Osmanlı Devleti boyunca yan yana yaşamaya devam etmişlerdir.</p> <p class="text-align-justify">Osmanlı Devleti içinde bir kültürel bakış açısının oluşmaya başlaması ve bunun bir farkındalık olarak ortaya çıkışı II. Murat devrinde başlar. Aslında bu dönemi Emevi yönetiminin son devrelerinde ortaya çıkan Şuubiyye hareketine benzetmek mümkündür. Bu hareket nasıl Arapça’ya karşı Farsça’nın bir başkaldırı ve başarısı ise II. Murat devri de Anadolu’da beylikler döneminden itibaren – biraz da yeni beylerin Türkçe’den başka bir dil bilmemesinin etkisiyle- başlayan Türk Dili’ne ve kültürüne gösterilen ilginin bir devlet politikası haline gelmesi ve saraydan teşvik görmesi hadisesidir.</p> <p class="text-align-justify">Bu oluşum zamanla daha nitelikli bir konum kazanmış ve İstanbul’un fethinden sonra artık Osmanlı üslubu diyebileceğimiz bir çerçeveye bürünmeye başlamıştır. Bunun en somut göründüğü alan mimari, en yoğun göründüğü alan ise yazılı edebiyattır (özellikle şiir). Edebiyattaki ilk örnekler Şeyhî, Ahmet Paşa ve Necatî’dir: Bunlardan Ahmet Paşa daha çok mükemmel örneklerini vermiş İran edebiyatının yeni bir dille ifadesi özelliği taşırken, Necatî ise o güne kadar folklorik üslup çerçevesi içinde varlığını sürdüren birikimi bir edebi dil konumuna taşıyarak kendisinden sonra Bakî ile klasik üsluba dönüşecek önemli bir geleneğin başlatıcısı olmuştur. Bu yapı, sadece edebi alanda değil, 16. yüzyılda mimari, diğer güzel sanatlar, hatta tarih yazıcılığında bir imparatorluk kültür ve kimliğine dönüşmeye başlar.</p> <p class="text-align-justify">Bilinçli ya da bilinçsiz oluşturulmak istenen bu ortak kültür ve kimliğin ortaya çıkmasında hamilik çok önemli bir rol üstlenir. Merkezde saray, devlet büyüklerinin mekanları, taşrada şehzade sarayları, paşa ve bey konakları hamilik merkezleri olarak dikkat çeker. Bu yapı 16. yüzyılda kurumsal bir kimlik kazandıktan sonra 19. yüzyıla kadar devam edecektir.</p> <p class="text-align-justify">Bütün bu gayretler sonucunda Osmanlı toplumu dünyada sınırlı sayıda millete nasip olan bir yüksek kültür donanımına ulaşır. Kanuni döneminde başta padişah, Kanuni Sultan Süleyman, vezir, Sokullu Mehmet Paşa, Kaptan-ı Derya, Barbaros, mimar, Sinan, şair, Baki gibi muhteşem tablo bu çabanın ürünüdür.</p> <p class="text-align-justify">Bundan sonra içerik olarak büyük bir değişiklik yaşamaksızın üsluba dayalı arayışlar çerçevesi içinde Sebk-i Hindi, Hikemi tarz ve Mahalli üslup gibi adlarla devam edecek olan edebi gelenek, dünyada hemen hemen hiçbir kültürel etkinliğe nasip olamayacak bir süreç içinde ve hakim bir tarz üzerinde 19. yüzyıla kadar   varlığını devam ettirmiştir. Benzer şekilde mimari, plastik sanatlar ve musiki de üslup değişiklikleri ile varlığını sürdürür.</p> <p class="text-align-justify">Osmanlı kültür siyasasında İstanbul’un fethi sonrasında karar verici en önemli aktör Fatih Sultan Mehmet’tir. Fakat, onun temellerini attığı bu yapılanmayı oğlu II. Bayezid bir sisteme kavuşturmuştur.   Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim gibi çok önemli iki karizmatik liderin arasında kaldığı için silik bir padişah intibaı veren II. Bayezid, aslında tam da bu hareketli dönem içinde elde edilen verilerin bir sisteme dönüştürülmesi noktasında olması gereken bir isim olarak kültür tarihimizin ve kültür politikalarımızın en önemli adlarından birisidir. Şair padişahlar içinde ilk mürettep divanın sahibi, plastik sanatların saray himayesine alınarak bir sisteme dönüştürülmesi, mimariye kazandırdığı yeni isimler ve yeni ivme, edebi alanda oluşturduğu himaye sistemi, elit eğitimine ilgisi, onun kültürel alandaki önemini gösteren örneklerdir. Kendisinden sonra kısa süre padişahlık yapan oğlu Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı sonrasında Tebriz ve çevresinden getirdiği çok sayıda sanatçı ile Doğu ve Batı kültürleri arasında yeniden bir sentez oluşturmuş ve böylece doğu Türk-İslam kültüründe teşekkül eden birikimle Osmanlı kültürünü son bir kez güçlendirmiştir. Kuşkusuz, Kanuni Sultan Süleyman döneminde siyasi alanda olduğu gibi kültürel alanda da elde edilen parlak başarılar İstanbul’un fethi sonrasından itibaren yatırım yapılmaya başlanan kültürel birikimin muhteşem patlamasıdır. Kuşkusuz, Kanuni Sultan Süleyman atalarından devraldığı birikimi en üst düzeyde teşvik ederek bunun gelişmesine zemin hazırlamış ama başka alanlar gibi asıl daha önceki birikimlerin bir anlamda  değerlendiricisi olmuştur. Böylece artık bir Osmanlı kültüründen söz etmek her bakımdan mümkün hale gelmiştir.</p> <p class="text-align-justify">Tarihte uzun onaltıncı yüzyıl olarak adlandırılan Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemi sonrasında yöneticilerin sanat ve sanat faaliyetleri ile ilgili tavırları, oluşan geleneği büyük ölçüde takip etse de gerek siyasi yapının önceki dönemler gibi olumlu seyretmemesi, gerekse de yöneticilerinin önceki dönemlerle karşılaştırıldığında uzun süre tahtta kalan istikrarlı bir yapı sergileyememeleri sonucu sanat-saltanat ilişkileri farklı bir boyuta  taşınmıştır. III. Murad ve III. Mehmed dönemleri bu bağlamda değerlendirildiğinde bir geçiş dönemi olarak düşünülebilir. Çünkü her iki sultanın yönetimi dönemindeki kültür sanat üretimleri klasik dönemin ürünleri olarak değerlendirilmekle birlikte özellikle dilde aşırılığa kaçış, öbür alanlarda da soyuta yönelme eğilimine karşılık, Devlet bir anlamda sanata müdahale eder ve faaliyetlerin doğal seyre çekilmesini sağlar.   Mesela bu dönemde sultanın meddahlar, kıssahanlar ve mukallitleri   nedim/musahip olarak yakınında görevlendirmesi dikkat çekicidir. Yöneticilerin bu dönemde eserlerin sade yazılması konusunda verdikleri direktifler sadece edebiyat metinlerine değil, diğer sanat dallarına da yansımış ve yerli bir ekol vurgusu ortaya çıkmıştır. Hatta bu talepler metinlerin içeriklerine ve sanat faaliyetlerine yön vermiştir.</p> <div class="align-left" data-quickedit-entity-id="media/850"> <div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/fcd8/files/styles/large/public/2020-04/mahmud_pasha.png?itok=vu-w4_pa" width="350" height="480" alt="" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-large" /> </div> </div> </div> <p class="text-align-justify">Padişahlar yanında özellikle Fatih Sultan Mehmed’in veziri olan Mahmut Paşa, Osmanlı kültürüne katkıda bulunan çok önemli isimlerden bir diğeridir. Sözü edilen Paşa, aynı zamanda Fatih döneminden itibaren bu kültürün nasıl güçlü bir devşirme kabiliyetine sahip olduğunun da çok önemli bir göstergesidir. Bilindiği gibi bir Hırvat beyinin oğlu olarak dünyaya gelmiş Mahmut Paşa, hayatının erken dönemlerinde Osmanlı akıncıları tarafından devşirilmiş ve bu konumdaki Hristiyan devşirmeler gibi bir ailenin yanına yerleştirilerek Türkçeyi ve İslami adetleri öğrenmesi sağlanmış, ardından acemi oğlanlar kışlasında zekası ve kabiliyetleri ile dikkat çekmesi neticesi Enderun’a alınmış, burada da olumlu vasıflarıyla temayüz etmesi sonucu olarak Fatih Sultan Mehmed’in ders arkadaşı olarak seçilmiştir. Eğitimlerini birlikte sürdüren bu iki deha, daha sonra da birlikte çalışmaya devam etmişler, birisi Osmanlı tahtının padişahı olurken diğeri de Veziriazamlık makamına oturmuştur. Her ikisi de divan sahibi birer şair, Türkçenin dışında birkaç yabancı dil bilen ve Doğu ve Batı dünyasının başta felsefe olmak üzere temel bilgilerine, güzel sanatların değişik şubelerine hakim isimlerdir. Asıl belirtilmesi gereken Mahmut Paşa’nın Türkçeyi sonradan öğrenmiş birisi olarak divan edebiyatı geleneğinde şiir yazabilecek kadar bu dilin inceliklerine vakıf olmasıdır. Bu dönemde artık Osmanlı kültürü kendi içine dahil olan bir yabancıya bu kadar güçlü şekilde etki edebilecek dominant bir karakter kazanmıştır.</p> <p class="text-align-justify">Kuşkusuz Osmanlı kültürü bu gücünü devletin bütün coğrafyasına yayılmış eğitim sisteminden alıyordu. Bu sistem bir taraftan medreseler eliyle ihtiyaç duyulan akli ve dini bilimleri öğretirken öte yandan tekkeler birer halk eğitim merkezi ve Mevlevilik gibi bir kısmı, güzel sanatlar akademisi gibi işin sanatla ilgili eğitimini tamamlamaktaydı. Ama yukarıda ifade edildiği gibi bu durum, 16. yüzyıldan itibaren öylesine hakim bir karakter kazandı ki İmparatorluk coğrafyasının en batı noktası olan Balkan şehirlerindeki yapıyla doğusundaki bir şehirdeki yapı, küçük coğrafi yapı malzemesi ve özellikleri istisna edilecek olursa aynıydı. Bunu en karakteristik olarak bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmış Mimar Sinan ve öğrencilerinin mimari eserlerinde görmek mümkündü. Bunun yanında yine Osmanlı coğrafyasının en batısındaki şehirlerinde örneğin Bosna’da yaşayan bir şairin divanı ya da mesnevisi ile Bağdat’ta yaşayan yahut Amasya’da yaşayan Diyarbakır’da veya Üsküp’te yaşayan bir şairin eseri hem şekil hem de içerik bakımından büyük ölçüde aynıydı.</p> <p class="text-align-justify">Bu kendine yeten tablo 18. yüzyıla kadar devam etti. Ama artık  sadece Osmanlı Devleti değil bütün Avrupa merkezli imparatorluklar sıkıntı içindeydi. Çünkü bu yapıyı meydana getiren insan unsuru değişmiş, ulus devlet anlayışı moda olmuş, bu da başta yönetim olmak üzere pek çok şeyi tartışmaya açmıştı. Bu dönemlerde Osmanlı aydınlarının çok sayıda layihalar hazırlayarak bunlarla devleti kurtarmaya çalıştıkları malumdur. Elbette bu çareler bütünüyle Avrupa ve Rusya karşısında yenilmeye başlayan askeriye üzerineydi. Bunun için pek çok değişikliğe gidildi. Bu faaliyetler kaçınılmaz olarak eğitime yansıdı ve sonucunda da yeni bir insan ve yeni bir zihniyet oluşmaya başladı. Bu yeni anlayış kültür ve sanatta da artık geleneksel birikimle yetinemezdi. Özellikle Tanzimatla birlikte tabii önce yönetime yönelik sistem arayışları başladı, ardından da kültürün içerdiği her şey tartışılmaya başlandı. Bu da ister istemez geleneksel müzik yanında batı müziği, eski mimari yanında batı tarzı binalar, hat yanında modern resim, divan edebiyatı yanında Avrupai etkide yeni örnekler, medrese yanında yeni mektebi ortaya çıkmaya başladı.</p> <p class="text-align-justify">Devlet kendince bu ikileme çare üretmeye çalıştıysa da bu mümkün olmadı.<br /> <br /> <strong>Sonuç </strong><br /> <br /> I. Dünya Harbiyle birlikte bir devletin ve bir medeniyetin kaybıyla sonuçlandı. Tabii yeni devlet, yeni bir kültür sanat anlayışı demekti. O da elbette başka bir yazının konusu.</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/mustafa-isen" lang="" about="/yazarlar/mustafa-isen" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Mustafa İsen</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Cu, 04/10/2020 - 20:58</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <article role="article" data-comment-user-id="0" id="comment-226" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <div class="comment__meta col-sm-3"> <span class="hidden text-danger" data-comment-timestamp="1586716350"></span> <small class="comment__author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Neşat Sazoğlu </span></small> </div> <div class="comment__content col-sm-9 card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title"><a href="/comment/226#comment-226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="tr">Hocam, bir solukta okudum. …</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hocam, bir solukta okudum. Bilimsel ve tez sayılacak bir makale. Aklına ve bilgine sağlık...</p> </div> <nav><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=226&amp;1=default&amp;2=tr&amp;3=" token="qwugjgJae-GoLIIM0tnNrGAtVCzjAZ2yest9PRZ5Pmg"></drupal-render-placeholder></nav> </div> <div class="card-body"> <span class="comment__time">Ct, 04/11/2020 - 14:09</span> <span class="comment__permalink"><a href="/comment/226#comment-226" hreflang="tr">Kalıcı bağlantı</a></span> </div> </div> </article> <article role="article" data-comment-user-id="0" id="comment-227" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <div class="comment__meta col-sm-3"> <span class="hidden text-danger" data-comment-timestamp="1586716350"></span> <small class="comment__author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">FERİDUN YAĞCI</span></small> </div> <div class="comment__content col-sm-9 card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title"><a href="/comment/227#comment-227" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="tr">Osmanlı kültür ve sanatının…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Osmanlı kültür ve sanatının Türk İslam uygarlığı çerçevesinde gelişmesine katkısı olan padişahlar dönemiyle bilgiler içermesi yönünden güzel bir yazı. Selam ve saygılar hocam.</p> </div> <nav><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=227&amp;1=default&amp;2=tr&amp;3=" token="JB6VFYA1NWGqkyRoUsY2gv4z_1HBhiCX9iyNLKWV0SM"></drupal-render-placeholder></nav> </div> <div class="card-body"> <span class="comment__time">Ct, 04/11/2020 - 16:24</span> <span class="comment__permalink"><a href="/comment/227#comment-227" hreflang="tr">Kalıcı bağlantı</a></span> </div> </div> </article> <article role="article" data-comment-user-id="0" id="comment-234" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <div class="comment__meta col-sm-3"> <span class="hidden text-danger" data-comment-timestamp="1586716350"></span> <small class="comment__author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ramazan TANRIKULU</span></small> </div> <div class="comment__content col-sm-9 card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title"><a href="/comment/234#comment-234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="tr">Böyle bir başlık uygun…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Böyle bir başlık uygun düşmemiş burada &quot; Klâsik Dönem Osmanlı Düşünce Dünyası&quot; denilebilir di. Ayrıca insanların sosyo ekonomik dönüşüm başlangıcı olan bilim ve teknoloji alanında özellikle İslam&#039;ı ve Devleti hurafelerle ilişkilendirmek suretiyle bilimde teknoloji de veya medreseler de nasıl geri kaldığımız hiç tartışmasız kabul edilen bir alan .Bunu günümüz dünyasında dijital devrim olurken sessiz sedasız bekleyen Türk Medeniyeti şimdi kendine neden soru sormuyor Neden geri kaldık . Niçin bilim insanlarımızın sayısı az. Dünyaya teknoloji ve bilim alanında katkılarımız az. Türkiye de ekonomik çöküntü nün temel sebebi teknoloji ve bilim alanında geri kalmışlık değil mi? Akademik personel veya akademisyenler sessiz kalmayı neden tercih ediyor? Bunlarla mücadele yöntemlerini nasıl değiştirelim gibi hiç bir düşünce yok ! Türk modernitesi ilgili tartışmalar niçin çok az ? Post-modern toplumları incele sonra buralarda tartışalım ki kültürü ve ahlâk sahibi olanlarla bu topluma katkı sağlamak amacıyla bir işimiz olsun. Maalesef akademisyenler mevkii ve makam için Liyakat ehli yerine cehalet ehli nasıl olur ? Gibi soruları soramıyoruz ? En güzel dileklerimizle Cehaletin örgütlü dinamik yapısından kaynaklanan içinde bulunduğumuz ideolojik kısır tartışmalar ne zaman son bulur?</p> </div> <nav><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=234&amp;1=default&amp;2=tr&amp;3=" token="4yDB1Ncif0yFm4uLOfDiPj0wK6-_Dxzasrr0na0H3_k"></drupal-render-placeholder></nav> </div> <div class="card-body"> <span class="comment__time">Pa, 04/12/2020 - 17:26</span> <span class="comment__permalink"><a href="/comment/234#comment-234" hreflang="tr">Kalıcı bağlantı</a></span> </div> </div> </article> <article role="article" data-comment-user-id="0" id="comment-236" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <div class="comment__meta col-sm-3"> <span class="hidden text-danger" data-comment-timestamp="1587022594"></span> <small class="comment__author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Hüseyin Bürge </span></small> </div> <div class="comment__content col-sm-9 card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title"><a href="/comment/236#comment-236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="tr">Muhterem hocam sayın vekilim…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Muhterem hocam sayın vekilim yüreğine sağlık selam dua ile</p> </div> <nav><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=236&amp;1=default&amp;2=tr&amp;3=" token="uLp2MWrUNdCTDgmllqnhLMsy1ZnprVhbnEDbX8jXlPs"></drupal-render-placeholder></nav> </div> <div class="card-body"> <span class="comment__time">Pt, 04/13/2020 - 20:33</span> <span class="comment__permalink"><a href="/comment/236#comment-236" hreflang="tr">Kalıcı bağlantı</a></span> </div> </div> </article> <article role="article" data-comment-user-id="0" id="comment-239" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <div class="comment__meta col-sm-3"> <span class="hidden text-danger" data-comment-timestamp="1587022594"></span> <small class="comment__author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mehmet doğan</span></small> </div> <div class="comment__content col-sm-9 card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title"><a href="/comment/239#comment-239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="tr">sevgili hocam.. beğeniyle…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>sevgili hocam..<br /> beğeniyle okudum.. bildiklerimiz üzerinden farklı zaviyeler gelişti zihin haritamızda.! bir atlas gibi paramparça türk ve islam coğrafyasının kültür ve sanat üzerinden tekrardan okumalar; analizler yapması kaçınılmaz gözüküyor..<br /> dua ile esenlikler diliyorum, kalem ve kelamınıza sağlık.!</p> </div> <nav><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=239&amp;1=default&amp;2=tr&amp;3=" token="pf2J45omVnvNvamW3DAdIIIGttiAdtiyM2Vdlj94p-c"></drupal-render-placeholder></nav> </div> <div class="card-body"> <span class="comment__time">Çar, 04/15/2020 - 23:34</span> <span class="comment__permalink"><a href="/comment/239#comment-239" hreflang="tr">Kalıcı bağlantı</a></span> </div> </div> </article> <article role="article" data-comment-user-id="0" id="comment-314" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <div class="comment__meta col-sm-3"> <span class="hidden text-danger" data-comment-timestamp="1588036392"></span> <small class="comment__author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Nur GÜL</span></small> </div> <div class="comment__content col-sm-9 card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title"><a href="/comment/314#comment-314" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="tr">Ancak bu kadar düzgün ve net…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ancak bu kadar düzgün ve net anlatılabilirdi. Kaleminize sağlık! Hoşgörü değil ayrıcalık ve muhatabının sınırlarına müdahele isteyenler sizi suçlamaya devam edecektir. Lütfen geri adım atmayın. Destekçiniziz.</p> </div> <nav><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=314&amp;1=default&amp;2=tr&amp;3=" token="24wjOs4sldOl108DSfClb8IzTSVAy64sTeXwmNru5Sg"></drupal-render-placeholder></nav> </div> <div class="card-body"> <span class="comment__time">Sa, 04/28/2020 - 02:21</span> <span class="comment__permalink"><a href="/comment/314#comment-314" hreflang="tr">Kalıcı bağlantı</a></span> </div> </div> </article> <article role="article" data-comment-user-id="0" id="comment-410" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <div class="comment__meta col-sm-3"> <span class="hidden text-danger" data-comment-timestamp="1588351037"></span> <small class="comment__author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Nazlı Cerhan</span></small> </div> <div class="comment__content col-sm-9 card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title"><a href="/comment/410#comment-410" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="tr">Seslendiremediklerimizi…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Seslendiremediklerimizi MÜTHİŞ GÜZEL aktarmışsınız. Zihninize sağlık. Yorumlarıyla yıkıcılığa devam edenlerin sayısı inanın sizin gibi düşünenlerin sayısından çok çok daha az. Bizler sadece onlar gibi her dakika &quot;kendimizi ifade etme&quot; bencilliğine vakit ayıramıyoruz. Yazdıklarınızın her kelimesine canı gönülden katılıyorum. Benim fark ettiğim 30 yıldır acayip sistemli LGBT Propagandasıyla karşı karşıyayız. Vicdanımızla oynuyorlar. N&#039;olur yazmaya konuşmaya devam edin. İyi ki varsınız. Sizi tanımasam da düşüncelerimizi savunmaya devam edeceğiniz inancıyla yüreğim ferahladı. Minnet ve saygılarımla...</p> </div> <nav><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=410&amp;1=default&amp;2=tr&amp;3=" token="SbblfnsYCPDbSy45C77twinJhF5xzopfl2O29zR-D8s"></drupal-render-placeholder></nav> </div> <div class="card-body"> <span class="comment__time">Per, 04/30/2020 - 22:26</span> <span class="comment__permalink"><a href="/comment/410#comment-410" hreflang="tr">Kalıcı bağlantı</a></span> </div> </div> </article> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=806&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="7_0oaXek4OlPaBRMo8zTGE1E4kC4MT8ol8aRarGIghI"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 10 Apr 2020 17:58:39 +0000 Mustafa İsen 806 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/osmanlinin-bir-kultur-politikasi-var-miydi#comments Enflasyon, Faiz, Sebep-Netice, Vesaire Vesaire… https://www.fikircografyasi.com/makale/enflasyon-faiz-sebep-netice-vesaire-vesaire <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Enflasyon, Faiz, Sebep-Netice, Vesaire Vesaire…</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 11px;">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">Son günlerde piyasalar hareketlendi, dolar kuru aldı başını gitti, sebep-netice tartışmaları yeniden alevlendi. Enflasyon mu faizi doğurur, faiz mi enflasyonu? Sebep hangisi, netice hangisidir? Tavuk-yumurta misali ikisi de birbirinin hem sebebi, hem sonucu olabilir mi? Enflasyonu düşürmek için faizleri yükselterek mi işe başlamalı, yoksa düşürerek mi? Siyasi talimatla faizler ve enflasyon düşürülebilir mi? Düşmüyorsa bunun sebebi yine dış mihraklar mıdır? Bu yazıda bu tür soruların cevapları üzerine fikir jimnastiği yapılmaktadır.</p> <p class="text-align-justify">Öncelikle şu noktanın altını önemle çizerek başlayalım: politikacıların, idarecilerin yahut bürokratların pek hoşuna gitmese de, iktisadın da –aynen fizik kanunları gibi- evrensel yasaları vardır. Bunlar şartlar oluştuğunda hükmünü icra eder, biz farkında olsak da, olmasak da; sonuçlar hoşumuza gitse de gitmese de. Nasıl ki yerçekimi kanunu diye bir fizik kanunu vardır; yukarıdan bırakılan her cisim yerçekimi ivmesine bağlı olarak yükseklikle orantılı ve giderek artan bir hızla aşağı düşerse; mesela “ben bu kanunu tanımıyorum” diyen biri yüksekten atlamaya kalkıştığında her saniyede 9.8 metre daha hızlanarak aşağı düşer ve atladığı noktanın yüksekliği ve düştüğü zeminin sertliğine bağlı olarak ölür veya yaralanırsa; aynen bunun gibi, iktisadın evrensel yasalarına aykırı davranmanın da bir bedeli vardır ve yapılan hataların bedeli yüksek enflasyon, yüksek faiz, düşük büyüme ve ekonomik kriz olarak ödenir. Bu anlamda ekonomik krizler esasen bir “fiyat düzeltme hareketi”dir. Söz konusu evrensel iktisat yasaları arasında “beleşçiliğin imkânsızlığı,” “enflasyonun parasallığı” (karşılıksız para basımının enflasyon yaratması), “kıtlaşan nesnelerin fiyatının artması,” “piyasaya müdahalenin öngörülmeyen ve niyetlenilmemiş sonuçları olması” gibi kanunlar bulunmaktadır. Bu yazının asıl konusu faiz-enflasyon sarmalı olduğundan, iktisadın evrensel yasalarını şimdilik bir kenara bırakalım, kısmetse başka bir yazı dizisinde bu yasaları daha detaylı olarak ele alalım.</p> <p class="text-align-justify">Türkiye'nin gerek uzun, gerekse yakın dönem tecrübesi bu ülkenin ciddi bir enflasyon ve faiz sorunu olduğuna işaret etmektedir. Türkiye 1970’li yılların başından 2000’li yılların ortalarına kadar %50-%100 arasında gidip gelen kronik-yüksek enflasyonla yaşamış; 2004-2016 arası kısa süren tek haneli rakamlar döneminden sonra son beş yıldır çift haneli rakamlarda yüksek enflasyon yeniden arzı endam etmiştir. Daha kötüsü, son birkaç yıldır enflasyonun giderek daha da tırmanma eğilimi göstermesi, hatta son günlerde piyasa beklentilerine aykırı olarak yapılan faiz indirimlerinden sonra hiperenflasyon tehlikesinde söz edilmeye başlanmasıdır. Resmi rakamlarla TÜFE’ye göre %20 olan enflasyon rakamı piyasalar tarafından hiç de gerçekçi ve inandırıcı bulunmamaktadır. Daha gerçekçi bir rakamın ÜFE’nin işaret ettiği üzere %40-50 arasında bir rakam olduğunu söylemek mümkündür.</p> <p class="text-align-justify">Benzer şekilde, Türkiye'nin ciddi bir yüksek faiz sorunu bulunmaktadır. Türkiye istisnalar dışında dünya ortalamalarının üzerinde bir yüksek faiz faturası ödemek zorunda kalan bir ülkedir. Kur’an’ın yasakladığı “riba”nın ne olduğu, bunun Türkçe’ye “faiz” diye çevrilmesinin doğru olup olmadığı, riba ile günümüz finans piyasalarından borçlanmanın yahut parayı ödünç almanın bedelinin tam olarak aynı şey olup olmadığı, iktisat teorisinde bir üretim faktörü olan sermayenin üretimden aldığı pay olarak tanımlanan “interest” (faiz) riba olabilir mi, karşılıksız para basarak enflasyon yaratmanın vakayı âdiyeden olduğu, dolayısıyla paranın alım gücünün sürekli düştüğü bir ortamda enflasyon oranına eşit nominal faizin gerçekten “fazlalık” anlamında “faiz” olup olmadığı, vb. sorular üzerinde düşünülmesi, tartışılması, irdelenmesi gereken önemli sorulardır. Bütün bunları yine bir kenara bırakıp günümüzdeki durumu veri kabul ettiğimizde gördüğümüz manzara, son günlerde yapay olarak düşürülmeye çalışılmasına rağmen uzun dönemde Türkiye'nin yüksek faiz sorunuyla içiçe yaşayan bir ülke olduğudur. Uluslararası piyasalardan borçlanırken gerek resmi ve gerekse özel kurumlar, uluslararası referans faiz oranı olan Londra bankalar-arası borçlanma oranı LIBOR’un birkaç puan üzerinde bir fazla faiz ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bunun temel sebebi istikrarsızlık, öngörülemezlik ve ülke riskinin yüksekliğidir.</p> <p class="text-align-justify">Bilindiği üzere resmi çevrelerde faiz-enflasyon ilişkisi bağlamında ısrarla “faiz sebeptir, enflasyon netice” görüşü dile getirilmektedir. Oysa faiz-enflasyon ilişkisi bu kadar basit de, faizden enflasyona doğru tek yönlü de olmayan, çok sayıda başka faktörün de rol aldığı, daha karmaşık bir ilişkidir. Bu konuda daha isabetli bir benzetme tavuk-yumurta ilişkisi olabilir. Yani nereden baktığınıza, önceliği neye verdiğinize ve referans noktanıza göre faiz bazen enflasyonun sebebi, bazen sonucu olabilir.</p> <p class="text-align-justify">Faizlerin finansman maliyetleri üzerindeki etkisi dikkate alındığında, ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur’ görüşü kolayca anlaşılabilir: faizler artınca kredi maliyetleri, dolayısıyla üretim maliyetleri yükselir, maliyet artışları fiyatlara yansıtıldığı oranda da faizler enflasyona yol açar. Ancak mesele burada bitmemektedir. Meseleye bir de enflasyon ve tasarruf sahipleri cenahından bakmak gerekmektedir.</p> <p class="text-align-justify">Kredilerin kaynağı tasarruf sahiplerinin tasarruflarıdır. Faiz, yahut –kâr-zarar ortaklığı prensibine göre çalışan özel finans kurumlarının terminolojisinde- ‘kâr payı’ bugünkü tüketimden vazgeçmenin, onu geleceğe ertelemenin, insanların -bugün kendilerinin tadını çıkarabileceği şeylerden- ödünç alanlar lehine fedakârlık etmesinin bedelidir. Yarının ne olacağı belirsizdir, bir yıl sonra kimin ölüp kimin kalacağını Allah’tan başka kimse bilmemektedir. Bugün elimizdeki parayı mal ve hizmetlere harcayıp tadını çıkarmak varken, tasarruf etmekle aslında bunu geleceğe ertelemiş oluyoruz. İnsanoğlu doğası gereği peşin olanı veresiye olana, bugün olanı ‘gelecekte olması umulan’a tercih etmektedir; yani insanoğlunun zaman tercihi bugünden yanadır. Buna rağmen tüketimi geleceğe ertelemenin, bugün başkaları kullanabilsinler diye tasarruf edip ödünç vermenin bir bedeli vardır ki bu da faiz yahut kâr payı denen şeydir. Bu açıdan bakıldığında, enflasyon sıfır değilken, tükettiğimiz bütün mallar ve hizmetlerin fiyatları ortalama olarak yükselirken, altın ve dövizin fiyatı sürekli artarken paranın alım gücü sürekli azalmaktadır. Enflasyonun faizin sebebi haline gelmesi bu noktayla ilgilidir: yüksek enflasyon ortamında tasarruf sahiplerinin alım güçlerini koruma ve tasarrufları için reel getiri elde etme arayışı faizler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratır. Dolayısıyla enflasyonun yükselmesi faizlerin de yükselmesine sebep olur. Bu zaviyeden bakılınca faiz bir sebep değil, sonuç olmaktadır. Daha önemlisi enflasyonun da, faizlerin de yükselmesine sebep olan faktörler asla bunlarla sınırlı değildir.</p> <p class="text-align-justify">Enflasyonun başlıca üç sebebi vardır: aşırı talep (talep enflasyonu), maliyet artışları (arz enflasyonu), rekabet azlığı (piyasa/fiyat belirleme gücü, yani tekelleşme eğilimi). Bütün bunlardan daha önemlisi, karşılıksız para basıp piyasaya sürmenin, teknik tabiriyle ‘aşırı parasal genişleme’nin kaçınılmaz olarak fiyatları şişireceği, yani enflasyon yaratacağı gerçeğidir. 2020 yılında dünya ortalama olarak %10,6 oranında parasal genişlemeye giderken, Türkiye dar tanımlı paraya (M1) göre %90’ın, geniş tanımlı paraya (M3) göre ise %40’ın üzerinde parasal genişlemeye gitmiştir (Grafik 1 ve 2). TL’nin Dolar karşısında son iki yıldaki değer kaybı %50’nin üzerindedir. Kur artışları üzerinden ithal girdilerin, enerji maliyetlerinin, petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması, bunun sonucu olarak üretim maliyetlerinin artması arz enflasyonuna yol açmıştır. Aşırı parasal genişleme aşırı talep üzerinden fiyatları şişirmiş, ev, araba vs. her şeyin fiyatını artırmıştır. Bunlara ilaveten bazı sektörlerde piyasaya sadece bir elin parmak sayısını aşmayacak kadar az sayıda firmanın hâkim olması, yani bazı piyasalardaki tekelleşme ve oligopolleşme eğiliminin olması Türkiye'de enflasyonun azalmayı bırakın, hızlanarak artması için bütün koşulları yaratmıştır.</p> <p class="text-align-justify">Enflasyon yüksek iken faizlerin de yükselmesi, en azından düşmemesi beklenir. Hele hele enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı gibi hedefler varsa, sıkı para ve maliye politikalarıyla bu hedefin desteklenmesi gerekir. Oysa Türkiye'de, son günlerde olduğu üzere, sık sık beklenenin, olması gerekenin yahut iktisadi aklın ve evrensel iktisat yasalarının öngördüğünün tam tersi yapılabilmektedir. Enflasyon bu kadar yüksek iken siyasi baskıyla faiz indirimlerinin zorlanması enflasyon konusunda beklentileri kötümserleştirmekte, piyasaya güveni sarsmakta, öngörülebilirliği azaltmakta ve yerli paradan kaçışı (dolarizayonu) hızlandırmaktadır. Son günlerde art arda gelen faiz indirimlerinden sonra dolar kurunun ciddi biçimde artması iktisadi mantığa aykırı ve piyasa beklentileriyle uyumlu olmayan kararların kaçınılmaz sonucudur.</p> <p class="text-align-justify">Enflasyon bir yandan dar ve sabit gelirlileri fakirleştirerek gelir dağılımını kötüleştirmekte, bir yandan da fiyat istikrarı ve finansal istikrarı yok ederek belirsizliği artırmakta, öngörülebilirliği ortadan kaldırmakta, riskleri artırmakta, kaynak dağılımında etkinliği bozmakta, yatırım ortamını kötüleştirmekte, ülkenin uzun dönem büyüme performansını olumsuz etkilemektedir. Enflasyonun düşürülmesi için sıkı para ve maliye politikaları uygulanması, karşılıksız para basımıyla ölçüsüz parasal genişlemeye kesinlikle son verilmesi ve piyasa aktörleriyle diyalog ve işbirliği halinde beklentilerin iyileştirilmesi şarttır. Bunun için de olabildiğince öngörülebilirliğin artırılması, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve risklerin azaltılması gerekmektedir.</p> <p class="text-align-justify">Öte yandan siyasi talimatla faizlerin kalıcı ve sarsıntısız bir şekilde düşürülmesi mümkün değildir. Öyle olsa bu kadar kısa sürede bu kadar çok Merkez Bankası başkanı ve yönetiminin değiştirilmesiyle bu iş çoktan çözülmüş olurdu. Dünyada iki yıl gibi kısa bir süre içinde dört defa Merkez Bankası üst yönetiminin değiştirildiği başka bir ülke yoktur. Yerli paranın itibarı ve fiyat istikrarında başarı büyük ölçüde Merkez Bankasının itibarı ve bağımsızlığına bağlıdır. Bu çerçevede iktisadın evrensel yasalarına müracaat edecek olursak, faizlerin düşürülmesi için yapılması gerekenler şunlardır: siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması; enflasyonun düşürülmesi; iç ve dış yatırımcılara ve tasarruf sahiplerine güven verilmesi; dış ilişkilerin iyileştirilmesi; siyasi gerilimin düşürülmesi; yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'ye daha çok dış kaynağın çekilmesi; bunun için de hukuk devletinin güçlendirilmesi, her türlü keyfiliğin önlenmesi, öngörülebilirliğin artırılıp belirsizliğin ve risklerin azaltılması. Faizler düştüğü halde yatırımcıdan beklenen, -siyasi otoritenin “bu yatırımcıyı da anlamıyorum” şeklinde serzenişine sebep olan- yeni yatırım hamlesinin bir türlü gelmemesinin sebebi budur: faizlerin tek başına ve öteki makro göstergelerle uyumsuz biçimde düşürülmesi yatırımların canlanması için yeterli değildir. Asıl önemli olan istikrar, öngörülebilirlik, ehliyet ve liyakate dayalı yönetim, keyfiliklerin önlenmesi, risklerin azaltılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir.&nbsp;</p> <p class="text-align-justify"><em><strong>Grafik 1: 2018-2020 Döneminde Türkiye'de Parasal Genişleme</strong></em></p> <p class="text-align-justify"><img alt="" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAFoCAIAAAE/V+2QAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP+lSURBVHhe7L0JgFXFmTZM0BhijOM4fo7j7+/n7/gZx89xGGOMY4z7qCHGEOMYosYYNQQBDSIiIpuA7CA0DTT7jmyyiIiIGyIiawMNNA30evvu+3r2c/6nznv69OF20zTQTfftrofbxVtVb22n6qm36qwdjHYG3uC2Dt5gB1wu1/LlyyFompZOpyHMmTPnyy+/hEDhw4YNgzt9+nS4NjZt2rRz504IwWCQQgiXXXaZJZlAnpZUg06dOsHt0OE0fTBmzBhLMvH0009bUuNwmtxRfDweX7BggeU3DGrwddddR94suN1uuPfdd9+6desg3HXXXWYwg7PB0WjUkuqgboMvvvhiSzKMcDh85513Wh4T1BONR64OaRoOZ4FcbfBZo/4G0/C79NJL4WJ83nPPPTfddBNkuMlkcu/evUwpN3GaHv7888+3bdtm0w8E69y5s5PSOYfTNBhUwaRleRw47VzaasE53NZx/hrM1hn4U5mr64ZOoRZMP4Xq0GhGnL8G/3zEtE6jFvx4xKJLRiz+/uh5w0YMeLNHD3O1lTo45af78n9xMO/e/Xn3fjnl6T1791d6jiqKYqZrYpzHHtYMwTBkw0A7VNa/aKykGAr61dBlQ0UMfhl0MkZA9rKz6cA5fObANgBQVZUEwCk3DF3XLckhQ7BzsPMH7EAoIFwQBF2W01Cusw9pAOfaYFEU4VINCNgkYTUGgQLJxW4hFouRl0IArPsjkQjJAIUjQ5/Ph1ZRIEGSJK/XS6y2k8uyjLI1VZHkM2D7uTYYVYFrVwI4bYPhEs6xwWeHHO5hBkx5ZzCcGc61wRhX2KOiPYlEglzUDM1A8wC0HC4CAyaggCisVSHAhez3+6EAGUA+cOGtrq5mic1wEoAqV2U4FEQYDh3+oWhQGiZ79OCRJx2C0yFneviDw66Lh8/XpJihKTvjCSvCtHGW2DjkRoNlUfr+sEWKoD66aHPn/CU6s9hniRyYtGRDS6mhkoikigpbg7KVCaCouqZooqSxI954NE0POwGuplIpy1MDsBFttjw1yGowAdY1q8Fo4f8atTTuCqjKSd2uqdIbgyeGky3R4DPqYQoBGtPD3xu34rLRs2Qh0k7MktJryx78V49Z0hUrlzNE626wZu0V6zaYhevqkcNF4Vg9J2QaQNNzuN4Go7V2g+ESQPW6Da7lsK4tL3PTxgkN9ng8doNNTYTDEFOiM0Br7OFQdVJXMv/v6GUXDl9MZwrQ4KjLpUsZpme2mglnhVbXYEEUY/7gW1/tMkQYJEU2mNmTJDnkdWtiALKqyV/k3ccSnBXOtcE49lg5AmgkgDbQ0hJ2CIHwYtzCxVHAKpLU4IVA4xmBCCEdCJFU4qpBC3y+UDLOAgFohuOiGA65N0+MJsSSta/Gk8lEKoyiZSkTjsXyZ82hmjQSzdLD6UQUk8r26f+p6xJFnb6HsXrSUpcOmp0RVOIwcsDgLcnrfDz/l3o60FrMEnoYrqMSesQXDmYShz4ephnqzun3GRpbBtoNlugkD5uJxHBGqm2wpk3be8SQVawf064dB9a/tj/v3kN5t4nI21AlUW2ldhitCfkiLlHb/tEkQ9YRly7/FOF2g2Oqun3sXV3eWzpn4V/CQtBusK7piwpL90/+r7gQcweqdXYYYWkl1l7zsNZtMISzmKbPuYczoqJj+OmGImJ5u2NF7yOlZZlIRGWLXlRFWbT3UNXX41Olayom3/qvb42OKCqWhCylGj0qSXvm3i6bW9r/M3bNsYL7kQRHkNrmbBgajD0jXAo094WAfOT4cWxBTbmxONcGpyRt796PYC7+97jlSTk15rt9nrAH0w+iqHJw8/ZXdRiz4gt3Cn54KRwAh8OR+P6ZjwYN47vpv6RwNNi5tCTU28Nnh3NtsCyibayPsF04hAFmGGF/OKvBcLHhDyUSkOClEIBN12Efwtz75hsqBgoLb/UNlmVUjlxCOMwajGpBNlvH6gcCg8YQKNxMylZaCCcdAgKx0kLbSLYDkT8MGI1kGu0I1RR18ZKVOuz1meBcG4xuUWQFbVBrzrOyQFOgGcWeV+BKWEeYNSY1uAiEFzokkxrcGpYyHdulKMjkPTuca4NhRr76/Bursg1CUwXs2S1Pw9CkQ0eOWnJT41wbDDOLHT+zq6c76LouHztRZnkaRCJS8cmmTZanqXHOQ9rQSg8XQ8Ayg0JOBYzulSvWWJ4GkUol/9brVcvT1DjnHmb7t8YNVIbm0DwznHuDcwy8wW0dvMEI6tDh6aefXrOGzaiTJk2aM4ftsDdu3EhLJQLdcelEfn7+ZZddhmUW5OPHj2PBBGHUqFFw7Xuc6I42ug3zvvvuQ/iVV15pxmTjwgsv3Lp1K8nXXnst6tCtWzfyAtu2bYN7drdO1d9guOvXrydveXk53I4dO956660UEo/HH3744c2bN5OXGoBqZd0va+Pyyy+3JBPOBlMIcPPNN1uSCUTRypmAxWZeXp7lMQznnXHPPvusJTUOZ3WQ6ju0V199tSXVAe0lWgnOpsE5jXoajLFks5HuKQVAS7i33Xbbk08+SSE5inoa/NFHHznvJiXhmmuuISHXwYd0WwdvcPPA2vvQttm8ubR2A03bLRZEN5eebmN9bjh/PdxpxJofj1iE32XD3n9m2gcC1hVaGo0LFa89MOX+g3n34nfsvTvWLJ1fdKKQ1nnNgfPVw+Z9KPRTdHaXKbsIwfpZMgzBDLAiDRVd34ydzDl8hqATjk4gxA7UzdOXWag3EGh8KjplOC9vxNfbvv7ya7aRaDzOtcEoG/D7/WnzCTGqCgl0Z50dSG4qlWIn/WoSQgAymQwFOuE8+W4DB8Xj8SAKsqYmNSUuq2c2/pumwajuWTQYLqHeBsuy3HCDzw453MPmFGdOf2eCc21wzLyDFDWL1CCRSCAQDcNRCAbZBVE7EJo4CtXV1VHzNlQAUXQVBs2AACAQXkJVVRVcBMbjSVcsFY1HkUtlRVUoHGJl626y3GeE3OhhGKubJ2+IGYaoaoGqSCx9ZteTnMiFBptmWjDUS0bMv2jYLI8nqbJLlmeJXJi0ZONHb83F4MWSRFVUt9cjCyKmZkWTdR1EPjOca4MBVN3n82U1GMhqMAmgaChkMtARTg12pgXouikzu4buYVMUG9vodmjCheqwd94pmL+ClBuPVj2kg9WR6/Pe7zB+kX3VsY2bpcm7K1X1pPmpjTe4w+hFinLSRUlng4ePHL1wzknvW2gMmobDqG7jGwzjbHsJaDACnWkxJ0kZ6cGpKxTNvL+yBnaDzRyxqKbgM0Cr62FMUbKu/fmzr44nZFc8rcqsh61TBtRgd1BKn7T8OiO0tgYzO/PDofM0TUxnVP8Jt9lgqCnfzH0F0YqqVm4bJ5l3mZ4dzrXBaBKaimGGNSBWjvCSC6OCowALBDtEOmgqLS2hDJlCCFg8UuBhWft/Rk+NZvwUiKVlHAvPTHLv/K6JtLv6y/xEUq12e2KROI5B1htMGomm72G2JDD0kq/mpaOVZ9DDfn+A3WmIxQULRD8LkpJ2lR2edH9g13R7xdxaZmm0gRrMbvQA4SRj/8ZhadeuaDSMqlLDTFeMh5NBXwwNk1kjrBkYDfb6PPfN3igYopypVpLbj0795ZH8+2TXLlkxF1M1e95WZ5YMXUlrxrFl3RARi3i2TXyQNEhTNLS1U/+Y/mro53l/+MfB8+m5aQANfmrxR0riOHt6GvMRa54sSymvrwINJh2Cs8GiKCIhhTce59ZgcwAbSjLiD4oZecfSX1/+zkghdQy1RvNA11gwtHXm3YaoHXrv/qnLX71+wqp4zEVmyRCNXhP7HXVXowPFVPWXhz5nZ25qBjkEzAJoG1bUzkBaYNPF50d+9dD7H3xAUY3HOTZYLT/wMcblDe8WZDLSHxZvYOSruWvOnqU7vLeo44SlhsZqmc1hLbaj/Ojtw98UfJWMwg6gG+3toY2WH9JoHAZmzB3Uw4GkeRs78dLZYBaEzY7Jw6wGozV6ojyeFvxBd9YTha20wVRvcBgmBwIqRCGIIkMFAZXGnge1hEu7JTrzCGUAChii2G9RKoAE6LvdboxhCiTAiwbTUXjjjTfP/ITHOTdYVTKYiqjd1AynAJDMFGoCkcr01epQViRIkoyDY4eTax8aaqoz6kxxjg3WS44Wsy44fdHaunUbLLFB6KqyfMUyy9MMOKcGo+O8Xo+gs+WCFXRqhOnMWyMQibKbD5oJ5zqkJUUyN6ynaTAR1vKcBiYFmg3n2mBzNDdj/Zoc595gjlYN3sFtHLyD2zga28EdTFjbujNB3buMG4lT3ZjbMKieAGQsQiHceOONFG7GM5DMlDp0KC0tpUBC165dKRa47bbbbLmyspIEAIHOd8UeP34cIXQ7c3FxMWS6R7Njx452cgi2TDhw4EBWSDOhsWVQbS688ELyEpxVnDx5Mty1a9eS14bdwXQX0gsvvAD3ueeeg0vJsYOAW1hYCBfo3LkzCc4Oxh7xvvvYI/AjR46ESxswHEG46BK4gK1f78hYt24dFYdUlBW8wO7du834k0D5EyiVE3VDgGuvvdaSDMPOExtIuBdddBF5n3/+eRKA8vLyiy+++Pbbb7f8zYZ66lovnK3CJpW85G7fvh0u3fG+c+fOJ554AsKAAQN69+4Nwe5gHDXo09GngfLwww+bMQx0hzwwa9asD8xzNqTZrVs3GgHUK7Ya8NBDD8Ht378/ee0a2h2MKoFS9FJoSkg6dgejbhRip0X3I5DqjIQgLu1F0R/0UAB15N133w2XADU7CeXzwAMPwMWIR2BJSQnkTZs20chevXo1XMK4cePgPvnkk1m0aVpYDeNoqzizDq47+8Ea0di0SdAA7MmK47yhsR3cr18/uPQucZoz0aP07Narr7JHXuv2PXX5VVddBffsLnhxnDsa28HoJyxwaAUEIubn599yyy2Q7efK0MHLli3Ly8vLMoqUhB4hc65FOc4PGtvBHDkK3sFtHG2yg7WaywGqeWFW1Q2VJLZ2AOpczXD4sSmyfwxWkpxFW+tgXVPMt3mxq+tmz5o/eFgfaoYkR6MRVdNisTiWivb1ZsSrepq9ukhjFwOtny7ruqLqiiBKiiKl0/FMWhBFkdaYuYI2x2BVZe/YA11VTTaYbH5DQUUHMl7LqYrKymMnystLyov27Tl+gp27MAz2Vnl0rIxBoMnoPvqxV0chShcj4XA8HJNTsWMlh+PxGO9gjlYE3sFtHC3cwZIk0R2SgCAIwWAQQjwep0CE2IGxWMypGQ6H4SWXQoBoNIoMI5EIZAqEi9wQiEyyApEwFAqRFzKERCIBwdakwGQyCSEQCMBNp9MIgZBKpZAnAm0FwKlpByIJXL/fT4VazQY09t2CcWOGJ5LJZp3xW7iD0Xj7njKALr9Yt+GaQCBdo8Qhs0MAdC1kHDLIdjg6GAKGgjMQnQGX7m4kwIsi4GIoWEEm0AdwoWknB1BDuD6fD65tfdG7cL1eL1y6GgHUG6iaNyJ6PB7IpHCewTu4FryDmx52m3EUAOpLOtAUiGNKzyVm9Tr1IiZVOwSa5HXOhAinkYGcIVMgQLnRgLBBfYmhA01bmWpIvY4iKJz2V9Tr9t2EFEhj1A5ETyMJDS/KH0A+shzSdO3E8RNKWiwuLrYHRJOjhTsYNowEOnB0HKmDIQA4Fk4GUyBAfUM9Ci+51LXoe7gEJAeDIdAhNpMyZWcHUwhAlaE62IHUK+AlQpAbBVJfgpcIdHYwokPhqgvHrB+z8zA6GVkrsoiuq/RXGOhJ0RrNyMfrqQoFI1VVVdiNVVZVsZytApsY7WKKhkAdTEAgFdGEUzQSiIqkGOoVQxZ7FP3rUOT/jpmJrbWIGUg1Lho15Z3vTqTNBwgdEKzTL7WlNT24Da7FWXew2QB0rzJx1+F7F6zTjLSoKhnFkFGQHFcNwQcbLBqRM/lMX1Oh5TuYBDqmdTsYaGQHAy3CYBUMVo2UoUdUvdPIOQF/AJSkp31ZrDmBZy2ydFUaMOCtGcvWp3VjydqPKbCZwKfoWpxRB0OUKtyPr17nVfW0Jry5eX+ftftkI+X1Mk2+irZwfjoYbt0OhntODFaN4+HUD0fOVdMJQTUSuiax5ZTCt0knIXcZrBrqje/O92tGkn0P2gqE28gONgvAspxd4GhWtHAHY2uBnsPhxnGEiw7GUUYPQYYAIBZHHAL6EjIEHCbEooMho0edmvBiq4N9MwXCRe8iEDJyhoxYCkcREJAJZATCBbDpgkt1QCnQB6h66CFKCKTS6Xgy4ZPlHw9alBTjafbWBgvQd7vd0KRUBASi11FKLB5DxzKbrCtL5839w1N/w25rw4ef0aFoJvApuhboGLgNM9iksBKT5bvGz/8yEMPGWRMsXjaOwchAZQ8QoxqW27zgU3QtTt3BapW7WtfF2/M/fHjWZkkXB35dctWgka4qr2IoKju9wcD6T5ervPGUqmKfRIHoYEVXfKEw/Cmptl3nDZzBtcjqYB17Hxk1jBYnhQ4Tl/tFmb1HxMTJZFUNPQNtSYlqurGv4Ne+bVP35f3a9eVIPXPkWN49e6bdI5Z9bgh6WmHnXM0swG89KaqV1R60nwU0G1q4g3GkMO2xcwVmO9HBEKhLKASxdMRTSdYlKrvtQlekdCAW1TWrgwFowqWuRTebYQwIh2WFgFFCXoLdwUypJpydqtQNfzCk6CrWP39c/sUdszeIoKBmVIUqDMkwX97FlAURCyvF4wuzD37JkqEp0vEte2c+pJatd/kr2EcAJeSMKkm6pCHTQMitGmJGYssxpJfYR1Z12PnDxcXWVN5syA0GYxJMJ4PsjJGaODTpZ4aSODTjP9HB1Je25rkzWDMwnnyyrl8xuMCNHjISSlrFghk2mBlgDf2lYyJOyBIGWuHUf9WVtGGebTY0BLEz1HybdBJO08GaIRqqK+rTDTkTUQw9vmfqw5gLBQ0TafzbDaN2L+gO+iA1dJE8q4PZx6dVY2FV1ffHf3jbm28f+WioIRzXYDU1A0thWOZ6Olg3SiOhC8auUDVRV5P7Cx4+kH9/+uj82P7lyfJtuuI3NEnRVDkdNeR4xIWZWYMRpuQnz9u8g81uSYs4RuZX+3XM0qrfzyZeKZUEPzDPGXKFd94zq9YNe2Vk/50LuiTd39Krs5AiGo0gVbkgFk67E/OhIetxQ82EwpjTI6EyQxFObBmxb8rPDhf8SkkWwuSFEGX2uhwq2j/ztuJJv/TuWRiKuNi3Ms3XqijY0KZgddPfH7oiXLLu0NRH2OjAXGvOq7SKVtmbkxhEM5BOWrG7/ExQp1IHo1/NMCuQTI/ZwcwLGbPDhs2b0e4PPvzQVGwutCyD9bQka2rMv2P2/tmPTJ/65+0fjj2xsNeRTwYFt+bJavQHYxeJmhGG/dN19sVotlxljAfYIktTvKmEpur5B0rfmNq7ZPJPPCe2anr6n0asfGD6ehmdxZZJhhDOiLCCNVM0hhFIn07FYFGrhWjxpM7PjB+EjQt67+Ng6j+GD9g95X74zLdgMZir6PrOZNUha+MYbI5Q1hINGhgmVjHNhhaeolPoL0Vh7zBkV0/FspAX3L1o/LJbp3x4+Vv57HhqqjfixWE4zSpal2RVFWJJyRDTfp95i6zFlVPbYC0aCUFJVz278n8x9b3fFc3+nSHIXnecvcTY6som7+DzjdxYZEFoJSc6zLCz7+CaaqEOyItNHLUlNQ9auINPnDjxlonBgwe/+eabXbp0gfu3v/0Nbr9+/eD279//17/+NRRefPHFgQMHwjto0CC4v//9799+++0//elPkAHIr7/+erdu3d54440nn3xywIABr732GpIDL7zwAhR+97vfUW6IQs7du3eH/h/+8AfkjCSIgvvyyy8j6vHHH4cOvHAR/sorr6DcRx55BGmRJyusf/+ePXvCffjhhxHVt29fCnz11VeR5L//+78h25p///vfEfjggw8iQ7TLHndffbXtmadfYR1tsEHZfGjRDsbqSlNe7tF9zKixGPBsYcJ2JucIXVMVdFuf16ynWJsEsiwtW7bk5Vdes/y5g5bsYDZ+ZVkU2Z1Q7GYqZjjP/f4V2HQ2qTYtwt5joiy88nIPy587aMkOZt/D0qRkMiFI5s0sbLdyrh0Mg6drUjQShumzgs4ZzCQrEVd1ldM25wpa2AazXjZ/uXfkcgQt3sEczQvewW0cvIPbOHgHt3HwDm7j4B3cxsE7uI2Dd3AbR2M7uEOHDp06dbI8ZwJ6j3RjQK8+PGvccccdN9xwAzIhIOTyyy8nYcmSJfaFIPt1iraaEwi56aabbNl+n7OtedVVV2WlqvfF36d6S7gNhNAFMdJvPpxZ7vRq6GHDhpEX2LlzJ9xRo0aRNy8vj4QJEyaQ4OxgxNJ7lZGKXr+8fPnyzZs3m5HGxo0bKYS8BDtngLKyS8cB2rRpE8l1QS+FJiChfRxvvvlmEhqG87hLkuTMDejbt68lOWC/cJX6FaCXS9MrW7t162aG1QJFZL1vvjlwBh28YUPtp4/onfY0Bgk41tQSG/T+WbuDp09nn0gtKirCiKYQgI4jvcq27vtqne90p5FEr4p//PHH4RLo+mtdOHuo3lkECk4dG5dccglceo24DbuDXS5X3fd302Xsum92r/c18AQqOplMUtrmwxl0MIFq5mw/dQO9T7awsLCkpGTmzJmCIJCOfXBxXK644goI3bt3pxCAcqO01MHpdLpnz54szjDuuusuEmyQZufOnd1uN4WcCs7OozrgcNft0awQm3xZ4VkMzoqlgW5/yIEqefHFF5OXhqA9t9nAAXHOhc2E7AafFmgbBp2zg6+//nrMrmjV1VdfDe/cuXMfffRRCPSSf7uDkRAAAyDPnz+fRi5C4NodXFBQAMHOPOul/YDdwXDtt/2fCvfcc8+WLVt69+5NdaC0NmAsEOIkEPqJvZrfNCJLly5F5lQ9WBN0HtkUTM6KogwZMoQlMIHMkSTr1f1ogp0VZULv+ScXIHtER6NZccYdfI6g1jYHunTpYklnCJpX2irOdwdznGfwDm7jOKcOxp5ywIABlseB5puHOc4Uje0JbPntFeYtt9xCex5s3rGSsleY2NWRPcPqBi4WKVh/QbD3P84PhnGcHzSqg+1zEYD9ZTJg2TL2qV/aoQK0bAacO1pa6DrXkxznE4064s6P4jg7CTvarD6j3V7dUxbOD49xnE809og//fTT9s79ySefpK/SocOw4Rs9ejSFX3vttcTvU3UwffWO43zinChFZwnoTBbBKXO0BvA5s42Dd3AbB+/gNg7ewW0cba+D2XsXah5wwn/4sU8nqYZOD8mYwdkPytT48b9S87N0T75clZ2w9aOtdTD6w+oE6s+aH/rU0a0nPwoFDwKYBmQSSDa97D0LOYw2x2BVVgyNPWqPrqHv2rGfGaVphiApiqJquqpIta8MYAMAcWn22gxo0o99nYF91w5BIntZoawoUjAYbvgKdCtEW+vguGFcNnLxJcNXdRo958cjFtHv0uFLfjhyyeVD8zDz/u1P3fsNGwtKDxnwRhp9i35Vle3TfnVkys/35N9zMO9e83fP/rx7EVL43n1q5kjhnm82rV+9b/v+3j1et1+fkytocwyW2IvnYEN1ZnqtnwZKsjdiSIYs6Ioo6kpCjH/37TcpFR0tMXuryRJmZZXx0/6puqYasqxlMmJCVDPRZHr37r32yzdyBW2tg9FlmJIF9sELZjzpB9Kxb5Lqhjl102u5IClsttWw+MpgUsf0jc52JMpgsDA9Wm+ZHW6myjG0OQZznAzewW0cvIPbOFq4g9krU2pgy3UDsXZ1egE75CxAmThLAbK8Z4rTJoeC3WRJln//Qq8jxcdf7vH8W6++/GrfN5rPuLdkB6Op9IFXuBkTkvm12Xg8jsCA+fFWCoSQNj+uQJqQoWYHkmYqlUKgmQ37Mqzf70cgNrt2IPKhwEQiARegwKD5PdlYLEYhcJ2BzjxROlxUjwLhQjMSiUCImp+LsAPhhUBRVFu4iEWraR3+7AvdNVn1+DxL5szq+eprbbaDqc113x4Ib9YzKTguCEQPwQUo0PmiQLAELry0VaVAe1dDsRRIXx4EKJBKp5oAlDkFolfICxegJxjsQAIGAVyMJGcgBgFciqJwlEVFmHMP+K5oipTRsXET5OZ8xxDv4PPdwecZvIPPpoOZXg14B58SaHmOdjAFEngHnxJoeTvuYPOl8exN86y2zYeW7GBqM1z7kyjkYhUKgfrSVGRAr0ATgZCpYwDqYNLMCqQ3PCMVZUKxpEkDyA6k0qnbCAjEghkuVuakQ+HUwc6+hEAvqaZvu9jh9OVqdLAdiHxQBARUSZaVqrJqLLBKyypTCT8pNxNamME4ZDgKIBYEjHocLAJkl8sFF7FWkAkEwsURgT42IRCgU11dDRdAiB1oJ0cIJYEXmhRiJ4fX7XZDAT0KF14KRJWgj74nZQrEoIFLgbYmuE6BZnJUPeWOpwMBfzQW93t9kWgknUghq2iMfWEPrUZPo8f/9uybb/b7mzec+PiDhc6HUZscLdnBgP06dhrmBGIYjqYdCME5RdussmdjUqgbCLJABigJJccMARmCM5DoReF2IMjqDES/wkWdzTAL6Fe46ELm0ZW+W/Z3fHc2NsCGpidiEUM30ux6haircjLNOhhVQrmVpWXYL/u9oUQ8mMqYRdcegKYEt8FNaIPZp2M6jFk47HDpX5ZsU3UZrGVXomQF0/cxSZZSThtMppdd12xW8A5umg5OpJKaoXs0/cKRswxZu2BwXljXQ9GQrhl/eX9zp9EzwfpYwvn2fupg9jJ0AqtKM4B3cNN0cCqRRBc9WrBy1WEvSj2U1n8wesbVw2dfNuL9XYJoZNg/Kc40zzN4B59rB2MxhfhkPI5MO45ZABe/jD9aycxz2NDj7EsUmIllI2x+wOU8g3fw2XQw06tBPBLDmi2Vjh1ISv/yzjx2W4hmRJNBJIvEEpCREMWgLCGF7ZCOfZuGOuqaLLHK1za7edDWOpgC4Z5RB8Ot28Fw7b40y6y/g4NYP2tKIhC/avSi79CjahKMjSbYbEyzNwHJM+Yq2kD/ivGgzz2+/989rnKNfQGtGdGSHQwIgoCjjG6z/CbQwQikMxU2sLexNXGwKBD9Z2tSbyEKAlwaH9TZAMXaZz/MMCuQ8szqS+xrIds7IgqkDrb3ToR4KCrq2iZP9Cej5mjszi8V/R1JsF0TNspwkZBcKkKWpEjAvemTD3du3TB14gjMOAhsPvAp2ir9jKZoyDCn6L1X13wdDkVCqtxxwgeUGyFudjAxGMpwEWsXcT7BO/gsO1gx5GmHS+9ft/eC8dP/afzy9Z6kwk5oWKDzHryDc7iDNU3+p6EL05KcCMb3e+NBwcPuy60B72AGtDx3O9hQ9Q7j3je0TDjGEjbqahL7KDUrsXmt7sngHXyWHRzXjO+NKNBlMRVlC7FGdbBZBHlNh9XTkahZwDv4LDt4zgnXCys+g9kNJ1hgYzo4ncmQhq4pmz77cs+3X48Y/g4aYIY1F1qyg4FoNIrjhd0LNiTYMuEwQYALoIMRhUCEUCC8FIjOQAi5tiYAGSEQ4CKQZARCk5Qp0AYCoUClY0vDsjBLRBJ0MALRT7YaBOydIETjsVQ60Xni2mNSKprWIkE/C4xGSZOUQ6EQ3EgkgkBKi/wFbJPMR1OFcLWqSW8PfaXKfUzDcq050cIMRuMh2Awmlxjs3AfDC9rBJQaDDaRJtEa3Qa6XwZTKjiVNulwIOBlMNXEGwkXH2MmBELtcqIvpDCzp90YuEs1rQWHzEgL6jzQJtAMGgxFo54CuNyPRybKmq+bTUs1ujvkUbZVONQEoc7vXyQsXCIWj6J1EKiEYxkVD52C2RvpYlCUE6UmTcIopGh2MuqlIhSD6NTd4B5++g1mIzP55E9EOo+ZP+m7/hkDiVws3sYt9mhGJ19pg9uCiyk5NpWLs1gDGYHQi4zl7FFVIWTPH+QTv4NN3MFJgUnWpWqfha/y6djwi/+OYaQcSGYVdV9DCJlnNDoZPBbklVUqm2YUjxmCMDV0RFEzHeko46VaQ8wPewafq4CCkGgYbG0qDHYcvOpIKGRldC8gp9nS4jm43NDEUZ9eIqIMhGOnS0k8msMvD7EoipmjYWe/eRb/Z+9FQLA5ZAbVAgtpWNxN4B5+ig4MVmFqTsRhWuTdOWfJ/J65VJLE6yNZTtmEmxGNeGNZkKsCuDMrV+6c9FC36YO+knxvq8cDn75yY8J/HPnvTkEVdUWIpv5VMlwN+vyELvmpXbUbNgxbuYExiWKniuNOGBItPAIFw3W43QsAMyIgFKBAuAqED1w6ktAikcKC6upoUEAKXsoImXArJCsTGBuHIBIGIqnb7PJnY6x/vu/Cd/I2ViPCk4xFvIIhYbJaggCRUKHwhbIjCSTV+6HB+ZzUWC6dDEV/pN1MfSVXti7JbKoV4MhKPR4S0gO5EqzVV2rl918BX+/jdPsdQaRa0ZAeDath0QsDBRbMBCkcgZJAVMgViKpQEGUuVSMifEjPYJSEC4URr2lARceGClxQIlxgMAYBAEwDddw04GUy8ZBOCLuuaURmPXTRq7t5IWmLXbw1dkdE5yUgV9BPJNNTAbHarho5FVtBQ09tm/P7QzF8ZqiSyt7royUg0o2XEQDTF6sjeD6EYaiYjohIoQBHTqWQKaV01n2FrPuTGFK0aKo4wxkLQGy+Z/X82znxNYdfrmmOKZndcGKpw7bvLvomn0qm0efLYGiLBcARZJ9MSXOx1AluHVE6698Ckn3076RE9dhi1MXNgAMXhYkqAi4RwUZZtBc4ncqWD0VUZdNaRDSOPbxq7b9ZzR7+awcKbvoMVTBSFGeGaQe9rYjqCda/Za1AAQqEwtjxRISUYunv/9MOzXkwZyYwfXNQysWjtDZK8gwloeYMd7GFrTBxf87YmURENUd0/805DS0hSanveY5nqz2VJA+FC1WzmzOpgn6cS/8myoCITWcfUqWiGy19h6GKEBTHU7WBNEzBmvjdmdTiILWw6nhINNaFkKlXhULpk0Z6Cxw5M/sW+KfdUznlod8GvFU2SDTUaTWAQRVIZx+Vg3sEm7MNabwf73F4YvwwmZ3b2QBAlvezTgdsXvy4qhsR0xb0FDxuyz9DTVR52HLM6OOTyImtZUzuOmH3F4GkffDL38AdvuXzsY5CiqBDb6nYwNqqvfbp11I4jrki0asf0I1PvOPL+X9SqjzIVnyn+g0k/kivJeAy9zkwE61ExGmNnJbHmcjaBdzCDfVjr7WC3z8cOvyLB2kUNLegrKZp2exmbI1NgpG7IAe+hfZPvwSor4mNLlawOrggiz3T3wb2Lp95dtPwvbt/RP46dUDX9zn8fPmLqgVJ0k53E2cGoxPfHrcVyaM+0X/u+W+kTkuY5LEnT2XOAMbZNkoV0zNBhhtHDbCccibGsGt/BEKiSMB+2BWk+tGQHo69EIY0la8AXZk990KHAkZQwMxpezwnP+j5lGwY/O/r1HdMe2bGcfRPQ46PZGHqYtfW8vD+WzvyrL1CZNBRVlw1M42zVGxXL9u+a8+ChqXdvnfOMIbHzR2bWmj/kOTb3+X1z/qNk1tOGFsUhx3zgDXlQqBCKpw3pzukbPg/Fjk9+IFr5DfSxEWILZTM9/sKRmrOSLMgCPZuE/RJ5CdTB5FIHw02n4dVlGWNSDflDY4a966l2U/bNh5bsYEygQgbNRQdXM6oiRAP5FEnQhMot38259eFx7/x64iRJCBlqSJUUURU8bnbRBgOfHS9d0mPJp8b/ae/Eew05aijhkuUvlr33032LfvWbaSP+n8Gzx28/LClxXU9hQBBvwt5KQ5ISKe2OoUP3Lvzd1xuHo8zyRAiE8kkRbIR+NHpByYQ7dOlIwIuEOrqNElrJw2G46DbyEtDBcEFWBALIkLwUhRCQlenRo2ysOxGS2rlj5xebP58yYTJyQlDzoWWnaDUJBstl3+U/9cncP8ya/Xrp2mHH1r1a+tmo8MG180vK7h23APYWFlgzZAUjQTX8oWN0sFh6VQqpKuzxv7w1Ys/iX+9b8IygBHempAtHfuxV1Irq49hNYwtKt6XSoQ9UezCrZgRsfrSIbhR9+fonBS9XhmKw9OmY/OPh4zfPeToVPIgkQZ8bpdgnrcwyT75lpwY0DzduirauSNLcztaPtSmaCy3KYEVKC8mPFw48Ea6GMdoSSfx41OIdkbScwayq/mDIQjbrsRHODBWxtt5TlccDiYuHTekwYXmHMe/fMHquzG5vlH3VrDNsI0cd7NwmIQsEVu5ZNG/cb9Kqcs+kOZsWvuAvXoiNsGpkAv7ap8KZsolz7uB2t8jCLlI2NKU6kIArGrKoaG9+teeCEQv+15BVG+MwrOgWDHZ2gBroYJ/bpaiSKoLjkqaldEFBGq+HWesGOhiRLFCVv1vYc9j4niUz/l1NHtLZZR+s2uWAj028vIPPCZoui+k4Jqqg38u2pox5uiZrKVn82O31e0Osc2oOWgMd7PH4MN1pmMjZHRKsk9FF1V52/rLBDmaFITrkPfHd+McgIZRd8TOXe/5gc0zR7Y7BDW2TWtP14KbpYPumOzaO2NlsRNQmaSa0fAej5Xa3QYYrCAI6iS4hUDj6CYcVsdTr8ALQASCQJroNmtChWNKkJ5ogkAtNJMEAgpeAQLuDyYu0cEOhELzoNrhIAhc6CEQU9k7QYdUyYW+TSMeslEqB6GDIpIbqQQf9CRkLxgWLZzOxbXcwjsiLL7745ptvPvLII4MGDYJAeOWVV/r27fvQQw8NGDBg4MCBr7/++htvvNGrVy+4jz76KDT79+9Pgf1MQJPUSB9pofDAAw9QVm+ZgDKiKPDll1+GJhJSFJJD7t69O6IQTppdunRBhn/5y18gIxwZQrNr164QUGfoIBAuvE8++STcP//5z1CAMgKBZ555BoHdunWDGgIhA9u2bUN/osuLDhxU9ICsYIfAhlSzoiU7WMyAc2yvwMY1+lthgx29DlgaJsiLKNsFcJgQnhXISIwwhNcEmmRmXLc1zewtwIsoCocL2b6SCC8pMD12+wbCmaYdTqDkgOWvyYcCbU2WSU2j4IUCvKgYhTQrWrKDVVleMH/2qhUrhw0dSddWzx2aJr07cuRvHu+apodxmwKKLP/lhT+tWr1aNF9ellto0Q6GNRSSWP2GQjFFZ2vgc4ckJUOhQCgUiUTZAqdJgMV2VVXlnAWLa65C5RJadpGlfv7JJxCGDx5mTmpNYJAymeScgmkQ3hlhfdX43CGL4he792GFtWXbbisod9CiiyxDGv7WwHgyieURPOwEwzlDUaW/9+oRi8WXLl9tBZ0zYEInzpwXi8ePu2oftsgVtGQHK2oGK6sqtzsWS5jzMzr4XCdB87wmdsbeeKIJb0LWRFXFXi4mno9lUdOiJTsYvTtlep4qS4/c9yBbvbDOPdcjqGniyJHsGtHrfftTyLlDFlLr1n6gaPoXW7dZQbmDFu1gRln65eDqJUfQsh2MfrV/TY5cybN50bIdzNHs4B3MwZHD4ATm4MhhcAJzcOQwOIE5OHIYnMAcHDkMTmAOjhxGzhP4+PHjW7ZssTznBc8++6wlNRuuvfZaS+LgaBBNTOAOHWozdMrNhy+//HLy5MmW57zgsssus6TmQZ8+ffwnf3+mbok4tvbLcuPx+AsvsMficRwmTJjwwAMPULiNSy+99L777rM8Z9JH9mNDyPnpp58muUuXLvaMiar269eP5Lvuuuupp55yFgTceeedlTXviBo2bNi4ceNIdmLUqFGWdOq62fIZKdeFHXXJJZeQ8Oijj2Y9HZVbOGVTzw7OY2d3Hsbf4cOHMc6uv/76tWvXUiw0O3XqVFhYOGvWrGQyiY7HcSwvL7dzwCC+6aabIGC47N27F0L//v0HDhwoCAJCbLV6CYxYJC8pKYGAPCnwiiuuyMvLw7jv1q3b448/ToF2NWDJ7TwBmzMIRM1dLheRBLCj+vbtC7ak0+nFixcjEwpEQzAmFi5ciAog7apVqzD0Uejll19O32AC6k1ow1kNQhaB6yoQcBzWrVs3fPjwOXPmWEGG8fDDD9PhtfwnJz9VVlkoKip67LHHSM6qcFYOWQTevn07DjvJjSnL1rnllltIIHz44Yf2TGHjjJQJdpKbb77Z6c1dNHEDcESuM5H1MesDBw5geGEORhSF1D12oCUUunbtumDBAgqBDoYjyTZWr14NNXtM1yXw1q1be/ToQTKmALJUvXv3hul4vgYXX3wxKTirgXJBAJLt/LGaBQfsB4oAigIbr776aiu755+H/VmyZAnCnSMYudltATp37gz3VAltkJoTZ0RgCGg12XBYPBwfCKci8O23315QUGB5ToGpU6faxxPIWt5nVSaLwJgWcagVRdmxYwc06bHbl156idqeZZCdWWHVYEkm0KcDBgywPCbOSLkudu/ejWkU3XrVVVdt3LgxqxU5hCaud90DAdsFi2R5DKNeAqNH0cEkY8Q7Bz3hhhtugOtMYudTl8BPPPGEJTmwefPmesOdeaLcugS2YWvaUXUbC5yWwEC9CW3Ujc2qDEYnjpjlccAmMIBMMEYHDRpE3lMRGCP4oosusjx1UFxcjLnG8tTAmRy2nbrGRhaBs9pSt2mEK6+80l4oEVauXGkveQAnRc9IuV5gJUjTOrYAJPTs2dOMyT3Uf0DPGnW5B2AChiGlmX7Dhg0UmKWJ5S6O5rZt27CwBOcpMD8/H8tmexMFrFmzBmqYyLE2oxAYNKQlmXD33Xc7dzXOQYMFPIwJsrX8J1cDw8LtdpOMMUEC1gX33HPP7NmzyQvYUQCGOOiE1mEoU4i9PwSQm3OoYaa3pPoS2sBKgd4KYAOttiQHcFiQ3Fl/HAe7/sDy5cstyZzmLMmsP1IBsFRWkElFDGvLYwIdQWo2rAhzb4y9jHM7ClhKNbBCDWPnzp1YjmFyoXdZ1MWiRYusNCY+//xzK8IwMGZgJ7H/svxnqIzjM3/+fMtTg6z1NvSxoHOusHILTUzg1gBwA6Rl6/jrroNwjqcoQHjkAw5b/vMC+xTLeQNoZkltBdi3n5/3JrQs2iCBOTjaD5qRwHW3kVl47rnnSDjV1uisQaeaLQ8HR9tFSxK4WYGNrr1P5uBoq2hiAsOW0vkAbB1tu5pMJu2Lgfal/3Q6bTO8Y8eOJAB24OWXX06Cfa7FjkLOV155JQSUBfnCCy+k3Q4EM95Ckxt2Do7WhqYc4gMGDHAaPSffsoBAl8tlnw90XsmwU02ePBmaCxznM50ZkgA4r5pC2b6OAjjVODjaJJpyiAeDwVtvvdXyOPjTs2fPuncLPPXUU8XFxZbHAZulNux8OIE5OLJwXoe48/Jm1tX2esk2f/78TZs2WZ4zRNeuXbOupnJwtD20pI166KGHwFvAPh3tBAIR9f7771v+M4HX63XepcDB0VbBF5kcHDkMTmAOjhwGJzAHRw6DE5iDI4fBCdzaodofhKBPWJge1WAfTKz56eyLQeyf+RVAOwKh7IPJlEoxtcyPN7IMGgRT0syfmWEDv9qvp3C0DDiBWzdAIQ0sBPfwM0mpyexjqoYqG4rTVU3WKoYqGapgyJKhSIakGdZnW5ERXPo8sv3NUwhWKTV8lFRrXqDyQHrdkHRDpp/GMhRpvrBqY36TDixXNV2SZDNPJpolsMztEqkUjiYHJ3CrBgZ+WlYzhhE2jIBh+A0jaBgh84cQ2yWBZKhBiBuGwL4Wb/zut48VFR0C3zZu/uzxrl2R56aPNgwYMAC8oiIIOpsXBF1BBl5DrzI0/LyG5je0gOPnN3SEILzadAOGHjb0iGFEV69c+uwzfzG5Kv+1+3MHDuyrqvSCt7169ZJlOZ1OW8VwNDU4gVs1YMnSurbB5x++v2T0vspJe8sn7js6+sCR0fDuLxlT41pC4bGJe06MLTwxvKhkzJ7C8oyIVfDQdwZXnyh7fcA7KVl+/S+vKqb5HDV0kKoZGRhKVgjYlYY91aVI6PAH0cKCWOHCcOGK0IGFkQOzo/vnZf3C+xeHC5fFC+clCgvChXOjJzYaunvtquWxmO/Pf3jp9TdfDbhLd+w4mEkHYXf/+Mc/KibM1nA0PTiBWzdggrFUZStQ7EgZ97CeZhtTFUtmlflIwI8tfrGCRiDtSUFOlpJ9UpetYLGWhg+0NRfabMnNsmO5s4SmYMpQELD0RQD0NedO2/qhbOQJew0d67OwVgTSwujLKoKRk/nH0dzgBG7lADPShi6DhIyAoKaG7S04aTLH+QPzYK8Zp9kmmSVhW1RikWxSWjRlCgGBBZYj2GqeqxLZvpoywT9JYZtey5v1gzIFIytzb8w26FaIBhnzhqbCZSVyNDs4gTk4chicwBwcOYx2TeAWvLzRsldW2tt1HUd7sa1wenXFvNyVu2i/BFZVbC/ZK2/RnfWCLmCSm4WswAY0mwPnraBchH1wqJcJ6GtJkhBlKJHnevydvckFm3RN6dnrr1U+z6Y1KyRVe/3Nt1hKK0XOoP0SGJ0limImk7F7LRAIsJ43Aa/zA0XpdBrKECjKflUtee1vpgDJZJKumtiZsOxqQJ8mIMTjcQwsCofX4/FQOLwYX/bDzPDGYjHSpBCnJspKpVIkw0UT2NisgVPTvh5LmpFIxKmJhHApCscEMIMZ7MNie+GSlw6LHeXz+UiGi8ydjYUmKGRrOt/1iyaggZbHPIANaDpfLk2HBQKUAbuxKBo5OJuAWHhxBKZOGP7UH7q9/8HGTz7a0L9vrz5vvhlPJNauWP7Ka6+XV1XjeFil5g7aNYGpmyFQSBaBaaQSWj+BCajzaQlMOP8ERgUsz3kncC10WdfNNDDU7IoXS0zpTdEqNIfALTC3wAzngcAN0PL8EbjNgROYE5iBEzhHwQncRghMaAyBCe2TwBKUjbShqBAkJkDZus0lR8EJzC0wQzshMPKANt0nxm5TQ2pWEOvZHEX7JTC6GX1MY5qGMsYKjRtynUMHJBEEwRwnLIrGiu11aiYSCYweCBRr5wmglFAoRFFwQVGMSMh26RRFIURgigLZTkV15IASIdNQBoWcVKc5iLwgMFGd8kRNIJAM1EtgikUmTs165zWKRcUoB7gIwbxm1wRFO/OkryhSLEJAdcgEaNIBtPOES61DE0BgS0/X0XCEIBwylNF2W0YO1FgCkiMQKD70Wfc/vSHq2uyCCUIys7Pw8ME9h0YN6Qud559/npRzC+2XwOhUdDOGIHUtQjDgIJhjgw2suqaGNBFiGyWAEpImgFHlpCUNYvLChdGwZWjaAwteMl8kA86RaltgxCJPmhTIi3CMVJLhgpakSXAaT9QKrYBMmpggIJAM2PUEwDR7tgLALlsNsOcgAJo4hhCggECiOgSqA4owtVjpyBBks732wgT6ZFfJC6A5pKkphqpFqyPHD0WEi96a/2/T1ifEdCLihd0Ea3XNEOIJTRI0HQeRWdOwmzVWMvS0LgsyCqy1wNQjqBWq9lp39ing8ZPGJVKJHd/sqSw5PngQI/CLf6355DIqSL9cQPslMEAEhkDDzrYYcAF7RocLNeeYtscfgLS2UcIQcVpguDQLkBexsKVmIpYK45sGOinYxQEYcER1hNiaphaDbasRhbGONScEAopDWooF7HoixDlbAWSBKQouNYG8ZC0pFqBZAOEAAp2aKJoOCymT/Sc1CM4lNNlVSgXXttXQRDgtNwggM82VMpa7suGJxH70zqwLxq2/YMz0Hw9fXJEyn6Vge1gxGo8IMljOXkSg6dKxULmCjS1ssqgmZCnkIHBNDUF7BYcMEps4zQczdEXWVJk6AmFWgtwB3wPzPTADTTQUhWMCmMEM9mGxvXDJS4fFjqJFBAS4yPxc9sDIQjZ0VTceX7j5e2OXzN13IqYb/987Ey59Z+GWcCKpK4aSikUSAnuFiK7oImI/rk79fNKKq4flPztvGdYQSqx2t1wLMJY9b5mpsbGYD8zHsywvA/7HnFDja+3gBOYEZmglBEZ0PJUUZfYyIOx5l3uiPx68/N556yMwu6oCuj4678OLRs6ffLRSwLFNpfeF4723Hvnh6HmXDZ/1p4WbfKqGTpI1TZDEdP0nsdoaOIH5ZSSGliVwNA4LCrA1rpBMKaICq+rSjX8YMv3isQtgJSX8w9pXkdPh+Ii9uzuMGX/124t/N2v7ClcYnaSZDz6XhTwZWFdskEVZFMSUYwndhsEJzC0wQwsTOBY3kzFfNB5NqRoqen/e+xeMXLzyKDLBijrFTlQJSjgWUkQZG3pDElxJT1xNY58ssxcSaAG3D+tpqMnoWUES0pzAbRoYTJzAZiRDyxI4wiwwe40H1s3pVFyWYGZLLxq9/OVP9pR7kYlonhmDcVXiido86bBAQLaA3VgUjbIyGRwW1kD8IVZVsLKWJkwY99obfapcPklM9nmlf7/+rykae30uJcxFtGsCo5sxkjDsMCjR/S6XKxQKIQSsQ2BlZSVkjEK4diA0KYo0kQpeJIQLGsMLQBNRdp6UAwIRAi/lA9ftdsMF7DyRAyvJ64VQXV1t54lUEMgLt6KiAkmgBhkCaSIfuFQx20stgmCHkIC0SIUou/SqqioSKNZ2AcoTAmJRAWoCAU1AKmoyYsvKyuCFTGkplmAfFtIsLS1FViQj0FvtDbv97hDqVO2pzvzl/W3fHzHvzxu3H4skQhWVPm+ZO1gd8iC53+XzWDmaDafjAxlloZ7IjTJEIM1WxE12pUkWFCH+zrChK5Yuy1+4fORr/UTN8Ff7pi9YyjRyFtwCWxYYLsYTXAJC4IVLZgpqWaaGBArBALJl2EPb1MClTCAgHwB2D14CXTG2PCfniXDYZ/IilW1qCNCk/AHYVdh8khEIpsElIMQuHS5qhbohNwqxLbCtydKYMtlVOxYkoSgC2VUIcKmxdt3sisFFoLOxqCQ0KU8AHIMLVfzQ2Fg0wiIkI6Eb10yZ8cMRy76JYgvLzg8Hy/1Y+QjspkdZlaSIedcKAYcIaWltAtiloxRBENJpaLILxqicIMPQorszCtsuI1dVxDbbfKufYiiy49jmHDiB+RKawTkHsQV0sy2hUSTYmHH5d0WSnUbO/PHwJf84amafT3dKon40lvzByMVXjVziBdtwDM3a2YcacM5rwOmW0HwP3KaBLucENiMZzhuBYRR1SXaHUg8s3nrhuEVbvaG0bkzdd+ifxiy4dPSmFzdudYsRRRBN9rKsOIEbBicwJzDD+SMwW9cK2yq8Pxyy5P+dvAp0S+vp4nTUfJu0ZqhqKhFXBUkwNPbCW07g04ETmBOY4bwRWMOuU9e7zljTYfzi1cfdhi5KqhwJsSYQaLds53kOBEZj0UCrjcjOyrFtgROYE5jhvBHYMNQKRf3RyPk/mbyMkU/V05oSjzb944Rp9CyirBAcKMm8E1pnN0Kjg3QF/8uyJCss0NTKSbRfAqObicC2l07h0rCGQCOVADWMCZIRZXObDZyaB3QIGKk2gSlPyBDIS7SEDJeeRiIZrjNPhNsjFakgU63I66wYysKIJxkJwRm4AHmdmqZRshqLKIx+O094aQ6ihFCj2YpC7DPb5D0FLVmUszg0IRq1zkIjOpVJi7LI7rQyjKdXft5x+JIPKrzMFrMzwmo8cdL5ajSK8kQNMSlQOICycNAsz8kHEIJzwjXPQrPGIg4l4vBrshgPVr/81+7jJo2vqvS+/vpfEesLVBXMWsjuj85ZcAvMuhkDhcYfXIBGNg0deOFCDRbMGUXh5KWhQyG2AaEoe0zDC2RZYBqplBCmhgQAmiAYyQgka2kq1mqSjHDnmAYP7SjAOfptC0xATShP8jpHf5ZdRZQtQ3DOVjD+dFjIax8WAIwKRyI1yYxUIikLsIFGhWFcMKDg/4xbFWW0UXCMFFWKxmrztK+uUVbOY+uc1wDnAQTstkMN9QeFUQKSoQj2wKEqG5o4c2r+X3u86PWGUplQr579R7w7mKZWK8ccBCcwX0Iz0ERDUTgmgBnMYB8W2wuXvFlUtwkMF5mHwlGrAF1hB1qSZMPo8+nOTmOXv7fzqK4JUMVPVdLhWO0c1FRLaMce2PljJWb9chqcwG2EwITGEJjQtASGB0xyB6o19s009rpWpA/6A5KisXWzqmcyLkUOVSjaZcOmXfH2tOJwnN3ebGajymo0bjUWIAIjBodbMIxQtZd9RM28J0OR1US8drdsEZiZ2YxmpNzoFChqhorNkRRJC7XL8jYMTmBugRnOjcAQRZjZaKXAiGtoaUMMqnqXWR92GDH/hveW/u8x8zuOWtBh5JIrRq/853dmTz18osyLTET2Tip2h7MWcdCyxgJDBI3FgNsPkbEX+cpi0vHksHVYILFn89Vqf5lsJCQjoRhpCUvoVG0T2jA4gTmBGc6NwMwDElV5j8cNuUjR/21owY+Hzn/mgy8ltv8EU5NisjwlR1DRjG6kdSPsDomaLJsPCcICh+L1LqF1GXtmTxit1GWPIXvQ2Gi8tmKWBTZvlsReOOn1GZmEkYxiUS5KWixZu9xow+AE5gRmaDSBdXcgwk7Hq7KhCvFoMi2z6zHgGirx7LJPLxg77wej8pe5g1hGx5mZtZBxnK8Gsna2sShW1BDBbjGWzAiSBkUsrsFcrXLPgbm/PpbX+Xj+TUUzf50u+8LQM+yNGpIRjCdk3ZfxfHZ4/gvHJz+wc+Id+xb9pmLHGE0ql6KSkDK3x+bPhGJ+lkGTJYGddhOi7AvIqpjIWGe8cxScwJzADI0msBHx+HVVSxn4KeFkzCur73xb/OPhSy4YPv+Zjz/HAhf8AsEUVQhHTjqADRE4htLZOWpUKJZKSHLaQN0k3665vzk64z7fF1NQrAJKh/YenvPwoen3FU68//DEO0vybzu04InwiU91LW5oybDfzZ4M1A1JNdKKkkixq2sozyrSJHAgEBw0cEAoGp07bUw0kd6357s9+4vtWuUi2i+BAQwpeicb0QM8hIthDRdw8hkDmtaKFGtHkde+UgrYI5XyJE1SQwioaOdPVIdAITbV4YVmIpEgL6Wi3AjOSQE5IB+SkRA1sfMHnE1ArVA3ioXrrAlAbSfQbGVrUp62N4rhL2vPL9940bAZ3x+7/D8nr/gmEGNnqmQ96PXLuqLqMM6yrKnBk981aecJ0PlqgqLI0WiCPa+v4ril9Pix6J753+X9qnD6Q/5t78V9x9hL6BhEge2WMeGKmq7Iqh5MsceLYEx1NYX2+f3s6hqKUDVJEBOCcBKBFSnjqS5ftvT9oYPfWrB47YyJQ1IZsXDfjkMllWZ8roJb4CazwBr2XoacjmcUiZ1ZkdlFTjXiC6lSfHnBi8unvJAWM9FUXFfT7OpnTlhgDVw0PIGwoaZEWEj8S4oLqzzfHzT7hvFz4mBFNJFQ4uzLBmzNkX0ZKRL2GbrAzk9rupBOYbZkb8swUjgsVd4QNsKJg8t8Wya4Ph97+KMhxzYOLJn/WHH+7YV59yYOLmG3SJu1y7LVOGiW5/SXkWoXEW0YnMBNSGDzhRLJEDglsXvx2W1HYuXhwrwue2ffd2zpkyfy79267O+IMsybHzAWyQJTJudIYEJjCExoDIHN8uSA34u2KDp2prHBW4s7jfyox6f7ZR31CcUyaTkN0wk19pd9HRhWXWM3LeKXSUQVCQtjQcXmVYv6Pn53z9S7d6zsritRQ46l4kc1I2IeFyOaFFMw1eyNlKx6nMANgxO4yQkcUWRZZTfe6qp45JuZv/t60j1q6ggUVSG6bdpD3+X/l7toA0YoFslUOmVyjgSm2MYQmDQbQ2CYSji+QJCtbg3j9llrfjBi3oojXkWRdJUZ3UQmpQgprGJhqAGfj63tIbD31et6IlqtZ8oyoUNy8piaKVNkv6qnk4fX75/6wHezfmMIVUimGQlVTiQDCbZFVVEBNZkKS3LSYJeBGTk5gRsGJ/BZEZjGimkj8POFQmykI0QzksmYIots7EnBb6f/bm/+nVgwsjcXG4aoa4lQIFLyyVf5j2yf/mshekxWsLwE19lQ87gZhQAU0TCBK7wRRhjVELBCVcVUIjr2q12XvjW+x1fbClNBWY9jIW8IEqIDFQJqZSrrRiYsJVyGnjIvuzR2CS2pWlXIG1S0y4bO+IcRC6okxeUrR1sk5IEJynOw/KOh+6bcfXTaHUX5dxVPu7doyi8PT77/6JSHjk5+5NCM/3F/NiJdtjxYvKTyi9GHVryyI/+Jb2Y+q8V2h8pLURRajkZgd54MN8edWJzAbRrocupmCBSSRWAa04QsAnu87B5jmCCFbXSVcMCLJSYGIxuR4Ywel1Rh/7ez/nvnrG7Jst0sBagiswdgQBuk0nTxg/d+f2Tynd6vRkq6edO9pgU87HNBAIpomMABt0/RJd0IGZlYUVL+0dCZj4x5dceSP+6d8cs9M++qnHlr9eT/e3T6A3tnPTIt/09PLVr55KKPPyiPwNJlEl7YbHb5pHEERlVRlT3B6A+Hz79y+NIIu11CT3q2Fs3rsn/6L0/M/Z/YVzP1lFsxJPYAvm74sbNlT/agqlgEZ8KRIOiFH7PVaVGSYGTZxhZer8fPLhyzl9qoomKEY7Vr+2YiMBQQDmAlAhcJ7bTwkk4uglvgs7HAbp+P9Tk7c4r+14/HksWS9MdFH3QePH7AiL/sm/Hg9qn3jx3zYkiKR8NsTOtGUoOtVYxQzK0bAiiU0PRN66fsmProkYmP6MEDUClzLMsxpBogcDBQbaQ8SuXu7wr+eHD6T4um3BX6arKhsGV8LB6XNUXQZI1NJpHi9cOLJt+3o+BXefnPdB388sJd+xSsGhQ2shtlgXVxZ0z63qil/zZzNcx4omzL3lkPHJjyUKZ8i6FEFE2LpFMpWdDBBPBXA4EDaIjGFhWqqCv+SAQ5snywxkizx7nM26bgq6ElvOzksxiLn3QdrskJDNJCAYHjx48fOHCgIAjozb59+44cOZLIbOnlINorgTE8VIwyOewP+NyuQMDr87lPVFRVh5RKb7Q64PFFqksqi1zRiqpIpStUVeUv8wS9Pm8sVhXQvJXln07fNe03Bwqe/Wjmk+uWPb595l1V7/1n+Xu371r4P9EDa9MVFZFq9hrHKq+r3FUZDrP3VwLYKldVVfm8Po/fGw75Ix5fYZVn9ITnDsy568jUe4P7Poh6T4S9Xp8rHPEm3FXuCl+1L1zpLv50/6djds3+zYkpPyud+J/7pj2wafYfxk95qfuk1x8dMWyPoBf7JFcw4omgQH9ZWVk4HMZQBiFRXFnJ8UAiejTqy1RXxvdtmpf/5EdzH903/Y4D87qkjn1d5g0EA8mAL3A8Uu2qqPIGwlG3rypafTxUFfYFo5XB94tOXPTuyjsmfOAtXHAg/xc75vyPWr3DW17OSjLhdmMqswDviRMnUK7tzXp/JY4ABIo6duyYU7O6upopmaCXbAJoBbylpaVwkRb6EJx5kmxrVppvEUWrURZCzIcZrFnABDbmjNI9//qyqCiD+72FNRPaPn/JEnCbNHIR7dYCw2QIGVmIihK2iTAmmKVF//H00XVH5j9Xkv9flTM6H5n+sz1zuuyZ8duKvPuLpv/80KzOxdP+/cTUe49M/UNo7/K/frThwrErenxRpmpGxJsS2a1BCixMLB0WlAQ78coWlbo/UG2aBwvWjRzM8gjBZDijapKijd5T/JO33l478/cHp/583/yXyj95e/+0/6qY9Z9Fk+8/sfyNtOtLT8L1p/c3/ujdeZdPev+Pa7/a5HbDwGq6DNsuy2osmUFBZOswyp12tTQQYssGWZcNKSanhLQQ1oxFpdV9R7/xXd4j1fn/Pn3m7+8a0i8sSCl3EpWXMauldTWZFjKx0QdKLhi//OUFk3Yu/M3ugt9qiRK2PNb0cKD2KUtamJAMgEskw0U1nHetQLMBuwpbanma3AJb2eA/rCEQYq6c8McWDQw5bHxNtGMLjEEtqGImUrJ9yZfT/nBk5v3bZzzYc8SLAzeuuW3+hxeNXHD1iClLjpXEjQzGbUZQxLRgyGlRk49r2j+PXNJp0MLDyQzWx3FDj/srDFVmNxhqRjomKjLb9GEowuv3sLFog8Y0Csf4TLJvDsZVrK3TEqzBW98d/NG7s38ybPieeDyY1qt9wnHJeGvrvh8OKrhkyMRBew6wkYtJQpBdgTAKYCeANEFSk+F0jI12FpRNYJc3xILRAElQUol0Jg0+m6vreCQc1kVVKF6xd+rPls56fsgH8zDARXaHZLpC1q4YNf+64ROWzu9fOOlnid3LsXs31IiqxwTdCAfYCSe0BW7rJjDqiTZZ+Zgwj4z5dTOI7NweXarKZbRjAitGUjRSaYU9PKOGRSEZiKWwfUthsGNeVgx/VC44dOwfRk/uMHr5dZMXfeMJZDRlwdHyTiMW3ZD3MTZtbOywM0KKJ4KhY15zMccfxhkrwRyCWNrR8CI4xzTGIu1sAXiD1T5VNEpiiZ3hyNaq6JclwW/9sa2haLVuBHxhLSMyuhoZ1ZC93irKAQlR1lldRtIjEfZ9YNMSVR/5cMjBaQ9PGP2kV8z0WP/1n9/rt3fa3Xum3iuXfmio2LbHcDRgn7HnQNKgL1cIXLsHbsNov0tozRAFOZUWEuabTtlYdoXY4zLszChMlG5Uh3xs0ahImpJ2C8afN+763tjZnd6Zv+hguTcYYiMaxpPdb6AGQub5apM4Z01gl9fLnt2BhLW3AhOZMOmlqEYmEo/KqsbW5FDUDb/bGtNIeLYEVuJh9jHumhLljOvbPTN/vz/vp6VTfnZw/RuiVKELWEKwNnmDASxWNPNJAxyrQICVTsVxArc42i2B0etYjgpiKg3BHAVG1OszZA0LTvAXI9sd9LMBzGijR0V/RkmxVRd7q0Sm3FtpLjgtvkX8IZNsbMydNYE97DIS8sNqVZZ0OZjAdtWkokYjlX2aAPMFqlPpr6WlTWBCYwhMiIWhCVpiEgI0rz+E5TmrhyoomXAyhaUFjDMorIOx7ES6SShzV58bBK7386I12VqZO4RcRXsmcBPfiUU4BwLXkg1DsDXciUWwD4vthUveVk5gZEG5IJa9e9IE1V1mJxxZLM3euYt2SmCzI9nTSIDtdb4dDrC9iMVAobFCXhrENjCSKAcAA5qIQSEYjnYUAC8JCMSYhkuxcJ3DHXBSCBQlNUJW6YIgWJKpaUkm7FkAQP3BYZKRW5ams+3gia0JEO1tOL1Qsw8LUF1dbUkmnEXgODvnCyctAfuwAFm94DwsqLbzsEA+1WFBrVgskpheFI1FxK7vdu7bV6hokae7/Q1tZCfuWfqTiss5tF8LrCrasZKSnTu+VbHLxQJVN3r1foWdQWY7W9bvL/d4GeMAEobp9u3bi4uLMQ5YiK6/+OKLcNmwMN233nqLDQWT5+vXr6+sZE+oIRzo1asXXFIDtydMmIChAxnuwoULyT5Tns8//zylggw7U1BQQOHYZY8bO46sjQjTZOh/6PYUNFmUrrtcrnXr1iE3Chk8eDAIhkwo7Z///Ge48AJHjhz56quv4IUm9MeOHQvaUBTQu3dvuJTq22+/3bdvH8kI7N+/P81KAA7Fm2++iSjIyOfjjz8+duwYI4OZ7wsvvGDKiFVTydSYUWOgCTVg27ZtOICkCe8zzzxDAjIMhUIzZswwtRjWrFlTVVVF+cN99tlnqRpwMUEsW7aM1ICZM2di7QOiUlWRJ4VDPnTo0BdffEFegHKA2pgx4179+8vuaq81Q5kHgwk5i/ZLYA3bSUPX2F364JMKr25eYFHY3X6gt2peZZXZUDWBQQDQiEQ4eSkc4xJgeZqjxFSvFRBOygDUKAcS7EBybU1KzjSZjLpZ4x5/7JK1WRBcEigfyHApK8gUSMOUQlhVzNqSDAEuZCqXViIAEkKmWLiAnadTnwAZgSgFdZSxKlVwWGC9JbQNsRpLZAFqlJzAktTkT7AiTq4bQA1hiWtA4YDdcARCICPvDDG1LECZ0trNaRtorwRGH2roSLnP33vBAvzqkS4I69OnPwiMTmY9jS42e7lluxp8wIYO88bIkcPh7f/mQLijx4w3I1sTQBhV9vs8n27eyGptGIePHis8cNiK5Wg2tOMlNOyFIIZDoYrK8sqqCldVVf8+r2PLaNos/DEiM70WZTCmGdRUkTM+r8dVVVleUVlZVfXOiNFWdKsBs2mwwhnfr//wbK9ePT755BN/IPjJV99a0RzNhnZLYCyQJR37YFmurq78evs31VUu7H9TYC0YaxLYutnOdFoKILAoYk+L9a1+5HDRtzt2RmJJbNOt6NYETDOG6M/o+t59u7du26arktiGVqqtFu2UwLAXspbRFGH6pAn79u4tragoPFD02utvmhtZFm3epdHyBAZUFRtLtVePvx45cqS8vOLzL7ctXb7Kims1wJ4Dm/FMqGzg6EnHjh8rKyubOWN6uaf2gykczYT2uwdmI06V3x42aNs3X48YOuTI3sLhAwfDAjNjZxlhWDrZet1TC0HDRt2QFEV86aUXtm79us/f+0UisbFjJlrRrQc66phKxiJDhw7a+PGmvv3fCoRjH2/eYsVyNBva8RKaXdpnFwM1HdthyZBlkBbsta57mKto+EB0Cmgh6Ipac8cXm3HY6VWKaF3AXp2dv2cneFFFdkqLL5/PC9rvSSyTn7U/k6hs6WxSl4MjN9CeCczBkfPgBObgyGFwAnNw5DA4gTk4chicwBwcOQxOYA6OHAYnMAdHDoMTmIMjh8EJzMGRw+AE5uDIYXACc3DkMDiBOThyGJzAHBw5DE5gDo4cBicwB0cOI+cJ/PDDD1vSecE777xjSc0GSZJeffVVy8PB0SCaksBLlizpUIPu3btboc0MlGVJTQfkeeDAActzMu677z5LajbcfPPNJJgH8iTccMMNFDV58mQrqEOHhQsXUiDkO+64g2QnLrnkkosuuohkZx9169aNAuvF8ePHO3bsSJrbtm2zQg2juLiYAgHoWKEmunbtikDLY2LVqlWkCezdu9cKPRmUCrjpppusIBO33XYbhd9+++1W0Bkq18W11157xRVX3HnnnZbfMJYuXTp//nzLk4NoytGPUbVu3TqS+/Tp8/TTT5PcrECfWdJ5wXkgMGhjSTXo3LmzJZkA8egzDgTbXONQ1E2bTCa7dOliHyVnH/Xr1++ll14iuS5GjRplSScf5HrlyspKyG632xkLdOrUyZJO3VP2Z1ZQN3vMoM5btliv1MJYQlVJPiPlLEBnxYoVEHAA7dfTX3nllSTkKOo/pmcH5+AA7A6LRqMTJkyYM2cOeQGMqmAwWF5ePm7cOArB9Dxs2DC7GwibNm0aPny4/dEAYM2aNVBzuVyW/xTD4vDhw1DbvHnzl19+iVKsUMOYPn36ggULLE9NNTRNQzUKCwutUMPYuXOnJZlZoQ6lpaXkzSLw6tWrJ02a5Kzh559/Djc/P58EYOXKlcuXLyfZRt2EhKKioiFDhlieGmQR+FRMQPjatWuzlt833ngjGmgnyeqjyy67zJIaBAwXCWPGjHH2I5hAxtn+YJKzbmidvZoATlVtJ2zCZynXm/aMlAFUngbDvHnz0K0QsDYxY3IYpz+mjUe9BO7fv//AgQMFQQA57SMLXmGmfPzxx2mlCruBkQcBgfZgveqqq0AkDAJ7l4vRhuMej8evv/560gfq9hZW7z179oTw2GOPgcb0gS8w8OKLL4aLEp3VwCz+0EMPQX700UdHjhxJ4TZLQV3kAKFuFIB8tm7d6vf7MYtv376dAq+++urLL78c1UY1kPmFF16IQbNhw4YsW1Q3IaFHjx51V+9OAoP5p9ohU7uyDghR1A509hFsLBpIcsOwk99yyy0kED788MMsc5dVOppPk/LYsWPRNAo8FTB5octIdh4uICtb4IyUCZhrMLFCgMWGC6MCC2HG5DDqb+rZwTk4MI5hAEm2Yc/3YA74SXIW7KN/qm4g2NuYumrOkHpzg7GlwYRqYE9FgYCtY7P0mmuuIcGGHQXj49wB2mkxZEkA6q3JqRIS7F2uE04Cg73gsOU5GZTVk08+aW9ZMYmQzbFLQR9BJtRtXb3ARGNbYHsvTdi9e7dzMQ8gW0uqAeZfBGIKs/ynBuyh/ZnC6667jgRC3WzPSNnGHXfcgViYYsywMAMIqbsIyi2csqlnAQwOmBQczbvvvhvbISvUBMYcTJmTwFAmmQC7isUtdOyjDxmmLCsfWCckRJTdZ3V7yw7B0tEecAjEULNBPMmqhp3QZilt7TZu3EhewI7KytBO61yU2oGAs8JWGhNOHSDLS3ASeMCAAVgBWp6TYad1tjpLQHvtSRbzSL3FZcGpc+mll1qSCawjUB/LYyIrQ1hs+vLgbbfdRisdbD6tlp/M/KlTpzpNtD1lELKyPSPlekHz7K233ordDSZxZxfnFk7f1MbDOThszJw5E4eJvmFrD+Is5tx0001YaZOcdfRhr2xKIGr9+vUkN0BgdCcC77nnHrj2JF1XDTgtgQnYOdeNqjdDoDEEJqFe1LswcRJ4x44dp7pyZucM64TJa8WKFTbV7aisPkLXOL9OXhfYdzi/0IuFj/PTvnl5ec5zCoCzdViiz5071/KYHD7VuX0sGZy7ZSDrKDm9Z6RcL/r27Yu1AwRb84orriAh53Capp4R6iWw82ieisBOnbpHn1Z6LpcL21QKARrggx3lRF01oJEEBubMmbNkyRIIdtRdd91V73A8LYFPlZAAa1BSUmJ5auAkMFBvWwA7fO/evTB3TjVbzuoj1LaBNSTWU85TgMDKlStfeOEFy1PHIAPOQtFSOldEwG653sV/cXExNlyWpwbOfDAL2zuLM1KuF1DAVEKynTB3z2bVtvzcUS+BwTpaZfXu3RtLYgrMYk7Hjh3pJDBGuX1Mn3vuObiY7+0QCBht2JJBaIDAtOki2JejP//8cxg3MsiLFi2iLdlpCYxS6BwYOpgGuh1Fp3aLioogb9++3T6hcloCnyohAWs5Om3mRBaBwU/kgAmltLQU2zm7FGdxkJ2X8ewotHfkyJFoOIADZdcKa12sh0kmIArKpAnY0wqyonM/YPIDDzxAgWgUqA4gFi5ZafQUehZeyM5TmE7AvEPHKsMEhS9duhQVQLa0i6GrPmekDNRbojMQew10K5qDRZYVlGuop4VnDeypsrashDVr1vTp0wdH3z7jimVblp3BYozOiNpLMoxOzNmzZs0iL4COgU5BQQFk+6RI1hIOcF7ZmzRpkq2AZTy4AdhmIasatqZ9NQtjghhim6msC10Y4mia8wwNbJQlnVw3+7Q5oW5CG87TYIR6d2jLli3D0XAac2dx9uAm0PIBwEGAGoBOsfcXAGwpGmt5TGCaI02CfVUMQBdgFeq0rpjmLD0TTkuLHoQyirP8JyOdTltpamBFmHP3wIEDnZejz0gZqEtgVCbr5pP8/PysrsktNCWBWwMwgzz77LOWxzwT1pjznw0jy0g2N87/fgxMdi6M2wYw89bdjLQ9tDUCA9jhwIhhTYUJ+PHHH7dCzxaUj+U5L8C6AMbE8pwX0NXRNgYsviypTaMNEpiDo/2AE5iDI4fBCczBkcNoRgLb1xhOhSeeeAJucXGx83xmk6CRNwlycOQ6mpHAdW+HyMJFF12Un59/8cUXW34z5FRkbiCqLoLB4KmeKePgaEtoSQI3K87zqWMOjhZBE4/yyZMnw6LS41pOAg8YMAAm9M4777TvkgG6desGmt11113QHD9+PELoMUACYjt27Ej3YwF2VFFR0ZYtWwoKCi688EK6x6ukpOTSSy+le+VtnOppJw6OtoSmJPDAgQPBOgiSJIGZNoGvv/56uoEJ7LUN47XXXkv3xHz55Zf2nRJ2ErCRbseLx+MUYkdB//LLL6dn7l944YWnnnqKVsu7d+/GXGCqMPTo0YNuWOfgaMNoSgJnrVptyjlvee/Tpw/dBuxUtmU7yW233eZ8CAZwEnjMmDEkA85b2515wkQ73x3BwdEm0ewEdrlcCHeC7m3s1KkT3WBcWlp64403sgQOlgKXXHLJHXfcYd+E7CQwFuokA9c5nj1C5pZk3pOcdWcsB0fbQ7MTOBqNZr2HhQBlenDX+SJFJ4EBsBcbXVpFnymBx40bt2jRIsvDwdFG0ZQEvsjxvpUBAwbYlMsiNqHeJzCzCAzMmzePHjo5UwI/8MADfr/f8nBwtFE0JYHLy8s7duw4ffr0G264YcWKFTblVq1aBUM6fPjwIUOG2O8fe/bZZ+++++7OnTtffvnl9gN0Ts5jtzzM8YadMyVwvbMGB0cbQ9OP8qyTTzborToEyM73woCT9msfnTgXEjqXAxwcbRUtY6awubVPXAGww/U+utm3b1/nQ+eNR0FBASYFy8PB0XbRYuvM9evXYxsMG3vllVfWe8EWUWf9aHvdvTQHR5sE3yhycOQwOIE5OHIYnMAcHDkMTmAOjhwGJzAHRw6DE5iDI4fBCczBkcPgBObgyGFwArdyaIahGobOfnAsUGBNlM5+iqHipxo6foigX00K/E+ZnBKIg74DCMBPqe93EmoyrZt53RCOpgcncKuGg4SmZP7ARbAUTDLpSl6EE5Nr/CbXapJrpjpjKNNsGFYpSILsbe8pfjX/cbQUOIFbNUAO0K6Wxrbf+SPG1ngtIp/ELDuZIywLjLE1ySgtU7VDnL+aWPYjnsuUB8f5Bydw64amsZ+1djWposmqociGKp/kMhJrbBWtSIYqGBIEWZd0XdOxumYvEtRVVRVFUVFUhECGC1iloBwYdqSvmQ1qylM0Q6Kfbsjmj+VlRrEfakaMRraALEsQUaCm6SgeLgIlCdWoLYijacEJ3KqhsWcwFRWc1DXRWjYT2+r+TD6RZQRhsB3OiDLYI4mSrKianskIigxTqcXjcVmWNdDLSWCipQ6upnVDMGcKFFvDVOdPU1ARxlJUTGN1k3U1HIqy3BBuSNFYGHn7/aFEIkGlOF9FytG04ARu1QAxU6qaMIygYfgNI2AYYcMIOX7w0i9iulDAL2YYacMQFGPNyhXPPss+8w2mPv/iXw/s319dWbpi+YqjR49mfQ1YV9KGljD0gKG7DL3K0NyG6jM0/PyG7meuFqj5uVgsCw8aGqrASnui6//s2LFT06VPt3z0m8cfEQQpnZbXrVt3/PhxTBacwM0HTuBWDVi0VcXl/zwov9Pw5RcP/+BHI5b9YMycH41c8OMRi5y/S/AbvuQf3ll26TvvXzR6UadRs/71zUklKWHV/KVbC7cd/e7Iwg8/LD9aun3Pd7qU/mLLsooT1bDs5s4VNI6YJt379dyXimY9cGTK7UVTfrlv6v27p991IO+eg+x3b43Lfog6POXuo5N/dnjSnXunPVH88XjMJMMGj/zbS0+pijZwYM+/93pTN8SZ0+c98bvfsxUAX0I3JziBWzWwq6zStLyjx4fvKx2/t2LS3hNj9x8es7/E/o2u+b27v2T8vuMT9p4YeeDEkL37l5eUZlR95Zx5nkT0z799qu+IMSFXcOfe3Zoi7v5mfUWZN60a5vs+QeAoHGxYk9W7w/vnJvbPjRQuC+1fFjowN7J/bnT/vKxfqHB5rHBRvHBWbP/MwIElcvyAYSQHDRh2ovTAiLfHJ1LeV3q9ochxcDYWi3344Yd8Cd2s4ARu3RCxwZRFtu/EZhO7TuwzIWvmiSvLhZdCGBvh6LqoSRqWxFIy7HMLmpYIR5KKKqaEWDKejEX3fPfVrl17YoIiwfAyAmewwhZ1xmIdM4auS7DHCFZFOoPm/CFchwBOgpWGJGsZOr9VXenW9fSx4hOyEisrq5Sk1Hc7dhUVFWH9LAgCt8DNB07g1g2TlZZknsNitoydXnL82OkkKLFzS0xAErbphRKjJOJMXjOZnTBm/IOGCvPLMkYSCrfy1xGO1TWLUqHKMsv6YVmAUqEmWmrm6S9kwE5rmVMBmxeQLVPlaG5wArdqgAvM9OnM9IIwGZNd2LvW/TEemWp0ThohUDYtH5hpMsrkMOMVMjTSbCJgHgkelamnDV00r+hKKitEZHMFozNlb/8Qwk6QmTJyNguGaGWLCQO8N4tlfxzNDk7gVg5QRTBvuAI9ANhbLKjBFJMhzh+jDTPHjLzgITOnpmVkybDQNq2pySyTd0mTfOAcW3pjMYxiWBxThoEWTYvtyNzxQ1Xwv+mwGYP4Cx+L1FWN0dfMm+O8gBOYgyOHwQnMwZHD4ATm4MhhcAJzcOQwOIE5OHIY7ZrALXiDQcve29De7qyoaS9cdnaeXQw3vUzW2En03EV7t8CapqmqCrde0GN3EMhtAJSJnVW9eVImlCeBwpsKDefpjGq8phOoeb3tIjjzbFiT4NR3ot5AoDF5ApQtYHWwYSAVvHB3fPvNlJFvFJb5dFnasOnTzz5eOXX5un1fbV61+oORYyZEYgnHrJYzE1z7JTB1qrPLcwI5V+HzCZPC1vGxurlmjpYkSZGEvds/Pury6IosSpLfc2Leuk3DXuuJQeAPBmfOmQ9NKw1ddM8FtFMCUwf7/f5MJiOKItx0Oh2LxYQaRKNRhCAqlUqh730+H2RCMpmMx+NIQprhcJhkcoPBIKnBi7TIEwK8tibJyDwQCCBn0kSeiUSCcoAbCoVIE0Am8JIMQA3KtiaKg0v5QDMSiUBAFEJQNEIgkyaKozzhRelISKkApKIMKZbypChqAgRSRk1IDYAOeREFF7XCQUM4aaI4U4sBmsjTTkgHkGQEohdIBuB1tp0OC8lAXU07T2SIqkJAWrQu69vuFjN17ej+bccqXXJGiYSD48YMTerG8Df6YChUVVdv3PSpw+xyAucCQEtLMvsYg8DyGAaGjsxu7LfmcueAwHSOWAoHML6R1hoihuH1ekkAoIk8bU0MOFsGUDrL3QxRFAXjz47F6Ifr9NoyscX2OpsAgEJwKRZqUDaDGZwVA5xFoDmoqhnM4GwsFEAhy1PTWMtTkwkB4U5NNNaSTGQ1FhyDQF5wm2nUwJknNEFICPVqOuuZ1disnkVyZLVnz663+rz09zeHKqr+wp+6DXtn0MTpM6V04s233h47cYqEhbaVAuAEzgVwApNmmycwgFhVkQwtIWqGzJ5/TqUU9qSymk6ouhFLZVRNV9hDWARO4FwAJzBpnh8Cw6XizjOBT4IOQ4vcICnW/5oC3lKTqJTcAiewBYw/TmBCMxEYWVFxLUngNgdOYAsYf5zABE7gHAInsAWMP05gQjMRGC4VxwnchOAEtoDxxwlMaCYCIysqjhO4CcEJbAHjjxOYwAmcQ+AEtoDxxwlMaKsERhYi+y+ua0aGvZdEMmT2uhOKzVFwAlvA+OMEJrRhAptPLwggsMiu9MoGo3Btw3MRnMAWMP44gQltlcAmLMKyl37hxwhtvQ4sR9FOCUyjkLqZBgdCnGQDnTB67MHqHFUY606yYdTS6EcIQJqUEOHOMR2JROxUQNZIxZi2Y2mk2qU7By6mFVEUbU23200CAQSDS7HIEMq21+Px2DJcmk3ICwLbZQFEdYpFOPIkGYEkm1oMRCEKgSYOixnMUJfAcEmzYQLbmgA00VgKB8LhsCWZsAkMTfAcyuQFnLMVYsFt9AVa46k+pgiqqonxaPTQ4cMyZDly/Nix0tJS1B+w0uQO2imBzeGh0+iHABcdTKOfADI7Z3Tn6M8iMIweDR0KsUc/XPCHTCIBI9VOBVCeNGigiSFoDyAntwHkiYSUFrVyEthZHFyiDeWDShKBCU4KwSUvadZrgaEDQIEIBhluvXMQhWQdQGcqwEl1HC6UCIFKtzOhWGfpqD/Na6TpjILgZL49WxHo2NpAcsS6XOXffb6svMyr6sKItwcj/OlnXpv73tBMJlVYWLh3715Szi20XwLDra6uhoUEVzEuIWBMYwiCcggBEygcLgIxIBAOHacmohCI8efUBKMQaOeDMQeXgCi4lBBAnpSKXOSDKALyp0wQjuJsTZgguBi4cCkWcxAJADQRRQmhiSaQJoE0SRmaqAzyJE1SpijSJIGagEygQJpQQyokJ2VkAoEAL6IoFgnRcKoJRaEJJJCLKGhCAOhgEqixFB6PJ2PxMGrgj6XKwolIIunxVEeRlPKIxb0eL0SmF09Gwqy0CCLRoQnWBOpogKZXuJoqFn23rqLMV+k5vm7FClU3ho+c9W7fvyAW7Zo7d66pnmNo70toCCTDxbggYsO1l9AU4pz7sywwxhxCKBOATCJ5EY7hRakADFm4dp5gLMkAyqI8AUSRbbFjoQmXvLDA2O85M4HLlEwvmoAoADIMNcyOHYUmkAzAiyELgZTJAttRdp4US4eFvGgsXPI6NQGKJRmwU0EBoNIpLcqy7SpczAt2JhCo7ez10uw7E66IInRb+NUFI1etrfDGgh76QDH79oNuYHY0dJW1UDXUjKJKCjgpmJ8/9QfZ+oKAeBxeFIp0Jw7tdFd5JFF6e9hbiHrhjz1mTBqeSCV37NpZcuyYqV3zyxG035NY6FdM9iTAxWAC2cwYBozpugQG2Gg5mcBIRaOfvJgU4JIX4URgCsFItWW4zjxprYjiKMQmRl0vaFl3CU1AIMwQCXAbOIkFBRCYBIDmIIoCqAkAonAQKE8CTRCWx9EEAOHIx/LU2a+idORGMvIkApOXGGvDzpN9lUKIlKnKj99e0HHC6qtHTjuRVFgoqoq0uhb0Wy3KGFpUTmbkhKFBlBDr9tZWDEDrcCjS6VRV+fGqCpcsK/FErLLSpUqariYrKiu8Pi/qz5qGStEvR9B+CQzQmKaRhM5zEhgySEWdCgXnmM4iMMa3k+rOScFJYACcoQwhw0WeFAWXxjRFATSI4UUUAC8JCEStQGBbk4gBkDIZeQBRWQRGxewoKDsnBdCyLoERBTWEo4F2KuRvFw3Y9SQgHwqHPk0QNlBP0kEUmoADSDLgnAUAK08UbqhaSp1edLTDmLUXT1raYfKy3sv2sIogRhcNQ/IGTObDIityTI5HtIQO9ppflSgJsdYRUBBcFIS2qFJGliSESDJKZ8UYGjPhOP7OI5BDaNcEtmkJoFOdBIYFzlp/UjiAnkYshQNklADyOg0dNLMIbMsAEZhCMICck0JdC2zLtIS2vc4mAI20wICzCFpCm8EMzsZCwWlXsywwZUJAuFMzi8BZjcVsBYG8WRbYzlPUMVUZP5u29KLRKxb4ov84duZVby89klEikqRrSUxlnkCEpWckVJUk1sV6paptjydwlGO+k0qvhVk+eqbGY36EjQXmKjiBLWD8cQITWgmBBUOvSIsXjVhwzfC5KcNYW1Zx4fAFD05fi2boWhqW0+tPsNNThpJRFZdiDN564J8H5l3z5rsuQYyVVph5ZAMF6gYyMy8Ds0eC2adVnRzG/zgQOWSLOYEtYPxxAhNalsD+YAChIFrK0Ed+XXTh6FU9Nm2DlZUU9d8Lll4xas6qar/M1r2SJxSmw/BxeeSa4e9dOHHWHfPWH0zLom54I7UVqwMsv+nza2hy7UVmG2aWOQNOYAsYf5zAhFZAYESoaUP/13FLLx+67MuUqJi3PX7q8f9w6OIr353uMlMeDiVWVfj+ffaG770z89q38z+pCsO2snPUKM5/0mFpw+AEtoDxxwlMaFkCB/0BMoKH0tLlIxb837GrkKmuyaCmNyr02lDYcczMzks+vmXMoh8PK/jRsHlXjlr59u491YquJXRDgZ6oGVLCVWlm1vbBCWwB448TmHC+CRwK4j8mMUeP+EKwoaKs9/z4mwvenfvaF3vZNToNtDSiXh9s7JVTJvxg5Izb3/3wrS9PHJDYhSMY55QoRJmObMiKoeoeR8XaNjiBLWD8cQITzrsFDuE/JrHFr+bz+WVU3jAuf3d+p9Fz94qSoUsKEhlGJOAxkgYqF4Oeqrr8LsNIo4LsPg5RVAQJTMYPuZREIiy/dgBOYAsYf5zAhBYhsAlGYE8ohG7YXuG5cMT8W/JWR8FmLa6YZtYbcWuypsrYD0uanikOlbMbtlR295UgCmpGRtWQBXILemqb0LbBCWwB448TmNBMBIZLxWUROGTugdOgHuOv4Y+UJg3tT8u2fX/U8vf2VqZSGVhgDYqq4Q+5dUNXQFmWDqWzxbYpssaKsoQ2kDfkQWPhY+mQK7vyqyuqKguKqKhMQLAkSghk15VyGZzAFjD+OIEJ59sCh4IsR53dUwF/qPq4V9MvHjLv0ndmHxYUIZWgN7GDiIHQSc9OOuuZ1VjzsLA0+DNv8tY0Xa4oLXnltb+PHjsaVV23Zv2rr/YuPHDIvJMjh8EJbAGdWi+ByXtaAtveVkVgNMEMZmgqAttFA+dIYEIwFGL3Y8iqtdF1xwsOV3UYu+I3C1aHFE1No0S0lxHYF6qtGHA6AtdA0zVF1pX0zEljPYHgkEGDo7H4goVLVEXu8dpAcNtSy020XwJjMHk8HgxrjIOgierqanQ8Rh5cRCEEsXDhrayshAsg1tYEkJZcaCIKrq2JQISQJgY6UFVVBRfhAITy8nIIiGVlm3kiOXmhSWrwIhN4IVAUEkITUaSM4kiTKkDFofIACQhkKX2+srIyqCE5ZAQiIeVga1Ld4FZUVJBMebrdbjsfhACUCSpjlw5vOBymWPIiFdQISIs8bU1qBSlAH9mHkD0OXbgq4AvtdKv/9M6sS4fP2xpLINeEp8odqESBQbe/0uMOsKQMzqMELwnIjeqJKLOPa35YNaji5nUrV6/d8EbfNzxu/5IlyzFl9Rs0wvE5lZxEu7bA6Hi4ZBbIWprBDDAmdWd024DAWprBDEjlNF+kCXMEF+FOo4QhTuGUj1MTptJplDAKSSBN8pJMTyOxOBMYx5ZkZmU/mgcXlWzAAjsToglUDQJVjIBwsuoEeljC8pxsA6FJjSUFZ/6AUxOH5SQLHAjCuuJYw1LisP500vJ/HLlgzqFydIaWktSUILF7HmVEe4InWXXqPgAlorOch8VuAtVV07DzzYwZPviTzZsnTBgXS4rdX+q1+eN1w8fk6WyPnMNo1xbYHlWQMf6wPiQvYBOYRrZzTGP8OZe79IAOAV5bE157UiBle75AFFzn+KNVpZ0nRZlZsjydzyGiVvSaKACxtiai4NoEgww1J4Gdz7hDBwSzNdEcVICiAKI6YgE0AQQmTcCWyaXGkox8GiCwU5Maaz4NxGBqspUsdsEzjh/vOGb+fXkfxQx2qkpNq2JaTiFv9i4r1RvKnhSQIeWJxjonXLMJaBGYjz9dZgyWVVXSDA2rclmW2M1eaJ2uiErtIcpF8D2wBYw/pwW298AAvFkGpO4eGCCv09ARgW1NGFJbBlA6y90MIatux9pUt722jGHa+D1wnTFdC2cRZ7QHtlsKUCYEhDs17UUEwW4sVqyKrOiRxBqv594ZSze54q5wQpaEqC6Uydolg+ZcOmRRRFJFA1np0KTZCgnhNmDVG9oDt2lwAlvA+OMEJjQrgUVDkxVBTshdFm/84aglPxoy698KlhyJC5pkPDxjdcfRK9/bVw6OawIrBYeFE7hhcAJbwPjjBCY0I4GxzdU1UU4HMvqPBs360ZiVT32xr9OwyR3em3HTe6u/P/H9ny3cVBWO6EZaNgvhBD4tOIEtYPxxAhOalcCGYGAz+k0kc8HIRT8bvyCtG0fj0qOrPrh4xJrL3p5/SNN8oWrzeVxWMU7g04IT2ALGHycwoXkJrBgZTZq+r+rC8R+8s2WnoQhBT0CXtMq0WhbLpI20O+Jmp5/YaWlO4NODE9gCxh8nMKEZCczuXFaTuvw/Bes6jlm9vgqVTx3MJNKGqGvsJZSGrkZ9ftQpYd5ExQl8WnACW8D44wQmNCeBkVZMKvr/enfB90fO86i6IUV8QUZRG848z4HAaCybDpAUXvxBMuvNvCejbkgugRPYAsYfJzChWQmsGLInJV48ct71eSuRkawnAn72lQYbTURgOiwogSXEH/3aHjiBLWD8cQITmpXAoqGtLwl3HDX3pU3fsicBdTnkO+nZ3SYl8ElgxdNhYwsBDT602jqOOQtOYAsYf5zAhGYlsGTov1uw4aIxC5eVuAz2qisteLJmExKYjhEqBqqiaE1VBFlhlVAkjX3RQVM1TeT3QucuOIFJ83wSWDaMa6Yvv3DwHFYGylQNT6S2OKBJCOxFcaiSKbNSNQUll5edGDVh8uZPt+i6POiNv3+8ccPQYcNBaFMrV9F+CYx+tYlh9jH7RBB5AYxFjB6KguscOhjrGFW2JiiKtPBSiD2q4M2iuvOWZrjOPDFZOGnp1ASctMQwte/aR4idiamo0xxEMipJTaAQZ2Ph2gSDN4vAzqgsWtrzEVyAnp0gQBNzkOU5+dMqSBBgL77CAlYP68b3hy++adJS9locxKko7iQCOxOeqrFAVulp8+uECCSvl53EYoAfJhblqpIwuN+redOm5U/LDwV9K5Ytxvww4K1hpJa7aKcEpp7GmMbYRd9jrIM/GB8kIASmBsMRsfBCgAFBFAREIQRDh2QA7IKLUQ4FAJqIsjVBBgoHkL+ZghUHF1RH/qTszNPWpCgMYmjCC2VKGIlEIFAsmmBrYqwjIcmoDwC+URK4brfbllEcNKEAL6kBkAFEeTweuMgEXiijOCralhGOWOjQYTHTpVE6HQoAgaiYkLaiBEn0eL0ZIZ3MpOYXnbh46OrfzV8XlsMJQU6l1LDPk6nRRCZ2nigCAqpHAkLoOBBQOrwUDhe1siuJEHO5YU40IDD6mk0d0oh+vRFy5GjxgYNH5sydo6pi375vY45iAyJn0a4JjBEAgWSYIIwVkuFCxoxO4XAxqigcLi13IRAw9MkCkxejH66dJ0aVGcxCwBmSCbSmJU2UhZFnBjNg9MNFFAHchktRGOIAxcJFE2wZ1QDBSICLSlITKJaaQECIMyEaS0kIzsYi3GnoQFEKJ2SVbjcWyFpCB7w+kAk8+sumbT8YvmpWsVs3RMooED7pW752ngAONYhK+QNZB5COEgAFTHMAeQEziqXCH36yJBtSOuKvevHF7uMnjgdply5b3qv3344dL1U5gXMXzm0hxh+sruVx7IHJ6xypWQvjrD2wkyfQBL2d48+WAeQJL4XQpGDHOgkMwZkQw9Q5prNoSQSmWKg5xzTNLDZQBNRIE82heYrgzBPtcs5raCzJBDosBFuTFELhMI6Iqcoe3QtUszxB4P89fcXlo1cUpwWYRJM7ijdaWxzgzNOe1yjPLAI7Ne3GkqbZBAhm+QwaO32mmd/ph4rBzmhp7IVYtRo5Cn4SywLGH8hmefhJrBpAAbS0PGd4EquGwPhf83n9qEpY1b83ZMbVw+b42cZUZkXqkj/UfJeRWNHOH3Kp+8tpcAJbwPjjBCY0EYGZBTbBmFPlY7drfFvuuvDdRV0WboqrGc1QBBYph321b+cAmprAaBd+jLrwwK37y2lwAlvA+OMEJpwFgZFY0bRoCgSTsMNEqW6kykigKErQVSEaOSob2ptf7Pr+2PfnHPNE42iRwO6iYO+arGUsYFUMe3i2hFbVRAq5K2YRoUBtxYCaeoKciYyckCT2zUGzQYo3eNyMAuBnQW0VnMAWMC45gQlnRWB2qTWDJbJuiOyhBCkW9u3KZC4ZO+377y75/ZJNnx6vCurGTyZ/1Gn4vO3xdDyOZbPICgeBwyc1wc5TYdd+RC2eAgHNyulxXz2nuxgUQ0orkmS+5Bl56kawurYr2zY4gS1gXHICE86CwMhDl3UxwJ4WVA0pYWgbi10XjVj0wxGzfjJu4T+Omve9sct+OGrVZUPmXjPoPa+mpVNJlc5Ca4b/5Ddd1eSJyDQILKRkmF+zGXrMf1ITauupGaKYSisRyYgrBhbkCv8yQ7sAJzBpnjOBYfdE5BCLRw0tE5OlgsNVPxiy9MdvL11b4Y9rgqypKw9771n0cad3J3RfujalqmImI2gZorvPcZkKqMkTENOSlpD0lKpLhirKki9wkl216ykbSloWMpIqawb6TNaU6kA1RbV5cAJbwLjkBCacOYHZ3U6aJvuTHp+hD9t64Jp35l06YtG+aFJg62nkHA0Hj2IpLKgG6qcpWiISF8E1LLc1zROuvXoH2HliP5uWtVhSMPSEoVQbcsxz8nNLDgIbcjKjZ5KGkDQySV01XF52HNoDOIEtYFxyAhNOR2AqGm7tm3FFeGQ1KqiPL/ykw7vvXzd2wd6MEDNSRloCvfS0kapKgHyqoYi6pqbldDwtGqpuZAxN9YZsArOcAwFaUUOWZVHSpEhw97KvZ3TP+HZFTm6sj53TghoOvSAEtx3f2Oub6b/8rOD3ilDi83EL3A7ACUyaZ0LgeMo8T2SogqEqlW6/eaOxrBravlD8n4bP7jhp/l3zV3l0Ix2Om3oWfF4fe37PLA6NTTu/jWS9rl1BIt3QfIEEDqUOemu6Fo2Fvp1ycOrPjk3+SVH+f1SuGWzoQRxW9j1C3fBF3IZ0tOqbvJL3Hj6cd++uab88uPaFZNVGQ02H3RmWB/0xoJIK+0wpu7sb5UuKLGiqKCrw1C4ochGcwBY4gc1ghoYIHI9pRpCxB3ZVNdyuMthJLJ+HbD94wdgF3xuxJG/nCYTr2IWGE1YVTWQ11kngUBA1iTN7zKqgBULlOHJYQKuaFj0we++UX+ya2U0J7ti38O/H83+xs6Cr7P7E0Cukqo3Fs7qWTr6jZNJPv138++ihBUakHNtldjnLkF3BYmTPisAfQw2BNQ2tU1QtnYy7qiol/jxwToMTmDQbT+B4LGZkFFAhYWiSoZQFgruS0s8LNlw0auVV4+dsSWY0xcC6GGwMhLCItSoJNEDgICMw3a3BEviCHqigPwL75u2b/vODU3+rZ4plFiLGvhm6f+rPD0x5oGjiPcfybi+ccrvn67FqssrQY5mEXxIy4CMWA6hCtbUOP5nAhjpk2Ki//e0lGOHBbw9Gn//uf/5kxecs2i+BMXowiEEbG/BiKBNANgxc0A8uvB6Ph8IBaAaDQRLgQoYOaEyabrebKSWT8JImy9oEKIRAUgOQJ/J3alI4AE24VDqiMPpJQCCEcDgMAkAAqGLQpKzQBBJQH5A5EolAEwnhVlZWUg4A5QlNCNBEhnAhA9B0uVyUP2WFilEsk0OhQDjmT0XdhryuzHfbqNU/Hjqn07tT/rT8E29Gi4X80bQnkQpmYgl3wI+87DyrqqrgmoWzJqBuyJNkHxbNKTWYiEcy0Xg6HXAHjWS1+8Ciw1Nv2TP9UbV8fzrqj6Q9sZTg83ol1+6d857fN7drdP/isMcTTcqJNPIRI5FkLBFNJELpNKqa9Faz6Yn1sjk1s4+o6PKHa1a4fYHevV5FPqtXrkTcsHdHk1ruop0SmOZ+smxmB7NndzGYSAYg2xYYIE0CGRCSoQ9NpLUTwnzBRQhcaCLWDGagh4oAUnaWjrIy5jPGBLLVAMVSQpJhVEVRZHFmiFMTADFsGZWEMsUCtg0kOBOCY1Rhgt1YRCEcTINAIbDAkqiuL6n83yOmXjRh+aUjFvXbtD2C5iuaKuEAJmUd20x2M5Y3xmpiI+sAorF2nmgdluRsy6uL2PWKZV8cX91nz9T7d017TA0XppIxiVUNf4onLGqaiC03VsKiZrijWAdhqQ1XFKW0IGRYHqZmIOAi64s/9tOwJldXLV2waOnKRx/570go/M7Qd2CQ//T8y+ZAyGG0XwuMAQTbgg6HzLr95OUuZJCKouDSSpVkGn+2Jsa3RWBzD+fzWHM/+56WqqRjEYRGIljRacFIFNtFDDkaurRSpXxsAptJ2U2/TMOkEFyQDYEQ4JpPE9Y+4w5ikABAGWSwvURgU5EBVh2BECgWRdgyzUGmFoO9hEaOEpsUItjysh2CakQS4QOievmwgh+MnDu9uKo8LGjYWSJKMURNCSe87Jqsyk5KJ0In0GQzGwavP4iyzTWyKMlqUpA1tillAcGwl10QViQjUVn+ybvfTn94f8GDvnU9DNErZtIxOYg6sGWxnon7q5ElZghZS6MbMh52u3WcxRnpTFxSkxpqYX7QzOe3ri1DNg82DrusSmlQ3+P24KBiJio5epR1HDskOQy+B7aA0Q/SWp6z2gPL7H4hPVgdxqjBjk2FImx1LLl35/L1M/+049NFrlBElRMYS5TQNomQMSnADNp52rS0vbZ8XvfAmAV0PRXHvJNSwANB9+iJn07f9A/j5r+PNapqRH3VAtrKJjp2ADERmMkYQuz+qozJbhX5BNj0IcOr60lJ1eLJmBrbF9g6tfrT8Uc3Di7dMub4mh4Hp9xRPPXnJ1a9rMSO0lGiuRIC1ZMmHRvOTslqbNZhacPgBLaA8XeOBGZnTmFmvS7dwDqPjWpV0WL+8FeT7jw697ovZj15eNtqRYNVxChnaXOAwMx8qfFEkp1TUuOKpE457Llk5KqHZ32AJQFWHH4/jDOUTM06jxPCMrKDYMa7fRFYRlU3JBwdQdV9Ow7Nuu/4uP88PvGB/VPvPfre7Qfeu//g4u5i6FvJd5hdo+IEbhw4gS1g/J0zgQHV7yujB+Xg1VWt+sN39+bdVbr2j3sn3r03/1ex6BGsSzEeoYrSkYryabUE1jUhmkgJOmansFdVL30L+973jwiyLGJJnPb6U6b5ZQxGW7IsMNt5snWyYqhSyFfNrLEmYp2iJ44U5nX5ZuaD0fLNqiZmgkc0A4vhFI6LrBvVfus6MDLhBD4tOIEtYPydI4HJDgV8ZfiP3dmgKnKmet+kXxbm/1pKnEgc/eLQtF9sL3hUzaSI662fwOapJTmWBLWMkKF3XbTyinc+HP3dERRvqDDLos8fY5teB4EpQ7ioSUaUyAiDuJUBPwQB5lcO7V1836Ept0ULN8vYDxsJqQp7V8qCsT3kDyAVWIuMOIFPC05gCxh/TWGB2RIa/4lJ2Cf/gS2jiqb+8vhXo3VDAL9Lt07bN/3nX897DmYNQ5MYRfm0VgIr2IvGYVd14yNv4oLhM24dtTyjyeyUkLnECAW8sNF0So0dQNMCU54x1ETzSbGjQrRYF8ozkRLYWF2LHZ/73PbJd4X2zDAUSdNFHYqeIMsL5MVsZiiBYDWjPJ0a4wQ+HTiBLbDx12gCJ5JxdgEDMbqRDCfYy5VgNTR2F0NF0M3CRdgS366Ce76Z+t+KVAbDo+lKIlBWtGbo7vy79q96xdCDkViaMUFn1FElMZOqnRQaJrAshDDU2fZSl/3ugCJh/MMKKnCC/jRWu6rK7lqIS0lJSho6CMCW9KWBpMlROCyrxhDYUFRwLBKKxnXjX95deOHIVbuCCXaiV5VkI83eye5H/qoq+ZR0pZIpl/07lXShEvqkatuYXUteODT5F4en/nLfe784mH9/4eS7T8y4/8SMe/dN6ezb9p6aDJgcRal6EHmCvFg/MxYbviCYb1aTE7gR4AS2cAYEVtQUTI15lgUjLRyPQw/D0VwFIk8XI4imHt6cVzSl8+4PBxpqWlLZCdlwOGhosa/m/XXv9Lurd88J+D0sc5NgiqykU+zaMsviNASWgxiosFeGLhi6310eVbVbxs39P1PnrfF5fWIAi1tDEoyMLkUxLbAz4+bqVEq7ig0dDbRGeWMIrMtKTJfD6eSwr/deNHpJrw93hNIxQVMEZipRh6R7x+IjC54+NPVnh/P/6+Dk/yqZfv/BSXcX5z10dMojhyc9XLK6T+TArGTZSm/hrOK1b+6Z86cdeb+t+HqiJnmluIjtrsQqI8d9bNVggypG4AQ+LTiBLZyRBc7EUiAwSCQYqjcVFgxZZnu9DGyi3yWxi5vS/m8m3r8j/7dCrARJYLQQHYykNfYorPurab/+ZsqjqZINmiGxZ111QVS0VKp2YdwAgWVJ0mMCygABUFyplOk8Y+H3Rq26aPCsa98a//y4ocU75u5b0it+ZLUgBTIyWsT4iyWC38P2ljB25jzTKAIzfV3fE4/9w7D8fxo+L4bWJaMpzF+BwiOrexTl/fzgez/fM+1XwR2jlIp1won1icNrMpVfZap26oIrFTpmqOAeqqmqmup3V7KpSo7qiqxldDlB8x1W31gzcwKfPTiBLTSewIqqJBJpOsGKtWs8HtIxdESNDTTNEF1YAaZOfDHwm6n371o2JJ2IsjUyBqtqRAIRrHTB1xOHPyyc/uiB9+7WhcMpk1GKmEk3eg+spGBhY4bsxfr7yeW7rnl31IS8Z4tm//fuWfcW5neuyvtJ1bQ79+Q/+O2ch1+cNfnxuav+vmGnFwT2V7AHbK1sGkVgTDqaoXVb9vEPxq6atK9clHQhFU7sG11YcD9Wxe41b4hFn4I77Ew02yRoibjVGkxg4Ui12Wg2C8B1+0JszcCulhuyogpJgV0pNze63mDzvdTOApIDqCEJaCy5CHE2PBfBCWzhTCywEkql2RqWDUklEcZSVZU0I2moMcM47g3Fyj/cP6Xz1um/iaTj0Tg4i+WziIEcDwR1I4XxgoG2eU6vQ1Pv3r/oRV2LsudwhHgmZZ3CBRogsChJQU3RdSxjlRXbPn9vSq+9Bb8pnfqLb+Z2867/W/royoW7Dt7+9pS8gkGuKb/8quDBl/L6/tPQgp9OWnEgEdPUqCFYbGkMgRFbkZF+OGTOdaOWM3Koycov8oum3HJg3otaOgCyloZcmESw8tAMGFY5mjJfEGsSN+5DPMjLCAsh4Kuiy0iqIcpqMpOBJgjM1H3B2sMONAeBqSuRFTIEICOE2AvXUspNcAJbOCMCR5JpjCk2/lQ9mExX68asoiP35K985K2+q/J+v3/KHRsKnl79ybKMkkzEBJ29pUnGsA4GY5oRR7I0gtTU8klPHZlyb/jjkVhbphUlYd5fTUU0QGAsoTUlpMZcJ9aP3zPjwUNTOxdO/32q4ktDlVVND0VCGVVip7NgGKt27pv6WPHsLh/k/+aNyS8/1L+vT2GXhZAx5QmXsj0Fgdn64t55m783asHiE9XYyRd/9NrhCbceWT3AEMt1VUCCqhAOoIaDAEdTmQVG67DeULCziIasGpszndfnZ/MUExkt02lMauwQAqGQ21Sz0OQERlrkgwbu3LmzX79+GzZsgPerr7569dVXDx8+jF629HIT7ZTAmIQx//vZS9JMHpobtWQ0wtbF5njEIhlMYcMG41Q3IuwNDzrWzSKbvFPpVECuWOue/5Tn/V77Pxv7+qQevxs5YvnYrtun//fnBQ9X7pulqwmsI2VVTDgmhXAYZsec70V2nfPT/V9snPnfRybeE9u1LqPGlGgKC7sYs9dKIhgwJHbXvnkOSoiFTyDMSEU8O5cfWvXcrrw7iqb+V/H0B7dNebR69wxDC7FNtnmLdSRCl5FYpdNpTAuhwFcFh6bdv3fOv5fM+cWh8f9d8WF/IXBYVyLhqM+QZBGtzxipeERGEnYiDptrIVqWQLGyEfgsEP3B8LX//t77ghYrmvvnskm/KNkwxNy44uCxhni9jCfmEWQzYNK6kcMk28mvqrM0WQxoqTIC18B8nLAWxD1iLNhFBCbUS2DSdN4iDni9HrPnrFkJnasojN6o6l9f7J4RxLnzFsD7cq9XzPgcRnu1wOhZzQj7/GG/N+D3BALeUMhf6opWeNPecNQVqKrwHauOlVeESyvDLne46lj5kUAokghkEmXlmeN7Chc9Xzj199umd1u3+H8+W/Lo/vc6B9/76c5pdx/56O1MyZ5kFfJj/3zhQHW1y+v1wqpgXFZUVGAIwusO+oKVFWWVnpEF4z5Z9OShKbeWrno96T4Q8VcF3MGAK+oqrfYHA6Wh6pBrX+m+5btX9Ng78b/KJv7Hkby7vp3ZZeGMF/tP+NuDA3tO+Gb3br9YGcy4wn5fwI9SKisrURDB4/EGqqqPxQOekFerPPr1yqFzpz64c96j+6f/x4mNQxKealc4FfXHj/grgx5Pqd8f9QSDfs+JaFWFtzrmCsUjmZsnL/j+sHVbThw7OPe3RXN/5fpyfKr6uK+mOWgLWgQWAfCGw2G3222W7EOIy+WCGsVCs7y8HAKFwMVB8Hhw2Jm3qqqKKZlAiJ0ndELoFb+/uroa4QBaR1GA00slIgQCyoKLPM1uNicMRnJMbuz21p07d335+ZfhcHTlqtWYLgcMHEQKuYt2S2AsD/Wgjy3zzIlal1Q5E3bD/tEFyXgSS1GZnV1mHa+F/djhYgAEXduGfzL9JwdnP/Te4uH/MmT4v7w9aOpHG8VMXExXKmKloaWD1X7M97ImwMgrsh6LYStoAWOLVqqakcKqWnRVC6r+4Ij++XN+c7zgwR1z/6D6vmP3cImSEtwb+m7CgfzHSt77r/IJtxyZevvWj15+dcHbPx016oa3pvxw0JzHF3yyL5oUDdntOWroKV0TsKGDDbSfWARSyaQhwpKbj+vIRkVSnbzzu1sHvrm+4M/fTL9j+6JHikq+C4siTKlbjmfYpWQcBnZRq8JzEAviVcciF0xY/dsFy/ev7ufCDLVzLDa7iSi7I4U1wfyPvrdExdl7EMhwQSc7KksTdpXuWgEQCO7ZUQDdcAIBLhbGWEfYsVmaIKqtCTXYapIBTCXsP/jYQl1XVXSp+P6K+QUFBTu+/Q7UffGl7tu2bhvx7mgcNjNFrqLd7oGxeJSr/OySqow+xmJZEaTAnsqPRxROurc0v3NJ3i2H5z64beZvKqd3KZl6175p/7F/6k2HJt66f+wDnhX9jyYqLx059eJRHxyVjXQgI2t62mB7QgwYd/AEuID1M2RFFeOJ2q+B0SO4TGJjJlkajMJXLin/Nm7Oq+Nf3jftjh1THq3aMvLIkj8emPxvxXm3F898JrlnvhQ/+omr+obxCy4YMe/GycvmVvo8UtS8tYudBHJ7za1mTREn3Yklin4UxPYEGqhe7fNirH4XTQ74cPPiCc+WvNd5z6y7u41/adz6jYlgCmt6AXsHRQXVo9XlqOiPx837x0Hvbdz49u6pd5V+OhZzk6oYyVjUuuXMBLGUAAJnPcxgSSZANtSKKmbugS1awsW8xjRq4MzzXPfASMTSATgQzAKTB3skCrYicxntlcDs5Knu8vvZLVSiWw7vPLj0td1TH9i14PdLC559b8pLa94fduSjseVL+pWu6n1s04B969+s/nJ8fMdcMVQUN9Rrpi67Yui0dcUejIpU2KvoaU2hUaF4fexOLLaVZmY+HE/Ufhm0lsCyoBlqSSSchk81MNZuGjv3/mF9ly18oaSg8+H8O498NlEWvKoSjOlq7817Lxi6/rJhKxcfqUgbckoKi+k0pgxYdozHWFWEtYC2pHVupVQzsKxYQrBYd3UlG8eSImuGTzcqq7/4bvodR6b++vXxvbecOKpJyBDLA0bgYr/wi+kLfzRywrsF/QqnP3j4g75sDjBbFAl42SMKNWjtBD6JoThaJoHNc2k4IMiSDlpOo70SmNklw+/1KZLvk5kv7535m4Pv/cfkCd36zB799y+3/nDk/B+NmNV14dIKtoxmp7LYA+LsVnvYNG3g10UdRq9/bvmncUMHXYLJgCEnJDYi2C/oDpuTPfsAvSoZ8Xjtus4mMBs30PRVabDbgmwIUpmi/PO4JVe9O7nXByt8ql5ZlfDLxrex9A3jlv7T2Hn/Oi5vn4yFORb4SkZSEhJ7ONdc6YtVoSp2ldlkF3AygcWkbBJbUQxFDrpd0BKgrMcNTQiHYoYQOLroyV0zH3129F/9smDGZtDeXh99+4Ph+c9PnLhzzsPl855W/VU6+9J/KGNosaiE3SQryUQrJjDW4ahzzXFhwJEwCQvecgLnPFT2VhqXP6TI4e1rxn/9cX6Zv8Qdj2BuxurXpet/2/D5P42Y/f2hC1//bA9GZajKq6iyZEiHMuIlQxb/ZPjkYyAC+l8xovGgzO7qZedwAdrCEbDjxbaQBh9Qa4FNOMe0rKhFgvGTd6Z/f8rCDhOXdBi/ssOo9zuMf/+HI2b1/2xvdZLNBmA7phAQTciwF+XYmZBAyLLAzjFtV4yNXYz+AAgGfld/PfOZIzPveS1vuKaLIVVdXxm8ZsCQAdNe25N/z9YlT+tiSdqLyQvTnYQ9sPnkRm0TWr0FbvtotwRmHxOo9KUYC7WoLkXTqpqJRmVDjLORqmciikuUfzl/4QWjFn9/9MKXNm5N67pHkW8eP/d776xZWRVmp2ugqGnhRFABgbEwNQf22RFYkWUxnElq2lce/5fe2KdH/N+5Y1/6IwfSQlrTo64Ae3aHvSVdlOQUe/lTTT5nQWBGYfYuHvaOG0ONycl9O/L/Z0/+fXkfv18uyjcPHLp87nOF0++sev9lQzquZ1JChD18hLkDhyUeYe+3scEJ3OJot3tgZohcPvPl41gba5qg6exOQFnSZewbJV86moLRU4294dhNM1Z3mLDisqFz/2PKx1cNX/Hk2k/dGZGlV7AbVILJILst+hwJjJEaD7NXjcOSY/3tDWLMZnRR0RKGKqQ9PuRv3rmpyRIIXHvLx1kS2FCD/gDWGmwprkajJz7/bsaDn8984qXBf/lmzn1HpvzUt2OyIWFTrGuKHgoJMjtVwG5riUesBxkInMAtjnZKYN2AQZM9/mpmi9mqWVc0rTqVwRKanelQjWgqISgSo6jCbnV8/2jkn8fNvmDSkhuHzgmqWjqeMNkLJmiReARj1z6zeXYElhUlkslgADKPboS97J5E893pomrI3mAYVWR10w1ZkIXMOT4PzJob8ntRe3brg64rUY9/99TCqfcfze98IP/R8uKVhiTSS0VUXY8m4+bL4gTdEGOYZXLpJFbbR7slMAymHPCxE7MYjxgdmirHY+yJWTZSVEMIp1RRTrO9Moa5mPJUujXtk1CoXJREWU0k2C3NdIYkEUnoqk5ni4CztsCpVKbm7IoR8Jujn10nYqW4Q+zFqyzKMDKSnDn3B/p1NcImL/YlbjQkHYtosrdqy7x9036jSQG3J86+na+iZB2Li3gyTFmictGkP6fOQrd9tFsCs0ERNO8uYKTF2FRVKRQ1P8zB7l8Mp5OSLGFUIho2sCp0nKUBm9WMrAqRVMK+qpiIxDHMJdNAAmdLYDmVhiayBG1Ud9iDWmlsyczqGgj42YUp8zbmpCw1BYG1sLn6oJ1tMhE1b+Qwz8OpCb+XvY+OfX2BLbHVZMK8G9TcIpgW2JqqgJwlMDWhtiG5i/a6Bzbh7GaMP5DN8pzmYYb6X6lD3nOwwK3ypXbZHzdjjbU8rZ7ALA0ByfHPfqKQ+c0Ap05ughPYArqWE5jQxgjMmoYVlsJc9g8h7E1GLEcEk07uor0uoc0B4fF40Ls0duHaZMNYxAjDgEAgZLgYOoiCDBdeJ9kwajF6MNQo1vkZFGeecDGmES6aH0aBPkYqZY5Y5+3BADQRDh3ykibU4BKBKX+EEDEoCknYZ0pMTQTaD+ggBEBjbU0INPqRBF4QGGVRTRAFqiOQZAQilmQABIZrZ2LPApQPYklAYCRiPhtcA8qTNFEWGgsvlZg1X5AXsYD9NBJkuE5uZ5WOXsCRITU7E1ZR08uIq+tr16xduGhR77/3kGXwFscWwexxLFMrV9FOCUzj1bYS6F30PYhBXgBDn0YDgT5ZAkATIGIQMBYtyYQ9cClPpyYxwQYZfOgQMFgpHCBDasNZBBHA8tTRdC4NMPSRLcmA/ZwDeckGEpyVBOrmaeeT1QT7sBCQD+UPN0vTzpMUiJYE58IHwAG0K4nGAiQDWRVzerMOS8C01ZQLcqMnFnr37KUb6tFjhfsLy3TztKNuJDiBcxKsUzXtT3/609tvvz1gwIA333zzrbfe+uMf/9i/f3944f7lL3/p06dP3759EfXGG288+uijCBw0aFC/fv0gPPPMMxAo9umnn37ttdegQ2m7dOmCrOClEMRS5nC7du0KAQkpz1//+teQUQHIyOrPf/4zCUgFTeQJNQBJ4H399ddROrwQXnzxRWgiLYpDxUiTcn7iiSegABn59OzZs0ePHpQh9B955BFEoTjyPv7443CREKleeumlV199FQKiAGgiz4EDByIf6Dz11FOIgibJlCGA3H71q1/BiyjUBLE4gHCpJqgzZKiRS5poAjSREIeXoqD82GOPsexMIAqHBS6ikG3v3r3RBCSBGmKpFwjQ+e1vf4uCEAX89a9/RRMgoBSk/f3vf896mTob87XMuN27V2+EFR357sTxEHunGCNwhBM4J4E9EGbl55/7MxPZDRtKLBormDubrgZhOl+/dl3A71cQZRqf5557DoGQwXwsz9asWQOZvLNnz8b6DbFkN8AuCocLzUWLFkGAdYXCiBEjSI1cDDVSAyoqKj7++GOSkQmGLKIAw3xMf8igwaQpq3Lx0eIdO3YgBwCa4B5cALEwQePHjzfzYKvT7777rri4GDLLx6wYXOgAqM/QoUOhQ9muXbuWHvcjkCZioQlTmZeXx6piLvtnzZrlNK2YIygHLElhOVeuXIHG4YeoUSPZlzsRayoaYCx5ASz7P/vsM+RGdQPrSIfQq1cvBNJ65MSJE2gsNBECL6ZUU8UC2EuVBL799tvy8nIEQob7t7/9zVRhQCkklJaWdu/efWr+ZPPQ0Y03ULZqmKNopwTWFLNTMdYUQVUljHd2KQg7TF0T5dpPcqbZN6Mt3kKdhgtkNmRNwiCEouAlmWLtKIBiSbBluCRDE3CGIKGpyIozr+OwoQYdRInmeTUI5NoJASjDhZcEkuFCh7KFF6yAS17Kn3KwA0kASBOADrkIpBAS4JI+bchFgfENtVBUgdWYRdWy19aESzJA9aScbVAUaZKXXGhii0tegl1zyhAh5KVsSccJRJEmxWaVm7totxaYLavYa1Z0RQebFXZeEgMEgx2djD6mXRPGAnU5nSAhYHDDpXwg0IhhY8cEYkkZgnMwQba95MKLGkAGaDiaipYmeaHCxh4rhA04LBWoSpDJpcpAhkuBECi5PeIpyh7xLK8aUCxVg2IB4o99FgAyxdqZQAAokFxUyzyxi9qhRqiSrWXBeYaJgNIphFwCwqkICoSOqVsLUiPYLYIyAMHWp6bZsKMgZ0XlOtqtBVYVRjThxReemzB+XO+erw58c3AkHpfR1zSkzKFy8iBsAWiqJEvpSCSMNWH37n/r2evVxUuWW3GtCbIo4sht/GjdiJHDPtzw4XtT8iZNnmbFcTQn2imBVWZ75Xg8+u232xbMm7dxw2afN1jqYk/MOrnb4gRW5IyuSdu+/iqRiPv8gZ279nyzfWdrtCEa7Js6bMhARTEvXOnGW4NHUAxHs6KdEthcnArgcFVVRSwa9VR7P9n4JbZx2AMjjq21WgeBVTXNPh6mK1u3fvXN9h1YGYTDMSuuNUGTBE3OYFrcuXPH9Jkz12/cnBRqb6vgaD601z0w9lrYqwmSy1VVVV1VVVV5tHD/vrKyNMYiKMw2wObGrKUZbL6NTRGElKuywoW6ulwr125UWp8FZnsOObX5wxWvDBjUo0cPSRRGTpplxXE0J9rrElpnn+9VZXnpkoUUEg+EDlW5MhiL1oOBNQRuUQ5nMphS1GDAe6z4MIV8s7OwFRJYUVRdTY8d/pZ5f4a+cGZ+z9eHmjEczYv2ehILFFYlXVIMXduxc8fOnTt1VUtpOrsVi1lfrKHNu2RNFrcgJElQVVHT2NdHt2/ffuDgkZZeE9QPHCxNiOlqqswX+Pqbba6yY6JqPZ7F0axorxaY3Qorp2KRFUuWRGOxSCz2yaZPqwPmK1ph3nQ4rYLAqIGqiUUH9xUdKIxGo8FQZMiIsewkeSuDhqOlC1PGDavy+GKJeDDg69lvmBXH0ZxopwRWDFmW4nImPXbEiJLjx0vLy/OnzwyEzXtrWxOBNXZ2Vz5+rHj1imXl5eXHjp14pe8Atj5oZTBfqissmTt1e2FRRWVF8eGiXv34Evp8oJ0SWNJERUkbsqDIktvjcfv9MGsChiGowX66xgiMf7QfbjGomgQCa6qYyaQ8bk8gGBFEpdXRlx0wkDgFDkdTaRBYSERjafYuE47mRjslsK4omqqkM6nxkyd8tOHDYQPeirh9h8rKM4b1oQbT+Crsg18tymDMMrohFe7fvX79utmz5s0smLfj2z2t8TqwKqpyJn/ypK+/3jp0+MjdhQenzpxnRXE0J9opgdkjDJqSSqc++fxT83EGtV/3l49XVokYiiAs4ywjsPlh/ZYksKaJkpwuKyv1+byqqqVTwhO/+0MrJLCmiLoqL160AHVTNa2yqvrXXZ+04jiaE+2XwCr7oC5+iq6ruqrA3Eo6e0sjM77sjZMAuNzCVEEFFPYOenYfL5ghSezJhNYIHYcPy5eae5hR79a3UW+TaK8EZga27q9FrS0Hx5mDE5j9zKu+jMCcwRy5hXZLYDD1pJ95upl+rRmtv4aEXKlnzqPdEpiDoy2AE5iDI4fBCczBkcPgBObg4ODg4GgBcAPMwcHBwcHRAuAGmIODg4ODowXADTAHBwcHB0cLgBtgDg4ODg6OFgA3wBwcHBwcHC0AboA5ODg4ODhaANwAc3BwcHBwtAC4Aebg4ODg4GgBcAPMwcHBwcHRAuAGmIODg4ODowXADTAHBwcHB0cLgBtgDg4ODg6OFkDrNcCSJG3btu1LBw4cOJBOp63otgK0q0OHDpMnT7b8rRgLFy6cMGEC+sXyNw733XffZZddZnlyFgsWLEA37d69m7yFhYU0JhtGUVER6TuhKMqWLVuQIQ7mokWLSkpKrAgH7MEvCIIVdDqUl5dDHxyx/DWoy6Pt27fH43Er+hzg9XqXLVs2fPjwYcOGbdy48bQDY8eOHfn5+VDOy8uDbIU2iM2bN6MIy3MK4BChRbNmzULOOKqNzLkumq855+FAnQrJZHLTpk0FBQUYAw2MpR49ejz00EOWh+M8ovUaYNgkTHkjR46kWWPlypVjxoy5/fbbEXjTTTe53W5LL8eBpuWKAX766ae7dOkSDoctf+PQBgww5nf00Zw5cyx/fQb4kksuueGGGyxPDZwGGNPfo48+inxuvPFGTK+w5YcPH167du2AAQMuv/xyhGOCtlRrBj8yhPvBBx9YoadG3759O3bseM0110DfCqpBFo8wHU+fPh2dgkCUC9tg6Z0Jrr32WqQdNGgQjgPWxMXFxcj/wgsvvPjii0tLSy2lGrhcriuuuALHB2YgGAwiBGuOV199FRVAPhTihKZpOD6XmkDCui2ysX79erT6lltugZ0m64JVCOwWaoJDUTfnU6H5mtOsB6ph4DDefPPNODh+vx9eGP6LLrqod+/eFGsDEyno2bVrV8vPcX7R2g3wunXrLH8NsIG4+uqrQbwztQStE5gT0cycMMBnhzZggDH93XHHHZbnFEAbO3fubHnqAKYCvYxDgWnRCmoQ9uDHvgQCJm4roj5gnwQdGCEyq1ZoDU7Fo2g0ivBbb73V8p8zYAJhWq6//nrLbwKGB6XUO79jcwZjAysLRltBhgHTi2UH2kLeeltEwD4SFqXefqFCn332Wct/VmiS5tSL5svZCVhxZOgcORMmTECIc+syc+ZMhKxatcryc5x35J4BBl544QVE2SzFEg9kAxsRaANrzClTppCCDbJ2CxYswITYqVMn0rTNw/vvv097DifuvvtuLKtJwca2bdvAH0vDBOboyspKK/rMq3RaAwwSotVYdlBWWciaa7BwvvPOO624Gjz//PO0S7BhHw3s8LIa3q9fv7psr2tKodOjR4+sWmELYkWbOJUBHjNmDA6IlcYEdi1btmyxomuA5Ndddx1q3rNnT0vPBCwTjgkUPv/8c9r5EbDhQLsobRYaWWIWsPGF5po1ayz/KdCAAcaUhxwaMM91YQ9+HGFUEpMvNbYuNmzYAE1saiGfkQHGhgwdd9NNN1n+pgAOAhbHlsfE448/jtLrMoiAHkEsjK7lr4MGDDBw1113oQkYAJa/Bs899xxSnePJW6DJm2Oj+XK2MW/ePCRxXpIgA0wDCQtBzGyoA9ZhFMvRIsg9Awy+gXW33HKL5TfPO9UdRqAfkj/99NOW3wSZHKBLly51DQwWoZbkAJ02dF6oW758OUIw8Vn++nCmVWrYAJeWlkIn6yINbBIWAbA3WWYVTcPx2blzp+WvwVNPPZVVbftowLY5d2bYW1x55ZVXXHFFVs51TSmm79tvv93ynAJ1U+E4oIZY7Gd1QVFREcKzMqQpGPXJup6KrRuUsZMYOHCgFWSC5p2RI0dafhNnVGIWaClz2ut2aOOpTOzw4cORw6xZsyx/I+Ac/LDfWMnVm/nhw4ehhtUSeRtjgGF39+7di4OGQ4cpOKuLzwWoBgrCes7ym8BhwUCyPHVAIxBLQ8tfBw0bYADjGYsqdCIywbL4scceg/zqq6828kxDA2iO5hCaL+csYOgiT2xwMU5GjRqFHGgQwovtR/fu3UmNowXR2g3wAw88gGFHuPnmmxECvmGraik1COycAMtjgsYxlpOWvxEAT5DEyRYsKkHy22677UyvygCnqlLDBpg2YYsWLbL8NQCFEO5c5GKNjJB671uB7cE87rTiDRRNJW7atMnym6hrSp988kkcitmzZ1v++lA3FSaFG2+80fKcDLJVmEktf33JCUuWLIFm1ixGQP5ZNvWMSswCdp9ZXVYvUMlTGeCXXnoJRdRdSjaALKuJRSe8Wec5MPwuueSSJ554wvI3aIC7des2rAYYNhgGMMAIhzE4d1sFYCQgt7Vr11r+GiCwgaNH511xfCx/HZzWAGM/N2DAAJgTTA60iURHTJo06Rwb1UzNAZov51MhHA7D4toHBAMAnN26dStkv9+P9TqdqLvmmmsWL15MOhznDa3dADdy2oJJxvQHfQAMxFAGMMVkjemGrR2GI4a4fZaSMsHcDbnuRI85ERsIRKEUbGqd558JTVIlAsgDiwKe2FdrEIJ5BwmxeaUQAp18gzJmrnrx7rvvWqoNFk3LjqyDj+R1bWE8HkdNEA597Mjnzp1rRdQgKxXt5nFUzerUg4cffth5Ig4hdQsFUDfkU68BxhF22sIzLTELmNyzLtfVC1TyVAaYRvKQIUMsfyNQd/DThV57Z4/l1LXXXptVItoCHctTg7pZ2SgpKcGgyjoXeqbYuHEjRvVdd91V70mCq666CgfQ8tTBRx99hLqNGzfO8tdBvS0iwPTSGaCsUyOoBl2isq+nYpePBYfZ1bWwTxtkofma06wHqjHAccAy5aabbqLTHlheI8/169dTLGqFOsAek5fj/CDnDTBmIjpfWnc/apq8xlo7muCwPLT8NSBTVO9Eb2PFihXQwdqWvE1VJRvYsmOihI2fN28eti/Y9GD6AJ+taAdoPwc1y98gmsQAO4E58Y477kBC55yYlQo8x0QD42H5T4dTFdp4A3ymJWYBcxZ2DKfdUTVggFEBDAZMvo2/5bjewU87ado8YfGHPOteI4CC5alBwzyiJMePH7f8Z4K9e/fC/uFou1wuK6gOevTogfzrHasAVq6Ixf7M8tdBvS0iPPbYY4g6VdEDBw5E7GkfYXKi+ZpzHg7UaYEtL4axcxWIZcoll1xieUz06dMHpTThVQmO0yLnDTCGC6Y2zJKWvwbYimHANd7aDRo0CFErV660/CbC4fBtt92GcOdEX/cZStQB+2Z7/m2qKtmgzW63bt1QPehv374dO7Z6T4DDTmCFi1LqvZ6dhXM0wGhm3bU8rQCcZ9jqWtClS5dCx3nutAHUTU5ovAEGzqjELGDTibTnchMWEI1GsdFEPuPHj7eCHMCKbdSoUU899ZTlP/Xgv/POO9G52EVhQVZ3Nq/XXDXAI0zHiHruuecsv4mdO3cuX74cVbL89QHDD83Bhqnh27MBjBBoorZ1NemuuoKCAstfHxowwGQtQA3L7wAYeuONNzZ+xdN8zWm+nNPp9JIlS7J2/6cCVu1Yg2Yp05bDadQfeuihBsYwR3Mg5w0wgJnolltugTLmJroh9tJLL509e3bXrl3PyNqNHTsWBIAClqtYG0J44IEH6ESNc6Lv378/QgAUh2kXAlJl3QrUVFUiYIMCct56661btmyBPswb6gP+YF2MWeaGG27IeiJrw4YN4DyyBdAW6JAM2+yk9zkaYFAXbTEzZqWQgMpkzSD1WlDslbGeoCQ4RNjMkYxpImtKbRIDDDS+xCzAdqJ/77nnHst/CjRsgAklJSV0T18Wrr/++oULF1pKJk41+LHooZpjEWYFOVCvuaKurAs0/Pnnn69roqhP7VeO1AWdDm0Adc/Yz5gxg5gFgAgkYPTWXct+/PHHFFsvMJJheCxV8x469AtFIX8iGoDVcOPv82i+5jTrgaJufeyxxyz/KYCZAVPH3XffXe8pnIkTJ+KQgrxYryC3xx9/3Hl4Oc4DWq8B5iDQQyx1n6An0J3Vdc+cn2dgiQCrdkaXOXMINNmtWLHC8rdd0OMu9gN+HK0TWE1iHXYqs8qRQ+AGOAdAj9wMHz7cedoZO7Nx48ZhAYutdt1TwecfWCJg7m4bb0epC+yS0QUN3KvVBgDre9VVV7XVHmwzIOs7atQoy8+Ry+AGOGewbdu2CRMmvPDCC88//3zfvn2nT59e92125x9btmzp169f9+7d8/PzMTVYoW0Rhw8fPu2VPA4ODo7GgxtgDg4ODg6OFgA3wBwcHBwcHC2AnDTAbrf7HK9UBYPBrPs/Dx8+3PCjFy2OaDQ6bNiw1nDamYODg4Pj3JGTBviyyy677777LM9ZYciQIVdeeaV9zTIvL69jx451L2Fef/31l1xySQOPz9eLs0vVGIwcOfIi840clp+Dg4ODI2fRTg0w8OWXX955552wlNddd12/fv3qfQCuqKio7lcNTouzS9VIPPbYY9dccw1//ICDg4Mj19F+DXCOgt5s3L9/f8vPwcHBwZGbaL0GWBAEem3QbbfdNnDgwD59+lx77bUdO3acOHFivQb4wIEDV5sf6n/ggQdgn3r27HnTTTchOTJBVpaSiS1btlx00UWXXnopdIYNG0bvk4Lmww8//Pzzz8+fP9/Sq+81TNjdXnzxxVdddVXfvn2R9qWXXrr88suzPhRYNxW9c6qgoODxxx9HWc8999ygQYPoJT533323JEkffPABsr3lllvQ0u7du2NfDiCVlf5kIP9OnTq18ivWHBwcHBwNo5Ua4HQ6TXaurpmhN0FmGWD61nTdT67CtsFsw9bar6rYtm0bNLPeHAnQu93dbrflN1HXlF555ZUw8JbnFDiVAUZg1utYsZ3FigFRdb/N0rVrV4TX++YHel3Rad9OzMHBwcHRmtFKDTA2i7Axq1evtvwnA5bMaYDp4we33347zFVdYJ+KrD788ENSht2Cd9KkSeS1QQYv69bouqZ0xowZULv11lvrfRkv4VQGuN63LmPXm/V2aAJ9kbfeV2EvX74cUef4bTIODg4OjpZFKzXA9HGuUxm5LANMl0VhgGHn6gXyce6ku3TpAv3bbrttwYIFn3/+eV5eHrba2IlCtjRqUNeUEoLB4KhRo+jl7zfccMPevXutCBNnZIA7d+5crwGm9w/Xa4Cx0UdUfn6+5efg4ODgyEG0UgO8ZMkS2JhTfWPg0ksvdRpgALbwkksuacynPHr27Hl1zRfI3W73gQMHGniB4qkMsBP05VHnhzyb2wD37dsXUfyN+RwcHBw5jdZ7E9Zzzz0HM+N85zh2sX369MFW9eKLL84ywOXl5TDAV155ZdZFViAcDm/ZssXyGAbsFt1ydfPNNyMTuvGqd+/esI51n6/NMqXbtm3D7tO5mdY07aGHHkKVSkpKrKDmN8DYr2PBYXk4ODg4OHITrdcAA7CITz31VKdOnWCKYDW7du1K9vXxxx9/9tlnSccJbGe7desG4wd9AHbx9ttvHzRo0PHjxy0Nwxg3bhyipk2bZvlrAAt65513Isp53hul3HbbbZbHXAHMmzfv7rvvpioBMJ9z5861omuQlQrYvXs3rOyiRYssvwNoS9ZigrB27VokqXtWnM4/wzxbfg4ODg6O3ESrNsBNDlhZWK+6txwTNm7ciNiCggLL3yAkScI2tEuXLpb/vCCZTGL3D5tt+Tk4ODg4chbtywADQ4YMgZW96qqr+vTpg30kATLdhzVlyhRL79TAFplS3XLLLTCH5/NbvNhwY5tueTg4ODg4chntzgA7UVlZWV5eHo/HLX+jgZ1o1hPDHBwcHBwcZ4R2bYA5ODg4ODhaCtwAc3BwcHBwtAC4Aebg4ODg4GgBcAPMwcHBwcHRAuAGmIODg4ODowXADTAHBwcHB0cLgBtgDg4ODg6OFgA3wBwcHBwcHC0AboA5OM4Fmm5ocM2fzn6mU8+PKajmz9a35dpAzVBk86ewn6YYumroiMjKDD9KRrL5pxk61M0UVm6WGpMaDcrQ+asF8+AP+SnmT7Z/ukO2fzWBqNjJ2ZHrCKNfTdhp4VDn4MhlcAPMwXGWgBGArSNbVGv0CGQj7F+dgFP9WBZ2pg3/HHatJmXWryb2zACLbxp9HYsJ5w8hFFiTb1ZpDfzsJM4fi0BTURYaI5vrBvw4ONoRuAHm4GhC1JgX22JpqqHWbGJtY+aU7R8FUnIziCwhTJPk+MFrGqv/v733ALCjuNJGibZxZNfe9Xrfvn/D2/X+3nVYG5tgbJLBYByxYXHAmCyCSAJEVM5ZmiRpNMoRZZQjQjmM0mhGo9FIk2/OqXN6X9W5U+q5GpLACtz+1KqpOqfqVOju81V19+1mG/J1hWC8Uzgtz/tBNOE0QCYqQPP46lZ9v02z2bL+VMHTQJUR+xbo3RV68PAJhEfAHjycMUCuOt84MzqGbWu6pdjs6qtrrcpWeAYk1vtsOkI7z618c0xeCgSuWza0ummrlqVyIjYsUzMNVGpblmUYBkLTRGCZlq1pmqqqEOo6ctqmaUKCEEJEbA7kzHfCBdNyNJM1GnUj1GxLs1GHZbB5BG9Ql43NL95v61KKRoQi7Aq1bWMTKjQIDdR1DAK6oBuGiq6gp7ohowemaSiKxjqK3OxzZDp6hD4iRH73V7o9eLhQ4BGwBw9nCiwDLdCbpVuW5jiy42QdJ9l1S3MhVoKMwegW7XtubMEMpu1cXcImNgVx21FAxeAoVAoOxcLStle/tey73/5meXkpmBUkBGKCPpuTBgwa+sPrrz9WfwwMlUrGN25Y99xzz73wwgvNzc3E1oyBT18/czA7lmZaqFO2nZRlhm0z7DhRvsUcO+FYKcfMOKbMph0faJMcK8m3lGNjw5BkbCtlGUnbzthODptlIzTWr1/3nW9/f9zYUpAraJazs6YoqSFD+33vqm/X1tbkctL8eYtefaXfC71efuSRR1auXKkoaCdmKIyJ361HHjyct/AI2IOHMwTWp6rJaLJV0uZX1/Wet/yx6Ysfn7v64dlrHpm9lm9rHpmz5uG5qx6cu+rP81f+acGK+959I+3981Y+PGcV31Y+NHflg3NX/mX+yvvmLL9/ztLH5i/rMXPRsNXvbPcnYljzOc7CefMHDXij74A3hg4alk6kwT++aKLv4FGlpROffvyJ6v3VWOjaBmP/tzev7f3iCycbW9Bsi0nBskRXCEHcoHu2rrQtA9Roym3BY+trNpYfXjfqyNrBR1b3P7p2QN2aQUfXDKlfPQzb0dVDj64ZWrdm8Afc6lej4JBjqwbzDXEUH1G7ZvSR9WVNexZIgX2O5cNcZdH8GX37DHz91dfHjh6Zy+XQnmjUP2jwa+NKRjz//HMHqw/ZjqXpWigYbmv1VVRMHDRoYDQaBfViWc/W/lhve/BwQcEjYA8ezhwgroTjLG/z3zpx5lcHjP/sgMlXDJn1+cELvjhw/pUD53xp0LQvDJn8ueFlnx1e/vkhU74wpOoDbYOrrhw09csDpn15wIy/HTjjC4NnXDG06oqRlV8cPfnL/Uf/3zdG9V6+pVnTQZiLZ8zpN/j1kJKcOKqkfODY4y1tj7/RZ9H6Talg/OVHntp7oFrG4lzFAjS3ef2sV3s929TYDo7CmlHCepo/vc3XzKC6GFuog5LZhfBkpnXr/kWvbav47d7SWw6VXF8/8Zbasttqyn5xoPw31RW/2jfpzr2Vt1ZP/smhiT85PPHWw/mQNhHPqw5NvO1Axc/2V/zqQPkvD5ffUVv2k/qym46V3lRXduvB0p/tKvvd1spHmrZNspR6x4kvnD2tz2sDpVxk0sThgwaMbaxvH9D35Q0bFvpCJx9/tNeBPTW2IytaOJvO+X3BVavWPPTQQzt37mR9sKyz+VluDx4+LngE7MHDmcI0Hfh9VTUNPefYSXCI46T4RWOwAbgZi1REsAJl15A/2Cbxq9YZVxFE6Mo2mB5UqbFFre6kQav2gmlTe7/SOy5JWi4zefS462/4+dodew3HinVEn77v6b3V1cjqP3libtXkl5994LYbf/TaKwNWr3s7ISk508wZWMADIGC6dq5gMQz+xZqeE7PKrjY7Ib7FHDvj2JJjU070MuTYMfC6Y8kfYENTURYWkqyUE3acoOME2GYjjNhOXDejINf58+a+8Uq/aCKg67nyERNv+MGtOw/sMJ1cJtTx1BO9duw9FAt3lI8fOnbMhLKySa+9+sbw4cOxAjb5rW/vErSHCxEeAXvwcKYAU4Fm8wtJW+frRyZC1NIcCyGL2/wZI6gsW+Obbjk8pLiIkBAhY23+VJfJfwxsmCwCU+xJLg1rV0aElmRr4D+QKKvMRjbTZndNOUOzB7FUiz2uZNMz2NhYQyFGATYn4G3i15/5nWf+CBS7GG07WFmjrYiz57B5/zAJAPFiZoCpAHvSCVL+cyTEeW/fZ0NFGCE2BDxJUwq6sS1blg7axFrcREvZrWcY1w3ZYLeNWfW8segvZgMYCeSEDZaH9ZvNfxj1shZxeJegPVxw8AjYg4czBREwrXaxcXbIEw5jMJYFAcmYgD04lSe2U3GxcSH/46Is99ZpmZTIxf8z0mR0xQgUpIY4tQwky+yxgJMZcoLawbdEikzAjGKKwC2yAKZgAYt5vrRltMd+8QQNn0pYfG3MDWBCAGMw8UE2VguW7thkNJU/SUa/yuL/uUmacrAIk6BCNt1gJGuAYnXUx7iVMS+bSrA8rLAHDxc8PAL24OEMAVLAOpcvddnSjLiYMxi7hpzlVIa1qsZ+qJRfZn6QTdjBohMbLCi8FtrAimI9ymjIzUaMxol2+SZUCEG5jPyyJvudEc/CpCprO9KgNbYm1g1HwQI4XxJECA5kz1Zj2S2ZWK+yG8dYmoOIIUdL0ZAPsmHRCyMYLc6i+S5SXyHpbGfBls9MpTrjeZUHD58QeATswcMZg+iE1m6Icx5zMwR7Fwe/CPzB14unNsFA3DIzDubDJjgJW2fmfAbE8R+NYSIeuPMgDiplC0sO/EWRUw3jPzi2qCd5fR6MnfnKlZXlFvNFTm2nS7BxIUXzpfIgAdtoNYwNlXaW4BHWEdZV9hdGbL6Kz+s8ePiEwCNgDx48ePDg4RzAI2APHjx48ODhHMAjYA8ePHjw4OEcwCNgDx48ePDg4RzAI2APHjx48ODhHMAj4OKCzR4qZbA46A0GJDljkBE38oqPhgJTH9AslQLcSYoDiFOvRZIi5xtYozuRF3XFu6lITsiLOiH2OOLdZuhWCJCckBe9Oz5InvcGVUQQSVJ9XIBB92EA8Eq6r4VUQD797vggef56MDkQEV2TE22rl0yfumhpICfZpu4YWiyeWr5y1aRJZTMqR295e1XcMLOGYSuZ+sP7J0+ZWjG5at7CxeFo3OL9QFDYn3PZv08mPAIuOnBnws4khDhXcdJS8oND5GeGOk0RhJwiHxzusmdQ/H1BNt2WeT0ff0UfHQUNK0ieGQqMFCTPHxQ07K/dyNOrOx153Rkhb+I05NUfDPkynchLuwJnsa7rRL2axj7pqChyLhuuP/D2vQ/3rGvxsZ90mYamG5qJTIaWC1dOLn1u0Ni0po/t23vKhNE6k9tNLa0PPvr4O9t3op4uM5Q8rPxfDx8TPAIuOtBpZRhGIpEIBoPxeDzMEQqFkAQCgQBCkRSABPBzIBKNRlGKVIgDiPh8PhSPRCJkkwA5leJ5u+A9bJIK1gBEyBQJKQOpKE4gLYA4aREXBSkCFeqCCnFUR00VRaBihroDlaI48qMglUWS1cRVrAJXXQCEGJN3M+uWC5sA4mRTmEIGhKRF/D1sUksIogi30aXvZIciFCebqJGV5O2hCCBsUnuoiNsgIkgC7gwQfhCbgCiCCJKkQmaSnG7TXdaN97BZ0E4AKjoAhBYVFQAqYRNJbo8BxSF5t74jhJzayc10AfILmwAV6dYm5UeEQHlkWaYTuQA4owFwMEKQMXttp5mq3bf5oaeeO9ERYItXzLRNNufOZZPjRvTt2/+1SCYbCIdef/rxJXNnwoJuOx3B8Kt9+ldNn8UIGL6CTJ+CR8AfMzwCLjoQAauqinO725MZpyjO83Q6TTkL5sHZbBZanOGIF6gkSYLK/V0akQEzdLgVlHULBVKpFFwh6kX89OrgjOBT8umuNkU7CUKLEAYxt6BkAVAEfaelvwCpUBHaSd/CE0ICDUsymaRkgRZdgH8UNvNSDgwIbNKXa4WKIqgOvaPqTgcMojoaFsBtFtZgs+ATQJQBuwY2sS9IWADMumC2W5sYaupCPu0CjhP0vdujBRZQKpPJkCm3QYCGpUBIQAuhwnGYT7uA5mEHCZsEikMVi8WwZ0lYANhEQQzL6Y2hoe52WNBlHC1oaj7dFTQsdMAXgGx2OyxQwSaOtHy6K1AXxrPboaY9W1AddQT9erdzFkAeDA4AswhlWYpGAptWv/nnhx7efaguGk9bpuVra3vp+aeHDepz4kR9R8AfjMXB2G/Nnfn0Y48ePFzT3uGb++biZ3r1DkVizCDfusIj4I8ZHgEXHehkdhOw208BOHvhcQoIWOQ5nYCFigjY7VKFCk4BrqqAgEXETcAUCpwxAZObpmQBPiwBU4SG5XQCpsgZEzBa4iZgd1mqTgyIW/WhCNhd8IMTsFv1EQm42+rcBFxQCvkxLB+RgAl5RXcELLRElu9NwDTUboMA2XQPS4HND07AVBBht3uWBhBCcc4WAAVRIx1+FDFxytjoLD/qcLLgwDBM22RvSbMsia9v2RtFdVSkYxec6hdyGvw9pPzdYwXI70cPHxc8Ai460KnuETB5KwFSoSKPgCnpVnkETEPtNgiQzfOBgAFYI4PIDArGeph/CDLLvpVsse9ggFbZW8mNrKVncpqigKpRn6E5muLYpmoYim5Cwj7IhbiqefeAzwI8Ai460GnlETCKszKdIBUq8giYkm6VR8A01G6DANk8TwjYw4UIj4CLDnSqewQsyJJAKlTkETAl3SqPgGmo3QYBsukRsIczhkfARQc61T0CFmRJIBUq8giYkm6VR8A01G6DANn0CNjDGcMj4KIDneoeAQuyJJAKFXkETEm3yiNgGmq3QYBsegTs4YzhEXDRgU51j4AFWRJIhYo8AqakW+URMA212yBANj0C9nDG8Ai46ECnukfAgiwJpEJF55aA3aDqxIC4zX4oAnbDI+B82lUpkeUnjIBhDtZ5BTh3NJiGiEtsi0lM9kQz0nmhh3MDj4CLDnSqewQsyJJAKlR0bgnYXZaqEwPiVn0oAnYX9Ag4n3ZVSmT5ySNgmMDg2o7sWBnHsEC8kMiOoTkYBC3PyxbyWLpHwecIHgEXHehU9whYkCWBVKjII2BKulUeAdNQuw0CZPP8JGCAL3Zh1nJMts5FDThpdccy2F+DcS7+Wrbp6HxN7OEcwCPgIoX7ZBYnP9cUEhud/AgpA7EXOQghJIBI4I+IaaiU0MImVPBlZJDkwjJoRvgjUokQXhgFhT9CZioFID9a0i0BIw+cppuAuT6fAdXBJlwkCQmUDULYREcggRGSU41UHQiMZ8wLeVEGyKFFHsRFCwnEiGJYkIEipPL7/WJeQmUpA0IYRBdoWIScgB0HLdhLZCYgjrGCTTGHoIKkQgj2wlBT7UJOwFBj0DAClHSrwFvuLlBxEcIghpSs0QhATskCAnYDLURBImCUojxUFklUh7JkxK1CHF0ASEJCAdikuQ7kyOluDIYaKiJg0oqyRJY0tYLQDUgwLBhqjCqSboOwAKGYWhUA1dGwIM4MuQCJIGAkKSQ5bKKFgoAhpHYiRBJjhWFxzyEERHcoJ2BbMIvjSmbsazi2idHQ6AVYUPLNsbAMVnF0ZW0LNpmE6XiTYAchSTz89eARcHEBZxedqHA6cAFiNo0kQCqce26XSqe0OMNx/sNbwUFAQiqAssEaqSgnJLCJEElE4Dvgy1gZDsrASzMfh4LwWUKFIgDiBdXBKQi/AJvwjMJNEygbAEaEKp/obDyFgmkgRxIhbPLSzE2jnfDjvBArBSCCbMgDv09879YC0EKOdiIPZUZIcWjReNjE4CAuSlE2Ugm+h4RAeWAQe0G0jQxSNgyLYAVAyBGHm4YKGUiOUBgEYBC9EG3j5RgQFytgkrPcnaDqxNGSl3IgJ2YJ1E7EhZYsCAJG3F0WEdgUBOyuDnEApWgvQEKlRMM4/+YJGKEb1AXsRMSpLBVBEsUx1MggbCJCcRwJKCWmVgUQBIw4t5dvIRV0DwsgVMiP3uGoyCu6gmax1E5u8hRA52gMHZxIUgYkEXkPAiZQTjqPmpsa31pU0felB+6/+8mOtojpgJC1UKBlzPARL7/4yhv9+vd4+sXKyUsM1Q601U4Y1f/FF194/fXXe/bsOW3aNFSE4QLydj381eARcNGBneWdDoIm70iKEMDZC9dPyzKgQCvctFtIIDdNLrUA8AtEQoiLUsKycNMkB0QeWieRqxKAFkAb0E74R0rmdRxIghXgUoXcnQHVoZ2n+xfkwbBA5R4WEUHzYJP43i0ngIG6tQmQTeHBSUgR9AsqMdSA2ybGBGbdwyKAIu5hcZcSBJxPd9ViTDBobokAbNIcAnFkcOfBXoCqYM9SBjpa0E63kIA4qkMv3EIBVAcepWEpAGyiC7Rn86JOUHXvRpZoJ6rrdklKZNmtCl1GKezZfLor0Ay0s+AIBNA22MReEF2ABOxMcUaWvAuUdAOZUBeOJaJVN9A7nCOweboKYDbfnYChBWAB3WFvg9Zlxw40Hl779MP9m5sjaGIs5Xuj95OLZs9GZs2yO6Kpl14dVzJiwpjXn1q5eAYKAqj6ueeemzmTfRyp2zZ4+HjhEXBxgfsI5tRwrnZ0dMCXYTJOXEXrGACSlpaW9vZ2uAkAKhHCacIFQEtUREICSuHsbWpqgrdCEiFMIQOACCRQ+f1+RHglTELFURBy2EQScQoB5KHFx8mTJ0V1iFCc0NzcjF5QZrJGWhRE+30+H+KQ8wrzgCoQCKA6ygwgA4EyoDq0x22TQkhaW1vdKkQgRxwR1IXGIMIMcZBlkpw4cQIdoYIEjA8VRymMG2WDnELIwSVtbW0wK0wJFYAdh4Kwibgwizh6hwhUYBS3TagQgQTDBbOk4r1nOx1xSNAMdJDYlISsJg6qjo4WskkZkASonSQRgGWoYBM7gg4JAHJRkKqjcSAhM8p7gcMMOwhHGtmBBHI6otBByLEXoHIXAaBCr9FOIRcRVIEMOAJRKSIkh2VqGJIwiKMCccovAJsYZLSTugOTrLa4kknp8VQgKTc3dhwNpuJhRZ+4veGnpYuvGb/o9a31J7NqMh6M+k5Ggm2JNEYtEU2noqlsPJlLJLLZVC7iD/qbW9LxSDaVjCfjaEQilpLiOSUupcOplsaWOOsr8qegimRSwWQskUtHktHWjtZs7tR0TQAnNegTIViTn+KYn2qOnTh28O1nH36+6ZgfJ30kFnrppWfmzp/B8zuhYLzvKyOml00a8OKjS9+chokDtkAw+Mxzzy5cuJDMMsBbuDcPHys8Ai4u5E/OzqVewUVFiuBMpgUBCQGS84xdrvJhrs3nzflZP11UFMtHgLSIICdUIBUSIkQeRCgnXBts0oybtABpifJRHSTCLEVo4QIXSUKA5AihIn8trEGIONmk6pCHVATKiYpQHdpJpgBhE82jYSEJmaIIQtSFDpJNURZAHEMNm+5hAag4qWhYAMogssEguAE2IRFCAGVpnYTiSJKK8gBkE/uC5z1ljdoJg+BRilN+AEkAXYPNUx7clQEthOr0CxgA7QV0n+QUUgQ2UR0Ni5BQBMCehQoTQZKwMp1AfnQB7RH5RQgV2g86JAkJBdBOFMQIuAtSBHsWFEt7tgBQoSVoaj7tAgriaIEWNikJEkJgsWeaZNMIBmMnY6Y2t67l3/tM/+zwpZcMXvA3w2b8YfaSJlULxNIZdrSg7yw3msL/sz9Z0H8oZGoYT7Yj0FZYx0CAM3GchPw+Q5Ec9q0E3XA03TFUR0O1iiwHfL5ctpsucPMM6AuGCN0/dOhgyZjBPR/54y3XXv/8k70Xzn/L0K12X9srfV9+7InHXundp3evAW+v3WbggO9oGDLotaee6flanzeefLrnhk0bYYGMMIv5Nrs2Dx8fPAIuOuBcBXCek5sWwvz5xt0xXCr8DoSkIjmB1hlElgUZiBXcLhUhAeczVIJpAGhREcVRF7wq8oiCIgI3jYkCVUdCkYFsUjsJlAEhLMNHd8sKgCDgAhVCVCSGhZrnVtGwkESoCGALsom4KEIgRhTDQioabbhL9A59JJUICTBIcwhKChUisAZttwRMcwj3hUqRB6YEAQu5AE2taFgAt7ZgakVCRADkh8HThxpAnIb69C4AOBig6paAkR/DQnsWSXdIXUB1LN9pQDtRECPgLkLA7gMB07BALoAkukBLYZ6xEHTAnyJgolP8MRwrK0fjwQ2hyNWVyy8dtODi4W9dMmbBpWOmXTZsyvWVq1Y2ZpOoDV1nDyFb7OljG9NWbEY6k4xEwxroFUAGi30j0GJfJtLjRqYx3pK2UhZ7fkpyVNlRNUfVkUfW9ZZYPNXdVXQ0DL2mjsMSoOuaqeccE0ZMU7NMA6e8prHPJFmgVnTAMmxN0hnFO5ppKpZloo+SIvOyOoZLHAke/nrwCLjoQE4Ejk+sgEkigDMQHqdb9wfQwgWnqBAKFblpcqkEocLJDFZwM407At8nWIFCARRBQUHAgNvmuxEwQrhUcDAlC4Ai6DuKszKdIBW5aVonCSFFaFiE6y/QuglYqAjwa7B5OnshRHVoSbfLMoCqEwPiNgtrsEmsIEAZsGsKCNgNsBfMdmvzPQiYplZ0tBQA2VCKrkNQkuQEGpZuq0MLoXoPAhY2CRSHivYsCQtABEzzEkJewYe623kJABUOv3cjYBqWTgJmEsMBa7Hf8liSUxOIP7Bs/aVDp18yYunnhiy+e0fd/5224JJRMz49YPb3B69YUhfK2o5qOYYJepUdI2Nb2Nd6MpUIROM6WBlAwB5UNh1Dd3RNyWb8oaBkaLJtSyZjbMN2cpohW3Za19vj8ZTUzV7oHmguazEqwMaajv+0cZAc5M+W9R7OCTwCLjqQ3/EI+PwkYHdZqk4MiFv1oQjYXdAj4HzaVekHJ2AiKh0rU4tRako3+246/OXBVReNmf/pPpUPLt1Xo1qHJfnOmQu/Mmjy3wxa8J8D55bXNJ+wnQjY1FIRYNXs2FoymQlEUoqJRTHjQHYs25pu4+BxZMXuCGlhy9keyz2z7J3vDhh9zfAxo6qrT+oGFrBKW0iLd/9kdfdgDUYlOPYwzvxXwbR1KxSbC++u8fAxwCPgogP5HY+APQIG3CqPgClZgK4EzIrg0MdAoN1b2hP/OXLBxcPmXzxk+g2Tlu4JxLFitQ0nqGvPvL39ssFVnxkx72tvTHz5nUNHDDPDLjPLDrssbKXj2VAoq9ACl/GaYaoSmtGmqOOqD18zee4Xhk26eHDlFcNmfW3QzN/OXL8uEA3Zdk5TU+GALnfzEFb34Atg/iV+HGDYeFXYFawT6A4W5xJ/QweXuDcXSIBjgrauSg8fFR4BFx3I73gEfH4SsBtUnRgQt9kPRcBueAScT7sqhYoTMPYsl3QWwl+0O5XLBqNh2VBMdhfX5C+NUhXH3Ksbt8xY96XXF3xx0MK/HzZ5XG19grGy6Zjs6nRcN/pv2fYvw0o/N6zqyoFlf1i8rkHVkiiKDthaIBtqivvThqHbTtp0dvuzL6yt/dcRK74wcM5nB029cvDkfx9Z+dzbu3eks2iTiXawgk5O0Voj4bTSzV54P8BEZ69OoVuhh7MKj4CLDuR3PAI+PwnYXZaqEwPiVnkrYBIW4KMR8Ls8hEUrYB1DjeUkOmJjzYisr2zc85V+Uz7Xd95X+8x+fvVOH44r0DPWtDhWNcbCLao9fK/vP0atvWLYgksHT7pu7op1itHoOLsTuYn7jj765obrJyz4x/7TLus/65IRCy4bUfmlERN+uWBlxYHGoxFDhQWNLaZRl8Je5azqMKlJ6VBAfZfpmocLER4BFx3I73gE7BEw4FYVOQEnUymkXfVhY82WMtl4KGYqBlsOWyzA3ppW0/j1oVWfHTr9kgHTflq1pk2x0Q0sf21TZctj2zY1IxaMRrPKlmDqe+UzLhtTenHZjItHzrqi37wvDVz0mf5zL+s79Wuj5v10xtrnV+2eXxc8kdMStp1xnKSud+D8Mg0L9MsuUYOHVduUwcaGkkv4fWp3vwP2cIHCI+CiA/kdj4A9AgbcqqIm4Fg0mc4TMJciYL8NQkTO5mKhqKEbyG7ZjmY5G0LpH01bfdnAyZcOq/qnktkzOxK8D6buKCbTs5vEqqmnIwElnMJ6+UAu0/OdDddWVf5p6dpZRwKHo7mTSaM1Z6Qt0LWlsZ8ZISqxooYlq3JL1J821c76bHa3WWFvcc5p+sl4PAGC9/BJgUfARQfyOx4BewQMuFVFTcDRWDKVRpo2/h8EjKPOTqWSgVBYNg2URP99qtljxc5L+02+eNisLw+d9uKm/X4D3TMdGztRwjKZlbEdEHY0GsjGklgvYwVrYU1sgJ01R5NtMxOVfa255pyddizFkbOOBro1s46Fda6iKjFfyM7pjHexe3GemezOM/ZKStdbo/G0cur88nChwyPgogP5HY+APQIG3KoiJ+BUiv28Bw2FlCvyf5OZZDAZzVoG1Nj3M/ce/afe4y4fseBzw+b9es6WvX5Vkm3HlhwzBTZlr7iACdUxZSOY8IczAd1WZUfLWDL7Hi+OYo0ta+NZJZaU2NeJ0HudiQ32uDI0pqxKvmBA0jW2jOYbtCYGEBSeU7LtAT3/Jqx8498brkz57nRGhEZEPJwDeARcdCC/4xGwR8CAW1XcBBxNJdlDWIZjquylGKiJrz5tJ5ON+/21mhbJOvYKf+zrIxd/atCCKwbP+WHJ4o2hdFtSktju0yyblQKFsoJYsOpaNOZPZ7pvJ4YF4ymGGqDGIOx2z9IAQhgKBWU5w5rJeZmV4H90y8aGZTh70RXq1mTdUJiAaW0DK3DLMA0dRyczx+9t87fQWaZtaCjhGigPZxMeARcd6FT3CFiQJYFUHgELVnCrPvkEHGMfmmCECwrVwcImlpzoLQ67bDKR9AV03ajNSD+ZvvaSIfMuHzr7n/qXTT/Z7jetYDRhqTnHztmOBqpjJtFXELBmhmOhVCZ/tBTgIxBwSO76JiwUy2/8Ordj6exBMEMeP2LwoCFDI7FYwNc0dPDA3oNKVENfM7/i+edfPVB/Mh4Lr1g4/e4/92hoj4CcLYudzh7OPjwCLjrgJAfg+IgRcVYT4LgBRIib4eNIDpCcAN+BgvDFyAZQKUSggseECnRCOQlUFhn8fj/ohJIFQF3E3IgX2ER18EeojmfMg4wgA9oJRqGkkFMIgyB1Lu4CaFGEGJEkVBGVgpC+d4QkyQmkRXXw/iQBSEgNRhegpSLCIGWA0/f5fBgcSrpB3hZ9zKddQOaC6tztwSCjnbDMK+liFmMFFaqjpFuLOAxiH+XTnSDLaAZqRJO4yS6laM/iaHHLAUqiFPYsSQCRBxEMtRgWd1nEaRpER4u7awQMi9smQHkQgraxZ8kaQjfQThTEsIj8ArRnqQunqWRmMpHUNcPA0lGGVsrq2bSOg1yTYlowbr4dTP944pIvjJhz0ZA5/2fU9Irahg7dSCtqpL1dSYQ1NalqGUVnR5Suavgry0ogGoql2MF5OnC0YDxFj3gr8sCA4GhxH/DIT3mgonOBn8auDQF7aJrfY2bvk5ZtNR0PtQ8c0P/nv7nnnrvuHjd6XDyDAyb4xhPPvrlgKVs4a3YiGOs7dMz4yune8vccwiPgooMgYFAUsQJWAAAimJJDDsDHwR0jSS4AM2SRgdw08ohSyAA5AAcBFRwEJaGiIgiRn6pDEeQnFYQIkQG+mAhYZEaInEjSChjeE3FRFhHkAdBOlKVSgIggG62TECc7CAlQwbOjOtFsskkRVIQuFLQTESRRHfw+zSGQpLKkRYjqALec4tDSsgyDQ0LYIYMIUR1sEt8jMxVBiCSA3qELJEQS+SkCEHu5h5psIgIhVYcklSVQBhhEjaQCkB8qKl6wZyk/AQMCFTpCpgAIUQohsmEwMSwQkoSOFspDC27kIRVVhAhAO526gCQzyiOUGTud9izPmweSUKH9NCyIuwEJDQvaybOf6ju06BcIGMNCSYBUgII9G4mmY0lLMQ3FUHRNtnTZUjVTU03LJzujdjV/fejsT/Wd+MWBU26tWrk2LkUcR7ZsOZVLtvr1FA4JSbFkyZQMU7V03dIMVVYDaGc6hUZQdQJoGIYLw4ImoXZ3OyFB42lYeA9O7SCEUGFYoMqfyS5Y7ONFyKda7AtL+tH9O5955C9r1q7jSnv3zh2/uO+Z5tbAuNefnTBhUtKwTctoaTj8cM/eG3YeRDFDP3XVysPZhEfAxQVQL0VwqtN5TkKALnMBONXhxeAjKLM7BOCLib2ERIAIGKSCOBkUNuFK4DtQ1l2KtJDA9cMfIY8QkhwAAcMmqiMJN9mlnSgLOUkAiiMP3DQYUWSmshQnOunWJjwdFhmo1G2TtAjRSAyLELrLQk7EJhpAcgBDTQsXkrgtowsYTNAGJZEBWgLiaD+YRthBhIA4kbrYCxQSICSmoSSZojggLkGLgtwky4AiaAztBVJRBEB1p9ZeXEUFKYRBmEWctJDQOAAYloK9AFC84GgRQBL5cbTQFJDnZQNFcagwzqiO5AUQ0zXE8+Y6q0Pxgj0LUwAiIEDYTMUSKIO0YWEZadnsnRpOo2U9tPadLw2q+lT/mf9v/xnPrtjVbLC3cGAgkNXMGfHWsJ5jL+mQ2Q+KDNNSHZAZKsMcIhZNdPdBfoAmH+IIBFCCGkNTQISUJC3tFBxI6J0kZdF2dIiHrDOI6WBUk92AZhMcVdJ1JRYNrVixfNrMmTPnzl67fn0sEgfVm7Z5/NjxhfMWzZs3d836tRKmDbZjsK7kx8TDWYZHwEUHOqWJgIWrcqtw5sOlwkdQEnDnEQRMQmQmzwgQK5BNASqIPPAdxArClIjAn8ImeRyEBFKRS6XqBKBFWdhEKdFOElJBqApYQQAZUARa0WwCFYSnQxfQEcS5VVacQqhoWBAXQoRUbwHTECgPGo8ugL2QJAmpAPA9qkMfhYS0AEyBFWCW7BPyOj7U7mEhFYXE96ILTM2BOExhTGBW2BQqhGgGxpO4UwgJVB3tWSqLCIViWJAksAIciNO8BEWERGSg6qgL2BdCjgiSNCxCKEB7FvOSfLor6GjBqCLOauosDuuGpifbA0Y6i7UeCp+wnSbbiaEIOM+wEpF4Kh62bFVyjJSp6aYtmc6eSOa2GcsuGlRx6ZA5/zZowewaX8S0c+xnu/yRZtsxVTPcgVmsBnpU+YsqGZ0xRmMXHEKYrnUeLQXA3AJ9p16L8QQQp6E+vQsAxp/vWSJgVIQDmGnxH2lWNxtomAOXY7foNntpFzOef60HctlQG5QRhpEy2fPXHs4ZPAIuOtApDTcNHydWwFyTB05O4VKRdIcA+U3hIEQIwHdABcuUBIQKvgZuBWXdQhGBPxJumkIBcqlwJ/l0V5uorsD1i5CWj5QsAIqg7+T+BEiFiuDjup0o0LCAUdxCEaFFvLBJKgI4BjZPn+sgRHVoiVitAu6yVJ0YELeKfHHBvIQyYNdgxIiACe6CIGCY7dYmhpq6QEm3CscJhlqsgN1ANpQS1zbcpQAalm6rQwuhoqOloBTyY1gKrpdQHCrasyQsAGyiIIYFmQmoWLPZl3V1Q9XagnZKDVj2s5t3XPHa0L/pU/5/3phy9Yg5z63fu9AfPSnb7O2PmCbpjmRZcxs6/nXgzMsHzr94wNxry5ZvjWXYIcimm4qJtS4Hdh+G2j0sqJEiUOGQFtO1AggCzqc7CyLsds/SAEIozlkPnwx4BFx0oFPdI2BBlgRSeQQsWMGturAJ2DEUR1N1KeOLSbK1vCXw/42cfemoBZcOX/ipgfM/N2L+ZQMqPj184t+MmvaD0jcnVbfuj6WfXb33C/0mXTT6zU8PmHn/0r17whnVVGwnZ1kKe0FkJ296BOzhI8Ij4KIDneruk1l4DQLOdnjG9yBgaD0CLtB+XATsBlUnBsRt9kMRsBvFQMB0cALsN0U4cHR2SRhDHQ6lj2XMHhtqLh8w/aKR877Sb0plR6TGthcG4g8v2/L3o0suLq+4aPysiwfOuWT0youHzf/K2OljjjW36Ho0HrYUUKlu8rcziwMUNj0C9vBR4BFw0YFOdW8FLMiSQCpUdG4J2F2WqhMD4lZ9KAJ2FyyuFTD7US8Gy7E0QzGN1oT0Vkfi38csumjw7MsHTn5gzip/RmL3hyU9FcyEY9l2RZ97LPDbSTu+8cL8+yrf3hpKJxwzqAR8yQ6soDmX25yC80ejR8AePiI8Ai460KnuEbAgSwKpPAIWrOBWXagEjCL4Z9uGo+Zs9XAw2nvZri/1mXXx0MWfHzR92rE29lSSnZP11PFEJJBNsd/xyOydzWivpjoWe1GUkpaikWjAUNnXkLB3ZQywR8AePiZ4BFx0oFPdfTILr0HA2Q7P+B4EDK1HwAXaj4uA3aDqxIC4zX4oAnajuC5Bs1vAhs2+6GfmLGdlR/I/hs2+eMj8iwfPvPPNzUfYA9GaY6YMU2mJS4GMDD5mXx0S15h5jdlMLooDng81MmB0OtXnhICDsoSjRTQEm2uI+AYRdJ3SU1qAMnQRMYgOeTjb8Ai46ECnurcCFmRJINU5J2B3WapODIhb9aEI2F2wyFbA7CYwI2DLTqr604u3fXHg1ItGz//8sJmjDzSwAbIVU0+YlhaOyvFE91MWGhYaalgkIeFcEDDOWbSTE3Ceg11DxDeIaPNw/sMj4KIDneoeAQuyJJDKI2DBCm7VhUvAJns3owkSPhySrx055/IhUy8aPvXW+W8fSOmsTaaqOYps6tFQOp04tRfcOC8J+IyBWmjzcF7AI+CiA53qHgELsiSQ6pwTsBtUnRgQt9kPRcBuFBsBW+zrRlbQtAdsqvmHQdMvHzHjC0OnDN55kB1P+M8+iW9mLT0eSWQS3ZPl+UfA3ewFZABQHDbJLEuiGeylG+wrDcw+XzQbqqQqOcvUFUXGoYLjVTPZhQIP5wQeARcd2KnoEbC3AuZwqz6RBOzY7EM/uyTtO+ULLhk045L+VTdXLjuU4x8cxDGFP7ajmkYoHk2m2ecIT8f5RsASnbOdmwDKGjo6btqmbrA3QtuRaOytVWtmz184c9ac/dV7LUNzbKPlRP2yRfMWzJ21csVboXAUdlX26iy3JQ9nDx4BFx3oVPcIWJAlgVRnn4DRO4+AC0oh/xkTcDDoImDwiulgjF55Z9dnxk6/aMTsK4fMHbqtLsGZl328F4eV4Ri66U8Go+/y7d7zioCDnICRFWls7tagrGnkCRjr25Jxo4ePHJ2T2VHHtBaU0rjhg8rHDrdMGLebm5sfeOiRje9sg5FT7fBwduERcJGCnczBIDwL3AScHSIExCFpampqa2uDm4ME2SgPXAZ8n8/ng5YyQwIVxQE4DqgoG+UHSIVsJ0+e7OjogEoIqS5IIIc7QBygxiBCod/vR0EqgpZQBCGyoSCqQ1kiFSooire2tqILiBOoIKsgGkUR2BRyAcpA7USEJAC1E4DN9vZ2EgKUB0BLoAIggRwSMbaUgWy6JZQNYUtLC6kESI6ctBdoxGAQzUCEGoOhhk2E0FIGAWSAivYa2aEQKuREIzHU2LPIRoAWITJgqE+cOAGb1AYAEYCqQ2NgExZICIgMUGFYyCaEokZI0DV00L3jCLCD6qBCnNoGUClEoG1sbMSRRknRd8ghQV0d7W04UqCL5psQCUWikUS8Ixg40dLkD/tD8XAwiuaGWhLJTb7YzRVrv9B/2ef6zv7huBmbg23NyY72CPZx0heRI5FcIpQItbQG23G0sJa7gRrRDLQTcdFOAmXAiCGObBgiaiTlRIh2oizP1QXvZpNKwQh2EEkQByCkvYmwtaU1x2exee5lP7Ni9JlfwbKE7lhKrOXoa08+OLRv30OHDlcf2D2+ZNwzT/dtON7U+7XHFy5eAK63bTUUaX3xxX5VU+aiHP/whIdzAI+Aiw6YKQOYtuN8Pn3yjrk2JuY45wtWlgRoIYdroBUw4M5A6yRM4YVERLAggIqWZUJI83qEYvmIJGlFiNWhuzoAQgClaJGBdZIQUgaAVCBmt5DiCFEE1SGPkAsVKkJ1NCwkFBGoYBNNFXKAhgsSyFEd9cgNqOhiA0IqiFBEMA1CS6gLAjBCAIHRCpjyEyiOYUHB0/cCQlpCuVfAAORkB41EL063CaAZUHW7AkZ16AIt4gWo4whRCu1056c4akF16AWSQisiqA5DXbACRgSlAKiw9GTFOCBBiAzYayAwcR1CgOlsJ8u/c5W/BoNSjoMV6MCt1X/Xb+Zn+i/62qD5vdbsjrOvzyugHLSevVfDZns2FgumUt2sgFEpHZw01NQGApqEijCNECcRaSmko6VgzxLewyZ6h6HGiSmGRewOAOMfDARldr2EEy/QScAG/wUVW/HbhmNptpaeXjry1RdfaG5pjUSDU6omP/XEq5mMPGteRY/Hnz5W3xKNhZcun9ez50uYeBiWbpqnrjB5OJvwCLi4gFOaTnic4fBx5FIh4U6PkQfiOOehEq4fEAUB8ptgjnyagzIIN01C2BHuAxGoUNZtE0KKg9SFPyqolGyitSREEWongDha4p4oAFQcIQwK1y+EZFPMIbiyi014QFQH109FAAhJi2ywCddJEiQpAiAbhovYi0oJIA/GihiRtJQfcoSoDi0hN42kOwNCMA26QEmSUDaE7mFBUtgEUB0WWMiAOCvGIeJ0tQD5RVNJhRC9RmNoXgIJVUeANcE0QkWVwg4RMJIkISFFUB16QXJRluKoDsNCTOPOQEn0DrsJESRJApuIIMSyEeOCfNDxMqwY+6SeY2fTmZAvqEsa05lMvCMr37Jw42UDZ14xcMG3R8zdnpFzjLA0RlYW+xgQ8ummFIj5Y6kYq+k0oBloJ0YVcWonAUmMFe1ZIUFIbcbRhcGko+V0QA6WdR/wIsTpg4J0EkGLEKC+MwJmNxc4AXOwrnduumFY4FHLYJ8EtlSsgyEmG/gPexhCw5L4D51JyCLsC4V8FDycE3gEXHSgkxKODz6uYKlHgBeAjyZiQ9IdAuSm3ZN3oYIngopcKkGo4EHgO1DWLRQR+CM4cfJcFAqgCAoSKxDcNlGdm4CFFiGxFyULgCLoO4qzMp0gFblUwV4kpAgNi1h7FWhpTSNskopABCzmOiSkCKpDS6g6grssVScGxK2CNcEKApQBu4a76U/uPeB4LJZIwCI2rkbAHrbCpuakoC+oqfx+LYbXccYfPnbFkCmXDp3790Pm9Fi8uZ19aRDsy9k0bxvrPykYj8bf5X4tDQsNdUE7sfsw1O5hERmgwiGNI42SBcCwYDzFUANUEGG3e5YGEEJ+ztKepQEoAAlhljY2CJib8JA21ulO4Sm5h3MFj4CLDnSqewQsyJJAKo+ABSu4VecXAYOB40lYxMZEXMwuvToWyCkYjmR1HZ3HcDckMnfPXH3p4OmfHjL7G0OnLW4JJSzdsSTH1pEbFbNm2ZqlqdFIOpU8tRfcOL8J+PSNGfqwm4dzBY+Aiw50qnsELMiSQCqPgAUruFVnk4ARQ/5gOJDOJNlbnNlKjmnZ/U2MmG2H44lYNNEphoKV51eTjWwuFoj6coaGzoP6FtU2/Otr4y4bMuvzfSuf33KkOp5JqSnHzlo2qzVPwKhMMeLhzAcnYJRCZQh17L5gUKVh4Y2hRrJ2fjgChl301LAdXVElvmfZ+ZW3xduImKZheuGTZP4QFlNAKNrCQr7AZU1kuQs3Ju8uzjYP5woeARcdyIl4BCzIkkAqj4AFK7hVZ4eA8T9PJiZWwNFMJmuzgrZhmZqFI4B9ile3zVgqEQ4HZU2t141hB478ZeG6vltqtgQzUcNMqOlYtNVQMppj70jLty/Y8tkRcy4fNvu/R85aEYi1ZqVUOubYOduSGQmhPpi32E3gSDycSL//z5CoEGIYCJwApm4kO/xWOsuokw8bY1HqiK4lIsFsqvBhMUIXAuZdt9lbMjC7MBVFDQSimoZkvnmoko8fZg1yKOSX5e4nCh4uRHgEXHQgZ+cRsCBLAqk8As6zQlfV2SJgzQa12Zat2ck2VQ3b7DqyyVa9mqOrjkxPL2ey0ppm/13L1392WMVFY2ZeNHz2JWOWfmbMksv6VX5xcMW/DZ38+yXbhh1oeXZ76z/0WfDlQfOu7Fvx9MZD9brZGk1mMth9KipiT2ihTrTrFAEneLsK4SbgzubjaFRBiKYmJzp8RlZmNMlaylmZZUAX5EwokEt2b9NNwHzN3EndhqPJOvasqkumo5ror6Owl1lhALE6lo2YL6Pmuux0Dxc0PAIuOpCz8whYkCWBVOecgN2g6sSAuM1+KAJ243wlYBYwVnMwFJplWuH2pBTTGaFh15sKiCnpWG22s6gj9rNJK67oPfXy4Ss/13/WtRPmTzveVq+oG6Pp/luqb5+++h+HvXnZgDkXDZ5xybCpnx8z5W/7j/7+oAkrWjpSptXmC8u5HNhcB3cyWrc6CdgK4Wj5QG/CYoFYA+ua4Q/Eswp72RaaDqpU+L1o5NB1IxQMp1Mf9BI0L6ebtppTk75Ii2RiEY+hUbBptqI7WLLripoJBNvk/CVoD58EeARcdCAn6BGwIEsCqc45AbvLUnXdstcncgXMIqZl2RhELRDvSKlRw5FUR805dodhjttVd9XIuVf0mXHJ4MVfHbLgTzPWbwmmYpYDRlVtybJA0EklEwrHwwHTPKxobwYTg3fUDXl739vBeNQGiZntzT4lKxuOoYCD2bf1NccCu9sg4EAiEct0T5anETBg2oy1HcmwO6JSWmUPVRu2aVtYvmdtO2fZhqKZHcFUMsN2+unoSsDMKKxh+a+YdjqrBf0JXWaXAZhdvqa2sBZWTMU0A7FUOtf91MrDhQiPgIsO5Ow8AhZkSSCVR8CdrNBFdXYIGBXjqELMMvSQrzmjpGOOs1PSe2w69I+DZ/zt4Fl/07fy68OmP7Bi25ZkNmVrhqFx1mJfGdAsS9XkbDIYCTdJekLD0YGxybEfxLJruLZjyWa8PaJJqmYbkq3qVNICB5umbgbjqVi6m5dmAF0JmPrIZgnokqqZfn9QlTKOlbb1djW6TwnttJXjjhnV1WwwEMtkPygBG+xr/+i4YueCRvCglazWQpsTh2c3rh3d9M7URNMO20iqcjYQiubkLjvdwwUNj4CLDuREPAIWZEkg1TknYDeoum7Z60MRsBtnl4DtVCodCid1k+6MQoDDBkbQNi2TywYiMUUH9aAUNjChAWYDH6mWU5+QB23a981xMz4zfMrFY+dcPLjqP8bPK6lrCVhWmL2HI8yWsLDGnvzl1I3NcLS4Gm9PqAr77ICCRaqjG9jY2tS2dDPqD0nZHPu9MNvYQ0+smM3enRxmL9cSBAxbOIZlNAStAYniKFM1NmK8dwa7+2uotmEZWTXtO2mna9MHyg5Nuau29KZj5dcfHHfNsbl/TO6forfuNbJBmy21eSPRdWwGiwZT2fZEQrJgFKORxdrdyhxT6xYGVvapn33//spbD1Zdv3fKVdsrv7958o1bZt7XsrfK0kOGrETbM1KGZinvBqj4WLCvBdNT0aZusM8e8c5KlmNoUNoYPVUz2FcYcBACVNjDWYZHwEUHcpEeAZ+fBOwuS9V1S5YXzAo4nfLFgxl2O9MA6bGbpzg6MBKyI8VzyXhSNzR+sVW2bQVr06DjzGr2Xz9x8ecHzbh8xKIrhs3/av/KJ1a9szsthU0sD7HstcPRdCze/WoVvcZ4YljQDEJewYf63YYFqhj7ITDW2+xNUvyzffzhY87tmVwyHAuoOl+pQ8DJ1MB+NjQ7fSK8dcK+yXftnfDjwxNvrav6TdP8P9dO+93e0p8cLPnJ4ZI76xc8F6tdbOWOOU4YsxHbzNmWYls5PdGkN29JHp7Ztvz5Y1N+WVv6w8Nl1x0sv2Ff6U+qJ/768IyH2zaNTB17ywzudzS/YyYsLeFYkqFnQuH2dObUg11oIm2dQBTtx6Y7toZdqfMJDaY1qmmqigrO1TGMlmGpmJxYBkgYhwKfj3g4J/AIuOhAfscjYEGWBFJ5BIwuUNKtOmMCTqdSiVC7oycddn+UrX9xcKDRmmVmsolYPCDrCoyCUraEcg8t2vF3g2ZcMnDK5SOmfmr0tB/P37g8mMugOThqMhZbF5u6ZqghmEx0/3TxmRKwyQnY7zhJrBH5HV5OvrxD2VwsEm/WDOx3vnqFCutGNRI7Mn33xDsOl1x7tOSG/RN+Hdk10ZYbsWB2jKzcsiuwpn99+fVHS751pPzqvSW3NMzvkdhbljo8Jbj6ldpJdx4ru7q54jsNY//ryOjvN06+q3Vxr1B1mZbYYOk1VvaoEj5hSVkMmJXF+plNCQyT/WXL+1hTVkHf8y3HH9o6gegpAkb6YM3R3/7mV7+961dx9rJuKx5tGTd6bI+nXnz1xeeefuwvc998K4dR9XDu4BFwkQIeHK6qW38E7wxvC0Zx+y+Akm4CLgC5acEKsCO8OSJwf2AaGCkwC8B9w4m7WVaAXKrgewKpYBOqgnaiUsoD9hVkWQBUh3aK6lAEoLjbTbvNAsgDUgd559NdgWZAK+xwk/k4BgQ2MTgFBgF0ATMPmpcUAJlhEHwpSsGgiLuHpQDvTcAYE9TotkkRAHsHwyJ2mRunE7DbAgwWDDVpESYSyVAwCgqRFFUyNdnRs44KioOhdtVc15Tst6H2RxXLvzR8xsXDp18ybOYVfadcP3Hp1BP+fYlUWJMsTtYwBFphG5ZzFlargUQ8TBUVAF3AsLzHFLDbuQ6O00gkmoiDfZkQI4IhQG0YXISpnBoMJsD8nNUkW/fH9k/eX/GTw+VX1VRcd7D0N4ENE6xMC/jRdlI69jYzjYlGygrvVY8tDKwbuL/8rkMlNzVWXHt0/LeOTvhB/eQ76+f0CG6vVCM1jpkE2xOnc2BmzL7PoekSu3NtG3T/mk3r2IFk+f3pbNbVO7FxmIaOha7DHso25Fxm1MiRlVNnvr1xy5NPPBmJJzAZGvRy73lz5rD8phUMBJ598eVpc+bz4nmDHs4yPAIuOtC5Cifl9/vhVeHlydGDsQBypvQlNVotwW0hRE6EyIkktFAhJyQoAiGpEEIFOUA2AZLDZltbG2xSfgB54CupIBZzHfyrgoijotNtIgKw9nEVVQHOgwplQYoQoiDJKRvqQgcRITkaQAURol4UhIoyUzsRL2gnJATkR4iCVJ2wiQaQFsVRF4AIjCAD7ADQUrK1tRVaWEAcEgAWyAiqgwWyiQxkE3FIMCYYbdhBfqh4MxOUDRIUFDZRBBD26duOlBkSWICK4iiC3pFNUgmbCKkxiKM4VQogG5qBLiCOzJQB7UQGyoNhgRCmEKIgIqw1fGwhQY2RaCyUTJxMJqqTqdknOn43e/W/Dp/3qVenX953/heHLfpy34nfHFbRY8WauY2NDVkpnjNigXToZCDmCwQi7cFMhz/dkki2ZaLtKfbVwURTKNaCemKndhABbcPeaWlpoXZSfxGBitqJYRFdoPzIwLThsN8f8AeTkbgZjsvBRDyYDIRS/mCsA2Qf87UlW46b4Qa1cV3zxuG7pv9pX+kP60u/W1d5R8f6gfKJ7XLQnw6zvRZL+KLxlkisPZJI+RP6iUCurT2YjbTpkfpU0zux+pXZ1i1K7Gg2HWoLxRo60u1xMxSXEtFIDl2L+tFWtC4SjrW0tLIdwBuGIJ1KxGOhOPZPyOdvb+E/Q8oTJuNO2vJgV8aRqju0t8cDfxo7ZuyWbbvKJpTc+bOfb3h7Z1tLa59ePUHAusm+7gBzz/QCAb8JO93OujycBXgEXKQQK2CctUjS6UsqnI3kT0kIkBxAHJ4X7rjg4icBywt4QLrWCiCzWGBhZQmVWAEDEAotbMJddusFsFpFQbGmEWUB1k7+1Sa3kP7QsgzulafyoDwIqQti+YjMoiXoF6qjYYFQFEGIJPw4quMZ84CKgLqgFV0QZQE0noaFahFyAPnRcbQnn3YZpOrQC1GKIgS6Mk/XWpGkkEALbvcKWADZ0E7UKGy6C9KVefeFAYoAtOAWe5bA7i7C5fMuwKzbFAESUHwwnMjazmZf8scjpn6pT8lnRs26fNTszw+u+t6EN19Zd3BvnF1RxbIUpk3LsVULJKKZekugKSMnbMtkDyqZTKXRMthSY9GmRMyXr6Mr+OWZLitgAXYE+vM3FwpgGFgB40CKIop+sxdSsWWn5ehpK9OYqF1Yu/D5rePuOFRyY1PFjxrG/qBh+h9DOyrNZKNhpDoCx9NaQrZVyeI3uZkB/JFNLR0LhpPxlGmZugEd2s9uxOpYpOqGlJLSoYSlstw6e8eIxp/K1i1bVdRMKNKuaBl29Zn9OknnS2QcV7asKv7O+yMEjLjYsCOwN9hfQ9HkDJpCR+PO7dt6PvVUIoljzGo5VtO/T78nn+09fPDA3s8+9eaSFTL7KiP2FNnzcLbhEXDRgRwlnBRcKl1ULHCd5Prp3iqS7hBwX4IuUMFNQ+V2f0IFXwBWoGutQigiYCDBNAjZvT7mklgVUkaO+hKGajIfAzvcYcErMd9kqMlgh5YMw1m2R/yLV82trBiwb+MCLR3QTLMjkQrnsrqlwYmzW3en2MR7CvrjuAfMn6/FbsBUJRCJ59JJx8yaTk5G/dDCBvLqRkwPHlRSffe3fXXE/MuHTPnC4Em3T1t5KK2BkPS0HA8HMkYKRdjnAxm7olZmG6QVYO+CTrHrwZDkhYzgLMvEWjARD3VeIT7VSCAnqf5QTNF1HC5swz8HTBa1bEUybH9MicuGgkMCjbPTjplhv1JyVEzJsukT6UyATSkczTH8ln9DdMOrdRW31Zb+oLb8B3smXLe76q7a1a+nWlY7eiuGiqrG7gsGA/zdkJ3NyLfWMnQ1FmFfVCQxB+mYOp1MxUL5GScdm7yfbMwVRQ4E/JqGhrHMnBzzcy+VfYyh+zvxXXGqIg/nOTwCLjqQYz2/CbjzuRPHkjLZqD/EfjnB/RQIR+U/H0HcNKxwMJPLmaGW6rdn/GVr2dV7K6/ZUvWbZVXP1FRvzKaj0Ui7BSfryFhVGViR8rqA85mA3WWpOhoWwK36UATsLvhxEjD/pQsWdqFwNJPB0cJeJqHasglWY1FHMZ0DOemeNzd9sc/MLw2a/dX+Zc+/s7feMBkp2Y6azkUj4ayusN0MY7CVr5kNNYZFPNhFoDhUMXZVPIKO8jUiFctnkyUpEgzqqmKzh5mxkmUZQGD4r2tmsL3DUPx2endgU5/DE249Mf6m1vE3N4z6cd24G+sqflJf8eOGku/Xj//OsZKrjpb+oKbkuoNltzTMfSD89jD9xCpHbnX0HPtNMWsu1cZ2H4baPSyiwVDhkO5KwKeAowXjKYYaoIIIu92ztL8gFOesh08GPAIuOtCpfn4TMLlVaC0pG48EWw0jZzuGzj8yjo1ctmWYcjgaPbh5W8UDNZN+fLjiPw5P/P/qpvzgUPmNO8fcsbH84dCJLSoahSWwoTgmiDtfnUfA3dr8cAScB/qrRSLBVCYHbtIYJcuOlcD6EsO+NSnfULnlM/0WfXbokn8bPGtqY7vfshRLtZ0s1qAZWQpFsqrMrjBzDqXdzoDmvScBx6PxJCZhtFFpbCiPFXAgGFU1nR5pQmiwSyZYO1uOKusNO0Ibhh2eeseBSd8/WHl93Yz7AmtGRLdNjeycEtg5Jrp3XO7wlGzNrHTt4uzJzVqszjHiliXj2IxFQ4aBoxrG0DsMLJsOAh4Be/iI8Ai46ECn+nlOwJ3OGAQcC4eaOQGbWGwpJltn8dWX5Rhy8tBbhyb84njpjbUVP91WcW+6abHavqZ2+qNHR/+wseKH28pu2b9+iJLzwRw8sWmw9zHAaDweh4+Di0QDBFht3G+eWwJ2g6qjYQHcZj8UAbvxcREw1yHQbYsRcDKbgw4EbNiG5sgJx1jaHvjWsBlX9l/12T5Lrpm0ZmUkm0EB0JiVcuy45UgJRQpGskaW30/AehUD/J4EDCGSaF4sFo1Hw7aFqhXOiAp76wb7JbGkSfFkpF2XUYXiGJJjq7qpGrZkG8cDu4Yeq7y1bvzVh8vu2Du7p//4OtVMYYyysGk56Ug6Fk+wH/4wgrVxBGNkidQzGS0UkWWNXXfR2CSjs5UeAXv4yPAIuOhAp/qFsAIGbBBwNNhm6MwfgT1N3YGDd0zJMQMZ/9ZtVX85UnrDsck/2V1xT/TEGrhdMICpyf4DS/dM/l31uG/WTLpu55R7j+9ZYupw0BbcIgDCQ3XoAhogwGo7DwjYXZaqo2EB3KoPRcDugh8XAWNX8IeiTCwuw5FoOpNj603+Equg47y8fd8/jpz8t0Nnf/W1ub+fvqlO0lL89zQw6tjskwNYS6ZkKRKOGjIWqNiz7GJxfl3Jh1oQMCGv4CMWiYQjsYhpYwKlm+wdjgabXLFDw0qo2dZoOKGqku1kLMajjpmNHlq6s+p3+6ZcdaTqf2orf5bZN9+R0qhMB2E7EdsJOWpMb02oQRxUvBG8W9wqpguSkg4lIm2akcZMQWebwZ8pyDfGI2APHwUeARcd6FQ/HwgYMfqbSqaiEUHATIoYEXAumwwHOwxUh4Uv/CG7AG06Wijbvm7HnEd2lN16pOT6PVX3BJtXWE5UddhC2WK/qbRSwZoDK97YMfGn1eXf31d+zd45D0ea92C5ZttGJp0mAmZNAYGwLd8SVBQMBKSPn4D9igJGhIav3mGNr8UNQ+9KwJ1lEdog4GgykULjuEroGGSV3DSGmhnjITGgo+p6IBTOSuAgAn+OpxMf3wqYmIqNXTASy2RAaWw8Q7r9wIItfzN87mXDZn1x+Mzn1h85ltJtQ3Z0ydI0xploIfYhu1wsxcJBQ8HCWIc1sFr+40TYg5YeCflymbidX4ti5cm+IYiIqWcCzbWtexfGto3xL32xrurB6vI/HJpy/7H5T7ateDm0cUBw05DUgUq9dbnlW5s9OK156j3t477bMP5H1aX3tmwotVKNjo0DW+UfOGAVw2jOtluT6Qh7Fh19Bpezd1igq9hhCKOS4o9m2Kso0TS0G1snb3oE7OEjwiPgogOd6ueCgAOZLPNx/P4t+5v3t5aTiWcT4QR7pAdChBCyZ17ZRb+onGmLdmjw4EjDKUFkmcmmbQfnPHJ4/DcOlX1zx4w/hU+sduwUfB4cGneppm7L6ZhPjrSpbdXVM1/aXf7L/RU/Pjj5ptb1LxnJal1Pt/siKluGsQvbsMt+GEmVa1qso0POdbNS/ygE7A/6JTWLykC7qBMunj/6a0gae89hKphSVTOqGxs72lc1n6yJx1O2Dc6JxOLZdEZXdLZi1LHmZBt6qepGTlGD4ZiqKcxm5+9mMEnRHDtr6B2hWCbHrq2yK+8YNcZ6+SZ9bPeAUaFi2Kai2VIoGkims1g0bo9lbpq24pKB0y8etuSfhy6afjQYzaXTkYClY4Vrs8/q27LpYMM0yJKzUtIfNJMhJVQTO7KgYeVr+2c/fnBOz0PzetbMe6p66l9qZv7l2LwHj83+U8Osu2srb68p+3FN6Q+PlF5TV3ZNfTki11ePve5AyQ31VT+rn/ar/RW3751wy74JNx4qvfHYpJuOllx9bPx3T5RetW/CNbum/9q/Z6SZ3K2Gj5tSDgNJ3w1U2VeBcawaGN5sIJ2LsZ1+OmhYiBEL9qxHwB4+IjwCLjrQqX72CTgUCEqpLGdctrzDX/66PPhBO5RLdiQjMn9QSmaLITCHzpciTi6tBANpFategD1LFUg1r9o/49E9JXfUlN2yc9Jv244shkMDPbNPp3KHik2x7Eg8nUlm2cLLCNXvnr2m/H/3lt2wf+JP90x7uH3vHC3ZzN4rjL6CDS3JsbAOw+IartjsCCRzuW4uF38EAtaDvoSaYYtftA3rKub1Lf5DGV0NRppaleSkhoZ/GT39U2PWXTR6w8UjFmL5+LWyxb9cvWNSe/Ckpih2TpfCejpqZLIOyBjdzGqx1oCNpbOF4WIzFRjn6zMMWTbTcVLJhU0wJLtcwCY2Ah8bAbN7tnbOsZO21RwN+tTcxmD42pJZnxo26/IBU39UsWh7NKXYVlROnYwGEyBeHAMYACtr5lqlk+v974ytm/vQ/rKfHim7obbk6rrx360vuaq+/PrjU28/Pu3nRybecWTSz49M/nVN5T1Hpvzp8JQHDk5+ZP+kx4/M7u1fOya7a6rSuN7M1jtai2P5HKPDUdscI4DjyMw0av5qPXlESdbkgrsyzRtzrdusbLNjZExZDTdF1CQ/uNjhh0HDJIdfUTHUeCSRPvUxhi7wCNjDXw8eARcd6FQ/6wRscAKW4LghhOMB+6qOQVskFwvGAyajYyzywLtYXmGRhCWipcWMZBv78SbnkWC6ac7Bab88WHHzoYm/2lLyJ9++hbkUCtqqZvILz6iIrfUMwwqGEvFU1sDSyzJVU47696+Z+sjmCT+tnXLngfG31s/roaeqbSeO2uGD+V09dkFV001/IJZjTxSdajxFzpiAdayqfR12JsUfA2O9YytVA8tuJ+I4833pH1at/kK/8isHj/+3MWPufnNmn9ULeo1/bcjoJ+eW9Vg15ne7Jtx5aNx1DRO+eaLk6/Wl/7dm2i3NW3rHfCtOJmsblaxfMyKqFtf0lGnH2LuMnYRpdYTickbGaMCLJ9j0hF1WIHxcBAyix26GFdkyjydTc062/8uQ8k8PnXXpgNm3z9i8JyGxWZZtRtOJaMLvKB2po0sPvdlzZ8mPa8u/d7Lsm43jv10/7kf1k/83tGFY5sRKNVVjWz4LjWWTIRC3mon45TSGhx57wvGAhatqOrpuK8GEPxQNo2raZ1jGYk2NA0S1nURWDYRT2IlovME+g4TDBgH7KTj76n57OpfAnISXZNMfWMZmYU+EYpkEZofd4UIn4II2eziv4BFw0YFOyLNMwIZp+EOhZFaCxwQFwfGwVTDzn7pjqVIqmY3FTcmw+SfgbBNLKzPrsC+6ptN6PJgxsdQzOzLHp++f+rOayut3lN6ysuTPsdbqVDyeSUusEro/zN7SYTO20e0Uu4EawloR5Iq2oqacGtuzfvzG0XccnXBdU9m1Ryb/KnZomm3FVNvK8BcOoVGmmk6FOuQcWwyJxlPkjAkYfrMjFE3paJ+hOWnbiZl20rCNhGGOXbP1qqdf/vXQN16reHZB1R/rqm49WfqdxrJvNVV8s6n8W0dLv7uv7MYNk343ZfR9Q4c92nfwY1WTXtw048kDZXecHPvdXRV3DC1/6qY3nvznPq9fObDs0y+VXzN2ZVWtP2DbHQm/rPocO1NKQxgAACzaSURBVM5W9ljno/Od+PgewmL7z7HYo+nTDjb888DKS4YsvOyNmffOe+dgRpMZ8WHQVTV4pGNjn8bKq2snfPtA2c0Hp9zXsWGc1rHLybUb6YAUC+iKxKZNVucHcdkUDK0zgqFgJp1hPx+CgG30VBTmU0YmHE5Ho7wJpzZ+ONmSlAuFArqGI4FPdNgj8wY9OaWZcjDULktJdnGFbZgG8ckazgXDCUaleKr7Z9EvCAJGQbIAIDMsU0hyRGBWVIcImocMECIUBT2cfXgEXHSg8+3sr4BBwPEcI2B2xkMOn4LFrsUeo00kU75YOoUVjOP4HeekYe2NJ9ecbJqzf//4ZUvGVAxdUP7U1orf1lTcWFN+/Z7Jd84f98e2luq06RyPGokUGBa1SGgaW9OgAvhV3UlEY8mkz2aEx77qijZlGDVbjUfWLiu9f9PY245W3rlv7K0n3nzeDu5yzLTNf6Wk6Wog6JOkj/kesC/QlpPjjqOYVs6Ej5UTR+u2Ti15emXF7/dNuq2+5KqW8utqRt9woPy+wPYZ2ZZDlhS0Vb8cO5pJNBq2ipafUK3Nwey64217a6uP7ZldN//RgxOuapj03zWTr9888Q+jRj15d/9e/9X/ja+88tq3howcu2NfSNb4y8R0dqWdve8p36SP7SEsyzAt9kqNCdUN/zBk2iWDZ3xu6Kw/L9zSwd4lqTtmVI1uP7FhwO5xd9aW/ay65M6aGY9n695ytBjINW1YKOjX0s2ZDtnMMC5EA0F//IFodifbsjqi4Vgui1kR9iffpY7G7hawMBzVYjHsa+QlDW04IE1FykSCPl2TOQFjbyMDegqtYXACltg7Gnnf0Tn85V3UDTMai6bS+T1bgAuCgJFBHHsFZQFIkAFNojx5KW8kgBrdQg9nEx4BFxfgtPgtMEfRQMCdP1Zhpy13AVCApUwrHI5mUgmel2+UgyOblcCkusoeCoUPJIvky+ScFAmG+KO5jBPZdUO2FmVrGsPU/CFfMgN/pGFlZmdP6KGDevCwk2pyJF8q03E83rGise6RGdP/+6U+33yp33W9Xv7L4JdHT+711vQ/7q265eika/eX3fDO9IfmTus/f83yY7FkDmaNZDJ4MpfK8sbTg7JwQ6xq+KtIPBVPhiwnx1vBmqdrdka1Qa3Hw80lpU+vKvtl3aSbG8Zed2TkHZndMxwljK6kdLU5GJAzMr9jyRw8v0vNZgqGZURDoUwcw8J7jnU1QvSdDY+VTkWjsQC8HBsnGhA2mhiKuJo66qtbFj/6ZmTHpIbZL9eX/blxzB1N468+PuG/j5Z/pwar3tUvyKF3bLmVvxyRPaCEkoYJssxiGY+1DLtmz37qmnX0uK1gXath4Zj2NaRqVtTOevZgyZ31pdc2TvxeTeXVmybdvHT6/aUVPUZMeGHLlvmZUJ0jtToGK8I64RixZCQaC1uIszUQ6yBrKe9FLpsJx8I6SAsiJmE94ZexDSWTi/sTqsxMgCAtRzacLNo6cMexK4csunjYosuHTv/z6s3t7GJvVmvacnzOUwdLbj40/n/qSq9vWvaCEtzrWGHHirMOmjK7EMBuVcuBQERhb6UEsxqapWL0WNV8rCOBsJRCDUhzERsPkC9yy+FkIJKMopR74/+dXE4OBGGTfX4edtF6Juc2DN0KBiJSjh2c/IDhRy8vZZpqLOZPse8Bd4MM/3aWe8YpAPb66ATMTi0OUmH+CpvvScCYqiDJDjvSEsgIcuIEBB03NDTU1dX5fL5dO3fde+/v91Tvw2H01rK3Hn2sx97q6ra2tjmzZj/40MP+QKCAlT2cTXgEXHTg5yk7zyOhsJRJm5rKvrJq6Hw2bOAk13UjFElFkiq8rKKxH4+YpmIaadOImUY4k24JxxokPSJZqYyVzpmSZiqGIZlmUpE7YpE6VekwjYQGb63DGVhmDj7TsnNYBjbJbVv828fVV91fM+ymE6N/XD/+xuqSG3ZOvmVjxfXvTL15x/Q7tk/59cZxd20v+dWhiTfVTL5p2/ibd07+w8kNI3PB3ZYWNvWcoamaoqKJuqEpes4XakulEmg2BEzWCfQO7g+rVcRPqTR4WkNXtGgy1ZaOVa2bN2L8g9un/vzQhGvrS35ypPze2M4KPX4w6avV4kFTVXRDR58zppnVDRmDoGgJXyAdiuqqLul6yjRTlqUwyzq6l0o1JMO7pOg7maPzAsv7dEx/tKPsd80Tbqsfd3VtyXfqyr91bNL3GqfdtLv85nWTfzt78kOvD/3z62WvbmnYfyIWT6IniiXrdtq0UroJmwR0AQvWLl3gOwhhNpcLYaIgpdAsVY/L6aZE2zuNW8YdmdfjYPnt+0Z+71jZ1U1Tfnyk5Jr9Y687XH57/fyHYzUzTakxE26JBQIyRtGwNMk0JKz59ayGkdXldCIa8mWR1k1Lxj7HXxl7GYvUbCYV6UgqKTaGuo7lVMZnqC9s2f35PtMvG7Dyy/0W9FqzM6FGYo0L9s28f9+Enxwef9PhkjsjG4Zqvl1KvE3HvuLtp44AiIOcIhG2qhYSkQERMA2YTyQR8iOThfRFI569ELAJYsO0EnFRkEDElsvlIKQxFFq0QRwtBYCWrm1gmUiZhRxGUNDv94vqhBaACqVQNp92AdlQF2pEk0QpCiFBr9F3VEdCAARJ2lxO4q+exhwS7JufOwkQ+3KqZlrbRknsKXv721v/8ucHWjt84Uj0lWdfXPDmIpAtNkxxXn2jz+Sp01hZNuXzcA7gEXAxAWcZzk1M5Q2sQ7REIJJNZlQZi2FQGtwbQiRymi5FY6FUMq3plqSaGc1KGXZct6K6GTPtQFZrj2WzCnNAqgJPLmcNNQWuwpRfMlojeiJny6rDPv2KBZOUsLMNifo5B5Y/tWvqz/aP/8GB8p9urnxo2sRne4968o/DHvzd0D88MuJ/+4+8Z/HEB48v7BVY8GTL1Huqy35+5K1n4sfmWqkjTiIgd0SNlA6K11UTPhirP9XQZE2VFC0QTKaSzE3Dc5E7Q6tYw1SsaZibPiXRZcnIKoaErMlgIhNMm6q1u77hvpFDnh39lwVTbjw09TuNpf/dMOHW2hlP+g8vMHLHTDVopGJGWjGzppmzdckMdfgSsTbDDBpKQ7J5bduOkuPLnj8y/Y/7K352sPTGI6VXHyn77uGK7x2o+tGO6T9bNe2e2VMenjDxmd7De97dp/f1A0v+o8+4f3xt+D/3HXnVkJLBW6obVTNk2CfCiXA2rZo5VQ0basA2kqoqof1oM3x0PB4XXQCopwhz2Ww8GDRAUZacNrJpJSPnJJs/iKWn7eORyMhVs/8w4pEHB/92ZMkfVs/47b4pVx8o/daBsh8fnP2k/9AyWQmDNLK6ldHtrGFnTDln5aLJeGsQ8y5MLwxUacpsH2PKEzXVDiPZlmiRMmErp1qSGUiZT7+1/1MDKy8eNO8rA+cN2bSn9cQ7rbPvax777fpx39w16bbI0Sm21mgryXQoFQukeG/y9EldQxxkiQ4SAYt9hwhlEASMOIHygJkwJiAwt4oACYqA9sCIpHWHKA6bUCEOI0IOoA2wCbIUEgFIIMexREWoDaRCHEKQOlVHzUaEQKT+bjbR/m5tQkK3eEhFgJaMY/aA3iGeP51d4LNqC1ML29ZMS7JsNCm3fuPaJ558auuWraBwELIsq4Ne6zd+QgmjZdtuPtH0+JM9t+3ahRqQzBvycHbhEXBRwWIPNmGzTZzRwVAsK+v8oiK7est+s2LhTHYs04oF2qRgo2OGHK1F8++IHX4zUTMrWTMtVVOVOjg5vndSvGZO4viyVNPa3Im12tFlau2iVM38aPU037bS8IGqwL6K9h2jfBtfPzbt99UTbjlY9uP95dccnPHL5t3jNh5Z9YspEz8/sPSiQTO+NmFZj02HtkeltqwTTdsZw0naTtwxMmgIu7rLLhRmM+lQuAP0a7Ff1GAz2TVxfnXRMOxwOJVOd3lpBl8BsCRcKuDyLJCz55EUx8rl0omOdvYTVsuJGlZJ9aFvDOh785CeQ6Y+vbzs1/VTbq0ru+ZQ2W2NS1/JNW1xVAxC0IzuS9ZUHp9/X/3kmxpKrz0+/ocnJ9xyYsJPj4677Vjp7e2z/9T+1jPBAxOPta4btn76D0tGfGXo6Ev7lX52yIwv9J32T31nXF+26IVt+xd2xFr5D6Xg//iFexWr61jCl5MSloXluYEmYqMWo+Xw4JhDiB4hIroD/x4I+2XMC2ydv5mE/7iYfRDPzqhqcyAeUbQOy55Y23b9uDnfevH1+159vKrkgT3TflFX8a1jpf+1b9wNM0b+rtfIZ3pOLy/dti2YlbEEiuey/nDU0tnqSeEPRbGmGOySflpKRAPHTCVkOdZRRb9nxYFL+8391PB5Xx8yaua+5VtXvrq37LYTZTcemXBbbMsQJ3PYcbIm+ziDHY9kYhF0Id9s1+5gH68E04BXEIfcrUJPQZZgaLeQ4lDxjzF0+dCkAGyK67fc5KniWEEG+Icm82kXwE8YapBiPt0VIHX3JegCm+92CZpsnsElaDQefS9gWToGSJXvArKLLW+E36rgZzOmDWvXLRk/YUzV1Kkz8K9q6sZ33tFxzlhOzZHaiqlVkyomrVj6Vk6SWQs8nDt4BFxUwGkMqlVBXjlDbYtGkpj9wo+Ack3NVDOOmXKsqJloCG6fcXzeU0cm3VU97taa8lsPlVx/pPzauoof1JZ//2j5NXXl1x0uuf7AuBtrSn/aUHF7w9irj47+dm3Jd49M/v7+id85MuWqg6XfPjT+qrrSWw6O/WX99GfVo2ucVEtHIvzqvsN/O3zSZwZPubJv1a+mbTmcUphjkW0lFMmG220LVCrn74MyRwJ3YqRyYX+kWTPQZsYE7BZv3mco7EO0sYY0e19SHpCKkNw0JRkQYW8tzDpO0idnD6fVOHs5BBNjRIK2M2z/8a8Pm/pfr/f/w+Anpk3+8+apv91TeWdN6Q9PlP7PyfHfaJn0nSMV39tXccOOyl/XLH0+uK/KCG635ZOmFszYWpPjjG0IfmP8hk/1WX5p30Wf7TPtP4ZO6fHW+q3JVMAyfUbGn/SbKnszRtbRk+xLeIyG0T1LseMdaSkts3aw38rw6RH51Pd5FaXaEkrE+NNLTMwe6FUsR9YwYobuT2Yl1WCjyJ4CNnTLilq2X9PqAs1b1o3fMffe/TOu3lX29UMzfrJ+2kOv93/s56+8VHWgLizryWDSyTG6xDQFHGxaBvaOozlqXIoG41HDnN/S/l+lUy4aXvaF4SU3D+w7Y0Hf3XP+d1/pNfsn33549UAleZzdf+fvcLQxIbCtbCqcYLfG8/vM3QUQiVjPueUAETCYzy2n+HsTMGyiIIgKmQl5RSdZuglYaKGi1SolC3BBPITFAQvIhhk1hlThG+JczJ9l4/f0WQ6c8qw27Cp+RczDOYRHwEUGOuewDlPMUDCkSHAQWUttTbVtat8yZtek3x8o+Wl92U2Hym/cPPnORVP+d+yEPz7wxj23vfbod1958b/7DPqffiN/PmbihHe2NWVihpqwcs1WtsGUGk2l3dRCSs4fD57QpQhjGTXmyGF44LSt+R1rv6TcOnP5JcPf/NSQuf/22vgJ7xwMmey1krRyS6YjsWibZclwQBpYF+2Eh2BPCDm5tBQORA1ImYStfuGNuE+xTEMPhyPpdJc3BovwNALGik7HIgG9T6QTgXB71mS/VmGuDcQM8sK637KHH2z6PyOnX9m/5F/eeP0PpS8Pq+yxan6PxnVvZOpma8naXKAlk5JA2BkbbTV9pjW/PfqzqSuufL3s88NmXzF0ztdGzL1r3qYNWLyxGm3bUCxDUrRsc6Ajo9APnaiJhoplCkJDjgQD7P0kGAXwJ5iPu0XCexCwqihRX4clYbLCXsQBbw3OMcGc6KCUTfhb1FzMNFXNslSNu2/28kUdPN+eUcKZuC4fy9ZOaZ/2u/qxN+4uvWPJ9Ad6Dvrjw+XDtgV8dDkSe0JmD25p6CiqyBnOxrDyqwWbvzCo/HP9x31jwKgeo19cNe2+2srb68bfXDvlwfTRtbalGCa6Ae+P0ipimmUn45lEJN5tFzwCPiMCRnUZfg4zSkUJytAVnSc5HUrI4hHw+QqPgIsJnITgG3DmKZrpD4cUJSVl2tfOGbS8/InVEx9ZNenhhWX3z614eGLZM4vWza1pPR7Mgt+cmONsy6hv7Gn47/GzrhxacdnAks/0L/l/hk+7e/m+haFcwITrt2xFs9O5THtAUzTFhPM1DRuOUIenXNQa+eaoeX8zZPaV/Sr+Z8TUlYFEDEzDiI9fTHbsRDoajflAwHAO7EFi1tS89+AEHDHYlXJyHVhbsVUf/rHvAYdS6TRWlnmwcp1hIQHz8mQ5A8IPBUyTfdyVPewMCsPGHplly7/DaW3E7pbvDJj9T30m/d3gqr8dVvWv5Yu+NWnF98pWf3/cyh+MXXlN2ZofTF7/n+VvfXHY7E8Nnf2ZvpX/p9/EX5TNn3u0FWs9kAa7ast+XsUaiU2TDX9HTJaxGmUKJkWIdaJj6Ybqj/hTuTS/9s+byFqRx3sQMFbAvmBEYlcV852Ck2bPOcOupoQCgZwkQYWx5ZYxzOxKB+Y0iXgiGkmwMUb3jY5Q7dx9sx/aWfHLXZN/8eb4214act+UfbtSsKYpIFTJUuO6hBZMP3j0PwZP+vzgif85oF+P0c8umnj/rqm/3lJ5654Z96br5zux42Ykxn5JDbP8B1+Wk9XZz2utVCoTCeff8s2a6erCX4+A6XIx4C7+SSFgegoamSHJj+r7gLcIAa8gX7IzTYGHcwaPgIsJjIDZ92PwN6c57eF0TsYqVHWsmJY6JseP2KYfHCRbemssnEqnDFtXHPYW5jR7oQN7myC2NsWac7D9j9NX/vvwyV8cVfnpEVM+M2DKf5UsfmL93rXR9NFkLp7O2aZqmdmsKbXb9itv7/5q/8qLByz74uAl985bc1DTgzb7zSebe2Mtye57GvFMNJAI6Gwhh+bBb/M1LgfcH3wc3Fk+jU50+jj4L3gxulNIEFqEpxOwAIrAkaE4K9MJUumG0RRJNOn2UayGD9d+u6Ts74aPunLQsC+Pm/SVkRO/PKT874dU/MPwSX83vOLLI8u/NqLslsr5lcfaG03LL4ODJCOnst/YWDJWszq7q84YSUeX/ey5VtgXFVEE/UJLXB9jOJUBeE8C7sZNUwbQz+lMI0omEskI/+4FmJpd8zdDllRzYtPQHWW/2V92254pd08ecveEqX2OJ0JRi71aa0cqd9f0lV97ue9dw5+tmvH4psrfHq6880Dprfun/zF6bKZtNthGJNXulyOyDdaz+G0CdpCBjdlaOpWSI+EEu+fN4e7CX4+AMSzITMgrOsnyE0HAp6rzcKHDI+AiA05kOEjbyapOeyjL3kwFVwxuAM8akmNqJpaylt0eSmaiMX4vVjPYxVKVvVIKixvLyiazbb5wQjeijnNIkcdUH7p24sIvjZh18YjZF42cddmA8qvGzei/6cD2pLo2rtw5bdOVr0/+zIDpXx61oOeu4ycsO8deMsmbgQUS1p18cRbNMgI2+G1DdtsS4k5Hd5YJ2ND1uM9vJtJonq6oJrv27UiawZ7+Uq1EMCvFMQj4Zyv8rYkpQ5FN9psWJZaw40lHUmwFGdhjUfxFGCiuaXomGGzjX0M61XiKoODZIeD8jncsrICJgBlTskvWumMkHL1Ni+w8suiNPSU/r530oy1Vd40Yfv/qgztKt7x9x+s9Xil9dNnUew+W3dA44QcHJt7Stu5lq2ObowbZDXVdt3U7HpRSUY3dHECP2J0DEAu/nsA+s6FFQpnOHnTpgkfAHgF78Ai4qICTHF4Xq072MwVfOJJlyzIm5M/MIGQ+VAMBR9PhrMxIj/Ej30BX/H2PfiV1Mh3MgZshYOtn0JiSsIytSanHhpqvDV94xbB5lwyfe/GINy8dvvxzg9/6hzdm3Tp+4YZYqp69bTfHnbTFqJfVyK6LYhUcz8SCsbDJLpeCQHgj8n7srBOwoQeC/pyUYZeJ4feoHWgPH5eMPyrFkrCONH9mHOQB7syCEHOpWDwcMQ3WCfaENh85Aog87Pcp7GLDqcZTBP0qIGA3Pi4ChoZ3gJFjKh6JRkKwCd+PwvlrtaBhM+tkWmN7px2ountHxU+3Vf3y7Sm/3Fxxe/Xk2+vLf9BQ8vUDM3+ZPLHI0aLsLgGfwzGr2FeWHQonExkZC15++UIx2b1sjAx7UUkqlY2EY4ztOdxd8AjYI2APHgEXFXCWg/1U21ZVLR0Kt8oKnA74Au4UKtpwtpv+aASLPdACvCNztTj94aoZXTpKIpcIhg0Nizx4cHZL2bJV28Ai2TbjaiiQrVWMGcHI7ctX/tuESd8YUd5r5daTkqroZqAtJKeyvBK28hI+B//hj6KRKHt1Pvc1TNSJs0zAumF0BEMJSWHdRSshxoauIm7YkXAimcySABMH0DMoh79q2Ixk075YQmGPAPPRRFdYF9mmqXowcI4vQdNftDcdDyfCfttil/5RGPsXDWYV2JaSwrSr3pIPBTaPPjDq500VNzSUXFUz/uaWTWOikeaOZDCn5djX9A32SioZHMwLYsYRjAaSuTj/uBAmJSzkGyJqKhOORPzeU9AF8AjYA8Ej4OICznJ2qtuGqeRiQZ/GX3oMmoEnwMacAFMa6YBfx1IPXtRgPy+ECv4AG5x1KpsN8Z9F8sUPWxeDgthS0Vaz2VZfqE7SMqpp6exdh9jYBW7Tymqm4ouFY1IWRkBE2Mgaa5Dl5OLZZCjOnkxilMDs5d3YOVgBs1+LYgXMxgNkCrZhC0fQsanZui8ejGQSbKCwoY34gxbzZXIynQ5jEc+K8ILsd0HMaaJ8WtdawwHp3BMwYkY2HkyGO2z2dmjm/mkvIIJuZNOJSDgsa4ZmKJYSznYcygVrHS3gyGEjl2QvEpVMTtiWY6WRnYrathGO+DOZJA2ImHmgSkzsEtloOAq+5zV07YJHwB4Be/AIuOjATnW2LFNDwZAssZOZC/IbYJlWJBxJpxix5fMzZ8r+YMu4P8ZAPpeKsce3cqFwUNUY05A59jUbHjNMI8A+yJ9BQrxOQhRMJdkKmLyM4BvCuSFgzoiYeiDgERaiYZFIGIzI8nUKefdZBC4VbrrTZr7XLAOmFOyD/AH5gxGwGx8XAbtgJxJx9IJsIrfbZjabiUSiBrszTN3iKhbassRemiHzq+gcPAvFbDYsgixZmNcANh+WfHUs7arOI+AzI2CJV4fctAkgD85cNnft1MEaUoaJsw/l2Y0R3dTZG8Ch4VdwTjfi4SzDI+CiA53qcHw4mcl3CK9BwIkMj0PEhqQ7BOCPThFwVxW8G1TkUglCBV8DV4WybqGIwB/BW5GXoVDgnBJwXkgRGpZCAu6MdCXgvIoAvwmbcKyICxVFUB1acvZWwB/f15AEkA2luhCwCzQs3VbnEbAYaoAKIjwzAs7Xy26UmCBZmhmjlM6uQUHHfiiIiG4yLhZlORN3ttjDuYBHwEUHOlfPKwIGzQg3TaHAeUXAqM4j4AIgG0p5BEwosHkGBIwBeTcChop1oTsCzgNpTr0gYF3VamtrV69Z/daqJXv27VRUFdyr6pp74cvXwdg8nDN4BFx0gGsAcPL7/X64fpzbOO0BRACo4MGJaZBENvgCUgEoDreIgpAjKUpREt6to6MD3AA5JPAXCAWIaZANRpABIYTUErACXCoi0LptIo7q4I9gimwKLbUTNsnHQYWkOwPk8IBkH0AeCCkDugabUCEOkBBJZEBn29raUCmEMOh25VQdDQsBQoRkHHURe5GK6kUEeTAg8JtEwACVQogMyEZdoCRCArfB+B5kgwhV4S6LocZeQJNIjgyIQ44I2kx7FnEqKwwiAoNoDCVJheKUBCtARTZJThGA+B6VIo6cJEeEQpRCFxARBkmOJPYsRoaKECgDgEFGQTq6IBRFKKSvDCECkBZFEIeW5hAkJJAFZECv6WghCUKALKAin88HskSc9rUoiCQM0tQKSTcgEUeLaAlALSGb1AWySUAGDCNsEqlTEQGyiZ0rikACg0iiFFpIcwgSQkJ5ADoXcnwOASu0CcAyyrO1r+P42jt6v/TS0mXLmdyRN29d86c/PR4IJDAY/Ck51greFMl2coyxPZwjeARcXCAnggg85rhx4x7meOyxxx5//PEnn3zykUceoSRJevTo8eCDDyIu8iDDExyIQPvoo49CSHjooYdIxUs/BhW3/TCpKM9TTz2FDIigLuRBHNkoP+IQIklmIUE2sg+VqI7kMPjAAw9QnOTIQCHlhKpnz54IIUSSsonMIok4tZByApBDgpagUkQgh0FKQkWgIohQKSoOoHckhxAtRAQStJO6hjiFVC/iyAAV2kl1IeluP9VLZpFfVArLEFKlUAEUQQgtAVqAiojGUAbqCMndQHUwghAZEKGcyEYRAtlEZjSMjCM/JZENIeKoBSGSgIgjJ2y6rUEOCSLIA1OIkGUqhTi1FqC6oKJSqJHsIIQEWoSUBFCKGi8sUFkAEQw1IiRHRBRBEkYAJCkiAC2AWqBC1cgJQELFqTEECFEFdVPkpIJ5W51AWciRE0XIGvJTThwtkAPIAyFV9PTTT/fq1Qs7EaioqKDVP7GvYE6aECDNfkpg2zu273iix+PH6o9hYmDaqRMna++/75lDB5sw5TDZj/vxlz2fYTsp20l7BHwO4RFwEYHNkfmyD6drXV0dzu09e/bkdS5gev7yyy/PnjMH5zSbJnPCFli5cuVzzz+HhVQ+zUF59u3bB8JubGwkoRtYDaC69evX59NdMXv27H79+rkvDwqsWbMGPqu9vT2fdgE2e/fu/eabb+bTLqCDI0eOnDBhQj7dFfPmzXvxxRdRPJ/moC5gBQ+fuGnTJhK6gdVVnz59Zs2alU93RWlp6ZAhQ7BGyaddOHHixP3333/48OF82gUsg9C7tWvX5tMuoAuDBw+G2W6HZffu3SiIxXo+7cLJkyehQoZ82gXs/bKysoEDB77bUMPRd3sl9tChQ2AF0QX3IYHFcf/+/SsrK2np7AYooaqqqm/fvqergA0bNoB1Wltb82kXMIzPPPPM0qVLC449QFGVkSNHjB07Np/uChyBoLFuj0AcsSCwrVu35tMuoMs4/KZOnZpPd8Xq1atBgVjp5tMuYPxBujU1Nfm0C1jFvvLKK0uWLMmnuwJHEbR0EhX08cCBAzhTsNLNp11oamrCXqCTCGVoI/AVsgVO5Zeg7Uwq3bdP35EjRuNcTqb8ZZNGvv7acDlHv1zwCPg8gkfAxQTbMQ2bv9zJCfgCSxcvaW1pZneNbF3XZMvUTcPQFFWW5LVr1+89fFCxTI291Jg9uyHcRN2R2reWLU8mEoirugYtznywBdDc3AynGQwGoSIJSiFEBviBZcuWNTQ0IE6TAAqRExH4zY0bN4pLjkIFHDt2bMWKFXBVkJM1CKk4FvFwjnB/iJNW4x9aR0RV1XfeeWfnzp1IEqAim4gfPHgQZAO3Syoqy/wXv525ePFieHDERY1UEM0DZ+zdu5e6wMFeu4Eklhnbt27bvGkT8oBsmIIuejMnZwVCgUWLF5EHJ2vIgBDl0C9Ud/ToUcjpwimVhRYN3rx587Zt28BwiEMILfUdcfhiOPcE3wt0lZJVx7uA8cdeaGlpoZZQXQRIwECYXsAm4mSTyiLbkSNHMJ7oAnKSKaoOIZgGNjE7oWEEkB95YAGmsO927dqF9lONVBZAEnsWvYCQTFFdhOPHj8MmRgBa5Ozcd0yFuc6qVatqa2shxsDAEj9K2bAosrJt6/Yd23cWWAOQxLAsWrQI0xoxYgipdpA6DiQaatF3RGAHBxK6UF1dTXbcgBbDgkMXQ007iMpCDrOgScxHaRpEEqgIyI95VX19PdlxAzkxocGxhHqRUxwz1FpM12CTHl8Q7UeIgtizy5cvx1lGdtxAZhGhOJUFqMGQYEyws3guD+cLPAIuMmAObNqgWg3uUlM1TbItzeI/72Snqqohg66Brgy4PcnSVfZNBdtEGX5uswtYKKSgLHOX3EnnnTVCnOGyLJMrAVhtnYDzgheAUGghRAZKku+GBHkQIg4hFSebSJKTolKkctuEhGwCQoiyiJCcKiKVoAoClSLAQ1EbCFQWoCYhM7WT5CynyT4oYRomhk7XmE1RHDkMVGizJ19QKyRkBCAjADLD/4p2IgIhIqRFNmhJBZCQQGRA4wBQhCRoA/l0kpDPpeKoDgVRC+u2mCVwIEnNI2sEZIAcEtKKDKKPAJWlfUQ2SY7iSIp2ukEZkBOlYJPiVBE3kj8GsAPZZ5ItFYckLEGDsjCvqWw4yVQB0DX0HaZgh5uiIswg4gC1B9lE1ciAkCLdAtnIJvIghDWSIw47lITKnQ0S1PJuNimz2NeIIEn5ySBAdqidVAUyIEJFyI4bJC9QIT8sIwItDFIE4EoP5wU8Ai4uMFqA+2I8ZIBOFUU6Vn/04MEDiQR7D0Z9Xf2sGXNWLl8Ti8ZxvuLcxQpYZ++czHsxVpxd44Ih7mLYXyaGls5/gPwFgHNenP8AVIhTSELyMqRCTuEjEEIikmQTEYQESFgxFyCkzAQqAgsiJ7TuDACSVAVCiuQVXMXryXeEIgU2IWFZ2c8+MIOBK0cLLSzdsG57++23lyxZumLl6ur9B5qbW6i53FJ+GBERDUOE4rCMUGRgOg4aQwDumNoJUBGKA0i6I0IrvDxX5tfKVAUiBMiRJCCJEJKCZkBOEhikOCvp2pWIu/e1kBMoCSDuLoVQNIaFsMoNy7LEuUOtP1a74M25I0YM69u/35BhQ6umTq8+cCgrYZKXN1IAGCGDKCzsU40UgZDkFCGwku8JKkiWBSCn8aQ4QHLKhpAkpCoAz8gg4ohQC8mmOw9AScjFAVAAKosI5QdInk/wJDJQHg/nDzwCLipgraazz+CwtZmazaZfe/Wl/dV7cFYvXrjwF3f+Yt2aDcgUj8Zfe7XvyfZ2FVlx3uL0hkOhUxcnMm0crmhxAgODhW8O6y5MNjZsWNu/f99wOAxFIpEsK5/UcPxEc0vbgIHDFi1e5vm+9wcOJsxCTHbQhUOBfn1f27dvpzjK6E+bzz9g6Kg91QeohAcPFzQ8Ai4qwINh+cKuPNMltK3vbHrqycceevAv/fv13bBuY5/X+j//zEtPPdFr6JAxqUwOjhDrCNA1SoI/xNqXbRyuaHECqx/d0HOWqdiWHgr6X3315aef7jlw4KAHHnh47LiyeCKlasbiJSvGjS+lJZGH9wImfKps4uC0DU2R9u3d9eSTj7388gsjR42YWDl5XEnpG/0G/v7PD5dNmp6TvHuZHj4J8Ai4uGCaWPvqWAmDOcCtEPAlLniUXTRjv1kwbVVWN2/Y4kskZYc+asOJFjRMBOzhFBgBYxHMZjO6DA4WExJMVxDSmwH9gcjbW7Z7K+D3Bb/BYbEHBbWcY+VMU2lsad28bfvefXuyOf4NDNOUFGX3oaNNHewygwcPFzo8Ai4uwIuxR5A0BXybTiSw+P3VL39+3/1/uucP9/zpvj/cc/fv7rnrrj/84td33HzrwZaWpOOwlTLoxAT7Eg/jDzilk0uYhG9FCoyiYVo6+2mHbW7f9vYN11/3x3vv/v2999x999333HPvH/7459/+7p4bbr79ldf75a/he3h34Dhio6mptqUkQidHD3593Y49qVwumYzv2bend+/epaOGNTc2VsxYvO6dbn5k5cHDBQePgIsL7CvslmGAgA0DiVwms3nThlQqgQWuwe4Ns+8bKcn0jq3bfPw3rQpfI7PHsIiAOfvydR0Ho2OKFSMsy9Q0xTBU01QtC7ShNx2v371jK79jzsaFDZbthCKxLVt3eivg9wVGSNct0zBsPWvp0cN7t8xetirLnrfKP6Vl6NpbS5fc/3ivnQfr8mU8eLiQ4RFwEQF0YPLfdRi6wj5va+iN9fUvv9DrgQfuf6Lnky+/8fozzz/32GM9Xu7V+8iROs2ywb7soirIlvlA0DD+ME4xPQLuBGYzGFLL1i1LV+TswvlzHrr/vh6PPYLl2utv9Hnm2Rfu+f19E6dMz2S7efGFh9MhK+xXUo6NCWKsvam2V/8hv7nvwWee6/nya6/g4Hz8gft6v9Br697DunczxMMnAh4BFxHAnbqtGbbq2JptqplY9I0XXmg5cQK+DItfrHTZZtmhUOSVV/uc7AjKJndzkNLD0MzrMfb1CNgFGgL2RNvKt5ZOmVgmZdOGwX6QgzUb+wKcaa/bvH3IsFGG9xDWBwB71I/9HEsN+44NePXZ6oaTWX7UQcWfQtDD0ejwkmlv7zpI+T14uKDhEXARwXJM2cxppqQbWdtQbFNXc5m5M6c98fjjT2N58dxzDz/V8+HHew4YMqK5zQeKZW4P/0EcCOEHLeYCPQJ2A/MW29I1XWJXoU2j9tD+YYMHPPH4Yz3ZC32f6fH400883WvJW6sVjVGyh/cGji9V1Q1Ns/WMYyaSqUDZ9Fk9Xuj92OOPPNWz5+NPPPFMj4cG9e93+Hizxo5HDx4ueHgEXGyAl2M/ArYszbLMxpONo8eN6vVir8GDB6xavjyTYl8WSoSjwwcNPdbarvB7wHB2eZIF7eavR2NFTB8y0xEWrTPESJqmYtuawUIjnY5v3Lj+xRd7vfLKq5WVVbVH6uinR/v3140cOdZbAb8/bNMxNYe9eFK3TcXf1jx23LjnevXqP2Dg0rdWRvlHCELRWEnlzJ17vd8Be/gkwCPgYgJjT5O964C/timTzTz74vPHTx7ni1v2GbtVS5b0frLn8hlz+vV+tb6lTer8GZLBvrPCi7M/pwjYcnSsqklalGA/qla1rGXruqEsWbawrLxEYy/IZE9chULhUSPH9e83ZP68xcOGjvR+B/z+sE1DyelK1rb0cCjQ/41X62prbByspimr6qZ3tj3x9PPlldPHlFRs3bErX8SDhwsZHgEXEZgvM9hLEy3LYI/vmnooHDzZfFJWJFAwVKasOIYppbO7d+6KpdNgX7nzd8AMbAXMzHAOBp3QIrh4V8BsGA3MUkz+hRlTlqWjR+uy2Sw98MzegW9gVK0jNfX19Q3sFqaH9wT7HIgmW+zmiIYJYiwaaWlpoeefcchKsoIwhoOzen8o2v0H+T14uLDgEXCxAdxwarP51kXIP1QGTsV/cCwtb09RRz6Wz8yLFzmv5Ieic/PwEeEezC6HFh2HtHnw8MmAR8DFBreDe4/N83IePHjw8NeFR8DFhcL1rmuj1bCVf8iZC/l7r6hY9/DWI+8DjA6NoTdMHwh0QL37YHnj6eETBY+APXjw4MGDh3MAj4A9ePDgwYOHcwCPgD148ODBg4dzAI+APXjw4MGDh7MOx/n/AUnOjv0fDKiZAAAAAElFTkSuQmCC" style="width:605px; height:340px" /></p> <p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 11px;">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 11px;"><strong><em><sup><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Grafik 2: Türkiye'de ve Dünyada Parasal Genişleme (Ocak-Eylül 2020)</span></span></span></sup></em></strong></p> <p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><img alt="" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAFoCAIAAAE/V+2QAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP+lSURBVHhe7J0HeBVF18dJCEXk9bWg8vlaEBHpvQkI0nuRIghSpCmINKUXkSaIIj3tJqFIUYr0ItKk997TE9JDenJT7/e792yWSxIgnSTuP/PMc6bu7M7855yz2btbyPAvg3bCT4SNjY0imZCUlJSYmKgkDIYpU6bcvXt32bJlSjpPImMnXKhQoTfeeKNUqVKWlpYbN25MSEjgnAMDA2vUqFG0aNHChQtbWFh8/vnnVKtUqRJFSrO8hIydsI+PDyfZuHHjmJgYzgc53oQlS5aQRIiLi2POkUWIjY1FoNrFixdJSpHEVCYGVKBnBPKpqcZkqjX1ev2hQ4eGDh1qGkWWkHkOy5jSBAtbkUxnsnTpUiWREezZs4eYSyzJ7IJywgMHDhRh2rRpjo6OLEtJpsDya76cgExsZGQk8siRI7n2FC1evJhMmRNihnvu3DmZKyDzLA1JSm/PBBmb4Xj+UuGLL75QJIOhU6dOivQo5CS5Fmr8rGA84cOHD+/fv1/Svr6+IjwZDPrIkSNNmjShLckIg8HCIT67gqXu0UCOZIpgCsZq9plZKcYTZjUapUKF+vfvf+nSJeRVq1bt3buXzclYJRWYrgYNGpQpU4ZqsvhjDYbCDrEZDVa6NAL5hqQcXPOZ37QAZy7rM8ZgsLINz2iINzyDtW084ZkzZ0pCRdeuXRXp8ZCzFXLqk+JvxSSmJ6CC2AYkPBMyKzPMporxIDJIzwmbDzfSkPSBo/sHjh5PDuUd3blESptnhMwsaU61R48eDRs2xOqqVasWOdFsWrq4dISEZ7GKH4HxhCMi2GWN2LRpk5ubG9P7+++/YxuSgyBFKdCtWzcWM7v0X3/9RTLcuEvrHx9iiC0d2dqePYwn7OTkROzh4dGnTx/O4auvvqpSpQo5Z86cESE1du3aRRwWFtahQweEKDpyjHtcsHTSmxrlCWRmSQuCgoKwqLGckDkhS53e4jGBDU6a5AUYT7hkyZKYgdu2bXvzzTclV8yJJ4MVwarGWkSOMsSvdQ1JHX5zfZBo3I/z2AlnDqKQBHFJSYP2uA1MFQbsdsP0VirlDWT+hGvWrIkrIzo8jE3LPtbCPu7RgM2Ut84WPDzh8uXLs6pTGyHmYJdCJ92+fRvZ1tZ27dq1bHLIkZxwir3KIf4/y/1NjfIWMjbD2Cdib/j5+bFdYUvb2dmR5IQL26cMz8RyfCqMJ1y0aNH58+dL+qnQ6/UoZ0771KlTAwYMCA4OJhNbupAu9pHwqNZFveESt2vXjsvEPvfJJ59Ur14dZa4U5yIezjDeEnpYSTweo0aN4mzZsYCMnszQpKQ+u7wk9DWFz3a5Sf28hkxuWrKwOWcRYpOS/nAJSQ6hvzuHrLsXaKqY52A8YdmosCjT4zMIXFxcOnbsaG1tLSZXiPjDjno15CHb6lEoM8x65mxZrpJ8AkJDQ+vUqTNx4kSm19vbGyaTiWlpaZdoHhLz5I4FMrOk582b5+/vv2DBghYtWlSsWJEck7eUYB7y5hYNMsnhtm3buru7z507d/z48SRT7NKjD3lJtTyIzJzwa6+9ZrzjmpCApomNNaqfiCRDBXt3CR/o3JIS84QnmCYyc8Kcqro/IxPHJsW6xhpcTMFZb0jMexalisyc8N69e9nYhw4dytk6OjqSg6VV1C5aQjHb6PhnfR/nCcgkh8H58+cxpOVWLs6DpX28KeAw5NHtSpCZE965c+fWrVuxDS9fviwzjNYt5Kgv5BBb1J79K08jMydcr149YjZqljQ+E7K6S+fhtawg80v666+/Pn36tGxakYmGEit8EwwJiXl6ORuRmRNmf5YtWhGSDEFJGFsIef50M3fCgYGB0dHRxNhbRvcwyfDusgtKWTJEP2cRP/74oyJlHzK/pM2BUa1Iybh586YimYAjiTJTEibs27cvMhJ19hDXr1+XhaNCbomqMHqkqf63fOfOHWy+FA2fgOw54dTjeOoI0qzw1FapD5RRZM8J5yNk7IS5wAsXLkQYPXr0kiVLoqKiPvroI8hMMuvXPneQsRPu1atXy5Ytu3XrVqVKlUOHDtWqVQtLq02bNnjFOBKtWrWiTpcuXVDRnD8bG1sX9ffv389FwZf08PAYOHDg4MGDqRYUFMQC3rFjB5cMxQ4VDxw4QM4bb7zRrl07Z2fn48ePx8TEeHl5ubq60n/37t3t7OyweXDIt2zZwkgCAgLu379fs2ZN09DSi4yd8Nq1a62trY8ePcp2cvv2bXls5dixY2wbnp6eZK5Zs0apmlehcbigQzvhjICdQ5FMcHFxUaQ8jIydMA4wu9SiRYuKFi2K4OvrW6iQsQcxid577z2SgH1bHoXIg8jYCaM2OE+9Xo/WwRJERvGIBqIIzYRMJrHkI6O3EKpVq4bSpg6ahn4wKiniMhGTSQX53zqyJKUTqaMeWoQsIpNLun///oqUFhioCOhJETIKuftbp04dSWYjHp6w+vThtm3b0nwCIC4pbvHVYC65TAVnBdSnRgVMizwis3TpUqqRlGlHZs5Flt6eFTIww4mcZKplxUmaLzZOTJHMoJ7ksGHDGjVqJPKzgvGEU8/nlClTmGclkRaMVEtKGjBggJythWOs+dOhWQmPPFNqLpieKVUDNWUkGYUyw7LZgkqVKk2YMAGBE161apVkmmP69OkbNmyYNGkSPvC4ceNk9p6zjVEfGU1/SPFYqYScfpwrA0s6BS5evMgCZkkjF7aPSvHg6FNDcesw6SeXYTzhzG2GzC0+kMg39Qm3Uj1HmjrcjkpgIUoQLuQ+HlnSLOM9e/Y8mb1ponyq50jTDFXsH/4W4lkhM0vayclp165dcJhZwnElp5BTYqrnSNMIz/7RUvWEsYdYn2PGjFm5ciX+7ahRowYNGoSgLtoUYD0Le+WhlqJOKZ4mTSM88weHBcYTLlGixIsvvnjr1q2uXbseOHBg/vz58uwDwqZNm0zVUmL27Nk1atQYP368KN5iNrGPPKT1SMBMMf4yKY8gM0taYDSsEhJkCVg6smJTPlMq4b8rAqR+HoHxhMuXL4/dp+5VJUuW9PDwEPkJ4GzVX2D9luqxUgmmh0ufPW/Nocxwjx49REgnOFtFMqHvXs8Uj5USBuxxHbTbXamRZ5DJJY2727Fjx4ULF8rPfgrpElM9WRpX2DGT1l+OQjlh9HB6npGeNm0azjB71dtvv43AjoWXS77lqviUe5XDI0sg7yBjM+zp6Xnt2rV333335ZdfFruS0ya/SKonSwvr8uh9+YydMCfJGfr5+bVp0+aPP/5QfwJQyDFBfWZJQoq96rPPPhN/2OhkmXzpdevW0Y9SnIswnrDxNpTJtMTwKFq06BMemVb3Ks7T/EnUT/d49DV7uJQ4zz75kLEZViETq2Kjs/GZUvXh0k0uIUnG36DlRRhPWB5MWbZsWfrdhjlz5oSFhXXp0kXO3NKJPfnhk6VFHB75x2+ewsMZrlChQnpO2NXVtWfPnhUrVuQCRUZGnjx5kkwLx9hHHi51DJfKeRCZWdL16tWbOnWqu7t7eHh4QIDRcrRwjDd/stTKrmA9eggmT57MBta+ffuQkBCShRwTzbdoqZM3kZkT3rx5M9TlhOUeLTnldL7qw6WV7F2lWt5EZk5YzlZJmHAvzmD+cGleRmZOGO8fewvh9OnT8hMAS/tE9eHS52zz7hYNMsnhd955p127dgjykgQLhyh5uNQPEytvIzMnfPDgwQMHDjDPd+/eFT1sgWlpfLg0b69mEzJ8woMHD27atOnKlSsnTpy4b98+OWHVlpY6eRmZXNJubm5Xr15Vb+UVt3F7Y9HlNF9rkteQ4RMWf9AckUmGYEMScb5Ahk+YWWWjunHjRkREBI4eltaL1h6GhAzvVb/88osiJYOeFSndkNsPGUIml3QKCJNVBAUFpVDUgYGBXB0lYQJGiyIlI8U98PPnz9+6dUtJmLBly5YU3Z4yIXVXT0D2nHC2IMUMqxuEijSXQIrr+FTkoRPOHWTshBs0aIAPzIVnFf3000+dO3f+6quvRowYgduk1MjzyNgJs1fhFSLUqlVrypQpPj4+9+/fX7duHZoZI+TIkSPOzs5sY/jV06ZNq127Notwz549lIqtcuLEidu3b2/cuLFDhw4ff/wxV2348OF0EhMT07p16ytXrrz//vs079GjR7Vq1Xbs2DF79uz169dTn5r169fHRVPvn9va2tL58ePHM/rcTMZOmAMQo5kuXLiA6+/v7892xWicnJxCQ0Ojo6OlWl6GxmENBQvaBBdw5OAEDxgwAL2BHsPePXPmTKtWrQYOHFivXr1+/fqhc7CPfv3113LlyqGRHjx4MHXqVLb4o0ePTp8+nbZWVlYTJkywsLBA6N+/v6WlJTKtKlSoII+xyiE0PBX5icGYd2na0hqegBycYAy+kJAQNze3GTNmvPTSS+TMnDnTzs4O/l2/fp2ko6PjW2+9Je7Qq6++umjRojlz5lCKtb5q1Spsc4pee+21119/nYaYdg0bNiSnY8eObAPysyi8cuo3btyYPYBOLl68KD9hoj75n376aa9evWhCW3mWDFSsWHHWrFmUUgcTsXTp0nPnziX///7v/zCFd+3ahSWJWfznn3+S/P7777dv307ltWvXUp+a2JMMAyv50KFDeK6TJk2i7b179+Rh+O+++458Dw+PbHlJcrbg4QQzuEKFCpm/lpZ9tagJyOn/n6KGPAVlgpcvXw5pSpYsWadOHVQmMqoRmQVOKSrwjTfewCvCd5P6T0V8kqGIvd7SQW9IMr5GDr2LAwgP8B9h9u7du1k9uJYffvjhoEGDWrRo0bdvX6gGvvzySxyv9957D0Js3brVy8sL5Q2bATlBQUFsCcKPunXr+vn5eXp6wjD4xylAaxYoruXevXupTJ/ly5fHFJAh/TuRqzoYb79Zs2YiMysiMOXMKPMRaUgYcMBvyH6PoQU9DPw7m18A/wQoEyzv0gbyJI8kd+7cqTxgV6hQ+/bta9SoAXuIR4wYQaaQO0OQSWUuYSoxKnDkyJFSBKIT9XZ3I5xcQh1d81ZY5RLKqLIl0BVh7T2jxZA7UCb4zp07xD///DObM5BMdkispL///hsZYfPmzQjyrwYEjA5jpaeBiWTPxA5iOhcuXAiD2XIvXLiAFcM0d+/e3cHBQWpGmh4RsXSIM/0+h1gN6o92UiQzHSItdIkWjgnpDEV0efFFpOlErm7RKoTBY8aMYT9Q/69ielNzYiGH2OwKFrq0Q2H7uHzwz81swsMJxsIiZjdW3xB/4MABeSu4yOl/8+OTIf9NZrueOnUqO79oAWB8TxMTbPbMUxaDpe7fM4+PRS4xWLTv0qVLb9++ja8ZFhaGIT1q1ChUA5MtdSIMSVb2EcafWZo9yJeVEGNgX82vW2t24UkTrP5nO7u+i4VddvLkSbpVewZyjwKEGJKqOF2v4Hg3i6Gq49WkhGjWlHT7L0fKCS5TpsycOXPYNnFp2KtPmMDmzNxQpO7ehw8flhxJphOoXonxi1RDWjIB2/bNqNhMh1umcDsq9k5UbFKStjkryFUjy9XVNTo6GtWLu8Wmzf7MRn3s2DEpjTYYrHT+Re3CitqGGWM1kJSQIpkcrOzCitg9MPyLLKcMQJlgea5bRY7emIS4AwYMCA8PP3XqlF6vV61ojCzTk/QpbaWnhhdW+NOrdKIhBZQJZsudNWuW/PKI2QWY01IkYNPO6O8vH4fTp09HRUVVq1atUaNG2Fzqp39MVnTK33c9IRg/BuMQp6naJyNXt2jAvMLgzp0744BZW1vb2dmh46XI+LUTps0hwRh0ZkFy1EyTXFiXkISrpTH3aUg5wSmIO2bMGEXKOOrXr6+y08XFZdy4cQjMLlaVn5/f1q1bVfNKgDFdbFnQcyv8n1sR8OTw6qKrShsNT8Mj0zl//nwmuGTJktg+ooY//fRTKcoEMKNkOsVaRt2SE2uCyVFSXjQFlPoJsSwHQmQ6goZ0Ige3aJk8f39/PF0E9C4zim0lhhWyh4cHsvoAe5QhqYSN539W3n9CeGGF539XeiX8629fpB8PJ1g2Z2IvLy/iIUOGpNiuM4qAgAAMN3zoI0eOYDDLPy0gcceOHZnm/v37t2jRonHjxqoBb/zSicmKflww2laO+kTjS9pSguVCDygChMuXL+t0uo8++ghNv27dOk9PT+k/xvRO24MHD8rOYW9vL/kFG8oUyq/B1X8QkYRY7KKSzDTq1KnD1V+5ciUTeeHCBbZr2ZkXLFjQtGnT6tWrU6pUVazo+BT/MEgRLByMr5JUGmhIB3Jwi06NQ4cONW/efO/evYMHD+7Xr9+ePXvq1q3LLi2l7NTQ1PTvPOxk8//uieUcV1QXHW+0mjXHKANQJrhMmTJoRMyfli1bsqkC8YalNCvAC7p37x5M7d69u8rXFJ8CEDDBRW1DrOweG4rZPMgHP9rMY3iEwfIxSnNgIilS1sDSYXbZn1F+6k9cyFGnHMQnxnvFxLs9PtyJiU/Q7mtkELm0RYviZHZFB9+/f584LCyMmEypo08ylLd3LevkWtbRFKuBJMHBhaBZzxlFLk2wytS2bdueP38eg7ZatWoka9asKS+DBKjiJ9yqHHUw735NLy8jlya4U6dOsksfOHAAW5ppxoHBxsbaUv1gmWDjiz1xiszf82lMRmt7c+aQSxM8Y8aM2rVry08Q9u3bV6VKFbzV4cOHN2vWTHXGcJMsV0VZGg3pR4Mutoh9tCFR254zg1yaYBUoXSB3oY8ePWr+rS2IbGmXWEQX9zDYxznHa35RlpBLE+zq6sqkmtvMRgP60W2XXXjNndA1dx6YheDERExu7T/5mUduTLBMJFux/OOB5PTp04lJqg/cg1hD0uBD94f+7Tfsbz9iwpC/cu8XAAUVuTHBX3zxBXHLli2xsz755BPkhg0bYjx37NgRW1reqAZMtypNNrMDsb6QLi4p73/3M88jt3XwoEGDIPGVK1fWrl2LULVqVfW+h2mCkzCpnl+B46TdcM4e5MYEv/fee+zGly5dunr1qt70ru158+YNHDjwww8/nGn64S91ijkEF7P1jzc+DZlkSCTWbObsQW4z+AlIYXNlGk/th51DkR4D1c5/Ap5aIT146kiyjjw0waGhoefOnVMSacHa2prJo5qSTgVK16xZw1V7woXz8PAYOXLk4749AmjL7uLp6bljxw4lKxVu3rwpzywo6VQwDSGxa9euZcuWVbIeA8YMzp8/r9PpEJTc7EMemmANOYEcnOD27dvL8hSQI0KbNm1kgauZUaZvO0pSQ/YiBycYLQWYyLjkL3cyhSII5D9LCOZ1fv/9d6V9sjZVJ54KIjwZav10rpgU1Z7QKnVN85z0yOAJRTmBHJxgmT8g/2YgJywsLCIiQmaUHCZVfTAIW/rBgwfyD0RywsPD/fz8kJ2dnYnd3d2piUBbWrm5udGnvC9G6pNPh8jEdEKOt7c3MT6YFJEpnZAZExPz8ccfS1sBdUiSTykgKe+oDAkJkXeDIAME6RwwAOozbGL0Ok1cXFzIpz6QPYmh9unTR5rv3btXvoZAEfXJkcNRSmzqPkeQgxPMGX777bfXrl1D+OSTT44ePWpvb9+7d+/JkycPHjz4woULDRs2PH369LJly7777jtmq169etCXS9CyZUsuXPPmzZWONGQBmpFVwKFNcAGHNsEFHNoEF3BoE1zAkVMTvG/fPtW7SBMY0hjPaXoIeCCtW7fG8aAHcPWq9lvCzCOnJtja2prYysrK0tLyP//5zyuvvHLjxg0vL69169Yh4w2T2bdv31dffbV8+fKFCxd+6aWX+puwdOlSSmnl7+8fGho6fPjww4cPb9q06dy5c7Nnz37hhRf69esnh9CQHuTUBC9evLhQoUK4+WXKlPnvf/87f/58BBzikiVLkqRC8eLFiUePHv2///2PmjjKJUqUsLCwuHz5cmRkJDlxcXGLFi2iiTyISeVffvkFZjPHxgNoSB/ykw7O0Ts+BRU5OMFubm4wj1mRGG0KKZGBXq9XYzQu+TBVBBpGRUUh04QkdaStqZ2RxyQBgklBK3cZaU4cEBAgnUgmWz01KTI1TWC3IBkTEyOtiKlD/xs2bCBJQ2LpVh4yIUl98smhE7oVoDtI0o/as3FApl+4I9MQmTiPIAcn2NXV9f79++GmjyqxD/fu3XvZsmXykXUuhI2NDReoVKlS//zzz/Lly8nkOr7++uvGlqb/2rJXkySzVatWs2bN6tatm+Tv378foVatWghM4eTJk8mUHwG3adNmwIABb7311g8//GDsxWBo3LjxpEmTMNNWrFjxrQkzZszAuGOrl9/KEjPBWAYMlVYy6wyMmIMyl7du3fr6668punfvHqWMvGnTppTKBAOsDYY6derUDz/8kAohISHSSR5Bbm/R8lrbTOCNN95QJBOYYGL58fj48eNzjTRMpHosDMA8NZdpwjjBp06dUj+cN2HCBGJsHPWlwgL1laEa8hcUBuOWiCCvbWBDEyuXPZCtCYEJZnd97bXXjJXSgdiE2GVXg9FIS5Yuldf1s/AVJZasI8mRTGKhgiRlJ2T3E4VKUuqIOjS2MasmSYpUgSJJIkAyBNOI/qUwTicOjPB18+bNuKp4MiSZ1+3bt5vqGN8lzATXqVNHXoWUHkQmJVg4RjONiQmJJ06caNCgAdoR5dewYUNKmRhymACOQudDhgz54IMPunTpQtGDBw/QeS1btlyyZAlTiNdLZTBo0CCsmKCgIOow9yhdMsnZu3dvtWrVWEO4ZOSgCB0dHY8fPz5t2jSmtkaNGihd44D+rcgpHZyUEJ7OR5s7d+6svifFHEy//Fs+nahdu7Yimb4Xo0jZ9Phj/kVOTXBqsG3CS5EnTpwoAoCOXU2vGh/0l9uQfe4F/qMcX/zle9Aje96bkB4YJxjlKt4L+7MpU7FRcWQlqUI+q5NpgwtdgFNx7ty5Tp06ubi4NGnSxPw+c2Hjuyfj82Cw1D0myDtiUiSfGOjNyjHW5uZjn/zNdigMls+piGxlZYWMXtxm9kpS5kYEjC8m+IUXXvj1118lJ/1AKYrFBGuJgfk7QNbeCZZPk6T46MkzD9n71RUH59CrIbn3weU0Jhggo8bkLTsYL9hBmF3MjbzbmQkmCUx1n4558+ZVrFixTZs22ORz5swZO3bs+++/v27dukmTJolXJrBcHV3YITZ3gpUuXUEq/3jRaNnlUygTHGV6j4LqDWOaEstjizY2NsTqO9IWL14cEhKCYZzOjVruF37xxRf0wBKxs7Mjrlu37p9//ol5ZT7BJeyjkj+ck/rzOdnyNR1jsHCMK24bm+LDOU8MiXMv5Z7KzHYoE5ybwPu6du0axq24qkquwVDE+oGVbXhOh8K24a8sT2lbFGA8gwk+efKkh4eHs7OzaGIlFyPLLsr8rYVZD/KGy9ThReuMfQc/X8M4wQMHDszKa4MzBFh7/PhxeTWH+ZdOwa3ohFsxidkWohODTN/mSB2i/k0v/VAmWH1ZFdi5cydaFsPqxo0bJEWWoqwD1rI5d+jQYf78+X379sVZUgqw3u2izV+MlcUAUwP+RfP4WCgTTCyusADvSFzeU6dOqXJ2ISYmRpFMt6sUyWCobHervKP7B8bgkR3B7b42wbmmg/GL3nrrLexnR0dHJyenadOmrV+/funSpcOGDVNqYGQ5xCn3FlJ9wywToaR1oPbmUpBLE/z666/jCh85csTBwWHw4MHnz58fMGBAtWrVVq9erdQwGlnRFrq47AkOcc9bB6APlK7/xcilCQbQt1WrVhhZ5vreHJVtnVN8pC5zwZd5laBBJrhKlSqSQDuOHDnywoUL9erVkxy1qFKlSsTHjh2jTu/evdUceaYinaAt3hGgBxT/uHHjmHWlzGAoZhv2yCsqMxuC8vpDFrkK4wTLDWfi4sWLlylTxvw94FK0f/9+8oV55GCOmeekExjPTKfc3EAgTnGj425U7M3olF8kTE+4kfzhQvl2oT7pYZ8alC3aysoKdXjt2rUXX3wxhTmdQihbtiwUV3PwqUzZ6cLp06dv3rxZoUKFq1ev3r9/v3r16rBZKTMYLB30hRzjMhXi/f7V//N9EpRpexzUfyBmCyBxRETEhg0bxowZM378eAzpQ4cOKWUsMpuQhx+kTPERyrS+SakGS/toH22CH4OnTHC2Y9OmTbhJ8nQVMH/coohttKVOb/wiYQaDQXsd7eORcgcWZPpf+k/Frl27unXr5ubmho8Em5lppQAG2zJbxjtQKe5JPTVoE/wEPDKvmLU6nY7ZBVx9cuzs7EqVKoXZ5evriw2cLbesIa7csJw3bx6ykmswrHINXusakv6wxi0kLDEpwZCYQKThMTBO8BtvvIFhtX37drncMsGmUkP58uXxZ8Suxug1fygg04C1ffr0kd6++eYbJdfI4Izdi7bQxQWwVPL8o+fPFrmtg4W7SuJRDN59d9AeN8LAdIQ+u9wG7vYIitfI+xQ8gwlmq1i0aBGeUocOHd59912lwGAoZh+tfOQsxWeDJccsWVgX759gVLymEK+015AWcnuCa9as6eLiMmvWLJzp/v37r1ixQinAirbTW9jHmkLcE4Oxjrf2rvD0wTjB2aJZU4B9+Ouvv1YSZvjggw+GDRtGKTpYyUpGqSWupq9DP+UD0ZY2YfpE7V5VeqFMMFA9JQyur776Sv3yeuYQZ3o29vjx49evX2/WrBmyPL/RpUuXFi1aYJBzCD8/P3m6T2BpF2nhGEdIdaPKLDgkFHUIT9D+kZBuPJxgNswePXqQ3Llz56lTp8SQztDdZnMwo/JiSMBkQ1lAvuSokExBqOnT3k/+AniUwRDO9qARON3IKR3M5JUrV659+/bHjh2bOXOmeNWgcuXKQ4YMuX379uLFi9HHgYGBkg+KW8cUtjc8JeiSRh7xS9TubKQbOTXBUFO+xw192ZBDQ0OZcvJJkmlir/IrB6kP/mPtneKD7qlDCZvg7/6+a0hUPjms4al4OMH3799XH3xXIT8LywSwsGxtbeWdDezV69atIxOVzIxevHjx7t27K1euPHDggLkVXTgdNzpGH3rSM+isGHSKuNr79u0TgfxJkybVr18f+YsvvnBzc6tduzZmgfnaKsAwTrD5g1FArK3SpUsTM8FWVlam7IxhypQpdBsbG/v+++8/ePAAl5dMLnq/fv2Yg7fffjsyMrJWrVrmv/MsbBcj96IfF2SCmSdmLgXkHhzeF8eSF023a9cuLCxs+vTp5J88eRKTIsT09ox58+YNHz58165dGXpUIf/COJfqD8vMgZW7bds2YbD6u5WMQm5JyhwwMbCWzNmzZ2/evJkkl5t8qQn67XTts8tLDX3Ngpr0j9NuTGYMxgmWn4myYcrjsUuXLiVmUj08PNhg//zzT5KZBkRhFiENMzpw4EC27o8//pgJHjp06EcffQSflHrG56Kf/suG+9qdyQzioQ7OaZjrPNlmU7zTfZNr4B8uoX+4hCQHZDWE/O4c8rvLg6B4zX7OGHJvguvVq4eN8/nnn/v6+uI+7d+//4cffpBNW1DMNuLRXwKa3382/t7wpeXeiQbNBc4YjBPMzpmmlsUwYSaURJaBKYvSdXd3x/axs7NDN+MEywOagudtg5Tf7zrq0wqxL650VapqSDeUCcbOMr/WwPg/4UuX0v/epDQRERHBXCKg4M0N5jRR0trPyjbEyu4xwTbktSUpvTgNT4UywUrC7MEdmWD1/VmZA76QCI0aNRo8eDCqt1y5cmzUkydPvnDhAkac+Ts6LB1iLO0SHxvsE/+7PI2X8Wh4Mp6igx0dHRUpa5APDmJnAfFZgfhOIoN7MXFuMfGPC64x8S7RmgLOMJ4ywdmFDh06sEtfvnzZx8dn1apV9+/f9/T0HDRokFJsAm5Sih+QPRriX1hp/FWxhgwhlyZYr9fDV+grt6AhroCkUsNgKGfvVtbJ9WFwfBjKOdz7QHez5vInfZtUQ5rIpQmuU6cOqhcTGrOc7bpr166zZ8+GxFOnTlVqGBn82HvRlrpEg/ZwXaaQSxNcs2ZNJnjEiBFsyyEhIcuWLZO7WsOHD1dqPPGfDZa6pCTjZ8E1ZBi5McHsyfXq1ZNfM8jOLHs1prVqcIGqtjcr2LunDhXtPXyMO7k2wZlBLjF4//79o0ePnjNnTp8+fXCNBgwYwNSyby9cuFCpYdyiIx/5IajZ/5F8ExK1558zh9yYYKEssciSCczpC+7oE11jDQQXUxDZmNQbwuMTDcY35mjIMHKJweHh4TY2Ng4ODrJdE1+8eLFKlSrmj/ZZ2cdYGtVtrKVDyuCdkKj9GylzyCUG79mz5/jx40wnqnffvn3YVv3792d/3rRpk1LJYCiu8ypqF506FLONCog3/vdJqachI8glBgOm+f79+0eOHIHN+Ets2mSaM7iIU2ARXdwjwT7WkKDtzFlC7k0w8PDwgMHr16/Hoh47diwkNlfDFjq9pX2cpX28BAuHmMJ2+niDtjdnCbk0wcwr9BWZzTbN/Xb1neDVdx6sSQ5r7wb/7REYn6QZz1lCLk3woUOHLl26tHnzZqa2bt26y5cv7927N7KPj49Sw+gmRRRy1CsBN8kp9usD/6K3huYQcmmCmUtITIwm7tWrl5+fn3wITt7nIhh0yH/o335qYHZXXc7ON4T8O5EbE9y2bVtMqlGjRjVr1mzy5Mm3bt0ip0uXLh07dmzdurVSCQY/eqvy6wPGTwQqZRoyi9yY4Dp16mBeNW/efOTIkQMGDPjqq68+/fRTZrpq1arffvutUsl4L1qvzK5DXCFd3PADftrdq6wjl7ZoFQsWLGBnBrATWptb0cXt3Eus8CXEYJMZQ4IhXpvgrCK3Jxjcvn3bxsYGZwlmm78TvLBdlNzJMv5sX0M2ITcmGLLi+CLIzQ0AcdW708Zy029HQ5KSogzGoNE2G5EbEyxzuW7dujt37shngOUXMTVq1IgxvRxcbzAUtY81vQ2JuSakPcX5y+bKI6PNjQnGbGaCQ0JC8JTEO2JnPnfunJeXl3w+mol9ZZlrUKTx0z5ZxNy5cxUpC1i0aJEiPR5PnT/OVJGeKZ6BDn4czA2uNJG8pT8JrCFFygKeOhLw1MGkZ7TpOVAWkVcmGCV9+fJlJfEYMHnmH/FIjSNHjtCPbPtpgtKgoKADBw6ITZAmOAo65cmP6R87doyRPIHEdAKe+ru9EydOMB6WQmhoqGqgZC/yygRzOZ666d24cePJS3779u0DBw58wjf3uJS44xzoCf3gyEmFJ4zH1dWVUvl0dpooXrz40KFDOSkl/RgMHjz45s2ba9asIVY/zZq9yENb9FMvB0jPnvbkOsxx1jt56loUpLOaIEOV0488NMEacgLaBBdw5NQEBwYGXrp0SbYdYgH7Hvjkk08uXLgge6BS8Gg1Y3sN2YScmuAdO3bUqFGD2cIJ/vDDD8PCwt55551r165RRObBgwcxIFGHs2bNIofJpvT27du1atXavXu3qQMN2YOcmmAsJqYNb4RZFLsGMLXIElNBIKXGSmZP1wqoKRBZMlWkmZM60xzmFdKsmWamClPrJ1VIDalv3srUhxFKOoeRUxM8YcIEaBoQENC2bdvg4OCZM2fKWa1duzYiIoJZPH/+PG5Pjx49/P39meaoqCgcGG9v7yZNmjg7O3fo0IE64eHhLVq0cHNz69Kly6+//hoZGTlixAhfX98VK1bgp8o79Hr16sXGUKdOHarRCUsE1cCe8eDBA7YQeqb/vn37Hj9+fMiQIXPmzOHoHJph1K9fn/45ivzUkR5o8vHHHzOq2rVrK6dhMHAgeqBblM6pU6f69+/v5eW1cOFCzoXtJyQkhAFTxLFYpj4+PsR+fn7yIlYnJ6cff/xx06ZNuEB4Vu3bt+e8KO3UqdN3332n1+urVKlCn3KgHEJOTTCTAX1dXFy4gvLaBgTAWUkmV5NzZgK4uFwsBC4NDUUAZHJZ5YWXyKyVmJiY6OhoikJDQ4lZN1KBA9E/RxFHmUz6QWAuiTkKOfRAkh6oSRMZCY4sFRgPC4sc+mHKZUjyFi1Kyffw8KDo7t27yAxAegP0JmMjluZ0KDJ1GPDRo0flOsyfP5+u6Jx8BJog0BU58svpnENOTTBmFOfJlbp48SKMRF69enWrVq3279/PBXV0dCRn7969+PhXr14lljpcnevXr2/evHnr1q2ipJXuNGQWOTXBn3322eHDhz/66KMrV658+eWXTBV7Ebsii7dNmzZyn48N9sCBA0OHDqX+lClT2OvOnTs3ePBgFsG6deuqVauW6XfdalCRUxOsIY9Am+ACDm2CNWjIx9AIrEFDPoZGYA0a8jE0AmvQkI+R/wi8fPlyeS0AIHny5Em5dR8bG3v+/HlykE+cOBEVZXzCOjo6+ubNm+T4+vpSQf4v8J///OfcuXPr169/6aWXyCdHvuGBfPv2bVodPXo0wfQvzaCgIDc3NwQyt23b1rp1a6q9++674eHhFhYWkZGR3t7eXl5e/v7+ERERyPIvFeq7urpyaPJpeOTIEekNWYOG7EX+I7C1tfUXX3wBH0ChQoXgBoz6559/unfvDrvIgVcdO3ZEWLVqVaNGjQYNGvTtt9+WKlUK9koPEPivv/6SfyuSHxMT89577z148IAm9Onh4fHxxx/Dz6+++qpLly40lx9KQHj2BSoULlyYpFQmRu7Xr9/hw4dFJt64cePMmTMDAwMrVKgA/xs3bmxpaUllSjVoyF7kPwKLvkWAukBygCqLQB0EksjqP9hTVCZHdDJJtTICOYBWyJJDjAInlqRUkK5AiiT6Gca+8MIL+/btk7ZkUkGaa9CQjch/BL5z5w5W8S0TlCwTYIg8e6OkUwHNrCrhJwDKPaGTHILLoz+2YgxY4GhvTHElKyNg/LgDSiIdoD4GiOw1qcF+9LiidILmzs7O6bn4qSGP7iEQ461kcSQFD/mPwOD+/fus7JCQENxOVjlu5xtvvIHQtGnT6tWrsxzr1aun1+vnz59ftmxZiD158mQm/vr167Nnzz527BjroFy5cuR06NBh5MiReMsNGjSgKzxejHMs6gULFmAto3JbtWolRyxRogQrqWXLln/++SeauU2bNhx02rRppUuXpv7LL7+8c+dOmn/55ZcXLlygw6lTp3JcDvHBBx+QPH78uLx6lYZ16tRhAB9++CGO9/DhwxnV5cuXMbPLly9P/UqVKsn2cfHiRSpXq1bt+++/h0K1atUik2FL6auvvspxx4wZI09xvv3227gJHLFMmTIkcSioyYb166+/vv/++9Sn+YQJE9atW8c4se3xDsgE9evXJ6bOhg0bOC/OmotGP7gAPj4+eBnIDJ467dq147IfPXoUGVf/9u3btra2lHKJaAuaNGnCJTp06NCBAwe4+P/73/9wRjhrLlTDhg2ZGvJ37dr1ww8/0AMjZwa5Soz21KlTxMwU+WPHjuVcuA6cFwNes2YNHZI/bNgwLpQ81aXBHPmSwJ6envLwJcRr27ZtaGiofE2NhYLign5Vq1adNWvW1q1b2fXhNuuMVlevXsW5bd26NcuLmtAPt5bVyUKpWLEi9Bs8eLDwBJeYtQslEOiWnLp163I4e3t7lh0rElqyBC9duvTKK6/AcxzpgICAzz//nHzqjx49Wp4SRIZRP//88x9//AFJRo0aJQSGt/jtKEkWfc+ePVn38JmhWllZyeHo89y5c3CjSpUq5FP5p59+Yvdh8HIuPXr0oCZtFy5cCCU++eQTkkWLFqWUyshsTMjE48eP//HHHwcMGPDNN9+QwziRGSedgGXLlnGhuCy//fYbB2rfvn3Hjh1pzmjZjGAsMqSl4ZYtWySmFTXZyzgRcrZv344pxMWRTYELyCBJsgXQdsaMGTVr1uTsOFP5kPNff/1FNcbP2TFr1CTJVaJPxk+Sc6HtL7/8wuWiCNrTigo0GTJkCHNHpgYVDwmMacq2zVxKkiX45ptvct0lOWjQIPQMV1OS/fv3f/HFF9FmyCxl2kr+tm3bWNYi5xGwjBQpV8BqEyjpx4OBAbWmtMrl0eY0ICQnRZzivEhKkZLWkFmk1MC4kfJiGTY8ycF6FAHIjVaMPUmOGDFCBEAR1tdrr70GgZke9gIbGxu1pgYNGnICjxAYj0691yrGJMCKI8ZMwliVHLVI/aIwjt/mzZsRRANjhkl+tiMuKfGBwVDYIdbSIbGwQwK7elJi0qY//sDYw5Du1KkTVi6+Zbdu3fAbscQOHjyIa4fRiEGIFYojJ0qPGK+ME8Fz7tq1K4Y3ZjCZeMVsYVTgOmDuctZdunTBUKeIzleuXPn111+3aNEC8wQDG9ODo3AsjFia4HOiVTAaxVXDR8WzJZ8+qY+3KToHCx/Id6Joi3eHIdOnTx/sefxeKnMitHVycqKCv78/dcjBHaAaFTAj8Ww5Ckbs3bt3a9euTW/UzNBdKw0FBvnLB07SJ+kDE5NKrrhffHlgiWU+qgUGPSAqLh8LGmt/xYoV/fr1++6776QUAixevBifDRqz1snx9vbGe8QpgKUUjRs3Di8L1xp/FUZRBx8Y/3DOnDmwEfcY19HOzg7XEfZCQijUt29fiui5c+fO9erVw4VDhqJQeuDAgQh4a+wCzz//vNxJxsGmDgJbBoOkAn2yoUDynTt30if+NsNgMC4uLkuWLIHDVGZDXL16NTYRniSVT548id9Yo0aNzz77jOFB3cqVK9MVWwk9UF/Dvw35i8AA7Wl8Oymr9cnOIgtaoKRNEPamwK5du6AWmD59ulQwOaZoSylPA1SmprFSDvxXg54f1y2+pJxRotH4UICc5nlpeAixugriFpfvCJxeMGNyb3PDhg1nzpy5du1a//79MYOdnZ2xtxFmzZqFvUqFVatWUUHuY0vbOIOhiJ3e0l5f2EFfWKe30uktHbSQ/4Jx+kyhiF1UUfsoxxsF8AUCjxAY+w0DT+Q7d+5ERESIrALjTZHSAbxKRXoWd6ch8FtvvUVcvXp1iHrq1Clk3Hg8VeiKY4lFDWPV/7uaI9pgsHIILWyXAHWtdLGEIlp4YjBdqLwbCuvirXTx9rcDlAkuQEibwCpR1ed7JUm+tbW1fCFUODl//nx8Npw9/Lfg4GAcRYroR1w4cqZMmYJgY2NDZVw1YQvOJ3E2Age4ffv20jlEFSCLLUq+FM2cOXPt2rVkSj51REiBB0mGNxbf/I91QKkVPgUpvLrC57Xl2Rmk21dW+L6+0mP5WVcMfOUKasgtpE3gIUOGeHl5XblyJTWBiV944QX4oCrVF1980dLSEoFM9Qa1ClQccenSpam8ZcsWJycnkoGBgabCbIBwlR1B3rnUsWPH0NBQDOONGzfi044dO5Zdo3LlyowNJdyjR481a9b89ttvJGvXrj1w4MAVK1bI75bMoTcYCuuiLB1jLHUJarAwC5JUYzWoyTRLn1VgGIRCDgmWDvGFszUo/TskWumiF54P0j5+lPt4hMCZQ7ar0ywCbTxx4sQ//vgDQXKgq0CST0VcUtR99LDB4Fcggr/B4GsSQg2JIQZDtodQgyHMkBRmvE2kXEANuYZsIHC+wFdffTVy5EhPT8+goKDPP//822+/RcBeQHunNgew/q3sogo5obXiCkawso97aaV3vKYiCxxyhMDLli1TpLwBWBpu+poaSvjatWsPHjzAQUAOCwvz9fWNjo6WaioikgzFbe5bOQQXtyE8MAbrkDwVStoEF7MPec44vJCnB9vQEnaBZZdc1HzUgoeHBMYhFEE83hEjRlSrVu3GjRvIo0aN+v3339u3b08SN7h3796misYnouvVq4eQIl++MplHkJCQwMjhMKfTqVOnI0eOkAlv+/bti6t8+vTp1PexYo0Pe+ktHJIsdLF5MdjHFrGP9U9KNP5P3PiJx6eHJOMmlplf82nI43iEwKtWrdq/f78kW7ZsCZOFzOpN6VOnTknmtm3bSEIJuWuVIj9PEViv15cvXx6uvvfee/KM5/z586dMmQKBGzRoQH5AQMr/LphM6OhCjonKt+XzWIDDlrr4AE2bajAnsPy/R0Xp0qWrVKki1FUJ6eTkBEt3794Nz+/cuWNpaSk3mc3zSao/N81loGUWLVo0e/bskJAQLGSSYjOjYyUpOcRUtrW1VTOluYq4pPi5Z3y/Pxvww1lfJZzLE+H7c37fn/Ode9ojISnOkBibeuQa/m14SOACAAj51ltv/f333/Xr12frYX2zp6xZswbLAjkoKAhHgI2pX79+1KSCu7v7xIkTU/8bCZ+4sH1EIaf4QjqUsDFYJAvmSTVWg5pMszSLwdRbgoW9oeTKgASD0SjW7klpKFAEVjUS/ETrksRCRm7cuHGvXr2Q1TpkmioakaYPPO1c8OwLIbPOByvhXLJgnlRjNajJNEszG2afDZp9PuiHC8E/nEcI/vGs6VccmvrVkILAJUqUGDNmzIwZM+TBjCcAN1KRkpGn/F4gv2fu2bNno0aNOnfu/ODBA0jL2UHmAQMGLFy4cMuWLTVr1sTzl0/VmQONXNghzsIpWh6ByAMhKSCRTUe0rilo0GDCQwLjxBJfuXJl5syZc+bMQS5atCixh4fH8uXLt23b1qdPH5Ly+37xjaWJAAKj4sT7HTZsGDF1zp07hyDVFi9ejDuaos6ZM2c4IkL2Aq5+9913ooRHjBghr90h2aZNG3k3Dfk//vjj0KFDR40aBbeVZsmAwMXsIwvrYorax+VmMD10bXx2t7idEorYG0NRXbSbkbbabWQNKfGQgQ4ODvIWIiCUM38Xh/rgpLxzRwgskMoQGFU2YcIEyQRqHalw2IQUdXIOO3fu3LRpExSFzHGm18rKrSx2EDGtly1bpspKm2QEGgwvLvMuYvOgmHWIElYmC+ZJNVaDmkyz9PGhqHUooYSt1/34REOC9tonDenFQwJnDrnDxkxgx44dkPP999+/YXq1YsWKFe/fv7969Wri69ev1zKhSpUqQUFBqW9iGf+N5PDAyi7B0iEuh0OshMI6gr6Ind4v4RH/XIOGJyOrBM7jUG9Qqc9Fm0PUcmoNrE/S+xsMAQZDUG4FH4MhPjEhOCkxPiEuPinlTTUNGh6HDBA41vRtISWRf4DurVy5cnh4eIUKFVDF6Ntq1aohYF1HR0fr9frUz0Ibfw9sG13IMb6QLk4JqZ4uzt7w3xVsF0lsKcoINGhIHx4hcJMmTRab3skkyeDg4N27dyPExMTAXtUNlrfJCqD0qlWrxAolRqf99ttvyOfOncPjNVV5lkDxYjP7+fkxTk4HfYv9zDj9/f29vb1hL/mcmlI7GSFJhv9bea+EzuMFG58cCdYSfF9a4fvfFT6vL7tfdtFF4w23JOOPqDVoSD8eEvjChQs7d+5EkJvP6guigVCXGKfRy8tLyTUBVkybNq1cuXLIKsPBypUrBw4caH6v6xni9OnTENXR0XHZsmWRkZE9e/Zs3LjxzJkzOeU+ffrAG6VeMiC0lZ2+kGOUhdnTi+qTjGpSjdWgJtMsNQsxxJb2Mf6w1vhEc5LBaDZrlrOGDOMhgV988UVFMhiKFy+OLrW0tISB9vb2KoGJ0calS5dW6tG+UKFu3brBB2SVwGvXrq1UqVKpUqXyCIFPnTrFsFG8vXr1WrhwIaZBo0aNqlatyvBWrFhx7do1pV4yjDexjCZ0AgzM5uCgJ1g6QOA4C4c4f9NjndrvaDVkGk/ygVGh6CglkT/Rtm1biCofKMF+BjBGBIAsXwxRaicjOsnQYqP7R5vcm2/wzOaw0cM3LjE+MTEO8954F834SLNGXw2ZRgZuYuVHVKtWjRhrAhoTY+3XNeHHH3+Et61atfr666+lpjlMN7HiCjkYzF5xqPy/J7NBeUliEbsojwTtOSoN2YaHBBZzV1a8CnkG43FQf0Kcm5CnMkSRKllmkCIlkfwCZ2qePHmyffv2sbGxzZo1owJGPvlS2by+gsTYw4HxRwNjjwSpIS4r4Z/A2ENBsUcD4w4HJsSkcTwNGjKJlASWGM+wc+fOkFkI3KBBg+XLl5PEjcTRrVOnjjwOOWbMGOJcBmx8//33//rrL4iAKzt69OjIyEi9Xv/xxx8vXrx469atGMxkSmWGffDgQWpWrFgxICCga9euq1atcnNzw7EfMmRIixYtHBwcUhMqwmAobBdfyDG+sC5JCcYvuWQh6BKeXxkUpzFXQ3YjbQKrilcEGCtJYH6red26dSLkJuDb1KlTmzZtiir+5Zdf5MuaGMOQNjo6miLIKf/apaarqyuE79WrF/mQnAryuUrqX7169dtvv/3555/Xr18vPasIMxietw0r4hBh/m7hTIQiOn1RUyjsGFVqmVt8onafWUM24yGB8wuwiocPHw4JFy5cCIdDQkJgpoCkn58f9oKvry/VqFy7dm10sr+/P/XDwsLEokamGjGgJjnSs4ogg6G4XURx+yj5aYFQUaWlmlRjNajJR+vEfPe3K+o3Ufv9robsRv4jMBp1ypQpcK9JkybY+QiHDx++cOHCUNM3AeEzBCbz/v37JLEdIC1q9uuvv0a4efOmp6fnggULKNqyZUvjxo1hdeoHOdDAJeyirOz1lrq45PDIm5bTGQphe9snFHKM++aIj/FHE5oJrSG7kS818Jo1ayCekjYDvPX29jZ/xxWMVSQTULaXL18W5Xz8+PHUulcQl5Rw2D/8b//oQ/4Rh/wiDmY27PeLvBESkZAYn5CoNyTGpd8HFkuBGGBWcF5KgekcKXrcyKVUra8KUl9KJUdDwcBDAuM3QgyEkSNHyvuxZsyY0bp1a1PhY5H7v+NnFa5du7ZMmTIREREHDx787LPPUKSoZajLWl+5ciWZVGOlli1b9sSJE5jWopNv3Ljxzjvv9O/fnyJ53Zezs/OqVavkKzDmePggh0NsJoM8tuEYO/qQP5Yzw/vtt98Y9pPB9VcJJt9bnjVrFjbFihUrli5devHiReboP//5T7t27aytrelz3759DRs2JKYVJ3jq1ClOVt6Se+nSpbNnz3bv3r1Lly7sAvQ8duzYvn37tmjRYsyYMfJTLdNxNORvPCQwlBDhjTfeEAHIT4JT/zPp1q1bLAIECGxlZSWZuQNYSsz6Q2Dhso5VgUwWKwIVyEFGIAmQKRVBKhMDyTT2a4aYpMQWv7s0+dOj+SbPrIQWf/isOOmdkJTyG3FPBUMKDQ39+++/GW1kZOTp06f37NnDaS5ZsuTkyZPHjh0LDg7GBdi5c+f169fZyORccOypA3X379+PwMb0559/yjv92ALwHeiNXYxYp9NpBC4YeMhMVJMI6Cu5vTxnzhz5T+/bb7+NHmChsCaEzCjnbclvkGVNqJ/qz02or6FGL3Xq1GnYsGGbNm3q06cPS5lzmTt3LoNneL6+vizWZs2akf/rr7/i8aKXsMC//fbbli1bkimdmMP4Uju76MIOsYXt47MUdLG+CUnazwM15BweUa25rEuzCHQUNiHMREd9/fXXCxcurFOnzoIFC1A+Q4YMYRv64osv4OdXX32FzmnSpAk0xthGrf3+++9sQC+++CJWK3opxc8zgNGEtosy/ZzQ7DHmDIe4Qg56b+MP9DUCa8gppLSNCwZKliwJXVG2H3/8MQak2MnQGMBzYohNKZkIxEqzZGCjv2Tr8pKNZylrlwwGVwmvWbt88MvJ2MT4GKx046+bNGjIEaSLwKm/dYRnheKysbFJ0wR95qhRo0bNmjWnTp3avHnzypUro3Jv3ryJXS2xmNNubm4ODg4I6scoVIQbDBZO+qK2MUV0cQSrDIYiutii9uElV/rkv7cfaMhveEhg8webUVwi4CUSy61mvEric+fOeXh4qM9jpb6/lZtQlafsI3JjhpgksZoUiCpWa4osAjnmSEyIu59o8E4yvukmE+G+wRCQZHDlONp7JDXkMNImMCu7d+/e8+bNk3+3CoElFuqqBK5QoQLxswLDs7OzGzVqlLOzs6ura7ly5Ro1atSzZ89BgwZNmTIlPDy8Vq1ab775JjYzRsSSJUvwgU+dOhUUFBQQENCiRYvu3bvHxMQEBwcr3SUj0mAoYa1/3t74w93MBMeYErZBLy7Htdbu9GrIWTwk8OLFi8uYgNlJ0tHRccSIEVIkP12AFS+88MKFCxdu3bp1+PBhYjKf+gr4HIV4tgjyz8+TJ0+ePn368uXL169fHz9+/MaNG3F0q1SpgqlMKYbDnTt35L++O3bs8Pf31+v1tra2qTUwhC65LLi4tV9RmwAlWCcL5kk1VoMpWcQmoMQKnxcX39J8Xw05jccawLiIipR/MGvWLOJJkybByYsXL8Lt9evXh4aGooqhOiYDcZMmTchHjouLe/DgAVRP/Sil6d9IEYV0egv7+EyFuCK2+pIrvNJ4EaYGDdmKZ+nBZjtmz54tbu27775LEmNhw4YN9evXX7hw4erVq8kZO3Ys7v23336LjMuARU19Pz8/Y2MzhBqfhY4tYh9l4ajPUCisi7LQJVg6JhbWRf93ubfmAWvIaRQcAqNXO5rQtm3bX375xdwwxnjGW1bveKVA6seqowxJs075TTsbMOVsYIbC5LMBW+/6xyfFJyYlJho/q61BQ86iQGlgID9d/uKLL4hx3VesWNG9e3dnZ+cQ0xeD0b1vvfXWgAEDoPe4ceP279+PkPrbSKYHOTLzgW9LXeLoQ16GPPmvNQ0FEgWKwFBU/lckN7cA/i2+LgIxkHwRiCk11Upp6sYkJs056zX7gu+8c/clzD3/pDDn3P0fqXPOZ95Zz30378cnaATWkEsoOASGt59++ilxxYoVR44cifrV6/VY1OjkYcOGhYeHN23a9MMPP1y7du3XX389ffr0ypUrDxkyZPTo0dBe6SIZUQaDpX1MIcfYQg7x6Qq6eONHQB30PgnYzsb/LysdadCQwyg4BIaHQ4cORZ02aNDA1ta2efPmqNmjR4/CZFh97dq1Jk2aLFq06PfffyfZpk2bFi1adOrUCUPayclJ6SIZJhM6wtIxrpBOL8EiWTBPqrGl8af/sRYOUb4QWHvPs4ZcRIHSwFZWVtD4zJkzuL6wFxn/FoEiZAEMF0N68uTJUkSsdJGMaOMrdXwL2wVb2YWpobD9wyBJNS5iF1rMLuQ52wf+8Qmmp6+0u1cacgkFygeeM2dOz549b9y4YWNjU7du3ePHj8uvIJcvX964cWMvL6+FCxfi9x45cqRhw4a1atWqVq2a+miHOSIxoXX6onZxFg7REiyTBfPkw9jRGAo7RnixaUDeJE0Da8glFCgCo04lhpPyO0G5+Qyg8enTp6UUiNYlX5LGxmaIT4zwTjK4y7PNSY8Pph7iDXr6grISNGjITRQoAqcABMYHdnZ2vnTpEq4v6rdv377k+JowaNCgKlWqwF5/f3+lQTJCDQYLXYKVLtHCIdHC0RRUQU0aQ4JPXGKs8W2TGnM1PBsUKAKjD8W/Nercx99JgrTqv45MCjilBo40JJVdcfd1O6/SNm7Jwd1MdnvdzuV1e/c37Zy9YhO0jxtpeIYoUATeuXOnsBGVe+3atevXr6N+ly5deuvWLdTslClTzpw5s3fv3h9++CEgIGDHjh0rVqyAyam/YxxtfKldFDo25avqkoOlY2wRnX7E375KAw0anhEKGoFRvHD48uXLQ4cO7dy5819//YVOrly58rRp0yZNmqTT6SZOnPjNN9/AbamJFa00NkMkBHYKL2IXb2H8B6+ERPNgfGO7nX7kXx4pdbcGDbmLAkLg2bNnK5IJJ06cUCQT4KqY1krahO7du0u+kjZDmMFQb+29mhtv1/3tft3fvFOHucfu6pOS4jTXV8OzRgEh8ODBg+vWrYvg4uICJ7GK5c3JM2bMoAhNO2rUqI8++qhnz57Y0tWrV9+zZ0+tWrXWrVtHaVRUlHSiwvggxxM/8P31AX/jAxupnGcNGnIZBYTAaFfRsXGmd0QjxMQYv+OJQCw5AAFIvjwILU9EK70kQ5+UcD046nRI1IUH0RLOB0ddDo4+9yBKwr2ImKSEmDjtgQ0NzxoFygdOjUqVKhELaUeOHPn555+vXr16w4YNOMnt2rVr06YNznBqK1p+jWTpgLsbS7DUxZZYEWj6eaBiM9MbClhkDRqeIQo4gSHnDz/8YGtrC4d9fHwuXbp09epVSIvidXR03Lp16759+w4dOqTUTgYELmoTYfy4mX2MKUT/Z7mfibGa06shb6GAEHj9+vXu7u4QUixn6ApRxVQW9avX6xFAv379cHrJv3XrFvQWGZ1KJ3EGw/PWvkVtY/+z3D3WyFbjJ0ElJJgcXs3n1ZDXUEAIPGXKFNjo5uYWFBSEpj1x4gQEPnv2LLT75ptv5B06O3fuHGACNK5cuXLNmjXr1aunfA0MZiYZCWylC7fUJb5kGxwREUY16TxzoHnqp6wzgVmzZhk3j6xBvqiaFXB5f/7559TuRkYxb968rHci7zDMIsLDw7N+YZ85CrIJnXp61JzHzZxJFxu/ZRQZEWkUswAIzO6gJLIAe3v7rK+zVatWKVJmAevWrFljslayBJ1Ol/VOxM5SEpkFxlcW9+i8gALuA2vQULChETgl2JWPHz8eaoKSlUGgHLDP0RIBAQHnz5/PnMXo4eFBP6NHj/7tt99I4rpnQl1cvHiRTr744ott27YhfPnll5nohPFjbbZp0wb5999/j42NlbFJafoxfvx42jKAGzdu4ObEmT4TmyEwEi4sh8Y5qlChAoJ8bCDTYCRY43KPE3nYsGGNGjXq0aNH1m2EXING4JRg8po0aTJq1KisuGryNamBAwe2b98+c6vh1q1by5cvX7FiBbvAunXratSokQnu3b17d/v27Sx6NiMHB4fq1atnYjBcByD3Duhq5syZSkEG0aVLl7Fjx8K6Dh069O/fPxNbAIOfOnXqmTNnrK2thw4d+vfff3N2SlnGwQ7r5+dHn1wWPHPODvmbb74ZM2YMO51SKc9DI3DOIhPLVEN6wIXVri3QCKxBQz5G/iMwpo4YdUr6acAuogm7NQ4YrR63bYsFpSQ0aMgnyH8Exl25cuVKcHDwkSNHevbsGRcXd/v27X79+uFZTZgwoW3btl27dj1w4EDfvn3hpNwpWbhwobe3940bN/Ca2rVr16dPn6CgICqQ2aNHjzZt2rRs2fLBgwe4VRMnTtyzZ89nn31Gq2HDhh08eBA59aNaGjTkEeQ/AkNdKLd27VpXV9fOnTtD0VatWsmLoFGhMHny5MnOzs7t27dH3/r6+pIJPyE2Nc+cOdO/f/8ZM2ZERkZ26dIlNDTU0dFx8eLFqGW6HTdunE6nYzuA5LSKiIiIioqytraG9sqxNWjIY8h/BJ4yZQq0hFQoWABLu3XrRj6yah7b2tq+8cYba9askd8Spracvby8iMmUryLT1pRtoFt3d3fpVnIQIP+9e/fUHlQB/iOD3r17i6CWmn/1/+bNmyLQ7YcffigV1P4FMgCKFi1aZJ4jQvfu3eWZEOMxko9uDjVTbSUgPyYmRu1cMkGTJk0YgFrZ2Kmp1LwOIEk1dkklnQx2N3a6V1991d7ens1R7V9tTk50dLTkACkllpvzgArksD8ePXpUbk1LPniCDNQxC8iZPn26CGosQF69ejUx1hYxkLbEQHKkGjG2mLFNPkT+IzBWLhPQoEGD7du3c/Vr1qyJwjx8+DAu7j///CMLnWVXtWpVVC4Evnjx4pIlS8g/e/Ys+Sw4akJgiFq/fn24R760pf6WLVtYVSz60aNHf/zxx9JV8+bNITAC6/6bb75BMzMAigICApj4hg0bYrSzEDnEsWPHrl279v333+/bt09WycaNGymiWxb0/Pnz69Wrh4HAgbZt20YPvXr1WrduHQc6f/48fgFN6tatS5IB0DNmgvz7lzHLf3QRiG/dukUPtP3555/h0o4dO8jEs2DbYkinTp0iyYmTw3HphANhsNAPJgZFJBnGzJkzyeFYnFft2rXJl4acbI0aNcLCwjBJqMB1xpZhD6KIK4afwmlKJ+XLl+e6tW7dGu+D8TMkriHjqVOnDhXk89FcYfYsFxcXT09PkiqBjx8/fuLECfm0OuNnBjllf39/jogLI+8P9fHxCQwM5Oj03KhRI8aJYfX777/Lyxt27969d+/eQYMGkeRwbChkstPRLeMkh4bykXpaMTyGShH5H3zwAdeEs+BYXAcOTRHHonl+RP4jcGqwaBTJDEwPQGDiWWGy5qgpQvpBfRYWnSjpfAtOgQuS5rVKD6Q5a11JP2swHs5FpliFDLIATFb6kf8I/PnnnxOz2aMq0TBsrnCMOZOf+CKw2bMrI2AeswdT+Ycffjh48GBISMj169dNfRiWLl3Klj9ixAh2YlQoNbHMyYerWFzYscRs6qgIPz8/tNm33367fv36c+fOsT4+++wzdBSVU3/WUIOGXEb+IzAGFeQEbMCAJIDDki85sg1DTmSpJpAkpWo+ssTUl4Z4tuSgaiRTKgBKJZNYDkSsjEmDhmeEgmBCa9Dwr4VGYA0a8jE0AmvQkI+hEViDhnwMjcAaNORjaATWoCEfQyOwBg35GBqBNWjIx9AIrEFDPoZGYA0a8jHyH4E//fTTxEcfYc8QQkJC+piwd+/e+Iw82e/t7d22bdsxY8YkmH5mHJX8TcMk088JRdagIZeR/whcqFAhOCMICgpydnYWPssrQskMDQ09c+YMApnyE0IqBAYGUgEB7j3//PMuLi4lSpSQ3ypQk0x/f3+EyMhILy+v69evS/OTJ08aD2mCpaUlXUFgR0fHXr167dixgwPp9Xp6cHV1DQ8Pj4mJOXbsmHpc+kT28PC4efNmVnYcDRqegPxKYCixf//+Zs2a/fjjj1988UXVqlV379795ptv3r9/v2TJkleuXFm2bNkrr7wCeYoWLfrgwYMiRYrMM33UA74VL1585cqV5MD/smXL0tuLL77YqFGj//3vf1C3du3av//+++nTp62srNgdLCws5Lg9evTg0G+88QbbBPKmTZtGjx7NLnDu3DnqLFiwoEyZMm3atOEoNDx69GjhwoUDAgI+/PDD3377DT5LJxo0ZC/yJYGJIfCAAQMOHToUFxf3f//3f2SS88MPP6AeV6xYUbp06W7duqEzhwwZMmLECJThe++9J7oRAsM6+IkNHBYW9u6779Lwv//9LwSWd3FMnTr1hRdesLe3p/ngwYO//vpr02ENEyZMoId169bVrFlz4MCBJ06cQBtv2LCBIo7+008/2dnZYZYPHz6cJDsFfaKfJ0+ejMLP+pdNNGhIE/mPwKg7GAKgLnKxYsVu3769ZcsWFC+qD44RV6lSZdKkSSjDUqVKwR80MJoWctIcFY1OFpnK9PDaa6/RtkGDBhBY+kSTo97ZINC37A5Skx1BjovBbGtri4AG3rhxI6XIc+fORatDYDiPTsYiYBPBqGYXQDh+/DjVNGjIduQzAkMklXsCkgCNF2/6WS8gkwqqLAJIkS+yVBA/mRyATEy+CGnmA2kIzAUpql+//gcffMCmQI6AUulEg4bsRf7TwHkf8lt/lLmS1qAhx5D/NPDNmzevX79+48YNSKLkmhAeHv4ERUflO3fuPFUT0n+KbnMBuOIcV0mYxsBQMfvZCCIiIpTcjAA/X5HSB/Ya/ALzMajgaty9ezeL14TLnuIc0w8XFxdieigYbybLduRLDYzfK4JoOeaVCd63bx8Cq4R1LzoQqAIVypQpI+8ilAoINFeT1ImNjSXnyy+/pBO1VO2fWG0lRZJPn/KqnejoaCrQlnyJpaZUMx3ECIrwjaUOAjl4znIUqUl+uXLlKCLz2LFj5MjhAJXJpIIkyTd1aYS0RSCeOHEi1dQk9aWCxNKKCghqtY4dO1IUFRVFJqcDSMqxAgICqEMOsmSSlJFLJ9KQCuSQT6mApJRKBXKIJZNq0huZIggoIkkmMjHJOnXq0DP1Fy5cyOE0pEB+JTDT/MorrzDNr7766nfffffbb7/t2bPHzc1tqwnBwcGDBw8+f/48E89qpjKwsrKCbG+88cbhw4dRON9//z1LZMiQIUFBQatWraIf1tamTZsGDhwYGRlZs2ZN4osXL3K4Q4cO7dq1i5yQkJD3339/8eLF9N+rVy+OPn78+NOnT9MD64zV9sMPP7z99tt0O3bsWErPnDkDqzt16kQPDGDz5s309tFHH6Ehly9f/p///Ac1+/rrr7P10Paff/6hKwSaQ2B57+zx48c7d+7MCmZgZ8+eDTV98dTe3v7q1auff/45p4PMIG/fvs1IZs2adfLkyVq1ak2aNMnZ2blly5boPU529+7ddMuBPDw8OAsZJ/3Q7erVq69cucL4O3ToULFiRTK5XP3792fw8v1OUL169TZt2gQGBrIDCmnfe+89BgnnOQTXpHjx4pymjY0Nnj+lVatW5ar+8ccfXFV6lrd2s0lRjea0on9GLv/A40C0unTpEmOeMWMGJ3L58mVOigqlSpVyd3fnwjKVzMU777xDPxpSIB9rYAjMCmCax40bR5IlsmHDBozPpk2bQk5WM4sDmpGklJqwggVEzieffML6oxSGy7uIa9eujcBSc3R0HDZsGDkwvF27dihA2h45coTmPXv2JP+1116T/zzdu3cPfSKvICam25kzZy5ZssTJyUneP0xDqv30008wRz7OsmXLFmI4CYUaNmxYunRpxgDVITD12VkgBhWAEJhMmDBmzBgqQDkAbymFKhTpdDpR3Rzlm2++gV1sDa1bt/7qq6/Y0cifPHnyunXr5syZw9VgtPJvsM8++4xx/vrrr1Q4evQofUKbc+fOQWBI0q9fP9rCNK4eDemZahCYbrl07du3l/OqV68eff7444+tWrUi53//+x816YfdjfzZs2cPGjSInC5dulB68OBBmjBUWpHZoEEDzpQrMHXqVPKpwDlyqbkgnDUnIoc4cOAAA6Y+BGZvRWDfJF9DCuRLAhcpUoQdmrXIInjppZdGjx7NrO/YsYNprl+/vq+vLwuRfR16DB8+XLQWK+bFF19kvaIP0Uu9e/cuX7489ak2dOhQT09PFA5LZMGCBXPnzv3555/Z73/55ZedO3fSliVI/927d6c+h8Mn/Prrr2mIBoO6HIUYvQcx2EFICjNpCG3gJzXl+c0mTZqQWbduXTiJJ09XqB2WNbYD/bNkOQUqALSTsJ29A72Noq5SpQr7C0ckE+3NSFauXEkr1B3qkXxIjrJl9+HKyLcOvv32W2IuSPPmzanPQSFhjRo1IKf894tkpUqV2HrYiVCMYNmyZVw6zA0GhkLmLGhYuXJlNC31oRlJBK78/Pnzp02bJj2zQ1ET1S3/uuNMsWLIp38uMtVoQp9cIjIhJDY5fco76yli4xgxYgSnz3VmmjgKpTJ+SjEZ2MvYHRDIJEeDOfIlgdMJ+PPmm2+yoJV0roC1m/oGmznkS0us3eeee05dkSThuSzoAgMsEbYS1HKKqwH52ezgtkbIrOMhgTF7Xn75ZTZCSeKooLLEhsQuxbyRT40APECIIfoEFDI9GiUwl5854IPoECWdW+CITzioFLF2gfnKJvmEVvkRcvEFSpYJ6rkTK1kaMouUfBMGrlq16syZMwhFixYlPnXqFPGtW7fEuZI6WKp4KRRdunSJpCBPEViDhgKPtAmMeSNJnBMRABapfDuvR48eklOiRAkRVqxY0blz52rVqknzBg0a4KeRxLmSCho0aMgJPELg/fv3Q0WE4sWLS860adPUZwksLS1FwM0TQdW3KQT4f9iEr776SvKzBfGJCfGJcWuueSy5GrzsavCGW8bHFdb8tjY+Pp6d4v79+3Gm/8GQxDxDFjsNQf5FLDD2YwKl8mwAclBQENWkAqAO/SBgX1CKoHZrbGlqG2v6pzH5ElPUp08fqUNzKnTv3h0ZcBGIsV+kLTJNRKYhLjqCHF36AVIKJEkph5McqUkr4pCQEFO5sQIH1fAvxEMCs8Latm0rcq1atURo3769CKVLl5ZboEAtrVKliggpCFynTh1JZi+ikwxJiXE113haOCYVdoivvd4XFwpWd+rUCW1//Phxxg8HepmwZ88eBs/iZtH/97//Jb9169YnT54UVs+cOXP48OFeXl7QDIJ17Njx22+/nTdvXpcuXahP5cmTJ7dr127Xrl3QcsuWLXv37qU5+QsWLKBbLkXz5s27devmavrIuDTp2bMnvTVt2pRSjlKzZs27d+/SQ/369RcuXLh582aOO2zYsI8//pgDzZ8/n6Mz4LCwMEaCzUIpXS1dupTTQV6zZg3dYux89tlnK1euJOeHH34YOXKkfGEYU4gBQODt27dT1K9fP+UaafiXQSEeGqxkyZK4viAmJgZrGRKyOOAtpWXKlMEkllKS1GQ5UkE+kw369+/PipRfzEqFnTt37t69W5zn7EKCQY9qq+vkbuGot3CMqrXeeHSUj3zY9t1332Udr127FnI2bNhw48aNZLLcN23axI4zdOhQOAbBIMmMGTOgB6UeHh4QtWrVqvLVwhYtWnz++eeBgYEU4djDH86CVlARa2LAgAEQBk4uXrwYzwLa1KhR44033qDJd999R7XKlStjepBPZWJ2t9q1a9etW7d69ep0zhWj28aNGxPL/1EqVaqEIqUCw0a4cuUKl5EKf//9N+OhQwbQpk2bcePGyX9iONCnn37K7uDg4MBuRSlDpRr2BWdNBQ3/QjzUwHkfCYaIuKT4BjZniy0PKL48oI6Ts9zEvHDhAqyAYL/88ouPj8/o0aNh6erVq02FRrz33nsY2JR++eWXJFn6aOxvvvkGAk+fPh2V6Obm5uTkVK9ePTSk2KioTdT4n3/+iQzT4Nvs2bN37Nhx+/btn376CbcCtn/wwQeo1mXLlp05cwYikXznnXcYyYEDB2hVrly5Q4cOMR6OxUE3bNjAcRs1akQFTHcq29nZ4bAcPXq0b9++EBhmDho0CM7TtkKFCjRhJOxEvXv3PnjwILsGBGY/nTNnDkdnzJwjGwrHRefTp/E8Nfz7kJ8IjAuM/RufFMl6Nf0rRrKzBAjg4uICc7CH6TY9TKCOr68vhi58hpNKbjYB9rIBpfnBeI4rdx8Ys/oDY2pigdNKkhr+bchXBDYu4sSkBCN7jbKSnQZY4iYyGqFkmZAiCai5ZMkSCICAhyxMiE+kZlwSKv8xkPqJCcajKFnZBOOIOcX4NA7NoTiiUeCwicpxjWPgz5SvIU0kGa9cgb3Ll58InH44OztjZDZv3vyvv/5SskzAg1WkZEBDLFgUKQJ6lZjMZWfcBh7wHnbAfch+D8JQLeTnMPgvj88P+gzZe7dAbnIFk8ACXFycTLTllClTsDPxcq9du4apfOvWrfbt2wcEBERGRtra2kLa8ePHnz9/XmlmMPTe5l3MNrqIXWxhB31hnd7SITk4mslqUo0fl/yXhxQXIc2kGj8umalgnD4HfRFdTFFdTMnlAQWZwCdOnDD949aIGzduyMNV8si7Obp27apIBgOsUKTHQP3fEjCXcw1eXl5z584VHduuXTuMU3m25LXXXvv8889nzZrVu3dv+VeT0iAZPbd7WTlFW9jHWzho4enBMm8GnTrChOJ24c+tDC34GlilGcYksfkzkgJzAqPfFCktREREzJw5U0k8IwIzwuPHjy9cuLBPnz4dO3aEwFeuXKlZs+b8+fN/+eUX5F9//VV+Wa40SEbvXc5F7GOtHPVWulhCES08MVjpuFB5NxSxj7HUJf53hee/iMBC1G3btsFhYgxRKZJ8KysrYnLOnDmzcuVK5P379x84cCA4OJii4sWLo/rkp6pQiGovvviiNP/9999LlSolzXMauLXGG0Kml1HI006oYpQtQJa4QYMGSu1Hsdc9cM29kN/uhTq5GIOjqxaeFFa5GINcqzwVZGCrXUJWOYfY3Qn+9xJ4+fLlar5KP6ksMRQlVp+1VPtJkfPmm28SQ6RJkyaZsrMHcXFxH330EZyErnQuMfkiqwKuAfEPP/xAEki+sX0qfPHn7dIrvF6y9XplpU+pFQUnvLY8O8Ory324PoSXrH3+b/HN2OQb4xpyEwrTBI8jsGpLky+/TwJSWZ6+lAcPyJGntdavX2+sYdahCOXLl5cK165dk/xsAbRki8EwvnDhAj7tokWLvvvuu++//x6/d8CAAdHR0UOHDq1YseLAgQMdHBwmT55co0YNsagnTpzYr18/VLHSUTI+3e5czD6mmH14YYfYghTEI8jGIN1aOkRa2kQkJmn/i34GSJvA8jOjt99+OzWB0WOQBFkq40PCXjc3N2SIgRWNcO/ePWIAY3GGaS6V1f5DQkJEyDrQov/888/HH3+MFQCBSVarVg1OQmB5DtHHxycqKgo3WD50NG3atClTpmDkQ+z+/fsz5tR6+NPtbsUcIiwdkix1CRIsJDgkC+ZJNX5c8lmHwvYJhRwI8YWzNZjuFSUQLJz0RVeEYuUol09DLuIRAqMbRYCl6LGwsDCY5uvrq/Lt8OHDxH/++SexWlmlJUD3zpw5U/0BE1i8ePGdO3fUyiSByNkCsZ+JXVxcrly5AhtDQ0O//fZbCAwaNWrEFgOBR48e7e/vj5b++eeff/rpJ2F1jx49UNFpaOBt955zSLCyZYHGFYBgsTq6mF1kEbsEC8ccCYUdEotYB+kNufrmEw2CRwicCUCPTz/9VEnkAcBkDw+P4cOHIyhZJhsbYhMr6achKCkhCDPBYPArEAGjyMt4OrGcUWgOhGhDIkeJi9M08DNAVgmcL9C8eXOMfOz5WBPgtulutPKb4dQmdLftzkXtworYhVsRbM1Cmkk1flwyu0PhDAYr2xAr2+hjAdrLFQog/i0ExniuWLFizZo1SeIIdOnSBTcY9soLEKWaik92uls66gs5xhVyKAjBQhdroUs8FhCtnJ6GAoR/BYGbNWuGmkXf1qpVC7riDP/+++/yix/5AaBUU9Fll7vp5iqrPzYPBhMhMxAsdbTSCFwwkf0EnjNnjiLlGbi6uooAjffv3x8fHx9iehnN0aNH7927h1EtpSp6b7lRWPeghI1/cZsHxmAdkqdCCdsHJWyDn7MJLm4bYgw2TwrP2YYWtQ97ztbvuL9G4AKIhwQuXrz4zJkzraysUi/oDKFGjRqKlAeAdoWozs7Onp6enFd0tHERh4WFRUVFkS91UsNdn+AcHX9Dn3ArJjEPhjvRCfeiYiMNSfEGQ3oCLn6cIUmfqP2ftgDiIYHlaSoPD4/vvvvuxo0b8LB3795SZG9vL49qjBgxolq1apQiu7m5ValSRR6lNM/PUwQGq1ev1uv1kZGRLi4uFy9evHnz5oMHD3CD4fbp06fTpPEnO12s7BMK6xJS2KJ5JFjZ6Ruvup2YqDe+pCQdISkpPgkWm16CoKGAISWB5Yat/OP3gAkI6hORghRPZaiQnLymgeWTPBCV+NixY+w4UPrQoUPI2M+tW7dOzeGuuzwsxQfGe8x7wUoX32CNC7aFMlwN/2I8JGGJEiVWrVol1D116hRsBNtM38iTJytBy5YtJR/5xIkTCMQp8vMagc+cOXP16tWTJ08GBAQg2Nrarlu3DgLfvn0bQxqvQSOwhvyLhwQWDSwQKl65csWcwJide/bsUUsFyCny85oJDVLfZxY8zg3+esf1yg53Kzs4l3d0/8AYPCSUTxbMk2r8uGR2hQ8cPSs6upRz8ijv4PHZ2tPas8cawEMqmhPPyckJNu7evXv//v0k1fezly5dGr9XajZs2FDqpMhX1XXuIyIiYt68eVjIqs38zz//wN54028JqYBMPnF4eDhJMkFqem+84T3njM/cM74/nPP94awpzgNhpin+/pyvb3iEIUmvaWAN4CGBCwA8PT1ho16vDwwMDA4O3rRp07Rp06DooEGDFi1a5OvrO3ToUAh8+vRpZITRo0dfunSJCkr7ZHTb7vWcLszSMUF96YTxZwnyywQRzJNq/LhkdgVdYmFdfGH72KO+kUmJ+njj3WUN/3YUKAJ7e3v/9ddf9vb2uLvIX3755fTp06dMmYIGrlWrlr+//w8//ODq6rp9+3Z5f92aNWvKlCmTWgN33u1m4RhjfBJLl5h3goV9ooUuvpBD/D8Q2AiNwBoKHIEx/mfPnu3j47N8+fKyZcvCXng7duzYd95557333oPeR48ePXjwoJ+f340bN27evPl///d/qTVwF+NNrDgL4zNPcXko2Jtih9h//CI0AmsQFCgCs6hFEKdX4lu3bk2aNAkmmxPVuPxNSQxpIJkqfrvl/8OFYMKs83kifH8+eKYp/HAhiOAeHsMg1ZPV8G9GJgmcQmvltccnd+7c2aFDh0qVKjFOAEWrVq2amqgg9ffjwajttz9wulFFd7uC090Kjs84fOB4t9tvp+KTYhNRuZBW460GMzwk8IoVK8qVK6fT6erVq/fkN06C+fPnK5IJee1fR3i5xDjDV65cWbx48a+//lq9evWpU6dyjjExMXC7Tp06Li4u8+bNe+utt1Krsk93ulo46C3tTXeh8kBosNojwfg9Bo3AGlLiIYFLlSqlSMmYNm1arVq1AgMDkVu3bo2abdmypRThZxL3798ftiOoBO7Ro0fnzp1Fhj+ffvrpuHHjfH19K1SooH7K0LyO+qaO7AUElvfFysc+Ub8QeMSIEdbW1vD28OHDVPjyyy+xsatUqZKawN133i3sGG1pHwONn00wfn7xYfLD1S4JBiisDE+DBhUKgffu3YvuRZhpAouepOhh9SWyLPeIiIhhw4aRlJdjqR8uEQKXKVNGkrIXlCxZkrhjx46//PILgjzmkaKO+q3w7AUUxTDGeI6KimrevPmdO3c++eQTzuvrr79mVzpz5szBgwejo6MpYnipTejuO11NL4VOLGofl5uhiPIeY30xO2NAML7Z2F5fd61HfFK8ds9KQ2ooBD537tx3330nMjanm5tbw4YNIZuATKEfkOc0JK5WrZp87FsITB2pX758ebUOtCEG0kOKOjmEONNX81VZ7mZBVMDeRBKBmCKALDVVuOrjbkTHukXG3oyOvRllFtJMqvHjkukIN6KM4ZYaok0hOXk3Uh+flKj941dDaii0BFCLNY0gBJ4wYYIYz4I0CQxOnTq1Z88eIbD6xllBmgROUeepznam0aBBg/Xr1/fp00elLoIwGZs5LCwMAUi+0iYZn/x5r7jt/aLWD4rahBSzfhjSTKrx45LpCKHGYB3ayOFiHI5udn+yVEMBxkMCs44bN24MzZo0aSI5+L0khYfoTMmUxyqJsUuxrkUDSx3ogV6lyYoVK9SaS5cuJQbSQ4o6KX7nlI1o1aoVmwsWsnz/GuP/8uXLn3/++fvvv797924/Pz8y79279+GHH8JhpU0yPtnpYamLL6aLMD7LkRshXkLdVc6JhpgEzdfVkG48JHDmIDex8iA+/fTTkJAQd3f3Zs2aYSejcjErPvjgA39//0WLFkFgT0/P/fv3161bV+wOc3Tfffs5m+hCjkmWqV7Rmq0hVoKFY4KVfbSlLq7+6jtRhljtIWcN6UeWCAwlFCnvATULb+3s7OSWVUxMzIwZM06ePHnx4sVJkyahkLE4Jk+eLL92UNoko8+fdy0cAovZhBaxCytqFtJMqvHjkk8Nz9kEWupiCtuF1Vl1PS4xwZBUUD9GrSH7kVUNnJeBahVywtXULAXkC5R0MsINSb4GQ6AhMchgyIXAscKS4iMMSQRDEga9poE1pBcFmcCgV69e4eHhnTt3Nt3GMr4I+sGDB0JseOvq6lqpUiWlqhm673AvoosqrIuz1OkJFjkcLHWxB+9HaZ6vhkwgAwTOywbz49C7d+/69et/9NFHWNEBAQELFy7U6/VwmCJHR0fYW7lyZalpjq673C0dY3BTC+lMwfR25ZwLGoE1ZBqPELh48eI4jUoiFeT/QPkLaGDiNWvW7N+/Hw0MXYkDAwObNm2K8DgCf7LTw8ohprAuXl4il+KNNtkehMDaP3k1ZAKPcLJr167m/9fZu3evvCLr6NGjxELg+/fvmzuN586dO2z64hk4ceLEpUuXgoODsVFXrVoVFfWMv+UBRYOCghgwWlfeI0scGhoqmd7e3v4mpL4L3W/rzZdtXJ638X7BxidHgjXB9wVrv1IrPP+7IqD0r95/eYckJWmfPtGQYTwk8Pz58+XBQ0nC5JiYGPlvrVCX2MPDo3HjxqZyI6AudciU75tRYcOGDXBD1Hjqh6ufFZYsWQJ72XfE9YW0WNHIqakr2Hc/cK3Lgw3OIWtdcyg8WOP2YLtbUHxCbKwhyZAYk8i4jK9w1qAhY3hIYGEp+nPkyJEI5v/gVQmsfp5fxcqVKwcOHKg+SimZdDJt2rRy5cpJ8pmjWbNm33//fffu3aHxjBkz8H7RwxB48ODB//zzT+q70N0xoXWRxi+S5FSIs9Dpq6/2TEg0/rooyfhDBQTl6Bo0pB8K5VjEHTt2RKMC4eEbb7whRUAlsJOTk/kPCXv06CFKLAWB5TnnHPqhQiYAgeW3wadOncJAuHHjhq+vL8RZvHgxuwysVuolw/haWeUmVgriZVdIsHCIrbbaw/hWDe3FGhqyAIVykE39ooo8w4QtDS1V6qoxmax+Yz2DYe3atRADUzkFgRG6detmbmw/WzRt2pQ9BcZCYM60b9++Pj4+t2/fJvm///0vzuxLwoKcIrCDXgkqgbUPJmjIGhTKpYm8o0IzB6wD8Xsf5+s+DstP3O6/x33YLpdBe9wIA9Ww10xWk2r8uGRy6LfX/Yu9zl/scx2wx2PQbvfJ++9FGx8v0UxnDZnHYwl85syZIUOGKIn8Cdhb1QQvLy/sZACZyRSQJL5586bRCX0Ukw/cbb3RtckfXs03eD4SNqaVVOPHJZPDxxs9B226FJsYj6mD0jeNBlHTwBoyjydp4PwOCHLv3j3RwPXr1+/cuTNbEqTt2bNnnz59ateufeLEiTp16qQmcM/tLkXt4i0dCAnGoMueUMwuusYql1iIa3ovTnLQHpzUkHkUfAIjBAYGIv/xxx8wGe83LCzM2toaDXzjxg35skQKdNnlZWmfZGkfa+mgNwXlZ0NZCMZ+itlF1nF01n6XryEbUZAJjLKtVKlSjRo1Ll++/Mknn4wZMwYCv/DCC5C5UaNGrVq1QqhWrRpMVhoko8MuHyt7vemFcrEW9gTTO5mzEkxPdFk6xdda5ZKYYHwprAYN2YKHBJYf5Tds2FCSYNu2bZcuXVISaUG97ZxrgHKQkFicWCU3GRSRDyRJBXKIQZcuXaZNm7Zr1y58e5KbN2+mE+mHWOqruBQcdTgw5lBg7JEgNcRlOhwNjP0nKPYf4sC4cwGm+1YaNGQTUhLYHHmTwFu2bFmyZEmTJk1Uoqro1avX+vXrlYRJA+PuRkYaP0QyYMAAYf7y5cshMLJSKS303nq9+DLf4ssCn1vp/9wKQkBWQtGVwcVWBuz0CtWe1dCQ7UhJYIlh5vz581977TX59le5cuVsbGzk8QyKMEphEbL5F0lzBzCQbWXixIkxMTE3b95cu3bt8OHD5X+8t2/frlChAqp16dKl/fv3l/qTJ0/u3r07WnfOnDlvvvmmTqcbP358vXr1xo4dy3mRbNeuXeqNoONut8K6REudobBDUmFdUmGHxKwESzqxi995P1rpXYOG7EMaBL53756joyOyaODPP/9cntCCz2Saa91n8rTzrFmzUKHff/9937594+LiWrRowYYCCe/evYta3rhxI3XkwRIYjuuLG4xMaeXKleE5DTGk6eHBgwcY1fXr10+tjTvsdili/ChhrIVjHCHVK6zSHRwSjMExoaitfu997bcKGrIfaRD4woUL6DFkIXDHjh1N5QrMCdynTx9FykWEh4c3b94cjQoJW7dufefOne3bt6NX3d3dv/rqqyNHjkDmESNGUBPlHBsbq9frvb29PT09Bw4cSBN7e3tra+vOnTtThGO8YMEC9RE0FZ/udC68KrK4jem1zFkIRU3BShdb3C52p3e46Z9HGjRkJ9I2oS0tLQ8cOPDGG29AYH9//zp16ly5cmXcuHEUmRO4ePHiipSLgJ+4tcRoTjQwnISiJBGIySEWTpIjN7FISk2SyFKTWIX0rAKqhRoMIQZDhClEZjnEJCUlxOuV3jVoyD48ZGO+ADYwfi+xfPU3NDQUKkJg+Amwll1cXIS0VL527Rpx3bp1KQoKCiKfmihwmkdFRdEwICAAGZj6fogOO7yLO4QXtY+STyU8DA5pJdU4zaR9THGbYL3xgWeNwBqyH/mMwAAVimfboUOH48ePk+zUqVO7du0QHBwcqlatCoHRzwjkQGC8Yj8/P/mnUcOGDRs0aICAF40DHB0djVyxYkWYbOzXDD12uFs5JBa2JxiyGnRJVjaRUYYkQ5J2E0tD9iP/Efi7776DeP+YgNCtWzdcWfIhMBrY2dmZzJo1a5IDgZF79OixYcMGBMiMLwBd8Z9RxRcvXkRRf/DBB6kJ3HO7WzH72KL2cZbG99oRUj4Umc5gYW+wcIixtAlPSIxL1B6Z1JADyH8mNKzDHkZ/Yhjjnxtd2ISEkJAQMaRVO5nK6GrxeKns4+NDKQIVEDCeKfLw8IiJiaGCdK6i95/XX1jp/ZyNz39W3s9KKLnSt8RKv1K/3ooyuu5xDF85gAYN2YT8p4HRsfJf6NSAnLdv31YfPkEDpyAnylY++CRsl8zUuBAcetQv6oRvxCH/iIN+mQ8H/MPjkxJiEhOTEuIT0v29BTYpxsnIGaEISoEJ5HCa1FHSZpCGQEmbKhPTgwhpttKQr/GQwDt37rx//77IGzduTM+Xe+XDSLkMJycnFuKhQ4du3bq1fv360NBQFvq+ffvQqIwZA/v8+fNUY9X27Nnzxo0bqOvTp09HRUX9+uuvNNy1axcuMYoXGmB1iw6XnlUk/6A/PuUv8jMYCttGxMOajCveZs2aMUJG+8ILLwiNJQZXrlzBfGDMjB+QQ0wTb2/vzp07//XXX1wEfAQyp0yZsm7dOjyFGjVqrFixAuuDE/f09Pzss8+kiYYCgIcEVt93VahQIZY1K978P0ZpQp6XyE2wphlbv3794KSrq+uECRPu3LlDZvXq1XGAWdbkyGNYWNHXr1/HxYXPVHBxcdm0aZObm9uff/4ZEREhr9ShqGzZso8jsIXxpc2xmQmPENg4Zo64Nh3w8/OTAUBg2GhtbV2hQgXOCPb+8MMP9erVY8CYFZwXlYcOHbpmzRoMCrmHx1Fo8u6770Lpli1bclIfffRR69atw8LCpIjYzs7uxIkTUFojcIHBQ4qWLl2amM1b/vsCTp069fPPPyM0bty4RIkSrAZkS0vLUqVKyYvvhMBDhgxBeyPkDgYPHsyinD9//ty5cxcsWIDVgEb63//+16BBA0g7adIkIXCXLl1Yyjqd7ty5c6zdMmXKuLu7o5Ap3b59O1S5cOECStv81V8qIHBhkwaWXxFlNDwksF24yfE1+u2M4alQeQWBf/zxR1j33nvv1a9fPzg4mN1q6tSp1IG9YPny5TNnznR0dCSnUaNGxJwspwxpEeSh15o1a9Ihs3PgwAEy4TxJzBCuSZs2beRAGvI7HhK4W7duxG3btpWkgEwYAquVdDJEOUNgtASaTTJzAaxUIQPcY1GyIgGCyMSUElNTYmqSj8erVpPmxOSIIDXN8f3Bm803ezTf5Np8s2fzTWYhzaQap0hu8vx4473YpHhsX6Xf9IHxHDlyhOFhRe/Zswdh0aJFDBUOQ0VchpCQEIx/ditnZ2cq403I6aBdiZcsWULm1q1biRcvXsyFoiGEpwjjhZhOMK+Ug2nI50hJ4GnTpqkf3WZB/PTTT6yh/fv3Sw5rAlXM3q8SGIV25swZZHQ1+fID+lwASxZ12qJFC/YXFreaqQoM9fLly5JDjOM3cOBAMlnBUgcZiJwCP51067vbs98u9z67vLISvjl4PT5J2Uo0aMgJpDShgTwgyfYvLGULxxNDwBk7evQoBhiySmDiF1544ZmsUWxCYhsbm2HDhn3yySeMoWvXrrdv3/bx8Wnfvj2kxcxmV0KA4SdPnqQCpzB79uwRI0Z4enriVS5btkwlvzm67XQv6hBjqUsorIsvbG8W0kyqcapkDac7iUkcXSOwhpzCQwKrt6zQUUuXLjV//zN6Fe0KpZEhzObNm+VHP3v37jWVGzDYRMg1QLyrV68ioIehaL9+/WbNmvXll1++8847tWrV4hTAX3/9JT88ojJOO0XUF1XMGcFn+e5Eahg/buYQm/mbWMmhhpOz0UzX/nmjIcfwkMAbNmxQX/ic9wE/GzVqhGs3ZsyY8uXLs914e3vb2tq2bNly0qRJf/zxx/nz57H8t2/fDlGh0LFjx2jy+++/f/TRR1988cWdO3dmzJiBBdGnTx/ylU6T0WWXm+nfSA9vR2U8GN8pXcPJxfhvJI3AGnIMDwlckIDWJYaZIgiMTEq+04sGNi9KgX+8g9e4BP9hDCEZDb87h2x2Cd3oErThXvAe90Cj062Z0BpyDAWQwPi3c+fORfFWq1YNxooJTRKB+OzZs5Kp1+slHygtk9F/+4UXbbxfsnEuZe2SweBKKL3yXmkb5wMeD+KTjK+A1n7GoCHnUDAJ/PnnnyPgyRMvWrQIs9nOzu7kyZOxsbEHDx5s3rz5sGHDMLm3bNnSokWL1CZ0593OxWxjjG+WNb4aOkMhjlDMQW+hiz3oGRlv/AEDXrDSrQYN2Y6nEzj1P4GBfHWlSZMmksxTgJlo13Xr1l24cOHGjRv4w5s2bULN1qxZk/jw4cN3796FydOmTSOJP4weVlomo5PxSay4og7hRRzirHQZDs/ZhRdyTNzrlfy/Vo3AGnIMDwlcvHjxmSYo6WTI/4rAiBEjDhw4IPei5Za1PJuV1xAcHBwXFzd9+nRxdNlrrK2tv/nmG+T9+/dfv379l19++eqrr0h269ZN/V+xOXrsdLFyCrdy1Bd2jC3sEFvYKGQoxFs5Ru+9H6l0pxFYQ47hIYHVV0yeO3cO3YVw//79o0ePCoHl2UkgXwAXAlNz+/btpuxnA1GeKgON7mwyzPWqOL1AnF7iFFDqJcMr0eCXZPAhGDITvJMM3gZDXELKV21p0JDteEhgS0vLMmXKlC1bFvnll18mlm98C4FVPSzUVf9p3Lt3bxGeCd5++202kapVq8pQ8WYjIiLOnDmj/qxKxa1bt1IT9XHotfWOpZPfC8vDrOxCMhGesw60so3Y7RWqdKdBQ44hDQ0M5BF/eSTryQRO8ex0bgJd+s4776xatQqjoFSpUmFhYYGBgW5ubqdPn8bU79ixI3ZEVFQUDvCoUaMwm+W3h/JejujoaAzsf/75Z/To0aoCV9Fzh2dxm4gi9lGm/wabhTSTapwsFNZFW9lH7vNKNqE1aMgxpE1g9NWkSZPkN0ZC3fbt25tKHiEw9JgwYYIp+9lAHq4CooG9vb1VAq9cuRKFHBAQ8ODBg127dv3666/r1q2jTu3atVu0aBEZGRkSEhIbG9ugQYPUd6HxgQsb34kTb2mXmIlg/EGSU+xub43AGnIcDwmM/SyQpKpj5UWzMTExJUuWHDhwoFSQeOnSpV5eXsZKzwi46CKcOnWKmEGiWlGzQUFBa9as2bp1KxS9agLE9vHBPzWcPHlSr9evXr0aGQde/e2kOfpsciliHfjciqCiNgGZCMXsPIqsCNnqFaZ0p0FDjuEhgVNAfsDwZBQtWlSR8gagLj6wyFAXMuP3xsXFQWxzBxgZ8xshxb0uFf6x8W4x8a4xxjgTwSMm/m5MfLjpIQ4NGnIUaROY1Z/asMz7mD17NoScMWOGn58fRvK4ceNIyg9ocY8x+FHUwcHBaGCMbYiN2wzJU/vAnXd5WOqiLO31FvbxmQiWxk+K6vd4K1uJ9m8kDTmHx2rg/Ijy5cvj33p4eMDSpk2bjh8/vm7duqjZ5cuX9+vX7/r163IvGifZ3t7+zp07cBhDI7US7rLTtbCj3tIhzvSJ4IwHCOwQv8/L+GZMIzQCa8gxFCgCyyPQ2A4QGCZ/9913Fy9eRMcuWbLk8uXLDg4O4vHC53Xr1t2+fZvK1atXT03gHn96FddFWekSLRz1GQgOMZY64sTCDnGFdAm71CexNGjIMRQoAotPCzCbiWGyQGT8AqxlNQf1iy1NEwSlfTK+2n2zso1bBTvXsk4uZZ2I1ZBm8mFcXnf7XQe3cg733tN5HtH+D6wh51FACAwh8XvbmfDnn3/Kk2Qqhg8fPmzYMLiqpM0waNCg1D7w+uu+35/2/+FUwJSzgekPU88GTDrtF2OIj01MSEqIT0xM2a0GDdmOAqWBAY4u8fTp05s3b47K7dWr1927d7/88ktM5bNnz7Zv3x4a//TTTxjYqN+PP/64YsWKkF/aqjC+VtYhFh/40d/oPyVYGt8jGxmjubwachEFk8DyMp2YmBgUb//+/T/88MNq1aqdO3du4MCBbm5uhw4d2rFjB6zGlq5UqVI2EthKI7CG3EWBIjBUlNtU+/bt27Ztm5OT0+rVq9G99evXL1++fI0aNRYsWGBjY/P3339v3br11q1bK1eufPnll1MT+JOdHlY64y97U1D0ycHCSOCIaI3AGnIRBYrA2MzEEBK3VoAcZ/riGTLGMwJ1RCBf6gBprmLjbZ8fz3rNPus379x9wlzC+ScFY53z9388673wpHtcqu1Ag4acQ8G5ibV37140bZUqVSCkUNQcZCqSCfL6PgQTf1MSeOyOq+V13hXtPCrYu6cvuH1g79bO6Up0YrwhKV77z6+GXEPB0cC4tcQuLi7o2M8++6xr164DBgwYMWIEvi6sxu+dP3++q6trnTp1WrZsKQQeNWrUF198kfrudOedHoV1xgc5CjnEpzNY6BIrrrqfkJSovQVaQ26i4BB4586dAQEBKOFNmzahWm1tbYcMGYJ2PX36dKdOnXB6v/32299++23y5Mne3t5+fn56vb5v3741a9ZMrYE/2ela2EFv4RhrQZyOUIhYF1fJyTPJkGjQCKwhF1FwCLxnzx4M6Vu3bsmPfqdMmTJ27Fhyzp07hyq2t7cfOHBg+/bt586dC4GhemRkZLdu3eAwdZQukvHJTjcrXTQchpmFdGYhzSSxYwwEruzkpRFYQy6jgBAYMxhFilKNi4uTG1eSmdo8FlBH7nilCU993N04g2tskmssscHlacFZb7inN3hG43vHmbS55gNryCUUnJtYOp3u/Pnz0NjKykruTsFe+Wgwper9KuF2UFCQ5Ms9aulExWd/3ihmF1jMNsLKLoxQ2P4poZhtSFHb8OoO9xKSEhI18mrIRRQcExojuWrVquHh4ePHj/f09MSWHjFiRLVq1bp27QqxIyIivLy8mjdvXrFiRaju6+sLvU+cONGoUSOYrHSRjO673EvYRZre82x8PMP0UMeTgtFhdoivssoTAmv/RdKQmyg4BLa1tYWovXv3lq8obtu2DY9X3nd37do1f3//pk2brl279sGDB/jGPiasWrWqVq1aqc3sbjs8i9kaXxBr4Rht4WAWHpMs5EjQV1jtbiJwyu1Ag4acQ8Eh8LFjx9Cl8pQV+nbYsGG//PLLzz//vGnTJpTz6tWrV65cCVf37NkzYMCA0NBQKlPnjz/+SE3gz7bdKuIQUdwupqhddHrCczZRRe1iquk8EhJjjfexNGjILRQcApsDExp4eHiI64vWJcaopgi/FxnSIkgsTczhk5jgbzD4G5KM73mWF0SnDgaDW3xSXJIh1hAPZVG7RuJqt6A15C4KJoGhZdmyZeHnvXv3YG9AQICLiwtJ+Ayxw8LCbt++HRsbK/9MUtqYodeOO0Xsows7xBTRxT022MdVdXKON8QnJWik1fDMUDAJDMqUKQNjg4KCGjZs+O233y5btuzgwYPz58/Hfr506dKSJUvu3LmDKq5evTqx0iYZXXf6FrM3PV/lmPjY4JBYxcnVkJAQpzm9Gp4dCiyB0cB6vT4kJKRx48YQGDJ37Nixf//+qF9bW1tHR8ebN29C3Ro1aqT+N1Ln3e5F7GKK28dZGt9QlyrIT3/tYis6eBptcIxoDRqeEQoUgaEigJaqUpX/+gJzXzeF35vaDR669cKbK73+z8a1tI1bmuE1O7fXbZyb256IxSrX/vOr4dmhQBF4165dEHjdunUqb0Fq6hKngJSq2OP24Lc7QavvPCCsSSMEr74bvPZ2oD4pXp9kSNRMaA3PDgWKwJ9++ilsbNCgwZ49e2Dyvn37tmzZ8tVXX8HnSZMm7dixA8389ddfY0WvWrXKyckpJibm1KlTqrpW0dX4g/5YC+OvkWIfDeQYH34urIuzso3Kfy/O1lDgUKAI/PHHHx88eLBy5cqjR48mOWbMmL59+0ZGRnp4eOAD//zzzzDWxsYGTxjXF6pPmDAhzSexuu10s3KIsYSxjvpHgom9QuCiNpEagTU8cxQoAvfo0QOi1qtXb8mSJTdv3hw3bhxcjYiIgKLdu3evWbPmrFmzXF1d27dv37BhQ1Q0DA8ICFAam6HLXpf/WMda6OKTQ+IjwSGuuG2clWOoQmDNBdbw7FBACCx+LOwFyLGxscQiS+bw4cOFtFJT8qtWrSrJFLA+5f75Ub+v/7o/9G+/1OHLA36DD3mP2u+lEVjDM0dBIDDObQoeTp8+XZFMgKsoYXNTGcVLEj4r6Ucxat/tuutvfbjGte4677q/mQVJrnWLT0jUP+aHiho05CYKAoFXr17t6en51VdfjR8//vLlyy1bthwwYMDy5cubNm0KsXF0MarRyZ07dz5//jx1WrVqFRgYCKs7duy4bNkyBKWjZBhfK2v8Wnfab6W0tI2MNaDbNQJrePYoIATGs0WoU6cOVjGqdeDAgfPnz4e9Op3u4MGDqGhM6N69e1P666+/tmjRwtfXl1J4XrlyZXPNLNAIrCG/oCAQ2MnJycXFBULWqFFj6dKl06ZNg5ldunQZNmwYRvKBAwe2bduGyp04ceLYsWMhOUrYz8/Px8dnwYIF1atXT21If7LLw8r4O8FkApv+gWR895WOnDgIHGMwvr1Oqa1Bw7NDQSAwDESLyvt0iJHlPRvEqvcLkKUmAkVqndQEdg6Lvvgg6sqD6AumcD446mpw1Png6HMPoghnH0TGx0fqlboaNDxLFAQCPw6Qs1KlSocOHerUqVOHDh2gLp4w5jSMhcNCeASgNEjGZ1uuF7VxL2HtVWKFL+G/y122uIXEGxLj2SuMIS7OgAWdpN1/1vDMUZAJjFGNaS1Cx44dnZ2d16xZg4FdpUoV3GZ4e+PGjQ8//DA1gbvucC+iiy+si7dwMH4wBeN5h0dknPkv9elRo6+GPICCTGCYuWzZMgT8XggM6ebNmzd9+vQpU6Z4e3t7enpu3769du3aaRB4p1thI3Xj5IdHCDvdIxM1xmrIeyjIBMZU9vf3HzJkSHR09KZNmzCh//nnn8OHD//999/ySp1x48bt3bs3NYE/2ela1D7Syj7Kwj7G0j7Gyj5yl3u49pMFDXkQBYHAuLKwEboCJSv5WSslkQwygQi0kkxgyjJEGJIijbEhBMGQFG0wRBmSCCFJSVF0pf3fSEPeQ0EgMGzElYWQVatWhbRRUVEwuVWrVuTHxMQgG1lrkik9ePAgOXIHixzyExMTxDhuv+t+Ebv4Inb6Le5hENzk5hr/32t6aw4VTZU0aMhLKAgExkIOCAiAlujhxo0bQ7XBgwe3bt26QYMG5GAwT5gw4bPPPqPm8ePHJ06ceOnSJUxryAyHq1SpYmS4SQl33ullsSrRShe/3SMCDQzvTdlJhoQ44/99DQ81dm4iW3YObftJAbkgBeCyFBANPGrUKAj51ltvye8T2rdvjwZu27Yt8saNGzds2DBy5Ehqon6dnJz8/Px8fX0vX74cHh4OgWGoTGPnnZ6WxjvPSXW/Wm5I0Buy8Et9BiNHzCJcXV2zvshu376d9U7o4caNG5yXks4s7t69q0iZBZty1q8tu/aYMWPoSknnWxQEAjMZ6NJTp06xvJBF8PHxQYalFEHUwMBAhMjISNT1nTt3MKEpPXv2rLxxVlZ3jz/vvrzC5T8r7jcaPichEdPalJtZfPPNN4qUBcgjolmEvE83i4DAN2/eVBJZgLOzsyJlAezXipRZsEIgcNb3tWeOgkDgDOFJc2Z8vtl4q+rH+QtM1bI0u3PnzlWkLMDb2zvrWgLOZH2lsuKzpR9PT09FyiwYQ9avLbv5Tz/9pGnggomszyuLLOvWJqCfrA+GkWQLgY2mSpb7wfBRpMwiW64tPcgZKel8C43AGjTkY2gETonY2NjNmzezN2d6e0bJuLi4EP/555/ynyqlICNgGNu3b6eTqKioAwcOZKITNAxtt2zZwokg7N+/H7tRKcsg6MrX11fOKHMqlNM5duzYjRs3GAxDytw14dD44Xfu3EG4ePFiVvyL6OhoxnP8+HG6krcdco6cHeO8fv06sVIvz0MjcEq0a9eOuXz//feJlawM4uuvv54xY0blypVZpo0aNcpcP9LQwcFh+PDh9JOJRU/9iRMnImzdurV///4Ia9asMZVkAIyBJd6yZcudO3cOGjSIPqtVq5aJM/r777/hDEKDBg3oJM2fYT8Ver0+MDDQ3d09ODiYLYk+lYJMgWF069Zt3LhxCHXr1j137hyZbLjyHIHUyfvQCPwImMty5cqxttq0aZNpAoOpU6c2btyYHt555x36VHIzAtZQnTp1EMQcGDlyZCbGQ0Oao2p+++03hjFw4EClIN2ghyVLliDs2rWrRo0aJPv27StFGcKFCxcYf8WKFcuWLcup1apVKxMk8fDwOHHixLp16+RLlJA5c9cW0BB9Syf16tVDZs8lXrx4MWfHpb527ZpSL89DI/AjYBbRV2zt33zzDbOr5GYcEyZMmD59OqYvKjRzG8Err7yyYsWKe/fuyW+nHjx4kNHFynHhyeHDh3fv3o3a3LhxY5qv4HwyoBnHBdjzkGfv3r1oLaUsI1i4cOGhQ4f69OmzcuVKLu+sWbMycVkYzJgxY9iGmJqxY8d+9NFHmbu2gDN6++236efSpUsYF61atRLjmSLsFCZOquV9aAROA5leFinAKlGkrCErW4l6Llk/KXpgJJkbjGkTUO4eq0ImIP0gZOWapECKwaiHyBfQCKxBQz6GRmANGvIxNAJr0JCPoRFYg4Z8jPxH4EQTlEQ6kJD8W3+EJzTMxpsiGjTkGvIfgYcMGdKzZ08EuVsIzGUBRBWBot9//71du3aOjo4rV66UfGMvZk0kc9SoUeZJc0h9DRryIPIfgQcMGBBnQps2bUaOHCn/Fbx79+7QoUPv3LnTrVu3sLCwjh07fv/99/KbwR9//BGhdevWUPT27dt9+/YNDw/v3Llz27Ztt2/f3qtXrxkzZowYMaJWrVrkwF7azpkzh85nzpzZ3ATlwBo05D3kPwLHxsYGBARcvHgRsq1du7Z3794It27dCgoKqlu3LsSmdNy4cXAbosLtefPmoUVnz549ZsyYOnXqQOnBgwe7u7t7e3tv3ryZDo8fP07DJk2aIG/dulXa1q9fn1YxMTETJkzQlLCGPIt8RmC4BLvkuRmou2LFiqtXr3711VceHh6hoaFQFw0MRbGxly1bRgX4vG7dOurPnz9/+fLlfn5+VKDt2LFjhw8ffujQITq8du0aZjmQp6C7d+9uY2ODPqftqlWr6Fw5tgYNeQ/5j8Dq7SgRiEUmViEVJKaJyJIUGXKKoMb0AKhMETki79+/X96eJYdWxyACEDlFToqkIpmQolSFZD6hyBzGLswyzZPm+enHE1qZ+k5jAIqULKeok7qJ4MldCcxzHtdPmnhC5fQcN58i/5nQb775JozCDCZmGgDql3x1SrClFy5caGdnd/ToUakApAggYy2rnJT3RQGSZKJ+oa6USgVkFDs6XG0iQu3atVWZAcB56YQYGcMbWdChQwcR1G5TgHwpoiGQHFOJAkdHR7oVkFSkR09K4hQNyWnWrJkqiyB7k5oEaivzTECSynJ5zREVFYWRYm1tbf6OjhQd1qpVi5wUp7N69WpJUgSqVKmyaNEi9TFviVU8OQkk548//kizOS4SORxL3t2vlkqmedygQQNiKc13yH8Exk1lzjBxW7ZseeLECdzUK1euQLDz58+rL0xj8ohPnjyJgKk8aNCg9evXM0mY2W5ubqVKlZo4caKPjw/K9ty5cx9//LG8ro3VNmnSJLpiC8CpnjJlCss3Ojr63r177777LvY2bA8LCxswYACV69Wrh1PN4qaTy5cvt2jRgmFcuHCB+iRHjBhB/m+//Ub9Ll26MNpff/0Vn5zknDlzSNKzk5MTC4hhhISE4Be89tprlAJPT0+GBAFY7lTjBDmv0qVLs4+4uLjgnL/99tv4Bffv35cfKjVt2vTAgQN79+6NiIj44osv+vfvz861cePGwMBAHAfqc2gcDXyH2bNnMyoOx3XgLNasWcMAyLl06RKdsI7pn1I5u9dff51LiruBiyFjo382OOEk+Xq93tfXFw4zETTn4sg13LdvH3tW2bJluW4k4SfX/6WXXuKg+DUcke2VLQDqNmzY8Ntvv2WcXIQ2bdpQh6NzXitXrmRUXCUGRp9g7ty5o0aN4gJu2rRp+/btTB+uDZV1Oh2+D1ebIVGZHOhKV66urszpqVOnOHrNmjUZnvwUmaMjNG7c+L333uNkKeVqc3bkG9dNPkT+IzCrlpUHLcePHw9bIiMjmQmWIwKzLnW8vLyYdehN/Nlnny1evJhVAhlu3rzJVFWuXLlChQqsIWpCVFY2JKGUohkzZtSpUweBVcLqpAIynnPbtm2xpXfu3MnCZV8gkyVevnx5lhR1WC59+/YVprHQ5YYZh2aExBAYe2HDhg1yiB9//HHq1KnGURoM7BFwnmX3+eefCzfoikMcO3aMxWdvb099qjGSTz/9VNRdx44dWaO0Ih8XnVOG/Jw73XKsjz76qE+fPgx+7dq1JFnokGTevHkcGpNE3rPHOOnHwcGBtYvAgOmE5p07d6aUDY5k1apVUd0MjBx3d/devXrRQ48ePRibXGTYy8XnyiA3atSIInIoIqaVra0t14fTkR2hZ8+e7du3J8lBOSK9EXPKNORSMAVyyiSZFOS6desy+OrVq0NmBCrDNMZDD1wx9ia4zYyTxDaB0kuXLmUYXDFyaAtdITNEZZ3QnMvFteWsKWUPYm1QR25S3rlzh7hSpUrE9JAfkf98YGaCWWHJEgstg4ODkZkY5l6qkclssZiIqUk+ShUZsECF6qw/wMqgPktZSqVblp0kKSJmCTLxCHSrvueVdU+3DIY1RydkympDX1FTrQ+lIbkchRy0EIueaiSlEzLpE4FqDJgmWA1UQBYbQWRKqckhOBCVpSaHJhPAcGKGLdcHmZgKnKCMEFnWtxyXYdAzg6RzgG4nJp8jUoerweEAdUgyeLliLHpOWTohRpYk4yGH689RGACdk0+mDJ59B5lMZK4kFWjCZaEyh5BTUM+LTPQ2Nclk5OohpGd5FweTThF7BOM/ePAglwKBAbDRILDTycWRo9OETNqKRQ24ShyUY9EtFUgik08P+RH5TwOnANOgSI9C8pkYVonkmKYvw/PEHLNcMtEwr0FYoSQyDmFRVnrIXgg/GZKSNp2g8FZJ/zuQ/zQwG+3Zs2dZSRhIzFbz5s2FXZhnbL1s2JRevHgRdwtfFLuX3Z15xdpkgrEnaQjwIclk9z1z5ozYxqhodmvMY7qlCK8SlXL8+HHscIowgNm22cu3bNnCIa5fv84wCgCrNeR35D8NDOXw+vBUIdK0adP69esHIVGS+EJ4RHCvVq1aEO/06dNU/ueff7Zt20Z96ty+fRt3FNbBbciMrXvkyBHYe/jwYWr+8ccfTZo0oS1FmGfYZu+//77xuw2mI+JIY7nhy9FcPunQuHFj42g0aHimyH8ERrt+/fXXc+bM2b9/PySUdxrZ29sfO3Zs7Nix0K9Tp04jRoyAZjdu3EBVojPRq3///be1tXX16tWpgI+3d+/eCRMmtG3bdsiQIfJuNHiOfq5WrRrd4pRu3779zTffrFGjBp3jPaKBOVCrVq1Wr14tTlfdunVlPBo0PEPkPxMaXYqaBVARExpIJrHkI6tFamUBORSJLEXEUk0EeRwa3S51BBQRUyqyJIk5ojIsDRqeEfL9TSwNGv7N0AisQUM+hkZgDRryMTQCa9CQj6ERWIMGDRo0aHgG0BSwBg0aNGjQ8AygKWANGjRo0KDhGUBTwBo0aNCgQcMzgKaANWjQoEGDhmcATQFr0KBBgwYNzwCaAtagQYMGDRqeATQF/C+F9iIgDRo0aHi20BRwjmPZsmWFChWSLykBJTe3kJCQ4OPjU7JkSQsLiyJFihQvXhzB0tLy+++/l7fyKfWyCej1gICAcuXKcYh33nmnYsWKCP/3f//n4eFB0cCBAzn6sWPHOLTSIPmTZxQxyIMHD0qmBg0aNBR4aAo4x2FtbS0KWJxOYlQO8c8///yf//ynsAmdOnXy9/ePNX0BsGrVqlZWVmT+73//2717N5UPHDjw2muvlShRomjRom+//fbly5dRYDt27ChdujQ1UWlNmzZF7YWEhJQqVap69er0hjKjQ/QrB/Lz8+NANCeH3mJiYt544w30orOzM6rxvffei46OptoHH3zw3//+Nzg4+KOPPnrhhRe+/PJLekYj/vDDD6htitDfzZo1Cw0NpfKvv/7KIchhAF988QU9yMlStH//fgb/yiuvzJs379SpUxRxUAZMh6ZzNWLx4sXjx49H+Oabb5577rmffvqJ68OQDh8+vGDBAoTevXs///zzDAAt7ubmRvOpU6dSnytZo0YNOq9cuTKZkydPLlas2Isvvsgw2rVrF2H6yJOMRIMGDRryODQFnOMQBdy/f3+UEzoDoCS++uorMvft20cSFYVGfPPNNy9cuIDKQZFQAUycOJE6GzduREshoI8pQvOhAjds2EDNNm3aTJ8+fdq0aehL9GhQUBCaCVk+iszhAIIoYNFeAF2Fh3r8+HHU1auvvkpDvV5PtfLly6Nl6aRx48ZU27NnD5lxcXGVKlWiLQqvV69eW7ZsoU/Gg45E786YMWPUqFGUtm/fnsqAUkZOjJuLykSXYzRQedy4cZTi5tLzyZMnkceMGYOMI25qZ+jXrx9JUcAIS5YsIZMxII8cOdLR0RGBK8nlYkjYDfjWUVFRnAhHx2Tp06fPtm3bKJVT1qBBg4a8D00B5zhWrlyJ8qhXr96iRYt++eUX4t9//33VqlVkDh48GH90165daKmWLVvifb7++us4u/h8KMJatWrhel6/fn3QoEHoJ/RueHg4uqds2bI3b96kqHXr1ni9np6e+Jp2dnYPHjx4+eWX33//fVQgqkg5fLICxmGV7xFzRDxjQB20Ph7kzp07//jjD8YgHnCjRo0Ym7u7O3VcXFw6duw4Z84cGh46dIh89O7mzZsR0Kl0deXKlVmzZuGpKwczGNCdGAf409Rn8CNGjFA1tNyCXrp0aVhYmChgjiutUihgW1tbMvfu3YtMDz4+Pjj32BYYLnXr1sWGqFChAhcBX3/hwoUoXVHVONnSmwYNGjTkfWgKOGeBbkCHoR5UoKtOnz6N04n+O3LkCOpq06ZNqD0cO5QcOg/ti3rG27t06RJ1yCH/4sWLK1asWLx48dGjR8mMNX2rHuXnYMK9e/dojjo8cOAAOky6kgFQDQ97//79eNu4jBRJPhWknx07duh0Og7KqP766y8q46EySHqjGuNHoDmmAzr+zp075Mhn7/Fxly1btn79+oCAAJJqtzLgU6dO0S3acevWrfK5fQ5NWzxv3GhnZ2fUJ0eR7/GDy5cvkwwMDJTLhfqnvr+/P5nXrl0jia9MQ3pGqZcoUaJFixbIjIQKP//8M8fiInBGdCUj0aBBg4Y8Dk0Ba8gfwHpAAeMf4xyjvzVFq0GDhvwOTQHnOHDUBCZPz/gvUpGV4lSQUpw5gZKbbqj9q4JSkFnQCcPIej9ZBAMwh5KbfZDTVBKpwBFNs2H8/z3ePIIMAyg1ch45ejg5fbl7QZz+A1FfBoYAlNxcB4eW2VEFpSCHIUdUL5dcB1khUiT5GjSkCU0B5zjatm37/vvvv/vuuxYWFsTILVq0MG1ZaexxZELdPXv2NGrUSJicZrXUUKvR/Pr16++8805sbKx6wznTkPH8/PPPmzZtSudI0o8sdphmc8l8as+pK8g1f1xD8pmO99577/z58zjirVu3JrNatWrHjh2TUlOtpx/XHFI5/U2+++67sWPHKonsBmfHRG/YsKFjx44MKf2jotXhw4erV6+OAJTcXIQMlUMjNG3adOfOncipNV96zkitk/7TP3jwYO3atdX6HBf8+OOPQ4YMIfOZXBAN+QiaAs4l3L9/v1ixYq6urnAyJCTk448/9vPzQ/b29m7evHlkZCRKbvHixX369BkwYADK4KOPPoLJnp6elJ44cYKaNjY29erVq1OnzsSJE/V6/Zw5c+bNm0c+Svry5ctdu3aV/yvTCgWMqli4cGHFihXZHXbt2iUm+dq1a+vWrYva+Pzzz+VHSuHh4ezpNWrUqFmz5i+//EIOzRFoVb9+/S+++IKB/frrr6+//nqZMmW++eYblPro0aPppFatWjNmzEDB062c4NmzZ/v16zd+/HgsDM6CU6DP8uXLs6fTLTUZMN1yrGnTpsXExDBaDBGdTsfeXaFChSVLlnBo9ix7e3sOzSEYWHR0NIOZPXs2RRzoxo0b7dq1k/9AS5+TJk3igsg1YWynTp3q27cvg6HygQMHhg8fjty7d28nJyfqMDDqc+jAwMAmTZrY2tpyXMbj4OBAfQbcuHHjS5cudejQQf7FziHQRlxbBDnNcuXKXbx48e+//5anvUQBMzZOjcvCwJhfmjD4Zs2aUVNaCTZu3Dhq1Cgu6QcffICeYGap7+bmRn3GgO6nWw7Us2fPf/75B+HMmTN0wmjpf8GCBYsWLZo6deqwYcO6detWtmzZTp06BQQEcAWuXbvWsmVLLnWbNm1cXFykMmuJVTRw4ECuJ6fJsqECUyO9yXho6+XlxbJhUhjPyZMnKWKyOH1a7dixg1ZMRKtWrTw8PBhPaGgoSoXL2LBhQ6wx6QRwjhgln376Kc2/+uora2trKjDCESNGyGWUapQePXqUA7FyOEf5RRynY2dnx4GYmq1bt9KcK8wAgoODaXjr1i2OzvCI7969y6hYcitXruzevTudU2HmzJnM4Icffjh//nxOlqMwQmaEc2EZjBs3jlIOd+HCBU6WI7IsYUT79u1ZLaxqBsB5ES9btuyHH36g/6ioKC4jzemceedSUwEVy+ww1126dOFSUF+ucP/+/bnIhw4d4ppw6KCgIGjFgoewkydPHjp0qOm8NWh4EjQFnEtQFTAyCviVV16R54/YgkuVKoUiHDNmjFjNVEAZsFOwGbFpkgPYKFFIqFIMfMjPls1GwM7Frs0+jrpFOZmOYzTeUcCvvfZaWFgYdcjBBWdjZetHmZEDKHr11Vfd3d3RrOzasg1t376d/RGdV6lSJbYqmqAkyKcHNkoUADKj/d///jdy5Mht27ahxmio7rDsROyVHB2ZHRZzAZkNi5FwdigAKhiPnZjIfs2psScyBjZWyWQkHO6zzz5Dze/evVtOk12PIrY/xkZ99tOrV6/K4cjHdnn77bfZ6dAHbK+MBFcM5ScVNm/ezGaKwP5Ic0oBNXFefX19n3/+edEBDJJtlB183759KGDqI3OtEDhNZGNfyRAFzLnTCQ2ZBbTFSy+9xOZL56j/t956izkSVKlShbOQCwK4IGgOkVGKmAXHjx+XXzMDqg0ePBhTA+2LziCJ9kUxfP/99/fu3Xv33XdRZqgNVJR0iCXx7bfforQYA6uFw3Gs0qVLc20nTJjA9FEN9OjRQ102GGQcTpoDTA0WHkXoWmImiN6wEjgjSlGo2CgYQ6wrmqARX3jhhfXr10tldJi8yAVQmRPBikLggv/xxx+mIydRhwuFYDyY6dl49CjDoDlTw/XHAMV04KDUYRmwAOiNGUG5omipyWhZCdQH77zzDmYoBPn666+pA1CHDA+BVhhbaH2OwgLeu3cvKpPLYhpFEqsOmsAR1i3nwiqiGlcPIFCB5pQys5Ri0TJONDr5tEKXk4MZZ+opibZQg1nmCrNCZBiigLFsWIrwznhFEhKmT5+uKWAN6YGmgHMJeBvFixcXHwW3ku0GZQyr2VaQUVEY7PBWqM4mggeMwKbJRoyeoxQNTT9kwvPff/8dnrMt4jqgtFavXi1HAeTjFRUtWpRqVGbjRm8dOXIEs519mQoMAC3CfsEwRDmRQ00cLHTAlStX8OeoRg5HwVNHxuHDO0f4888/16xZgwDQB+yGIgN2ogYNGtAKoGkYEiNBx6MV0PeoZFS4lFKEl8BB0c1UMO5YCQlUQ2ZbRMfQG9Vu3ryJPqCI5lgYuNeOjo7ky+FozraLVpMkY6aCqDTTQZLYOkUBs5P+9NNPksnOjrpl6y9RosTp06flxNE0v/32G9ccBSw5uD5ssp07d0aW/hEoUhWw9IzWYfowRFAPnD4GBFPp4+NDEZXx7ZDVHnDdevXqJf1QhIaT+mKHMcXYGaK9Bg0axEVgANQkE6cfM4t8ctCmCAAfC/ncuXNcGRYP/eO9rVixIiIignyx2+jTfI5wKM3/j4D9gQGERYVMpoODA0tUFDC+Nc46SoWi27dvo6eRcdxxYaUy48QSYmoYIUBRYSpRxGURpUtmCgWM5safpgkyV4yJQ0YBo1wR7ty58+abb0qHDBgisIa5qg8ePKA+R1++fDmrnfXJtNInYBXBEUwflgfWDBeKmqKAWRgcizr0ptpkuKffffcdXXHKXLRp06ZJPxQR79+/HzuV5jShGvoVO4AiKCD3oqjD9WG+sCkxfbiw0pB5p38ELBjOUWqy/rFZRaaaBg2Pg6aAcwl4lmyj7I/sMgCjG7oCtg+55cgehB9AETIagr0VAiND+5MnTyKwz1Jfp9Op1aA3WpkNC0GlOvmhoaEoBnZYlCUbHJuO6ZjG3yPhLTk5OYnfKXcIUQN4Nlu2bMEvpy1mPgI7LO6X3F+lDjXpUAx8FMa6devYQNmCqawel1317NmzUp8i3FMEdDxnxwDIpwLdssXLz5EBGzpD4qAAWd5jJaeJPkABk6QTYvY7uT2ALIcjn1Z0xWDYndUbxZw1aoaDcrgLFy7QBCODK891WLVqFReTanjAL7/8MjJtqcwUkInW4ZrTA+DEcToZG7Icjn6QuQhcHJrL7WVUOBqCtlwHxo+6ZXiMhMGjBphi6qjXh+vMZSFJfZGpTBKLhxnBaZPpoBRVyrYuzRkkxyITmRUCEKjJDKIayacT+cUXTZAppQjIgRgY1xNvkkPQlgpAxiNtGQaj5YLLImFy5cdvHGLfvn2sARaMFFEZ85EVxQxyxSQH0A9akDFwLPxvrj+HJp9+ZKLlcNSnJuqQlXPmzBnyyeHUuOwITD3XnB6ow3k5OzuTST/U5NTk5jzASZUbNtREQ2NSIFMT++mTTz6hPjNIh6hqlqKphXFsQiW0MjI5DAZbjTVDfdrK8ADVmEF65vozTmafVoAmzA4XkOUkyXv37jFCaUWfsuwBBOHsmAiUtHjb5v1r0JAaeUIB41fJjUElnQz2poEDB6bO1wDkfVhsoJAc8rObKAUFC5wm9gErgdNk7+NMlYJ0A+8fZaxeH/phb8XjQa+k7pBqu3fvppRqAqVAQ14C08Tcubu7i0mHU0vyyfPFRGMToKoxxVhU5NAJkFINGp4J0lDAZcuWrVGjxqxZs+bNm/f2229bWVmxcKUIQ7VWrVpvvvnm/Pnz7ezsqlWrVrx4cSxrKc10Q7QvDVPvrdu2bStUqJDaiQYNGjRo0FBg8HQPuESJEkOGDBG5bdu2FSpUEFnQvHnzFDkq0tlw5MiRCxYskEywadOm9u3bo49nzpwprzxUFTAuy7Rp0xo3bowupxVujeRr0KBBgwYN+Q5PUcCDBg164YUXVFVXsmRJedxfxZQpU9CROLhKOhmZaBgfH4+L3LJlS3GFUbeobVUB63S6okWLenh4mOoaEPCwly9fLsk8iKTkYEhK4HwSDAZiCchJhnTd/MrKLbLHtX1qfnoOmqKOJNPTMP3I3t6eigwdzrxymg0f11sun5QGDRryMh6rgK9du4YGledmVbzxxhu9e/dWEiaMGDECT1dJmJDphkePHkXdHjhwQEk/egu6YcOGxYsXL/Mo5HndvIn4pISExKikhKiAhKQ6DjdKWPsVsY4otjKs+MrQoivD6652lZ04ISEhKDi4YqVKt28bn69ZsGDBmDFj2KaxQoDpv1rK81byD0uSsbGxJKUOmXEm+Pv7y89X5J9hFImMYDqO8UDyVIipqfHRJE9PT3KoIEC+fv1669atkaUTqUlSZOnHVFfpfPv27V9++aVaRw4nMpnSObIkiaVUQFdyFARKAZkS6/X6f/75R21urJ18FlSIjo5+++2327Rpg0wphlq1atU4HVodPHjwgw8+2Lx5M/l0Lj1InyooklJkOiSWYUhvagVj1WQZIEs1NV9ypBUxx5IKxHJcYjm01JFnrEjKWSCHhobK76wkKYLpLDVo0PCvQBoK2M3NDd3WuHFjtjYlKxnitqpuqK+vL0px1qxZksx0Q0FYWBg+rvwKRYCsKuAJEyagsPPRbeekuOik+ERDYlJ4UlJdJ5ei9jEWDkmWDomFdfGFdQm11/mwE7PdJiYY/0DXTz756KOPUB5BQUF169YlZgfv0KEDBs2aNWt27NhBn+PHj//zzz9///131MyNGzdQRWzZsn37+fnVrl2bOn/88Ue/fv1QA15eXlWqVGGXl50d7Nq1q1u3bmiCixcvPv/881T45ZdfTp8+TavPP//83LlzHKtVq1Yk161b98033yA4Ozt//PHHqu5ZsmTJd999R1fHjx/nKHv37q1Xr154ePidO3cQyGfKQkJCqFyzZk2GR2/yS6HRo0c7ODisXr162LBhVLtw4cKbb74ZERHRrFmzW7duUYFu169fL6qLDqtWrUon//d//3fM9PV+1O3Zs2dlDIy/Ro0ay5cvnzZtGg179eqFHUAOMqB/rqHxbE3KjEvKQdHN6GzsucjIyHLlyhG3bNkSbU2HnNG4ceM4EXrgWrm7uyMw8vr16/v4+FABw/HEiRM9evT4+++/STZt2pR1LiNhIgYPHsxR1q5dy2VkPJwjSXrjep46dap06dJYORwO85Fl/Nlnn40cOZLx0xX9cDiO9eDBA06WEd68eRPrx3gOGjRo+HcgpQLGkSpbtqzJvXwEbDpSgW26QYMG6EJUY5MmTdT8TDc0R1RUVP/+/V80YeDAgegYepANGqAe2KEoogfirl27qho9DyIBpwj3LiEu3JBUe627pUO8pS7BGBziitjH1PrNT25Km25GG5UFSrGR6VWIV69eRW2wxbNTs31jl6CG0Ygop7lz57LXb9y4EXOEpugAbB20BQoSbYEHTOb06dNtbW0pQqZDNCibO3Vojnu9cOFCiqj//vvve3t7oyb37dtHcsSIEYcOHbp8+bLoANSho6MjTQBuMT0g0JBJ2b17N/XRnUuXLt25c6coVJQuuoTpqFSpkouLCz1gDZCJAkY3U+HXX3+lvrW1tbwAwdXVFY2IBqpYsSJdcaasn/v37yNw4pwyriECpWgvmnPcw4cPk8OhqUM+cZ8+fTDsuCZoTXkRBDWHDBmyadMmUZByBSglH5uGQ5ApRgk9ENPb+fPn0e579uzBnqCUM61cuTKmCfXphLNGlp/K0NXEiRO3bNkiB6ItOhVTEqNwxowZ2Cvz5s3T6XQUYSTR28mTJ9V3jg4dOhSzgAHLr66xMBgA14cpIynWDDYBl4LK9K9Bg4Z/A57+EJaGTCEpISlWj2+amBQXrz/pE/KXT9hBUzjgE/a3T9gZ/zDxgFWwKcsPDUXNHDlyhL2ezR0ZJYRTRQ7qFk8LZ1d+6Km0NIHk7du3USf0gFPFRn/06FHaqtWkZ5QcmgDLBjVPb6g6FCp9svXjYqKSURvyE1UOjcuIVqYT9BD9SA9oenrAKSSHOvIRQNQhg0dAB+Oso185EONBeXNeNESNAUyoM2fOcFz8exS2DI/j4rXThOYcSGJOhFKMNmKaM+Dg4GBkSmkupVRDBVLK4OXHsvTGeLg+UpOYCtRHoALKVQRGS02KOBF5NQrjYbRyaCoQUxO9iC6nN/Kpv2zZsm+//VYuJpD+OSNMIi41SfrhImDQoOkxO2iO30wOR6F/esCZpnTr1q3//PMPSbloCACTVGYfWTmABg0aCjo0BZxTSDLEGwxx8Yn6WOPN6JhYA5t+nCExPjHJGBCUes8aaBHUMK4quhMFAFAe+NyoK1EqSr0sg95QOXSIRkTNcFxxrJXivArGCRgnEM2tFDwRVKMypwwkB4Ee1KQKMrkgXBY5SjZecA0aNORxaAo434C9mz2anV0Fm/Xj9mu1FChZjwE1N5hgUjSK42hjY4NnTJGqMJLiY3BFY5IS9EnxUQZDrCFBbzBoQQtaeCYhJmVI0icZog3xUUlJEUmGxMQ4zY7LF9AUcL4B6hCX8bYJb7755rFjx27duhVqesZKFCcCMdWksjzAJTlSRxSqVKMOOchkgp9//nn48OFXrly5ePFiv379Vq5caTrmQ4QaDD23uxa3CypiF1LYPvw52wdW9jFa0IIW8kIoahddxDbW0j7OyjbmhaU+NtdDNAWcL5CDCtjf3z+HHloODg4+ceIEykNJJyM2NjbNZ7sKElCWxGXKlPH09ESPzp07d8WKFVyKo0eP9unT58KFC6+88sr58+e5FJ06ddq7d2+TJk3u3r2Lrm3YsKE8szZq1Kjt27f37t378OHD9Na4cWPyRRmbjmBUzKnvtWJlf7LT03JVXFHHcIvVMRYO8YUcYgs5xhpjU7DQghayEnSmIEJGYwlZL00tp855cukzCpYOhOgiDpFWjtFFrSOsbxkfMdGQ95FSARctWrRQWujWrRulPXr0wPdC+Omnn8h8sn6tUaNG165dlYQZ1q9fT9uNGzcq6YxjxIgRjDMkJERJJ+Pf8OpKVQF7eXmhMufMmbNs2TKEHTt2oIDPnTvHNZc67du3RxNPmTJl9uzZmCyVK1eWx5F8fHzu378fFxeH6h07duzOx3zAPAW41l133rewjytqF2dlF2vpFGPhFGvhFKcFLWjhmQcr+7jn7BKL2WIWG4pb+1vfCdIUcL7AYz3gxYsXo8zMHcpr167JL0wEEREReF24SshRUVHikqL8fvvtN7Z7Ms0VMEWnTp0SDww1IA3DwsJwwkhKHUC1Y8eOSXNJctA//vgDx04OBObPn0/PahKNcubMmT///BN9nFoB09WBAwdw+ArMFx1Qlpz75cuX1Stw9epVzvHBgwfOzs7h4eG3b9+Wh31u3brFHHF9UNXu7u4IXBkuhbe3NzLX9pdffpk6dap08lSEGwy9Nl35r/W94ivuF10R+vxy/6IrtKCFbAx+WshYWP4wFFtxv4iNb/EVfi8uv//aL7dsrgU/cv9KQ15FBhRwCo/WXNuJXLJkyQ0bNqDqcLDIVOvPmDHDyspq06ZNxmaPNqxQoUJD05e0BYMGDSpdujS6QeRy5cqhPJD9/f2p2bFjR1Oth+jcufPLL7+M24e8bt264sWLqz3fu3cPL/nHH380VTR+D9zS0hJVLck8CLQmOhWLAUuCK4AXq0KSxKhVBCoTIwskR0mYkgLqo2jRwUFBQWqHIkh9VU4P4pPCnaOiroZFX4/Qn4+IvRWhvx4Rax6uaSEvhavheTpcC39k8RBuR+hvRcScC4vxi4mIT4xNYJFrISOBTdMkJMUZ5ZQP22vIm8hOBSyyCupXqlQJtWf+citgXhlVTYV58+Yh45yRL9oUTYlMDx8nAwVMjvl4qEmOvCJKYN5z+/btX3zxRaWxCajnFO+jzlNAI964caNNmzbylhJUY0xMDNZMQECAn58fSVzbCxcu4OPKnX+0NVeATGRUqaenJ0UnT55E3dLV1q1bO3TogLMr9cPCwlDtd+7ckV/Qiiamt1OnTun1enp4qiaOxgPecaeIQ3Bx+3gru6TCDrFWugTzUMReC3koFDa+8iXvxgTzxWPKj7RyiC5mGzb/fEC8yVxUVp4GDQUXGVDAKAbUmJIwGDZu3Khqu8cpYBR2VFQUavjNN99U/2GcojJOM8ljx4698MILookB/iuZq1atkmSakDrm32MwH9Lnn39epkwZyc8XwAOuWrWqu7v79evXa9asiZpEQWJ2REdHoyOrVKmCKiVz2bJlM2fO5MqMGjUKpetlet8kSvr999+Xtz307NkT8+X06dPy8m1qTp8+ff369fLKKia0Xr16aN+DBw+GhoaiwitWrMgh0NkyjMcBBfzp9vsWDnGWjnoLx0QLRzbNONRwYZ0pOMRaOsSRQ/y4YF6aWk4dS3hcjrmsxabYOBFqbOGY1wNjNq0fJcZoKGofX3Tlg/mX/PQGvebDafg3IAMKGH1QsmRJ3Eo0Mcpy3LhxqrZ7ggIWWbQsmgM5dWV553Pjxo2VtAnyKt1SpUrhy7Zt2xYVbn6zWrBz5078WurQtkSJEtOmTTPvGX+XZJ06dbp164bWKVq06P79+6Uo7wClKP+RHTRo0Nq1a42Wf1LSwoULR48ezQXn3ElS2r17d1tb25s3bzZv3nz27Nl79+799NNPyY+MjJwzZw5WDsobPUrlzz77DD8YfPLJJyTXrFmDAl63bt3UqVPRsuhsLggaulmzZhzdx8enbNmy8qJKGc/jEGowdNvh8dzKuOetUbeRxexiC9vrC+v0xtgULHVaeGbBguAQX0gXZ4E+syckKootnwQshuK6yOftwotah8+9EBydlJhkvJ+qQUMBx2MVcG5izJgx6NHUTzX/S2BUuWY33MxlgHpGcQ4dOvTvv/92dnbGptmzZ484rGhNc8VJJiqZ5sS0UnJNkD6Nh0kWiNXHuNKD6CTD6L13Kv52u+La25VXudZw8Kzq5G4eqqxyr6yFZxeqrvKousqzmpNXJSfvD1b5VF3lXtPJpaajS438ENdwcqu66n41R48a9jfsL3sbX6L+KAs0aCiQePYK+M6dO7iq8q9fDamBNkWzolBFfSILRIma45tvvmnYsOGHH37YunVr9ZE3oNY0dWCEJM2RZqY5ogyJDpe9Jh71nvDP/THHfUadvD/+mBYyEL4zBRGyPSZMOOY59pj32OP3Zx2+ezcsKhY7LF8F410g7MaE2KTEmPj4WE39avg3IE94wBqyBc2aNTt16pQ4wT169Ni1a9eJEyfatWvXsWPHuXPnkj9//vwff/yxfv36ly5dooLc+m7fvn1gYOBTb0FHG38H7GFlF1XYIbaQU4KF8RUccVp4bNApwSJXYqPgoLeyj7XQJb608v4/ATF5/RXbGjRo0BRwQQIKeN68eVu2bDl48GBYWBhatnTp0r179/70008/+ugjW1vbcePGrV+/HqXr6elZs2ZNcaMrV64cEBDwVA84xmDottOtiG2ElUNMIcd4S4f/b+88AKMq8j9OCoientyd+r/zvDv0RJBOKNKbgHSlSRHpAiK9Se9NmtSU3U3oVVoKvYMgvRMI6b1AerLZ3Wx2/5+3s+wtCQG8gxBgPg7j9Jk37735zm/35a2uiHT5O+RQ+V62AJ2jJstZRSD7z64RpxIyjfI7VImk0CMF+OWhYcOGmLwijMpi1E6YMKFTp07Tp0+vUaMGojtkyJDNmzeju2QhycOHDx82bNi7774rfihXVMyPDLO53Z4QZ03m6+5GR43B8vBzlvIQls2p9dI9wjmqsxzF4+JelifGPXW5XFHNf+Oc0V3L24BfU2uLqnVFVpnecQ0/cVcn5VciKfw8RIDXrVvHUi5o3br1/Pnz09PTrXnPiVx/gizJCwoqELYsPiorHuAS6YRJIaB8gWzBli7Cop380JlydgfELroYNf9a7JIrcW4XopdeiZPuCR0ztvhy3IrL0csvRy25EqW6HO52iXCczS27nLvK73K0v1BpJGbp5Wi3CyGhaVr5FLFEUvh5iAD36tWrRIkS1sj9v0dau3atNf48kAL8CITQ/vjjj1WqVOnZsyf+Tz/9hAC3atXqypUrts+WN2zYMGvWrMOHD3/zzTfI7WM/c84FW7DePv6l1CGfugX/yzP0X5rwf6sipHty95Eq/GOP8A5rzsUpux3L8+rmB1zO/+aMJmO28hvU+FmGHF2OSb4MWCIp7DxegC9evIgAi/ddvP/++19//bW7uzvRjz766L333rMZx2iki4tL8eLF+/Xr171790cUzsrKKlmyJOb1jh07yOrYsaOlgcc0LgU4P5DSli1bHjx4EEOWMCt7amoqqowAd+7cefr06WXLlv31119VKtW4ceOOHj3atWtXBLtbt26jR48mpUePHnq9nhRrc/mQZTZ/5RfurNI6Kj+ClOOoPGekl+4JnYNG76zJdtRk11wbnIBxapJvmZBIJPkIsKOjIxoJzs7O77zzzs6dO61597l79+7JkycR5l27dokUNLJZs2YinItchZFVBL5atWr5/enRQxuXAvxQUFx0t0uXLuLpKnSUFESXbVPr1q2vXbtGGQ8Pj3nz5q1fv37ixIlHjhz59ttvf/nllxo1ahDFbsb39/enrmgwP6QA/y9OCrBEIsnL4y1gG4mJiX/+858RQvHLQqGhoY/QyEcXFhw/fhwZfuONN6Kjo39X4xIbQoBh37591atXd3FxqVu37m+//UbWoEGDxJuiN23ahAZ7e3svXryYLESXWmvXrm3YsGG9evXmzp0rWrC0ly9as0l5ClqV6azJcvLMdlaevFX+Bka6/JyjRo+z/lyrIsAGpq722jtxFgHmFFhnViKRvKr8DgEODg7GMsauunz58vbt2z/44AOi+WnkIwpjig0dOvTUqVPXr1/v06cPAhwfH/+7GpfkBRNWYI0/DgQAc/nJy2eZjKEGU4jBHJidcyPbHGY0R+WYIx90eVPsnX1u3nBeX7j8UuzDhdO3BcLxjeagbMVF640Go4HJl/orkUgeIsCSwgDSGBkZ+de//nXNmjXr1q0bNmxY7dq1dTod6QineJ6ZVXz8+PFeXl5CTfGFLSvKKIu8JYXCwicxMTFx/vz5FADRCIgq1o7zQWc2dd0V7OyRUdQ93dktq5ibtph7WjGPNMW/716zCysu/1wlfD9XhEXuf8IPy1VcfrmFzXdPL+aR/pp7qvBLrIg6FpOeymk15xjNphyzwSx/bEAieeWRAlxIQRGjoqLee++9H3/8cezYsS1atBA/FVWlShWEGWUdMGCAn5/f5MmTV69effr0aeT51q1b69evf+edd5KSknr06LF///7w8PDPPvsM0e3Zs2ejRo327NkTERFRqVIlqn/xxRc3LFDxSQRYq/wYQ0Qxj8xinlpHL+XvWYtI9yROYyjilfUH97gTcelGM3smy4NySLC0gCWSVx4pwIUUFBGh/eSTTwiwZJPSrl273bt3u7i4REdHk9KvXz+iCDAm8qJFi8TLJjMzM0uVKhUfH1+1alWVShUSEoJyh4aGosdHjhzBAo6NjUXCkeEKFSp4e3sTpaRWq32sAGcxAN+woh4Zzhq9g5fR0dMgvt2U7qFO+fbX8j4sRwTYU/sHNyHAnDflG2AkWAqwRCKRAlxIwSrFckVZZ8yYMXPmTHd3d3SXxLi4uIkTJy5ZsgTzNzAw8OjRo5cvX05ISAgODj5//vzdu3fLlSuXnp5+8uTJUaNGrV27ltyNGzfu27cPGUZlU1NTPT09CezYsWPkyJGk7927F21+EgH+yifY0S3VSZ3uoM50UqUXUWmle5RTZxbRZBRRZeG/sTLqeKwUYIlE8gBSgF8MWLNR35SUlGvXromPjgkbLIgPkFHWCxcuBFnA0iXRWvNxBAQEPIkFbMzRJRpygo3mMJM5WjxYZLK4+w8cveIuOMccZDRncZqUj5mN2TnmbPMDTpFeiUQisSNfAb5161a3bt0+/vjjN99885NPPunRo8fZs2etef8tFStWrJ3nR/XtkU87PwJWcG9v744dOyoGVE6Oj4+P+Ln+2NhYrGEkGd1NTk5mksklfOrUKcpjEyPGd+7cSUpKOnz48JkzZ6gCWNK7d++mLhYzWdY+8ifVbO68M6qoR7bDKp2jV3oxtdFJrXVSZ0knXFGP9Fqrg2JzzDmmbFOOwWhmQ5PLSSQSyQM8RIBZtYsUKYL6ZmZmWpMssF7bXk31jJAC/Gh8fX3/8pe/1K1b97PPPmvUqFFISEinTp1OnDiB4mLFIqUIaqVKlYieO3cOiUVu2TyFhYX16tULwUZ3t2/fPnr06EmTJokPotPS0v75z38i22RZ+8iHDLO5o0+I5dX/BidPg6M6x9HT+JI7Dcdo50TU3rdzDquMNdcEJlgMX5PyZkmjlF+JRPJocguweAPGyJEjrfGHwcJds2ZNjOMVK1a4u7tjcrHKC7XetWsX1V1cXKpVq8YqX6NGDaJHjx4VFW36mt/bKO0FmH2As7PzwIEDV69ezXgIq9VqkUUxOn3nnXfI7devH1106dKFBtu3bz9u3DhM9vLlyzNIUfgR7Sxbtoy6+CJa+LFZwBi1wDFOnjx5zpw5BC5cuFCrVq179+4hwImJiR9++CEFUlJSOE3BwcE9e/Y8cuSIaGH48OEqlWrYsGFEL1++/O677yLAtunKD3Ze7XzDnVR6R43uNTUWsC7XY0cvm/PMcvDSOnhqhV+EwIPOUZPL6WqtCb2LBWzWo8LIsEQikTya3ALs5+eHJnl5eYno/v37lR9FatiQdZx05JnE7t27o7jIqo333nsPhSNLCDDLuqW2Akps01Sbvub3NkpbgcDAQNpBWqwdHD06duxYUrDw7IsJJkyYQJY1YjYfPnyYKFUIP7qdFwhEV6/XC9HN9RWvLcX2d72UFAFR3hagACVFU6IKiUQJE7A2lw9pJnN/n8tlV175t4f/h6rgjzxCPlQFvpSupMV96BGkOFVQSQ/F/csj6B/qB9y/VA+4Mq7X26z6LTLHpFfMX6m/Eonk8eQWYNZiLMuPPvqINdqaZEH8JpIQ4NatW6OdIj0XeQUY8c4rwDbs30ZJ1FYAYaYddgOWUrnJ1c60adMobI2YzagsUXzCj27nRSQgIGDixImTLKxdu1ar1XLKxKNYBGxhIa4g0oWP1mLsLl++XNjQIl0EwNpBPuhN+p0hiUsv31t2M3bpjbsrrt1bej3xJXaLbiasuR6ema0zmM0G80Pe3WzK4yxbGP6v+OJ/EolE8ghyCzCwardv3x7dqlGjxsKFC7dt27Z48eLy5cuTEh4eToH4+Pg333wT4fT19b169eru3btHjhwp3j/8hAL80LdR2hcATNVixYrNmDHj7NmzNK7RaEaPHi2ynlyA4RHtEKbkxo0bRfSFwMfHR3wKjWQmJSV9+OGHUVFRP//8M2eNlNmzZ2dlZV24cKFfv34DBgy4du0a6d7e3j179hw+fDglU1NT586dS+KNGzcGDhzYo0ePM2fOoMGkWDvIhyyzucuukDfctQ5qo6OH2dnD4KzOdFJn4ufnnjw3b/j35j4NX2vvHDwNlVdHRWajvtkGs04vJVUikTxtHiLABQaLftmyZefPn2+NS54ANj2ILtrJzqZ+/fopKSn+/v6NGzcmC1VmPjMyMsaMGdOgQQNM5Fu3biGu7dq1a9Wq1YIFC6Kjo2NjY11cXCgcFBTk7u4+YsSIUqVKYUZTzNJ8vmSYzV/ujnBcleXoaXBW5TisNjh6Zb90zmhzTl6Z1dcERhjN2SaD2aiXL46USCRPnecmwF5eXlifYLNHJU/Crl27OnTowN4FyVyxYkWXLl0SEhI++eSTQ4cOLVmy5O9//3tiYiISu2fPHiz+SpUqXb9+vUKFCqdPnz5y5AjpCDBRNLtKlSoXL15UqVRUCQgIMBgM1g7yIV35M6TIYiuzi3nonb0yi6oMTpqcF9kZnTTZTp7ZVl9xeieNzkmd5ehlUN7z5ZlTaX1wnNGsNWebs3PMyLBEIpE8VZ6nBSz5X0CAQXx0jO2LT9g++ggoIMi2PH4lfGtePmSYTcsvhQ06HTvsROyIo/GDjycMOnE3l/vheO4Ue2efmzec1xcuvxT78NPwE0Yejx58PHrYyYTRx+NHHY8ZdiLip19vZRiRXmVypAEskUieOlKAX1QUsc3JGTp0aMWKFatWrVqtWrWRI0dqtVpklVyhryDClhoKtsT09PT69etTvkWLFvfu3bMv81AyTOYxfrcrrwootz6oyprIKqujKq4NrbguVPEtrsK6F9qFVV4dVV918URMGnprzMHTsb8x5JiMppwcU7a0gCUSyVNHCvCLTefOncUz3jqd7quvvtq2bdvhw4e7dev2+eefE/by8mprYdSoUUgsCt2gQQN099NPP0V069atS61y5crdvXtXtPYIxI8xOHtkOnlqi3hl5/0xhiIvuHPU6N9emXA4OlPZpShH/JiPBCQSieR/5FECfPTo0Y0bN+Z6H9aT4OPjU+TBZ6ElzwgE2NvbG1sNKZ09e/aAAQP279/fs2dPskhct27d119/3b9/fxQ3ISHBYDAsXrz4u+++Q4wpX7ZsWb1e/4QCrDWbv/INd/bQOnplCQHOJWAvupMCLJFICph8BVilUhUrVow1GjvJmvTE5P1jJMlTR3xx26lTJxQUu7ZWrVouLi43btwQAkxWamoqiaNHjx46dGidOnXUanWVKlUwfzGUISIiAlVGhsuUKRMfH095a7v5oDObO/iGOKr0r6sNTqqs19xNRdXZL5BztjhL2OCsNjhqsot46RxXZRVZlV3E01hMpSvqZfyLR+j+mFSmIlv5yV75ta9EInm2PFyAw8PDHR0dN23aFB0dTWDWrFnWDAsrV6584403kGdnZ+c333yTFZ9Ee9G1D1+/fr1EiRKoOIKhVLbj7NmzH3zwQfHixUuWLElT77///tWrV0WWaIGOSCewZMmSRxR+NUEnMGTFc1j4hAnY3siBnxcKACVFASHhtnRru/lA2zGZWTfTs65mZF3J1N3IyLqZocvl/POk2Dv73LzhvL5w+aXYh5/Qv2UXvpGhu5qhu205imsZev90/c103aV0/T3mRFFfZTqtRy6RSCTPhocLcPny5bt16ybCmMJIoHjPBvTv3/+Pf/xj3s+l8wrw4cOHhQH9hD/h0KVLF/EnqiBaWLFihYjmxb6wBDhBDRs2REcV7biPiAr/9u3b2MGYxatWrRLSS63H6q6NDLO5045bf1gR/cflYa+7Rry+LP71lXEvkCu+MvY1V5wS/sOKqKrqm3eVR630JqPerLy+ymhgMpQHrsw5ZqPy5qvHPJQmkUgk/ysPEeDRo0cjfpib2JoCLM533nlHvJyyRo0aD/1JwbwCvG7dOgzlr+xeWZWL8+fPY0Cjo9MsVLYgsuxbEzyisATOnDnTqFEjztE//vGPrVu3xsTEVKlSxd/ff+zYsVOnTo2LixsyZEj9+vXj4+MrVqyIHrdu3ToiIiIyMrJmzZoW8/gxn7gqP8jvZ/sO2PjCfQfsqNEV0RgdNAYHT72Dp6HimvAEy+ZEMXQVX9q7EomkoMktwAcPHkT5du7caY1bwGwqXry4+M0itVpNATc3N5F1/PhxLCoCeQVYhPv164d+nzx5Uin9II0bN/7nP/8pjLDAwMCPPvroEQL8iMISOHv2LFOEAFeoUEGnU/6EpnPnzqgyWxaEFpP32rVrdevWRYArVaoUFhZWvnz5Y8eOZWRkUCAzM/MlFGDPB1xeAY5HgM3KPynAEonkuZBbgL29vdFga8SOmzdvrl69OjExkTCr+ZYtW5Dkbt262TQyNjaWAsnJybnCEBoaSjQ4OFhE7cGunTFjxuLFiwMCAm7dukXvIj1XC4L8Cr+yiM+WRTghIcHPz89gMGzbtg0BJp3ziOGLsm7cuHHKlCkXL1708fFBccXu6siRI7Nnzz5t4bfffnvsZ9Fas7mDd0gx9zQnTaaDp068Qrlwu3RndaqzJtVBneGgSnFWpzuqspw8MpxUuMxKq0ITlNdrME9ChuUnzhKJpKB5+HfAj+b69evTpk2rXbu2/Bb2OYLWshOyKQcKStQ+5elizMm+azbFmcx3zeYo9N5sjrvv4i3OFi0kjhHiEk3mDJNJazLpTMqD3Di98k4NkxJWvh1nugyYwPKJZ4lEUvD8NwIsKQwgtJUqVbpx4wZGLaSnp4tHoDMzM9PS0tBjonq9nmIEALMYn3StVksBSsLgwYMxi0XY2m4+ZJlzuvgGOHpmvabSF1VlFlVnO+I0Fj8/9+S5ecO/Nze3b3DCTPfSVV1zK8aYYzRqzTlZyu8KmrPZS9x37FSw+5Xf7zXJH1uQSCQFjhTgFxjLg2iVq1WrVrVq1f79+2P+li9fPi4O8888bty46dOnHz16tH379mgw0U2bNi1evLhr165EU1JSSpcunZiYOHz48D179jyJ0aw1m9v5RRT10Dmrsh099c7qdCe1/kFneN7ugfE4eubgXFaHRSh/ooXRK7/llUgkhQspwC8wFStWDAoKskYsn0LXrVv3/PnzWVlZCO2MGTNIXLBgwZAhQwYOHCjCQ4cOJSBegxUfHz9o0CDxJsvHoryIwy/wdY/UYqoMi4mpc9LoHD11jvhWp3eyvE/qP0559Ok/zj5XCd/PFWGR+5/ww3IVl1+up3U8Vl8ZmMFJY3BZFRxuNBlNGL7yW16JRFK4eIgAz5o1a/ny5SKMUZXf4zlXr17t1atXbGysNf472b9/v/wl4P8FTk1ycvLdu3cxZIGAXq+fPHkyZ8RoNKK469evJ+X06dN16tQRHz7Pmzdv5cqVkZGR4eHhlCEXn4oINq1Z282HTJOp066AP7lHlXC785ZHyFvu4W+6xeZyb+VJsXf2uXnDeX3h8kuxDz/Mj3nH9c6fXEPqqS/EGU3KrylIJBJJIeMhAly5cmXbH++yZIMI5yLvXwr9Lvr37091a+TlRXwFi7wFBgZu2bLlwIEDyJ74OtZaIh+QRmoBduqdO3fyfkdLCkRERFy6dEmEaTktLW3v3r2pqamiLqKLHovqIgrW+r+TbKP2YmzSvrAU7/BUn4j0XRFpe8JTrS7M4sJT9oan4Ofn7HPzhvP6wuWXYh/GVwIMKSLFN/RujDZLbzlOafNKJJLCzGMEePjw4TNnzhRh+OWXX1q2bEmBadOmbdu2zV6AsaImTZpUt25dFxeXwYMH297vf/HixWbNmmF1dezY8eOPP969e7dIp+U33nhDhF9iEGDEr0uXLnv37iWKLjCf58+fRw6joqJWr169f/9+CqDHR48eFX+/i82akZGxatWqChUqHDlyZNOmTePHj9+3b9+6detSUlIoIFqmqZiYmBo1agwYMEA8SHXz5s0qVaq4u7sjwCdPnsTMPXToEL2QTq74yy5vb2+6JopUb9iwYe3atZwpoc2i2fxIN5s7+t7+gyrDWWN08FRequyg/Fmtvct5ns4z+zV1ejF1+tsrI/2iM4w5ButPKkgkEklh5TECbAuzRn/wwQdNmjQRKzVy27x5c5sAazSaYsWKseIrdSyvknZ2dhYvkhSGcv369akicgVTpkwpUaKENfJSg7giw2FhYUxImzZtSpcuHRQUxB6FmWEyyapatSq5FStWxIQl2rhx49u3bwcEBLCbofrGjRspTDpyy+kQbQIp9erVQ2KZ7X//+99xcXG01rRpU+xdhLxkyZKUpwyiO3Xq1IkTJxKgFudxz549dET7N27c2Lx5M+PRarU2Xc8Prdn85e7A19wy3vTIKuqpdVIbrV/K3nfKOy4K1D24A/DMKe6Z+bpHWokVUfui07NzjCbFAM7lJBKJpBDxpAJ8/PhxdNT+HR32H0HXrl1b/EyCPeInHPL7pBobmjLWyMsLEogu9ujRAwnE6ISvv/4aIxVztnfv3gghKijeRVWuXLkIC3/7298CAwMRSISZ8ljAY8aMoSlMWHsBnjx58rx582gf7eTs1KlTh/Dnn39ORQSY1vBJWb9+PQY0Z6F9+/b0cuvWLUpeuHAB8WZgnJd//etf4iNra7v5oDebv/YJLeZucFhldFytd1YZnFSW543xhXvwIeRn7RTVx78fcNDonT3Ti6oNb7rG+0VnWraJUnElEkmh5kkFmDUaG1c8TCsgbFPWsWPHvvHGG7aPne3JT4BfHSxioCgxiKj4EJiASCQsICwSEWbxsTBhYUDjizLiy2NRkjJAClorosIXVSgsogRElqgoogSARKVRSwq5jyDZlDPt1+D224Na7wr9akf4V9sjWnmH2LvWuwrU0WNLO9fCJ6yFb0TbneFdt148H59syJF/1yuRSAo7DxFgFNcmtPZh7CcsuRIWevXqdfPmTUxYLCqRe/369WbNmpGF3OJTUXwiffToUftiNrp3706xXC+bfCnJyspKT0/v0qVL48aNGzZs2K1bN+xaoXlCVgnYsKih9fcBZ86cScXQ0NCWLVsSFQVQTdGsv78/9q4Q0c2bN7do0YJNEnVtUm1DVCRASRFVWre8qUOkiCzRbH4YTNlTjwc13xXe0vdO611BrRQJDMW1ft7OMoyQ5ruCF1+IyjYZs5Xp0edI81cikRR6HiLAkqcLgnf8+PFPP/30wIEDKSkpRDMyMhC8CRMmoKwwfvx4omxZbty4gaBOnz59zZo1CxcufPvttzt27IjQfvLJJ7179/7iiy++/vprVFM0y46nRo0ae/bsqVq1qvhFfezg/v37t23btkmTJvPnz6epBg0afP/9923atEGbu3bt2rNnz6ZNm/r6+lJ4ypQpbAU6dOhA75QE0Wx+pJlNHX1DX3fPKKrOKqoyOKuzbE5JeQ5OJwKWMWiLuiUPPx6fYTbplZdbaaUASySSwo8U4GcLwoZ9eenSJaSXsF6vX7BgAYqoUqkwcIUNSsDd3R0lRlOpgjR6eXkRKFeuXHJyckhISPXq1S0SaUJxo6OjLQ0rAvzhhx8mJSW5ubkhuvQyZswYKtIgJQcMGODt7V2zZs2wsDCy+vbti7n8zTffILp0lJCQMGvWrM6dO48aNYpeMjPFl6aPIt1sbucb4eyhdVilt7zjQnnThaOnQfGtLttJY3kNpM15PhC1z1XC93NFWOT+J/ywXMXdz3WydOrEADz1Tp56Z4/kocci9SaTIr0mrVGRYYlEIinUSAF+5qCyyOSXX37ZuHFjNM/FxeXkyZMI3vDhw1u1aoV2Dh48GLN4y5Yt1apVw9KlmEajQUTJolZQUFCdOnUQUVI+++yzqKgo0ezNmzeJ0g5Zd+/excI+f/68MGqxlTGjKUPFCMtvEaalpWFhY0A3atRo0aJFjKdWrVqI9JAhQ0jZsGEDjYtm8yPTnNPR77bjanTXaHkNVk4RT2MRL6Pi5+eePDdv+HG5jl4Zzp5pjhqtg5fO0dPo5KodeOKu1pRjNGcbTdmmHPEz+xKJRFJ4kQL8bEEgbV+1PskLp2ygiBSmFtVFC9aM+5AFedNt0AKIYrZ+SaE1UkT0ydHnmE7FpfqFJ+2NSNoeleIdmeIXkYzzfU5uT3iKX3jKzoh0vwhGkuQTfu9aQnKOQWc2GTCDjU9bfJk3ppppBHFOxayKqPCtRS2I8sIHy0mwfgdvLfE4qCuqi4qErRkWRJZ9uoiCiAIVc9WSSCSFiocLMLfx2rVrIyMjrfFnQ3x8/EMfnH7JOHjwYM2aNT08PKZMmVK5cuV79+4xvbaVUayktgC+QISxTUeMGHH27FnxN12iGLC2Yi43bNjQvgqIAsIXWT169Dh06JCtIhNOCln2qzNREXgEGWZzt+3X/uIa/rZ73Nse8e+ujPizW5TFRf7ZNR/3iCycfW7ecJ6UP7k94P7oGvPO8jsjDwSlc6TZeg4Is9eQw2Eivtk4jtg69KeBmL3Zs2drNBqhiPjnzp1jMlNTU8UOSZSxQQrMnz8/KiqKisHBwUKnrdn3C9jaFwEgzF7t5MmThClw7dq1lStXir8AtNSzsnfv3uXLl4vnBoC71d3dneFxgdFRUlISl9ylS5dE7sWLF2mTgKUHiURSKHi4ALds2bJ9+/bWiGUVmDFjhrOzc5EiRd5//30RGDhwYGZmprXEf4X93zu9xJw6dapUqVI//PDDzp07k5OTmcywsDAkmSV1zJgxCxYsuHXrVq1atVgcyaIkC/p3332H7q5atapGjRrjx4/fv3//t99+K1qzLKfKV7xbt251dXWdMGECtVACzkvfvn1/++03OmLR9/Pzo4u0tLRevXo1atRo3bp1BGgqLi6uXLlytNC4cWPUfdOmTU2bNkVLQLSfH1lm81d+4c4eWkevLOUTYE9DEU99gTrNg85L7+SRPuxIPEpreeTq2UoLM4bPXLVu3drHx4c5R+c4a2XKlEHqtFrtuHHjOnbsOHHiRPFWEya8efPmY8eObdKkCRrJ/ik0NJSS3DUUGz16tE6nO3DgwOLFi3v27MntduHCBdERLS9ZsqRTp05t27alU87d+fPn9Xo99xrXRmJiIuKakJBQtWpVErlUwi0gxuJ7BKhbt25gYGDt2rUpOWrUqMOHDw8fPvz69eu0/NizLJFICpKHCLCXlxf6inkqogEBAcWKFevfv7+I2ujTpw/FWPGtccvacfny5R07duT6q9/Y2Fi0h/Rcf4xkL8DUpSnxl0svGZMnT0b2WPtYHDFKWHB//fVX1m7CW7Zs6dKli3jpFTMAFStWDAkJYWYIs4CKt3BgwmJpidZohJlERDt37sxS/uGHHx45cgQT+csvv6QKplibNm2GDh3q7e39xRdf0BS6SwF6p7WyZctiJ9E4SoA8i98rROOf5CGshwhwLkUsYPegALN74RjZcKB8a58Ga9asEc+WW4/fAnKIjiJ+nFB2MEzmxx9/nJKSwlnjdhg0aBD7JBQXg3XhwoWibosWLRBgfCSQBsmiGKdg8+bNbLCmTZtGGdrheiCg6KcFNm2cUCSW82t7T9nnn3/OnUWzGMf/93//J94hilqj+lShDBu7ffv2Ib3+/v5oM11gdnfv3p3rjauC0237HEUikRQGHiLALM0sLtaI2dyvXz8E2Bqxg1UbAR48eLCIsmHHCBPSi6LYDOhJkybdvHlThDEIqGKL2gR4ypQpWNW//PKLSH+ZYGVkAcXQwR7CfmIRZN6io6NZqbt27err64tJhEyq1Wr0kmJoZ0ZGBhPI+tuuXTtsXJZpZnXZsmWiQXJ79+7N8krLRFnTMZexeGbPni0+CKUpZpVFGfGeN2+em5sbKa1ataK1iIgI7Da6YGWfOnVqhw4dli9fzgpOyccKcIbZ3Mk3oqgmq7g6/TV1qrPyV0DaYgXo6O4Bp8kqqo4aejgmw2zMyUk3WD7ZtY71GaC0bjI1bNgwKCiIafzTn/60fft29A+BxCplAjm/27ZtY0vEmYqJiUGSMUnnzp1bokSJq1evcnKvXbvGPTJ//nwqIuQjR45UqVQTJkygWfadQoDFPglOnDiBZJK1Z8+e6tWrr1+/HpuYiycrK4vziI+Kjxgxgh4bNGhw+vTpc+fOsS1g38Dumc0ZVxSnOD09nSuBwmfOnCHAucYgFocjkUgKAw8RYJYMzCZrxPLGjOLFi1sjdggBFiUxpAizWIisXLBhZ6ePVLM8UWzXrl0iHQHGJnN0dLS960PQrFkzVjrB4cOHrakvLGJVReEICETUsqQrhgvCCQREGZELBIhShrAoTGv4IlFAiigs1BesGfdbxgfbAHKNBCyVFCyDzRejKTvRbE6x/D1SsuXV0GnP1TGMWC5CZiLHpPz0QvZjfl3qf4cpYlbFXIFOp2MyxTzbzhSIsC3LWtqCSBQBfHLtC1hqK7kiEZ9inEESRe/2hUGki0TRoKUBpVNbIgFSbFliAJajkUgkz5+HCHC1atWQQGvE8sO9qOacOXOs8fv06NGDdGwvwtevXyfs7u4usmyIdDbmIhoaGppLgNmYI+TI8AcffPAqPJAFLKmYRGXKlGEeMH2WLl3KPGAlW7PtPocUYZEIhMVKis++h62JUuh+ARFmy6LRaE6dOnXo0CEXFxdvb2+xFosyNkRhgTXpcSgW8M6Aoqr017wyHVelO3npnT2zcjtNnhR7Z5+bN5zXF+7hKdpiGkO51QHx2SazUa835yh/fySRSCQvFA8R4GXLliGTthc+ADpRu3ZtEt98803EUjyE1aVLlyy7HzhirX/jjTf+/Oc/owHY0B999JFer6dA+fLlSUdoK1asSCOEcwmwCG/atIk2xVdiLz3lypUTGxdAHQEhFD+q37Nnz5UrV547d65NmzYZGRnMfM2aNZHnRo0aobhYXb179969e3ffvn2HDRvG9M6dO3fixIkWm0exdZj82bNnb968ef369UwvSrxgwYIZM2aQu23btv79+wcEBLz11lukp6Sk1K9f//jx42IYj8X6HbAq09FTX8Qr57l/B+zgqau8KijaaMamExNoHahEIpG8IDxEgAGlbNu2rTUieaqgFuPHjx83bpyQzMzMzNKlS9+6devSpUvVqlUTX+5iFk+ePBmNTEpKunPnTlxcXIUKFcRnnpcvX75w4QIWMDYuTfn6+v7www9UEa2h02fPniXwyy+/NG/enABCjsrSDgJPUwgwlrGi+Tk5c+bMYbNFGYxysI4vHywCHOqsynD01BXxynawfz75eTiLAAdHIcBmBFg5dutAJRKJ5AXh4QIsVmeblSZ5iiAV6CjG6/bt29E/1JEUbFw/Pz9Uc+vWrTt37iQ3ISFBo9GsW7cuPT1d6OX+/ftXrFjh7+9P+YsXL4pndGNiYq5evarYvxYBPnHiBGY06YSDg4PPnDlD4MaNG66urnv37iUdAa5Xr97Jkyfd3NxCQ0NFs3RBdev48kFrMnfYeaPoighHt3vOrinObnedViYXpHNwTXF0TXZyvVt05V3nlUmvrYyr5nEpNNtkUK5WfY7pSd9wIpFIJIWEhwuwpLCBJHt7e4u/PBEpmMLILeIjonkRT9ycP39e/BGUSKR8RkYG0UdUfCh6k+lmhv5KquFiWtbFtOyradkX05+lo/3/OOPFVOO11Gz831KN55MN9/S67BwDumvO1pvZeSgm8O87HIlEInnuSAF+MYiKiipXrlzt2rUNlsdixV8SN2zYkLBOp9uwYcPSpUuxaFHWXbt2iZdt7dmzBzP61KlTWMlEMZoXLFiwbds2hBlokCpqtTolJQV1f+xH0Jlm85d7QhxVmY5qg5Mm4zVVppNa+V0Exb/vnO3Ciss/VwnfzxVhkWsfdlIbcc4WH1dUY3D20jmt0v3FNXBvZIoBq9eofPScbWJXoWwsrAOVSCSSFwQpwC8GkZGRLi4u+/fv79atW3p6OmEEtXHjxkFBQaVKlUJWoXPnzj///DOS/O2331apUgWJJSy+LW7ZsiXlhfl75syZOXPmLFmyhCiC3bFjR0T6sQKmNZvb7Q528korqtY5q01F1uQ4eOkU54nLuu9E9Nm4VdmOXloHL8PbruH7ItKzzQ9+6yu/ApZIJC8aDxHgVatWYVrZM2jQIGtePtg/zwzjxo0Tf8iEZVamTBkEQ6RjnBUpUkS8rANFcXR03Llzp8iSPBrxBisCU6dO/eSTTwICAoQAY/5+9tlnKKh4zeGlS5dUKtXo0aOvXr2KiazVanv06HHkyBGM3aFDh6alpa1du/abb765cOFC3bp14+Libt++Xb58+cTExMcKcJbZ3Nkn9DV1pqPGUMzD8JpHqvJDvJr//CrwQ9yT5+YN50kpqspy0mQVWWX6o3vM/oj03D84KAVYIpG8aDxEgLGZSpQoYY08GbkEOD/sBRgwwooVK5acnCyikkeDOavX67FZIdvyigabj3wCufjkkgi2kiIAtCCKAQVEFAknTDFrN/mQbDYNOxRUZ/WdmuuvV18X8Nm6oKrrQh50wc/U1VgTXHfNjZpr/Wt4Xj4alazL9dizFGCJRPKi8aQCjEwWL17c/pVVixcvxoQVfy5sL8C5xNhedHMJcGZmJi1MmjRJRF8pEL+MjIyePXt26NChffv2gwcPDgkJiY2NHTt2rCiANKKLI0eOjImJmT9//s2bNxctWnTu3DmR+wi2bNmyadMm5NYaf0roTTluF8OGHw4efCJkyNHYMQejRx6Oyu0O5Umxd/a5ecN5/cORijtk9YcficANORw57lDA1YTkbCm5EonkBefhAvzGG2+stkN8hrx3717k09vbm3BwcDBhLy8vS43/UoChTJkyzZs3t0ZeJYQAlyxZUvy+DXL773//+8KFC9WqVRs/fnz9+vXZ35A4fPhwVLlTp05nzpxZsGDB+fPnVSrVsmXL2rRpw7xduXIFke7Tp89PP/3UuHHjESNGZGVlbdiwYdu2bQcOHJg6dWq3bt0aNGhw7Ngx9Fj8YEO7du1QaKxeom0teHh4WMzjxwh2mtncwTuhmKvJcZVBeX5Kle3gmVOQztlT76TWF1ltfmtl3J7IDCm/EonkRef3fQQ9btw4tDk1NRWV7dKlizX1QdFFQlq2bCnC8GgB/utf/2rfzisF25q///3vc+fOXbJkydatW9PS0jCCa9SogTYD0xgZGVm7du3Q0FAhwAjtwYMHMZE3b96MNoOLi0tUVFSFChXQXb1ef+rUqY4dOy5duhSF3rhxI0JOGQpUr1796NGjCHxfC1WrVqUFPz8/zlrr1q3Xr1//JALMFuwrv0BHTXpRtb6op9FRk+2A87T4tvAzc0U8jQ5eOcU0KUW9Mt9eEeUTpZV/9iuRSF50nsgCFlavoGbNmo6Oju+88w4rvjXpQQEWb7IcPXr04cOHEdf33nsvPwG+ePEiUaRCRF81EOB33303KSnJGrd8roA6ijBTigAz26hyhw4dENfevXvv27dv0qRJaLO7u/sPP/zQr18/bNmPP/64f//+nCb0+PTp03PmzMF6XrNmzZgxY2hHPL2FErdv3x5JdnNzq1KlClZ1165dKYDwI/n+/v4UEP3mBye7x47A11W6ohp9UU1mMbXByVPnhFVaIM7RU+e4KqOoOsNRYyqxMnJfJAa5tIElEsmLzUME+NGsXbsW1bT/GeD/GswvLDxrRPJkTJ48WVjAWMn4bIM+++wzLGBhxYK1XB5EeXwRtbUgoo/FYNYfCop3vZHoditRcyvR/Vaia0CBOtWtBHf/RNcbyZprseEpKSbTU/6SWyKRSAqY3yfAt27dQn3z/jLSf8GSJUtKlixpb0ZL7Jk/f/4///lPjF0M1qZNm967d89gMDBd2RbQzh9//BH71aq6RuOiRYuWLl1qjdwnPDwcwRZVgBZIJEA74slnERaFrR3ng8Fs7up9509u8X9WJZTwuPcX93t/dk8sQHfvbVXSnz3uvaVKfHfFnf2RKbkfwpL2sEQiedH43RawpGCYMWMGGx2EFghMmDBh/fr1bdq0mThxYsOGDdPS0kaNGrVx48aLFy/Wrl07IiJiwYIFP//882+//UZ00qRJmMUhISG9e/f++9//Pnv2bPS7UaNGU6dObdasma+vb0BAwIcffjhgwIDOnTu3bNlSaLC143zIMpvb+4YV9cgsqtE7aHKclfdh6QvSOWiMzupsBy/jH1yj90Sm5X5xlxRgiUTyoiEFuJAyc+bM0aNHo6wxMTHYqTk5OSqVCgEeOXIkUnrhwoVx48ahtXXq1CGMSGMxI8BZWVkEGjduXKNGjUuXLt28eZPC5AYFBVG3X79+2M29evW6c+dO3bp1EV2arVq1amxs7GM/i9aazV/6hjmrtE6eBgevbOU3kTwNBekc1Honlb6IZ86brrF7I9OkBSyRSF50pAAXUtDRefPmIb3Ip0gZMWIE9itG7ZgxY5BSFHrbtm3kTp8+fdGiRStXrnR1dUV0keSuXbvWqlXr/PnzycnJ6Cuie/r0aWzi7t27Y0yjzURbt24tBLhBgwb2v9aQHzqzqZNvkJOXwVmT5eCZ4aRRfhL42TnLw89GFNfB8iLo4h7pr2uSi3mmFvHK/tPyMN/I9Oxcb8KSSCSSFw0pwIULBBUtFNJIGEQAX0DYWjQP5CLYojpYUx8HtQwGA741ng/ZJv1dsynSbIoxm6LM5mizOf5ZugSzKVHxLWGTMclsSjbnpJiVwF2z2WBiHuRDWBKJ5MVGCnChA4nV6/U3LJQvX97Hx+fq1at3797F6j106JCtjL0SI5/p6enHjh27d+9epUqVyBICLMo8WrZLly6dmJj4iAKCdLO5486A113vOXukFNEkF3dLcnZPe3aumFsy7o0VMaMOhOiV48nhkHJMHJGZg5EfOEskkpcAKcCFmmrVqiHDIty3b99x48YhRkuXLh0/fvz169dnzZpF+r59+77//vvAwMBatWolJSUhwCju2LFjw8PDKUxibGxsnz59pkyZQnTRokUE1q1bh5xT7OjRo++8886TvI47S3kRR7izSuvoqS/ipXz+XESjf3bOUXE5zh4Zw45EZqG3T/znUhKJRPKiIAW4UGMvwOJNWAT8/PwGDx68YMGCQYMGYfiePn26R48eCHDt2rVTUlIqVqxIYqlSpa5cuYLiNmnSJDQ0tGfPnmgtdb29vUeOHPnjjz+uXbsWK1mr1ZYsWRLZfuxH0FKAJRKJ5OkiBbiQovyJbnb2+fPnMzIyRNTf31+8ODo+Pv727dsEfv31Vx8fH+T23Llz9+7du3jxol6vJ4wfFxe3ffv2a9euJSQkXL16lfLURXGpGxAQQF1UecuWLcj2hQsXsrKySBH95ofObP56V8Ab7qlvrUgu6pH0mltacbcke/daXueeJ8XePZhbzD25uGvS665JxQi7JZPr7HHv7eUhIw4EJyvfgGvlg84SieQlQwpwoQOzVafToaCIJRAmBQlCI/EBHbVFCQNhEbClgKglwqKAqJWcnCzC4l0cIpeotft8oLkYffZtXfZtgzFIbwzVZwfojU/R3bb4d3RKAD9cn52cY9SaTUblP+VbYOs4JBKJ5GVBCnChAy308/Pr2LGjCGO8li5dGqOWcFBQEHawEE5MW61We/PmzaSkJHIvX76ckpKCmpJL1m+//YZ4U4xEiIiIuH79uhDdyMhIobs3btzAaEbghR6L3vMDM7yD751i6oziKr2Dl85JY3RSKz9P9NScRgSyndSGYqqsCp7RCYYco8FoZiehGL8Y6FKDJRLJS4UU4MIIAvzee+99/vnnDRs2rFSpko+Pz/nz55s3b44hCMOHD9+8eXOfPn3Wr1+PcLZv397X15fAF198gcpeuHAhLCwsJiamR48eFKNM3759qUVi9erVMazFbzPs27cvPT392rVr5cqVE6+StvadD8p3wL6hzqoMJ88sB69sJ43OQXk71VNzjhp9EU8RNjh4asuuioxVnnpWHnk2m3Kw5a3jkEgkkpcFKcCFDtRx9+7dyCoBhLNDhw4ajQY7uHbt2pi8pHTq1OnAgQO9e/cWz2R16dLl9OnTpLdp0wZBpZh4buu7777bsGEDAjxp0iRyMXyrVasWGxtbpUoV5BxppwzRUqVKYQSD0nf+aJWHsMKcVZnK41erTEW8snO9qep/dA6a7CJe+IRzHDx1n66KkgIskUhebqQAFzrEB8JIJj5hICwShVKKqPBFwPYlLmHQP/huZ7KAdBEmQHnCWMAiEWyB/MAC/s7n5j/Vgf/wDPmHZ0RJddg/NBFP0f1LjQsvqQ7/lzryX+qwxl7X72VzyNnKcBUBlq/dkEgkLxtSgAsdBoPB399/48aNtoekEN1169bdunWLMAoqipGVmZm5Y8cORaCe2ECkypYtW2j5sYqbi3STcXtQ3PIrsW6Xo5dci190NWHJlfin6H5WXNySK3GLLYE116KSsnOMOQak17KzkD/AL5FIXjakABdG1Gp148aNBw8eTBilHDhwYIMGDTw8PBDac+fOTZgwYdq0aUlJSampqRUrVkSVExISZs+ePWLEiEuXLsXFxa1Zs4aSpB8/fvyChTFjxsyZMycxMTEtLQ0tJys8PHz69OmkBwQEEAXRdX6kms3tfAOLqjOdNGZHT+Ob7rrXPAyvqbJf87C6oqr/0RmKqg3OijO+5qGr6BUZY8zJNhnNeCb53meJRPISIgW4MILWzps3b9iwYb9YQHHBzc0NU/j27dubNm364YcfWrRokZycXL58ebQzJiZmz549Cxcu/Mc//hEfH48YL1my5M6dO59//jmGMlrer18/aqWkpJBbuXJlRD0iImLnzp2ULFmyZFZW1mMN4gyzuZN3pKNnVlGvNGeN8hS0o1f2U3QOitM7eBkcvIzOnlll1ygCjPlrMipv4fi99rpEIpEUfqQAFzoQGwR4xowZKCuGb9OmTUnBunV3dyf9+++/j42NnTVrVr169dBdBDgqKqpMmTII6tGjR999990bN25QsXv37i4uLti7wcHBtWrVCgoKunnzZtmyZaOjoxHgq1evVq9enepo8N/+9jcSH6twmWZzB58QxzXpRVXYvrpi6lQHT/1TdQZHfC8dGlxUEeDoiOycbLP4NSg8aQNLJJKXDSnAhQ7kE9HBF18Ai0CO5U94xV8Di4+XbQHxyJUtSl3M34oVK6K4oq7IxRcQtrUDlKdlAtbu8yHDZNBciRx3MnTsr5FDT8aNOxk1+gQu+n9yxx9wY45HjT4eNfJEzJjj0Qt+DVd+8levZbjKTzBIC1gikbx0SAF+MUCBxM8t1K1b9w9/+AP2a82aNfft20e60FQCkydP/uWXX2wp1pr3yZVOlDApIvpY0szmYXtvVll9rcragPJrIqqsCaq4NuR/cMEdN5yKMxh1qGuO3mzMka/ZkEgkrxpSgF88SpYsGRkZiXaq1eqvv/56wYIF9erVS0tLGzFixMaNGxs0aIDtm5qa+t577128eFGr1X766adBQUEo99KlS9u0abNt2zZ/f//3339/yJAhAwYMaNiwoc7yMixr6/mgfAfsG+6synrTTf+6u97ZM+OB91j9flfeMyrKkGM2ZuWYDHqzErL2JJFIJK8GUoBfPD766KOIiAgkc+HChW3btp0xY0bz5s0vXLgwatSoTZs23blzp0WLFlOnTj179myHDh0mTpy4Z88eJPmLL74YOnTo3Llze/Tocfv27Tp16gi7uVKlSrGxsXkt5lwoP8bgE+ykzijmmem4Su+oynZU636Xc9LonO+rr7NaV9YrOFaPDW7Smy1/5vvEf0klkUgkLwdSgF886tevHxUVhXZOnz69adOmvXr1mj179nfffYcpvHPnTtIRZqxhSrq6un7//fdI9eXLl7GSMZeXL1+OKXzmzBnCpKO7LVu2jIuLy37cryGlms0dfQJf80grps528MoqqslQZFWTW2UfcLlylcessh01OIOTWlfeMzjCYFI+ejYZUGD5CbREInnVkAJcSBHf0QIyKbA9TmUtUbCYcrRh6ZkXUvWXU3VXFJd1JVX/O1yK/lKK/mKq/hLhZN31FN2lFG16jkHHgeYYshUBlhawRCJ5tZACXEjx9vbu2LEjMgxEP/vsM6xYIcDCR49BBPBBp9MZDAZ8wpQRL9LCt9USYUs9a0WRJcKi3/zIMpvbeQe+tvLe627JRbGD3ZOc8zq3/4SLUszqCOMSi3skvu6W8rpb0msr7w7ZH27pT9q9Eonk1UUKcCHFz8/v008/HT9+/I8//jhhwoS///3vV65cGT58+LZt25Bk/CFDhhw6dKhkyZInT57cunVrzZo10dEGDRps3rz53LlzVapUWbly5fXr11u1ahUeHv7zzz9PnTr19u3bJUqUIHDr1q3atWvfvHmTKl9++SXlCVg7zgflxxh8w5zEjzF4mR08jcrPFj3CqQ2ONqf8xpGuyCoDtZw8Dc4emYMOxcl3S0okklccKcCFFF9f306dOqG1GKlEa9WqhQWMAG/fvp0oKkv4wIEDvXr1okxGRkaFChXi4+PLlStHeVJQbjc3t/Xr1zdp0uTYsWMHDx7s0aPHnTt36tatS3XkNjU1tXr16suXL1+6dCnlQek1f4QAO6oyHD11Dl5GJyT2gddoKG/SeMD9R4wtuRqdo5fBSWMsptYX9cj44WCMFGCJRPKKIwW4kOLv74/Kig+H0VR3d/eoqCiEdvbs2WPGjMH23b17d2BgIKYwZXQ63YoVKygZHByMoYxUT5o0adWqVajstGnTRo8eTWsLFy4MCAhQq9VoLSXxt2zZ0rVrV2t/jyPdZP7aO6ioKqO4W2YxVWpRTVpxj7TiKotvdemPcK+pMpxVekeN1kmd9ZrbvQEHI/X2H0DLj6IlEsmrhxTgwgIqC4/4KJhci6X6cLEinQJ6vf7ixYunT59OS0uzZuSBkggwkix+hsGa+jiyTXqd2YQdnGI2JVr+LDj597i7ynPURl2OIdOcrad/+WYriUTyyiMFuLCwevXqPn36WCNmM1KKjx4LxUUpDx8+LD5wFlFhxdoEW7xOkkRRheoiF8jFRCYKBC5dukR1oAqIdBDt5IdO+TOkUGcPXTFPrcPqDEdNlqNa/6B78I+OcHZ/huTkkT7wUKyeTYLy4/r8e8AAlkgkklcQKcCFhTVr1vTt2zckJORvf/tbbGws0li6dOm4uLiaNWtev34dgRw1ahQFkM8GDRqgo0gsgatXr6LKc+fOpYBarR43bty6detGjx5NgzExMbVq1UpKSipVqlRKSkpkZCRd0GCVKlVQ3/Hjx9MFjbi4uBAgRQwjP7LM5q/8wp09tI5eWUW8jMqjWBr9kztH5XvfeMs7N5Q/PHqs3kskEslLjxTgwoJNgGvUqCFSqlatGhERUaZMmXv37qFYFOjRo4evry+GshCwb7/9dv/+/UQxjon6+PgMGTJk9uzZy5YtI4qhefr0abT8yJEj6CtSTVOocuXKlW/cuEHjycnJCHmlSpUyMzMxnZUu80cKsEQikTxdpAAXFjBSUUetVhscHIxhimQSyMrKQkfRy1OnTqWmpkZFRQmz9cyZM+fPnydAlMS0tDQCCGp0dDRSmpGRcfLkSWxl6hIl99ixY6TQGlWCgoJoHGE+fvx4YmIi6v4kb8JKM5u+3n77j8vi3nINfl0d/NaKmD+sjLN3f1wR85flkW8vj39rxb0/L4/644qoP1DmviuxLPCHvTfSld/3tfz4sDEbHbY2LZFIJK8kUoALC6iS8uXofV8EUMpcKQLCZBGIj4+fMWPGd999p1KpMGRJ2bx5M4JKrvg++PLly9jHBIiKFHzUmoCtQdGUdRz5YDDl/BaZsj0idUN0+qaojB0R6dsiMu1cxsbQtO2hKREZWWaTnoYVK9fO0ZvRrM8xZVoOxowOW9uVSCSSVxUpwC8qqGbfvn1Xrlxp0VBFTQcPHpyQkNCqVatt27YNGDBg+vTpmLznzp3bv3//hQsXSJwyZUqfPn0CAwMR4ICAgGHDhqHcwlAGa7v5kG42t/ULclbr316ZU9RD76BR/hTY+T9O76zOemtl/NawDKPZgL4i6xbZtToj42WI2eYc5RFoPXGJRCJ5xZEC/AJTtmzZoKAgEUbd7t69i+K2bNkSqxdBdXV1nTNnztq1aydPnrxhw4axY8eSGBUV5eLiQiAsLGzNmjUklixZEtOZ6qKd/NCZze18Q5090p2VF3HkOGoMRTQ5/3GeOQ6ehjdXJvqFZSjfPitPOD9G0SUSieQVRwrwiwoWMCL66aefzp079/Dhw1jDnTp1IhEBvnr1KgF3d3cEeP369ePGjUOGf/zxRxIjIiKqVq16/fr1ypUr37x5c/Xq1e+//z4q/lgLWGs2f+kX7qTSWl5FieIacjkHT90brne9w9NRX8v3yVKAJRKJ5FFIAS4sIIECjFEBeknUmn0fa57J8l2qndkqEqliC4sC+OIbX/v0bMvfEFvqKYm5mhJkm8iyjAopNZmyTOYFJ/2/3RX2jXd4Z9/wb71Du/qEd/WJsLnOPmE9dwSci0lRejJSU37KLJFIJI9CCnBhAZlEPjFJsU2rVavWpEmT27dvo5TW7PvcuXOnX79+lMwrmfbYZHX8+PFnzpxRZNRCQkJC69atHyrtSiXFUxy9/ngyoM0v15tvC/5iW3Cz7Xfab7p0LDxBeYA5R5eTo1eeqzL/xyHWOdlZJpxRbzLLR5wlEonk8UgBLiwgbdWrVz979qxQYgTy2LFjWq3W39//888/b9u2bbt27eLi4q5du9a0aVPKe3p6Nm7cmKwZM2ZQePr06YMGDWrZsmXz5s1//vln0snNzMzs1avX4MGDCVetWhUlvnv3brNmzehr6dKlX375JU0tXLiQ6hbT2aqa+Mo3vn6hb6minTx1r6syiqszi7vH7AxLQ9WzzQZzjlYRYsunzMJRxWAy6zF9RSuou5IvkUgkknyRAlxYQNLKli0bGBiI1auz/Kbv1q1bIyIiKlWqhDqiylFRUeLrWxSUrGHDhgmdFt/1jho1avPmzbQzZMgQX19fAj179jx8+DD+iRMnRMly5cqJBgmr1epvvvlmwIABdCr+2lhRUWUcimcwm9v6Rjpp0pWnndUmJ7WxhGv0IK8j6ZlJ2SYj8ozBayld0CjCn5Ozfft2veVVnc8dNjQHDx7M+0FFwRMbG8tILBup5wlTAUePHhV/kq5cV88V5oRzxEis8ecE1y1XLNctAWvS84DeWUm433fs2MGlAs93PBIpwIUFlqrU1NROnTrVrFnz22+/LV269MaNG7lDdu7cWadOnXHjxolfJMQCxrrltunXrx8KOnDgwFatWnFHDR8+fMOGDaT/8MMPPj4+BJDeI0eO4FMeea5Xr56HhwfLdPny5ePj45FhjGZqubi40IXJIrz3/ykfQbfdHeXsmeLsmeGs0RXxNJXwSHAZ5JqUkWXK1plzuG+VYs8LNhmFRIBDQkLY/RSGVczf33/RokXWyPODy5jZWLx4MeMRYWvGc4Kz8yTPGBYA7KqHDh1qjTwnOB1MRUZGBje+CFszJM8JKcCFBTbpyK1iPljsBjaqIkUg0gkgPCJFfFJNFCgPIh1EGVEe39YUAVuWSBFhEWAMVgE2KZ8kX01I9Y7THYjTHo7V7o3L2h+b3nvYOG5do/IeDb3la+LnRqES4NmzZ1sjz5Vbt24VBgEGewG2Jj0/5s6diwA/930AFAYBBk5KZmYmAky4MEzLK44UYMkTYZF4ZVvw3G9asfMoJGsHw2AHw5Cs8eeH2EUxGGv8OSGGwbTgi2vGmvGcYABii2mNPyfEdSJmxpr0PLCdF3yBNUPynJACLJFIJBLJc0AKsOQxWMwY65d5+CIKIrfAEBt2+sWSyOWDtdCzR3RKwGZMiBQREOmWgs8WcSLEAHJFQYwNCmYwAtG78OkXmBZ8omLGCgbRI1gm4D+QRaIoUwDYBmCZCeskiER82yDBWqGgsPZqd7UIbEOyBShsu7BFojgc0Y7kqSAFWPIouN+4CS9dulStWrWffvqpUaNGy5YtE7eitURBER8f36dPn4kTJzKkjRs31q9ff968eVWrVj106BAjLLDxcOzdu3fv27fvtGnTPv300+jo6MzMzCZNmgwbNuz7779v0aKF+Dj6Wa9TtC/6nTx58qJFi6pUqRITE0PXrVq1Gjp06PDhwzlTFCgw5RPXSWBg4DvvvOPj48MsBQcHc3aYpbZt206dOtVa7tnDdfLJJ5989913nCNXV1dGtX///ho1asyePbtmzZpbt26lzLM+O8C5oGsu1AYNGixfvlxcqEzLkiVLmjVrNmfOHG6oK1eukGKtUCBw4KmpqYMGDeJWYn6qV6/OpRIVFUVgxowZHTp0EA9nJScn16lTx8PDo3PnzkSPHDkyd+5cbjEOqgCm7pVCCrDkUXC/ceOxonFPCpFr3Ljx5cuXC16Awd3dfcKECXfu3BE/mcziBSVLlmRNKbB1gTUoJSWFw2dCGMbx48dZ6zdv3sxIGINarR45ciS5RK0Vng20r9frWeLPnTuH4iJyjGfEiBFeXl5iKjZt2sTACmBalHNggTXdz8+vV69e4q/gEJjQ0FCmgjGwju/evZsAxUStZ8f8+fMR2qZNm7IpYTxJSUn//ve/RddAIqNi3p71zHDg4re3Bw8eXK9evU6dOiUkJJw/f75169Z0DWwUGJi1dIHDZczO4NatW8wJw7tx4wYBRjVw4ED2KIyNXE7ZV199pVKptm3bxsi575g3ilmbkDwNpABLHgX3JLdc7dq1r1+/rtPpuG9Lly4dGxv7XO7DlStXIsDIbalSpdLT0xkMi6mLi4t4tNta6BnDgWNLdezYMS4ujijzgwE6ZcoUBgCoLxIo1jJR/hlB+9u3b1+3bh190S+dDhkyZNWqVYixOGUMafHixQVwmliUoVu3bs2bN8e2e//99xE5bCbMqQMHDnDNMJ5atWqxxFsrPGMOHjyYmJjItUHXH3/8MfuSChUqREdHk8KVU6ZMGa1WWwAniJPCRg2JZRgQERHRqFGjyMjI8uXLCxm7ePFiw4YNraULEHHsLVu2PHXqFGHGyZ5p165dzA9Rttds6UQ6jBkzBumlMONfu3bt0qVLra1InhJSgCWPQdyxR48eHT169Jo1a7hRiYI1uwBhET9z5gxdMyQsvFGjRu3Zs0dErSWePWFhYa6ursuXL1+2bBnrkfg1qvDw8JkzZyLMGD2WuXnmkyN6CQkJmTZtGucFQ5wo88AAGMn06dNZ60WKtcIzwzIQBdHX4cOHmSIRZe0eO3Ys2yY0jxRR/llDR5jgw4cPV6vVWVnKu1NJxBQeMWLEL7/8IgZWAIOhFwQMnwuVE4TCEQY2i+yTbKfMWroAodPMzEyxdbPNxuXLl8ePH88lnZaWRhQoyb2G1U6YjcuCBQsQYAqLRiRPCynAkieC+5AFhc27Nf68YTwMhiFZ488bsdoW/ApFj8KiElFxmoiKNfQ5whjESPChwMZDjwLRu+jXNi0gihUY9sMAwiJFRAsPjAryniZSBPZHIXlaSAGWSCQSieQ5IAVYIpFIJJLngBRgiUQikUieA1KAJRKJRCJ5DkgBfraYLE9/WB5iUJ5iIGzNeErQrHgWydYFUfFUji3FWvTJELVowRqXSCQSybNBCvAzZ9iwYatXr9bpdDdv3nRxccnKyjJY3pKTkZEh9BL5JAVfIFLEaxYgNTWVYiJKXeX3iCzlRS5hupg7d+7s2bPv3bsXFBRUvXr1Cxcu0Om+ffuoCOJPC6hLmICIUlf8QREDoxGy0tPT8ZOTk2vXrk26Vqu1dUTdzMxMEVVavP9oK3XJsgxECrZEIpH8PqQAP1tQMkRLpVK1bNmyXLlyCxcuRLdq1Khx9+5dspDJXbt2derU6datW0S/+uqrgICAypUrHzp0iLotWrS4fv06ard27Vo0lVpxcXEIYbt27fz9/YnGxMTQGiUXLFjwySefNGvWDO388ssv0ewhQ4YcPHiQFsTLblauXLlo0aIRI0bs3r2bqPih/h07dvTt25fq3bt33759O01VqlSJgX300UeJiYmMhwbpCEVH2hH+1q1bBwYGfvrpp6dOnaJWzZo1GQ/FunbtunfvXlIkEolE8uRIAX7mdO7c2c3NDXnDuKxateqdO3caNmyINYzVSNaJEyfQPwQMhStbtiwCjIgieAgb6eglLYwePRpJbtCgAQYu7WDvonxnzpxBjFFTCsyZMzLqbhcAAA8uSURBVGfmzJmxsbFhYWEoq6enJ9JOlW+++QYZpsCPP/7o5eU1a9as5cuXEyU8ZsyYX375ZcaMGUQHDhx4+vRpAmhtQkLCBx98EBwcjGlbq1atiIgIxkOzjJbqHAJlsKHpl1oIP70w7AMHDlBdIpFIJE+OFOBnCzqqt/xgPgF85BMlEykiDOKjYJECBESiTqcTFUkkCrao+NyYFHwKi1oCUde+CsPAJ2wbia2KqG7rAh9IF1lgacPaLyVpQaQDGv/TTz9t3rwZU1i8MUccskQikUieBCnAzxZk6dy5c1irKBYyFhkZefz4cSFvQtXwAZMXeRPlbVmiBcHdu3dXrlzp7u6OdbtixYq1a9fGxMSIpkRhEQBrBTtEup+fX2pqqmhc+Cgr/QpVFggxFrXIReY3bNhw4cIFa7YFkWtDdM3wqJuSkrJnzx5RzNYOfYEtSmDXrl3iC2kbFBAjISBS7MsTpXGysPgxwUW6DXKTkpKEoS+itkbYFuDTApAo0kWxvIhcStqisGXLFnyiohEQZezbESmhoaHLly/XarUi0VYSbCmQt7qARDoSuSKFsEBEcyHK4zMz4jCtGZYsa8gOClBMOSRLrbzNKj1ZEFHRvigsUnJBSXLpnUBsbCxXizXDQt5alGRyXF1duYy9vLzc3NwIMyQuGNGRtZylrm0YNsR4SKcjrh9as6UIRI/2/aZbsEbunybhA3UvXry4d+9eborVq1eHhISIdGtpCyKKb2vfBlFx7Nb4g4gqAmvSfWztEACGcf78efHJFtjKi9y81YFEbjfxXRIwDO4Lb29vERaNgCgs2hGJIkxAjNwWFWFfX1/bJ2qSAkMK8DNn3LhxgwcPFj/sdfTo0e+++47Effv2de/e/YcffoiLizt8+PA//vGPrl27IiQnTpzo1asXxmV8fDzlRQs2oqKiypcvr9w3JtOpU6doc/jw4V26dAkPD+fO2bRpU+/evadPny6enxL31dmzZ7/55pupU6c2bNgwOjqaW33AgAF0TXWyPvzww3bt2tEXu4R+/foxHvG9MqCmzZs3d3FxOXDgAIkcgvionGHMmzePRXDmzJm0Ty+soX/729969ux569atJk2aMICOHTtevnyZXOpyOKNHjxZfKgPVP/vss7S0tICAgO+//75Hjx50/euvv5YsWbJTp07MAAPr27cv3bGss1LQF2Vmz56dkZHBUMuVKyfWGjHIn3/++euvv2ZH8tVXX9HyunXrOArqMnjk8P/+7/84cIotWrSIdMLCmqckAnDnzh3Gs3379t9++41TQKfMHkfKZC5ZsmTOnDmcC46RMXBcAwcOpAVmj+pqtfrbb78dO3Ys67sYxv79+5kB5pkCy5YtmzVrFkdx+/ZtzjVtXr16lTJMC6Ol4vXr1/v3788pZr0T1RnGkSNHOEzGwDkiunHjRkpy5TBRtKPRaEhkGGy/aJkBcBJpnF3L3Llz6Xr+/PmsyBzL0KFDKcN8Mk4OhMFwsISXLl367rvvTpo0iTCzROMTJ05k/ETFGOiXeeNaOnbsGH1duXKFE8d4/P39mTSmjkQC06ZN40RwOjhGzjKXELvADz74gGMPDAykO7K4DhFX+qXZyZMns42jroBEtlmffPIJPlEu/kaNGjEzHTp0YJ9HCmpEp0OGDLFdh4yQwxw5ciRX+86dO+m9Vq1anHGqsKekirhgmGdElMuMSf7pp5+2bdtWx8KlS5eUji16yWXAJONzIHT617/+lYqVK1fmouUwr127RpRbgF0yqsyBcDg+Pj6HDh3iymfCufsYDNAao6UwrXF2RPscGtfMjh07FixYwJmdMmUKc8K54BB++eUXxJ4C7Oe4L7g4ORwGzF6E2aYjKjLbJFKRYoLNmzd369aNE0cuM0CzJLJlWbhwISNhL06nnEruGi71evXqEeVWollmj7MpxknvwcHBXL2cca5zpp0zSL/UEl9vnTx5kpWHLurWrStqWTqXFBBSgJ85rNSsjMgJtzq6heqwfIj7B1hN0L+WLVuyfm3durVGjRqDBg3iFqpevTpV7N/YTkAIsIhy5yAJJLLEcAux0rVu3Zq6rAtt27YlnXsJy5t7WFkzcnJYZajOAsd9jmxXqVKFMiy4N2/eREErVapEXZZv0rEyhVnMasLtyjAYJFFuZkbO2oqWk0gZEEtk48aNWUw5hGbNmhFlmWjQoAFmev369bn5aZkAqx6FGTnHiK6cPn2a7lj0OVISEVeqMz9Vq1ZlESSdYqynrHHURS0YFbsW8XulLKb4HCkaKQTyyy+/JIBQURExZglmGNWqVcOnImsWfdWuXVuIN3VpmTUrIiKCuaJ3+qUi6yzrFAsxrVGMATMYNAbBoDqjIsqBjxgxgrooKAuW7aA+//xzNIPltX379qRwdmiKgBgn55HBMF2cLISE8osXL161ahVjpgUuBiRfHBdlkGcUHd0iTI9MFJsbcmkE0WVW2ZQwPMbMpcVMclzkosTih5jolMkXpwCJpU1SsrKy2PeQ26dPH3aBdMpaz5DIAi6ML774wjYA5pmrlMLA9cM1I+rSCFXYJKGaFKZxuuZYuHpDQ0O5kDiJohaCjX78+OOPNEVJUigmoP1SpUpxdISZTNEv5wixRBK4DplnMdVif8ABciVQhnEybBLFYECk0wX3CzODqHAgXOfioJAldioUEJAufohQHCySJgbPpcVVwfmqWLEi/XJauU8RrZo1a1KLXrjgCXM22ZTQrDhlqDIluQHZpFKGdHxuE/FwJSNko0AxFJEJZzY4WfTFhHCMFBOfRnC+GCEnjvWBWug9UWWOzGauZHYStMnhc7sxcsZMOpsMZvvGjRvc8lxCGzZsoB0UndnjmmH2OHHiniJRjIoLmKGSyAEy7YxNmQ7LIJFkLk5RjF6YGdLFACQFgxTgZw6rJErGusOty+rMTc5tgPKxZLRo0WLNmjVc9JRBNlAFllruWAQACWE1J2BtxfIhHoJRoUIFynNvs2TQAjcPxVjTud/atGmDNrA4sv0XNxWwc2cnzr64dOnS3GCUwa4aM2YMtx/qNWPGjKZNm9Iv9ydLDFYFO3c6AurSDlG6QypQd6QUc5MDEQJsGxV9IbGs1NiUHBHl2VKwoaYkiSxSLBkot7i38Vn4WMRZUFj7GAnrERsFwoyNhZihAks5lgHrIH2RxSAPHjzICsgiwkLD2JhDViXqcsgUxhpD29BFBsyxoD2oBT5RzA5axvgTLYthA/YTphvzxrGwlDMVNIXFz7TQGl0wycwSHbG5YYY5Fg6TkbMhEOeLBZTDoSStsfNAgIW+isln78IqSS2WXWYJ6aJBCpBCeewwZpViZDFRXA/oLqebJZgumEa2GpxKTHNGyHrKVcHkcwoQYK4NamEO0jLDo2XMI5bjdevW0TWwar/33ntYXWLOgURmkklAeNAMjpSj4EhJF+cameHsc7WIfcOoUaPYjnAs4gLgwBkbPvszWmC3QZuYiaz75I4ePZoLGwHmKMQRkcjOZubMmeglqsCB0yZVSGfAZcqUIZ1EZp4zSxXa5IKhIvrBLWB/HQLqxfRyWlu1asUVwkkhkQbFboDLianmiIiyV+Do6IVctpWo+NWrV0W/bO+YAXafHDhmK0pJj2QJAWYMHDJ3CofANSlyaYRBMu2cGi5juqAdSjJ4GqFTWuPU0DLjIZ3Lj+ER/vXXX+mLBjk67gW2UGJjwVAZFVtVJpm55ZxyCXHhsT7QMsauSqViSGLAbCCYQwZDXwyDDQQzg15yMWOvM04uDDa+bD44U7TMAOiCljkXzJ5ohIrcueKW5yI/deqUTYC5d7RaLZY3MBJ2mdICLnikAD9nuMnhya97SgqscbsvLwUikYBo2ZbyjBAdseiIwLPuTvJouBJQFxZ3hIcw58WaUVDQKRKLYrEbYGNhf6FKgHuEjRpbFtQUM5eoNeNBmDf2Zz169GCrxzaFKbVmSF4upAA/W4QscTsRwAchVyJMgOVyzpw5ooyowrIlatkQBgQFhH/jxo158+bZypDCtvrnn3+2RUUAA3H8+PG2AQifqGgN7IchsggIn2GIdFstfBHO65OLKYa9RZQwiAZFa6IYnYoAKaKWOFjJU8dyBpRpFwFragFi61pgTZVYEHPCFIE1KX/sZ9KaJHm5kAL8zPnmm2969eqFQVCpUqWgoCCU8vvvv9+6dWuDBg2Cg4MXL15ct27ds2fPisIRERG1atXav39/u3btfv31VzQMAgICKLx9+/YvvvgCwf7pp5/q169/6dKlr7/+ulWrVmq1eseOHWgtwty4ceNNmza1bNlyy5Ytrq6uNWrUOHnypNA/9tG1a9dev379gAEDpk+ffuXKlaZNm9Jmt27dVq9efejQoVKlSnl5edWsWbN37960Wa5cuczMzE8//ZTRshmvVq1aVFTUokWLRo4c6efnx3hos0yZMl26dNm3bx9t/vbbb4Td3d1nz549YsQIht22bdsVK1asXLmSAFHanzp1qpub22effaYtwF9ol0gkksKJFOBnDgJ87do19OaHH344ceJE1apVdZY/8EU1J0yYgOHYo0cPcpFJ8PX1RT6RQ+QTFSQdnUtNTUU+EcsmTZps3rz5/Pnz/fr1o2XxCi0Cu3btQlNp/9ixY7R879495Nnf3188YSRA+D08PMhFVk+fPj1w4EDxrKx4GuXIkSODBg2iGEMSD4yg8fHx8YxWPM0hHr/iWGbNmsXhtGjRIjExEYFPS0ujMONBgElhJzFz5sx69erZnv/iELp3785hVq9ePSMjg8J16tRJSkoiIJFIJK8yUoCfOadOnULkkCI0CUlDUH18fJYsWYLBarFvs3fv3i3+BgPQZoxjTNK4uDgUmlwhzCjrvHnzyKJAVlbWnj17kFgUFCWjwbCwMESRYti1GKmoOInURcjRWpoli2hISAgyjBFMIxSgBexvmiKX7hgeZS5fvhweHk7KwYMHsVOFNlPs6tWrVMFAx8Y9cOAA6s4+gIDe8iA06ksLd+/eRaTpIjAwkMLoMXsIlUrFIOlRPNlLYWqhxIzKOkESiUTySiIF+JljEdbc2KcLM1EUBpEIIt2Wa0mzIhJt2EcpmStXYGk792BIQRFFwNaRrToB8RyNiAJhW9Q+bI9ItPft+yUsoiIgkUgkryxSgCUSiUQieQ5IAZZIJBKJ5DkgBVgikUgkkueAFGCJRCKRSAocs/n/ASnSrfe0voSNAAAAAElFTkSuQmCC" style="width:605px; height:340px" /></b></span></span></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/mustafa-acar" lang="" about="/yazarlar/mustafa-acar" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Mustafa Acar</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Pa, 11/21/2021 - 20:22</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1233&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="gZFuC1mmAbCMT7_4md7WJPzK5gmmh410FOWBHI0CaLE"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 21 Nov 2021 17:22:39 +0000 Mustafa Acar 1233 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/enflasyon-faiz-sebep-netice-vesaire-vesaire#comments Sezai Karakoç: Bir Güzel Adamın Yürüyüşü https://www.fikircografyasi.com/makale/sezai-karakoc-bir-guzel-adamin-yuruyusu <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sezai Karakoç: Bir Güzel Adamın Yürüyüşü</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h1 class="text-align-justify" style="margin-top:16px">&nbsp;</h1> <p class="text-align-justify">Güzel adamdı Sezai Ağabey. &nbsp;16 Kasım 2021 Salı günü Hakk’a yürüyüşünün bizim gördüğümüz ve idrak ettiğimiz etabını tamamladı.</p> <p class="text-align-justify">Yürüyen değil, yürüyüş örnek alınır. Edebiyat Yazıları’nda mimesis’i izah ederken hani der ya: sanat yaratışı taklittir, yaratılmışı değil…</p> <p class="text-align-justify">Dün Lahey’de bisiklet üzerindeyken kardeşim Ekrem aradı, Servet de yanında imiş. Sezai Ağabey yedi güzel adamdan biri miydi diye bir tartışma çıkmış memlekette. Evet, o güzel adamdı. Cahit Ağabey’in sözünü ettiği “yedi güzel adam”ı sağdan sayarak tespit etmeye, listesini çıkarmaya çalışmak isimde, resimde, şekilde kalmak olmaz mı? Mana ve maksat savuşur gider bu durumda. &nbsp;Yedi rakamı kadim kültürlerde sonsuzluğu ifade eden bir remizdir, cümlenin malumu… Biz Müslümanlar dahi beyt-i atik’i hacca vardığımızda teberrüken yedi tavaf ederiz. Her bir tavaf yedi şavttan oluşur. Yedi kere döndük mü bir sayarız. Böylece insanın zahiri kemal yaşı olan 49’u tamamlarız.</p> <p class="text-align-justify">Sezai Ağabey şavtını tamamladı, zemzemini yudumladı, şimdi İbrahim makamında niyaza durma vakti.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Monna Rosa ve birkaç hatıra</strong></p> <p class="text-align-justify">Sezai Karakoç’un poetikası üzerine bir makale kaleme almıştım yıllar önce. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nün gayretkeş başkanı M. Muhsin Kalkışım Hoca tarafından çıkarılan Akademik Çerçeve dergisinde yayınlandı. Bilahare üstada dair bir derleme kitaba alındı, internet sayfalarına konuldu. ( <a href="https://dirilisyazilari.wordpress.com/2007/01/11/sezai-karakocun-poetikasi/">https://dirilisyazilari.wordpress.com/2007/01/11/sezai-karakocun-poetikasi/</a> )</p> <p class="text-align-justify">Monna Rosa şiirine dair bir soru da sormuştum kendisine, ‘sakın bunu sorma, fırça yersin!’ ikazlarına rağmen. Güzel güzel anlattı, hiç de azarlamadı.</p> <p class="text-align-justify">Başkaları ne sordu, nasıl sordu üstada da ondan azar işitti bilemiyorum. Ben bu şiiri niçin yayımlamadığını sordum.</p> <ul> <li class="text-align-justify">“Yayınlanmadığı doğru değil. Monna Rosa şiiri iki kez yayınlandı. Birincisi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin dergisinde bir de aynı yıl Çınar’da yayınlandı.”</li> <li class="text-align-justify">Kitaplarınıza niçin almadınız?</li> <li class="text-align-justify">“Benim sesimi, benim şiirimi tam olarak yansıtmayan şiirleri ayrı tuttum. Bunları, ya az önce teklif ettiğiniz gibi bütün şiirleri toplayıp tek kitap halinde yayınlarsak onun içine alırız veya ilk şiirler diye müstakil bir kitap halinde çıkabilir.”</li> </ul> <p class="text-align-justify">Özetle böyle bir muhavere geçti aramızda. &nbsp;Monna Rosa dâhil, ilk şiirlerinin kendi sesini henüz bulmadan yazılmış şiirler olduğunun farkında olarak bunları kitaplarına almamıştı. Yine de edebiyat tarihçileri açısından bir kıymeti haiz olduğu için günü gelince yayınladı. Hem ilk şiirleri içeren bir kitap tertip etti, hem de tüm şiirlerini topladığı <em>Gün Doğmadan</em>’ın içine aldı.</p> <p class="text-align-justify">--</p> <p class="text-align-justify">Kitap imzalatmak isterdim ara sıra, “uzak bir yere mi gidiyorsun?” diye cevap verirdi. Bu diyalog birkaç kez tekerrür etti. Ben de üstadın sadece uzaklara gidenler için kitap imzaladığı zehabına kapılmıştım. Nihayet günün birinde yeni çıkanlardan ve eskilerden birkaç kitap alıp masasına koydum. “Mısır’a gidiyorum” dedim. Tebessüm etti… “- Ben, uzak bir yere gidersen imzalarım demedim ki..” İmzalatamadım…</p> <p class="text-align-justify">--</p> <p class="text-align-justify">Sezai Ağabey kelime seçimi ve imla konusunda titizdi. Eskiden kitaplar mürettip tarafından dizilir, hızlı yapılan bu dizgi işlemi hatasız olmazdı. Sezai Bey, her kitabının dizgisini, örnek baskısını titizlikle tekrar tekrar inceler, hata varsa düzeltirdi. Diriliş Yayınları’nın kitaplarında mürettip hatası bulunmaz.</p> <p class="text-align-justify">Kitap demişken, yardım veya destek olsun diye kitap alınmasına da kızardı. Kitap okunmak için alınır.</p> <p class="text-align-justify">--</p> <p class="text-align-justify">Bir dönem, rahmetli Attila İlhan, TRT 2’de haftada bir gün sohbet tarzı bir konuşma yapardı. Önceden hazırladığı notlarını önüne alır, seyirciyle konuşur gibi tek başına bir program… Anlatı…</p> <p class="text-align-justify">Sezai Ağabey’e televizyon programı yapmasını önerdim. Aramızda yaklaşık olarak şöyle bir konuşma cereyan etti:</p> <ul> <li class="text-align-justify">Hangi kanalda program yapacağım? Kanal 7’den geldiler geçen hafta. Şuraya kamerayı, ışıkları kurdular. Çekim başlamadan önce programı ne zaman yayınlayacaklarını sordum. ‘Arşiv için kayıt alıyoruz’ dediler. Kovdum adamları… Ben ölünce yayınlamak üzere çekim yapacaklarmış…</li> <li class="text-align-justify">TRT olabilir. Attila İlhan yapıyor, onun programı gibi mesela.</li> <li class="text-align-justify">Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir televizyon kanalı eğer Diriliş düşüncesini temsil ediyorsa zaten orada şahsen benim konuşmama gerek yok. Bir televizyon kanalı da Diriliş düşüncesini temsil etmiyorsa zaten ben oraya çıkmam.”</li> </ul> <p class="text-align-justify">Böylece konu kapandı.</p> <p class="text-align-justify">--</p> <p class="text-align-justify">Fakir Hollanda’ya azm-i râh ettikten sonra, demek ki iki binli yıllarda eserlerinin Hollanda diline tercümesini önerdim. Pek sıcak bakmadı. Kapıyı tamamen de kapatmadı; ancak öncelikle köklü bir yayınevinin bu işe talip olmasını şart koştu. Eğer bu şart gerçekleşirse, bu kez bazı eserlerini Hollanda için revize edebileceğini, ekleme çıkarma yapacağını söyledi.</p> <p class="text-align-justify">--</p> <p class="text-align-justify">Sezai Abi bize göre daha güncel bir Türkçe ile konuşuyor ve yazıyordu. Seksenli yıllarda ilk tanıştığımızda bunu sormuştum. Kelimeleri eski ve yeni oluşlarına göre değil, yerli yerince kullanmanın daha önemli olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı. O günden itibaren kelimeler konusundaki rezervlerimi kaldırdım. Meramımı hangisi maksadıma en yakın anlatıyorsa o kelimeyi tercih ettim.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Diriliş Partisi ve politika</strong></p> <p class="text-align-justify">Sezai Karakoç’un ne poetikası, ne de politikası hakkıyla konuşulmuş ve anlaşılmıştır.</p> <p class="text-align-justify">Parti kurduğunda şaka yaptığını sandım. “-Abi ciddi ciddi parti mi kuruyorsun? İktidara mı talip olacaksın?” dedim.</p> <p class="text-align-justify">“-Evet, ben siyaset bilimi okudum, bizi yönetenlerin hiç biri siyaset bilimci değil” diyerek söze başladı ve tek tek siyasileri eleştirdi.</p> <p class="text-align-justify">Bazen isim vererek, ama genellikle üstü örtük biçimde politikacıları eleştirirdi. Bu eleştirilerin aslan payı bir tür özeleştiri sayılabilecek biçimde, İslamcı siyasetçilere yönelik olurdu. En büyük eleştirisi de İslamcı geçinen siyasetçilerin kültür alanında yatırıp yapmamış ve yapmıyor olmalarıyla ilgiliydi.</p> <p class="text-align-justify">--</p> <p class="text-align-justify">Üstadın İslam birliği ülküsüne bağlılığı tartışılmaz.</p> <p class="text-align-justify">Kendi çapında, kendi sahasında elinden geleni yapmıştır. Arapça bilmeden Arap şiirinden yaptığı çeviriler birer işaret fişeğidir. İslam’ın Şiir Anıtlarından yaptığı çevirileri batı dillerindeki çeviriler üzerinden yaptığını söylemişti bir ziyaretimizde… Karakoç’un bu tavrı, Arapça bilenlere ödevler yüklemektedir.</p> <p class="text-align-justify">--</p> <p class="text-align-justify">“Sürgün ülkeden başkentler başkentine” şiirinin son bölümünü Kahramanmaraş’ta bir hattat dostuma rica ettim, rik’a hatla yazdı, çerçevelettim. Üstada hediye etmek istedim. Hoşuna gitti, memnun oldu, ama sende kalsın dedi. Şimdi o levhayı Sezai Ağabey’in bir hatırası gibi muhafaza ediyorum.</p> <p class="text-align-justify">Sözün sonuna geldik. Susalım sözü sahibine bırakalım:</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify"><em>“Şair o büyük ağıtçı geldi dünyamıza</em></p> <p class="text-align-justify"><em>Günlerce gecelerce ağlattı bizi</em></p> <p class="text-align-justify"><em>İrili ufaklı ölenlerimizin ardından</em></p> <p class="text-align-justify"><em>Öldü ve kendi ağıtını yazmadan gitti”</em></p> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">Lahey, 18.11.2021</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/fatih-okumus" lang="" about="/yazarlar/fatih-okumus" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Fatih Okumuş</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Per, 11/18/2021 - 16:55</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1232&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="JprBrQ_ahn4xnO81lRUUzvcIig562HAWO5jTd8L2B5E"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 18 Nov 2021 13:55:37 +0000 Fatih Okumuş 1232 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/sezai-karakoc-bir-guzel-adamin-yuruyusu#comments Edebiyat-Felsefe, Sanat-Ahlak https://www.fikircografyasi.com/makale/edebiyat-felsefe-sanat-ahlak <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Edebiyat-Felsefe, Sanat-Ahlak</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 11px;">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify"><em>İnsan Odağında, İnsan İçin Sanat…</em></p> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edebiyat ve felsefenin kendi içinde sınırlılıkları olan alanlar olduğu söylenebilir. Her ikisinin odağında insan vardır. Yine her ikisi de kişinin içinde yaşadığı dünya ile gerçekte var olan dünya arasında köprü görevi görür. Ortak araçları dildir. Dili etkin bir biçimde kullanmak; bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel sınırlarını genişletmek gibi uğraşıları vardır. Bunun yanı sıra her ikisini birbirinden ayıran özellikleri de bulunmaktadır. Edebiyatın bireye bir şeyler öğretme çabası yoktur, fakat duyumsatır ve farkındalık becerisini devindirir. Felsefe ise geneli kapsayan bir alandır. Kişinin kendi benliğinden başlayarak dünyayı anlamlandırması ve bu sürece eşlik eden problemleri sorgulamasını sağlar. Her ne kadar birbirleriyle ilişik olsalar da felsefe ve edebiyatın düşünsellik süreci aynı değildir. Edebiyat belki tek bir sözcük ile bu süreci başlatırken felsefe zorunlu olarak dolaylı ya da doğrudan tutarlı çıkarımlar aracılığıyla süreci olgunlaştırır. İkisinde de bu sürecin değişen, dönüşen ve devinen bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Her iki alanda, kendi yöntem ve tekniklerini kullanır. Toplumların yaşadığı sorunlara çok yönlü bakış açısı ile yaklaşır. Bu anlamda felsefe bunları yaparken pek çok alanla ilişki kurar. Her ikisininse birbiriyle dengeli bir biçimde etkileşim kurması oldukça önemlidir. Çünkü felsefeyi edebi bir metinde yakalamak mümkündür. Yine iyi bir edebi eserin felsefi yanı hiç kuşkusuz bulunmaktadır. Bu anlamda birbirine uzak gibi görünen bu iki alanın bir bütüne dönüştürülmesi; tıpkı insanın bellek ve yüreğinin bütünleşmesi gibi düşünülebilir. Çünkü insan yalnızca ne yüreği ne de belleğiyle öze ulaşamaz. Her ikisini devindirerek, dengesini sağlayan bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin kefelerinden birisinde bulunan felsefe anlatır, diğer kefede bulunan edebiyat ise duyurur. Uyumu yakaladıklarında birbirlerini ağdırmazlar.</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Öte yandan iyi bir felsefe alt yapısına sahip olan bir kişinin edebi eserleri okuyuşu da başkadır. Özellikle bazı sağlam yapıtlarda olay örgüsünün derinlerinde filizlenen düşünsel öğeler sıradan okuyucular tarafından fark edilemeyebilir. Bu anlamda iyi edebiyat eserlerinde gizlenen felsefi düşünce derinlikli ve eleştirel bir okuma becerisi ile fark edilebilir.</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Farkındalığın artırılmasında nitelikli edebi eserlerin aynı zamanda iyi bir felsefi düşünüş kaynağı olduğu da söylenebilir. Felsefeyi, pergelin sabit ucuna benzetecek olursak çemberi çizen diğer ucun edebiyat olduğu benzetmesi yapılabilir. Odak noktasında olan felsefe, edebiyatı kendi çevresinde iç içe geçen çemberler aracılığıyla kendine doğru yakınlaştırır. Bu anlamda sanatın bir dalı olan edebiyatın ve felsefenin çabası odak noktada birleşir. İşte tam bu noktada edebiyat ve felsefenin bütünleştiği yeni bir oluşumdan söz edilebilir.</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu anlamda her ikisinin de odak noktasında birleştikleri nitelikli edebiyat eserlerini incelemek oldukça önemli. Tabii bu sürecin değişen ve dönüşen bir süreç olduğunu unutmamak gerekir.&nbsp; Çünkü edebi bir eserin düşündürmesi, okuru da etkisine alacaktır. Dıştan başlayarak, benliğine ulaşmasına olanak sağlayacaktır. Aksi durumda bireyin kendisinden uzaklaşmasına, yabancılaşmasına ve boş bir hayal âleminde gezinmesine neden olmaktan öteye gidemeyebilir. Oysa söz konusu; insanın özüne dönmesini sağlayabilmektir. Özü ararken hakikate ulaşması; hakikate ulaşırken de Hak’ka yönelmesidir. Bu yönelim, kişinin gerçek anlamda yaşamının amacını belirlemesi noktasında önemi bir gerçektir. İnsanın aşkın ve içkin bir yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde nitelikli edebi eserler aracılığıyla insanın aşkınlığının devinmesi söz konusudur. Birey kendisine sunulan bu sanatsal ürünlerin tutsağı olmadan; hür istenciyle iyi ve doğru olan tüm değerlere ulaşmak için var oluşuna aracı kılar. Ortak olan iyi idealini gerçekleştirmek için çaba gösterir. Buradan hareketle, sanat ve ahlakın iç içe geçen yapısı ve önemi vurgulanabilir. Ahlak, bireyin üstün ve ideal olan yaşama ulaşmasını olanaklı kılar. Dolayısıyla insanca yaşanılası bir dünyanın inşa edilmesine rehberlik edebilir. Bunu gerçekleştirirken en büyük desteği hiç kuşkusuz sanattan alır. Sanat ve ahlak; bir çatının birbirine dayanmış temel direkleri gibidir. Dengeli bir biçimde inşa edilen bu çatı; kişiyi barındığı dünyasında olası tehlikelerden korur.&nbsp; Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi… Aksi durumda sanat ve ahlak arasında denge kurulamazsa çatı çöker; insanın insan olma yolundaki süreci zarar görebilir. Bu zarar direkt insanın ruhuna etki eder. Ruhu olumsuz etkilenen insanların yol açtığı sorunlar kaçınılmaz bir çıkmaza sürüklenir. Bu çıkmazda, insanların duyarsızlaştığı, doğayı yok saydığı, haksızlığın egemen olduğu ve bu sorunlardan kaynaklı doğan yeni sorunlarının bitip tükenmez süreci baş gösterir. Bu anlamda insan ruhunun sanata gereksinimi yadsınamaz.&nbsp; Çünkü sanat, insanda uyur halde bulunan erdemlerin uyanmasına aracılık edebilir. Bunların en başında gelen duygudaşlık erdeminin ortaya çıkmasına öncülük edebilir. Yoksunluğunun en derinden hissedildiği ve birey olma yolunda en önemli değerlerden birisi olan duygudaşlık, kişinin çok yönlü bakış kazanmasına olanak sağlar. Bu anlamda sanat, insan ruhunu arındırarak kendi süzgecinden geçirir. Sadece bununla kalmaz: ince ince damıtılarak özünü ruha yansıtır. Sanatın işlevsel yönü burada gözler önüne serilir.</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanatın, insanı nesneleştirmeden; kendi varlığını ahlaki bilinç ve erdem noktasında içtenlikle duyumsamasına olanak sağlaması, kendi değerini artırır. Sanat, duyuların yetkinliğe ulaşmasında; görünürün-duyulurun arkasında gizlenen özü arama, bulma, anlamlandırma, yorumlama gibi becerileri ortaya çıkarır. Bu aşamada sanatın derinliklerinde gizil olan felsefe açığa çıkar. Sanata felsefeyle bakmak süreci böylelikle başlamış olur. Öte yandan en büyük sanat eseri insanın ta kendisidir. Ne var ki oluşumuna insanın kaynaklık ettiği sanat, yine insan ruhunu yücelten yanıyla: insanı merkezine yerleştirir. Sanat, bunu oluştururken sıradanlaşmayan bir anlayışla; özgün ve özerk bir yapı sergiler. Böylelikle insan, kendi varlığını yaratan asıl sanatçıya ulaşabilir.</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Sanatın süregelen dönüşümsel sürecinde; her çağın kendi içinde devinen izlerine rastlamak mümkün. Edebiyattan resime, resimden müziğe kadar uzanan tüm sanat dallarında; ortaya çıktığı zamanın, kültürün, toplumun ve diğer öğelerin özellikleri hakkında fikir verir. Sanat bu yapısıyla, insanlar arası etkileşimi güçlendirebilir.</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bir çınar ağacına benzeyen sanat, türleriyle dallanır. Bu türleri, felsefe güçlendirip yeşillendirir. Felsefenin temelleri ışığında sanatı; sanatın türü olan edebiyatı; edebiyatın öznesi olan insanı kavrayabilmek öncelikli bir eylemdir. Bu eylem; insan olarak yaşamanın, yaşatmanın aslında ne kadar önemli olduğunun önemli bir göstergesidir. Bu anlamda “İnsan odağında, insan için sanat” bir düşünürün en temel odağıdır.</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify"><em>Sanatın özü, görünürün çok daha ötesinde gizliydi...</em></p> <p class="text-align-justify"><em>Sanat olduğunun bir farkına varabilse insan!</em></p> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/mehtap-temiz" lang="" about="/yazarlar/mehtap-temiz" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Mehtap Temiz</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Çar, 11/17/2021 - 09:19</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1231&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="Pp-qM9AKnvG4I0jFGy-2AUtjqFlv1eXJGgjYJIoQFVg"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 17 Nov 2021 06:19:32 +0000 Mehtap Temiz 1231 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/edebiyat-felsefe-sanat-ahlak#comments TAŞRA HALLERİ-1: Alacağın Olsun Ankara! https://www.fikircografyasi.com/makale/tasra-halleri-1-alacagin-olsun-ankara <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">TAŞRA HALLERİ-1: Alacağın Olsun Ankara!</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify" style="margin-bottom:11px">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">Bir kasaba çocuğu olarak büyümüş, iki taşra şehrinde geçen yatılı okul yıllarından sonra Ankara’ya gelip Fakülte’ye kayıt yaptırarak nüfusu iki milyonu aşan bir şehirde kaybolmuştum. O iki taşra şehrinde farkına varamadığım şeyler, bu büyük şehirde olanca ayazıyla insanın yüzüne çarpıyordu. Tanımadık yüzlerin aktığı kalabalık cadde ve meydanlarda, tıklım tıkış belediye otobüsleri ve dolmuşlarda, çoklu bloklardan oluşan öğrenci yurtları ve apartmanlarda… beni neyin bu kadar bunaltıp incittiğini yıllar sonra anlayacaktım. O vakitler farkına bir hayli geç vardığım şey şuydu: Benim yaşamağa alışkın olduğum mekânlarda, insan herkesi tanımasa da, tanıdık yüzler görürdü. Hele kasabalarda hayat, tanımadık bir sima ile karşılaşmanın nadir yaşandığı bir şeydi. Yüzüne bakılmayacak kadar olumsuz hisler beslediklerinizi bile tanırdınız. Oysa büyükşehir denen bu dünya, bir tanımadık yüzler cangılıydı.</p> <p class="text-align-justify">İyi de, bunun beni bu kadar incitmesi nedendi, niye bu kadar yoruyordu beni bu sıradan gerçek? Nihayet anladığım şuydu: Ben küçük taşrada, tanıdığı yüzlerden ibaret bir “aşina dünya”nın sıcaklığı ile yoğrulmuş bir insandım. Bu demek değildi ki, küçük taşrada bütün simalar size gülümser; aksine, nizalar, hasetlikler, fesatlıklarla parçalanmış bir dünyaydı küçük taşra. Ama olsun, bir insanın sizi gördüğünde somurtması bile o kişi için –olumsuz ve hatta düşmanca olsa bile– “anlamlı bir kişi” olduğunuzu gösteriyordu. Oysa büyükşehir, insanların çehresine gülümsemekten, görmezden gelmek veya somurtmaktan, tiksinti veya nefretten eser barındırmayan bir matlığın, sana bir anlam yüklemediği ölçüde kendi simasına kalın bir otel perdesi gibi astığı bir anlamsızlığın, duygudaşlıktan eser barındırmayan bir ölgün suratlılığın damga vurduğu, “insanlığı azalmış bir mekân”dı.</p> <p class="text-align-justify">Bir kasaba çocuğu olarak anlamdan ve ışıltıdan soyunmuş binlerce çehrenin çalkalandığı bu “azalmış insanlık deryası”nda kulaç atarken yoruluyor, bu benim için anlamsız simaların birbirleri için de anlamsız olmaktan rahatsızlık duymadıkları abartılı dalgalar arasında bata çıka boğuluyordum. Bu çalkantılı dünyanın beni incitmekten öte paramparça etmesinin asıl nedeni, suratıma bakan her simanın bana bir tanışıklık ve anlam atfederek belirli bir duygu yansıttığı o kasaba dünyasından mahrum bırakmasıydı. Büyükşehir’e yeni gelmiş taşralı açısından can yakan asıl gerçek, o mat, anlamsız ve ölgün suratlılıkları ile binlerce insan için kendisinin de anlamdan yoksun, duygudaşlıktan arınmış, isimsiz, kişiliği ve değeri önemsiz bir beşer siluetinden ibaret varlığa dönüştüğünün farkına varmaktı.</p> <p class="text-align-justify">Birkaç nesilden beri şehirde yaşayanların bu anonim kalabalıklar ummanında tanıdık bir yüze rastladıklarında yaşadıkları “olağan tanıdık karşılaşması”ndaki minimal sima ferahlamasına karşılık, taşradan tanışık iki insan birbirine rastladığında, “vaaay hemşerim, sen nereden çıktın be!” afallamasından tutun da, “ula emmoğlu, nerelerdeydin sen!” diye birbirinin boynuna sarılmalara ve hatta birbirlerine çok yakın iseler sarılıp ağlaşmalara varan maksimal tepkilerinde açığa çıkan şey, büyükşehrin bu soğuk gerçeğiydi. Büyükşehir, soğuk yüzlü bir varoluşu ve sıcak yüzle karşılaşma ihtimalinin asimptotik sıfırlanmasını kanıksama uzayıydı. Şehirliler ayaküstü iki laf ederek birbirlerinden ayrıldıkları halde, taşralılar bu ayaküstü laflama ile yetinemezler, birbirleri ile “hasret giderme”den ayrılamazlardı öyle.</p> <p class="text-align-justify">Bu, elbette, iki taşralının da birbirine yakın bir kent deneyimine sahip olmasına ve azalsa da hala şehrin soğuk yüzlülüğünde yitirdikleri o sıcak temasa, benzer ölçüde hasret duymalarına yol açan “eş boyutlu taşralılık” halinde mümkündü. Hâlbuki şehre yeni gelmiş bir taşralı, uzun zamandır şehirde yaşayan bir taşralı tanıdıkla karşılaşır ve onun artık kanıksadığı “olağan tanıdık karşılaşması” tepkisine ve ayaküstü laflamanın ılık-serinliğine maruz kalırsa yaşadığı hayal kırıklığı ne kadar inciticidir. Acemi taşralı için bu, bir küçümseme, kendinden saymama, sırnaşacak bir zavallı yerine koyarak yüz vermeme… anlamlarının zihinde çalkalandığı bir travma yaratır. Uzun zaman önce şehre gelmiş bu tanıdık kısa bir laflamadan sonra onu öylece sokak ortasında yüzüstü bırakıp kalpsiz ve insanlıktan nasipsiz bir soğukkanlılıkla terketmiş olmaktadır. Alacağın olsun lan Maaamıt, sen de mi şeherli oldun!</p> <p class="text-align-justify">Ankara’nın bu büyükşehir soğuk yüzlülüğü çalkantısı içinde bir iki yıl ağır bir biçimde yaşadığım incinmişliğin ortasında akademisyen olmağa karar vermiş, Din Sosyolojisi’nde karar kılmıştım. Türkçe Din Sosyolojisi metinlerinde bana karman çorman gelen şeyleri aşmak için nihayet Sosyoloji çalışmaya başladığımda, hangi kitapta okuduğumu uzun süre hatırlayamadığım bir kavrama rastladım, hatta rastlamadım, tosladım: Uygar kayıtsızlık.</p> <p class="text-align-justify">Hani İsmet Özel mısralarındaki o tiksinti dolu aşağılamayla şehrin insanından alınan intikamı sanırım hatırlarsınız:</p> <pre class="text-align-justify"> <em>“şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin</em></pre> <p class="text-align-justify"><em>kaypak ilgilerin insanı, zarif ihanetlerin</em></p> <pre class="text-align-justify"> <em>…</em></pre> <pre class="text-align-justify"> <em>şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin</em></pre> <pre class="text-align-justify"> <em>bozuk paraların insanı, sivilcelerin</em></pre> <pre class="text-align-justify"> <em>…</em></pre> <pre class="text-align-justify"> <em>şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin</em></pre> <pre class="text-align-justify"> <em>pahalı zevklerin insanı, ucuz cesaretlerin”</em></pre> <pre class="text-align-justify"> &nbsp;</pre> <p class="text-align-justify">İşte “uygar kayıtsızlık” kavramı bu taşralı intikama kışkırtılmışlığın kaynağındaki tecrübeyi “steril sosyal olgu” diliyle kavramlaştırıyordu. Modern kent hayatı, karşılaşan kentlilerin davranışında kendini şöyle ele veriyordu: Şehrin insanı, uzaktan birbirini farkettiğinde anonim bir ilgililikle birbirini süzse de yaklaşırken birbiriyle hiç ilgilenmiyormuşçasına geçip gider birbirinin yanından. Bu kayıtsız tutum, modernliğin getirdiği bilinçli bir ilgisizlik, kasıtlı bir kayıtsızlık davranışıdır.</p> <p class="text-align-justify">Sonradan asistanlığımı tamamlayıp Kırıkkale’de Sosyoloji dersleri verirken okutmaya karar verdiğim Giddens’ın Sosyoloji kitabında yeniden rastladığım bu kavram, benim üç-beş yıla yayılan taşralı sancılarımın ne kadar duygusuz bir anlatımıydı. Fakat artık hoca olmuş, o uygar kayıtsızlığı kanıksamış, tuhaf bir “hormonlu taşra” olarak Kırıkkale’de çalışmağa başlamış ama Ankara’da yaşamağa devam etmiştim. Dile kolay, 12 yıl günlük gidiş gelişlerle de olsa Kırıkkale’de çalışmama rağmen toplamda çeyrek asır Ankara’da yaşadıktan sonra bu 12 yılımı Kırıkkale yollarına döküp saçarak Balıkesir’e hicret ettim. Ankara’yı hiç sevemedim ama fena halde alıştığımı Balıkesir’deki afallamalarımla fena halde anladım. Elveda Ankara, merhaba Balıkesir.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/vehbi-baser" lang="" about="/yazarlar/vehbi-baser" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Vehbi Başer</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Pa, 11/14/2021 - 18:45</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1230&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="Ybm781M_6fRW-I35EDj4dYq9DuNV8N0y2XDKu3aZZrc"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 14 Nov 2021 15:45:42 +0000 Vehbi Başer 1230 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/tasra-halleri-1-alacagin-olsun-ankara#comments Osmanlı Devleti’nin Sahadan Çekilmesinden Sonra Yemen https://www.fikircografyasi.com/makale/osmanli-devletinin-sahadan-cekilmesinden-sonra-yemen <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Osmanlı Devleti’nin Sahadan Çekilmesinden Sonra Yemen</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h3 class="text-align-justify" style="margin-top:16px; margin-bottom:4px">&nbsp;</h3> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">Osmanlı askerlerinin 1918’de Hudeyde’de İngilizlere teslim olması ile Osmanlı Devleti’nin oyun dışı kalmasından sonra İngilizler Aden bölgesini ellerinde tutmaya devam etti. San’a bölgesinde Zeydi emirliği hâkim oldu. Asir ve Tihâme bölgeleri İdrisîler ve diğer kabilelerin kontrolündeydi.</p> <p class="text-align-justify">Sürecin sonunda Zeydîler dağlık kesimlerde, İdrisîler sahillerde egemen oldu. İngilizler ise Aden’i himayeleri altında tutmakla yetindiler. İngilizler’in Aden’in sınırlarını genişletme teşebbüsleri akim kaldı.</p> <h4 class="text-align-justify"><a name="_Toc85222945"></a><a name="_Toc407614013">İmam Yahya ve Mütevekkilî Krallığı</a></h4> <p class="text-align-justify">Zeydîler, bugünkü İran rejiminin dînî-hukukî dayanak noktasını teşkil eden “velâyet-i fakîh”, yani beklenen imamın zuhuruna kadar ulemanın yönetimi geçici olarak devralması ilkesini kabul etmez. Zeydî mezhebine göre toplumu yönetme hakkı sadece Peygamber soyundan gelen imamlara aittir. 1904’ten itibaren Yemen’in özellikle dağlık bölgelerinde hâkimiyetini kabul ettirmeye başlayan 87. İmam Yahya Hamîdüddin, 1918’de Osmanlı ordusunun terhis edilerek silahlarını İngilizler’e terk etmesini öngören mütareke hükümlerinin uygulanmamasını savundu.</p> <p class="text-align-justify">Mütâreke hükümleri uygulanmaya başlayınca da İngilizler’e teslim olmayacak Osmanlı askerlerine kendi saflarında yer vereceğini açıkladı. Bu dönemde askerin bir kısmı teslim olurken bir kısmı da İmam Yahya’nın emirliğine katıldı. İmam Yahya yazışma düzeyinde de olsa Türkiye ile ilişkilerini devam ettirdi. İmam Yahya 1920’den itibaren emirliğinin adını Yemen Mütevekkilî Krallığı olarak değiştirdi.</p> <p class="text-align-justify">Muhammed el-İdrîsî’nin 1926’da ölümü üzerine çıkan taht kavgasından istifadeyle Hudeyde’yi ele geçiren İmam Yahya 1934’te İngilizler’in Aden’deki varlığını tanıdı, buna mukabil İngiltere’nin de Zeydî krallığını tanımasını sağladı. Suudi Arabistan ve İtalya ile de anlaşan İmam Yahya ülkesinin sınırlarını güvenliğe almanın yanında özellikle İtalyanlardan teknik destek aldı.</p> <p class="text-align-justify">Aden dışındaki hemen tüm Yemen topraklarının birliğini temin eden İmam Yahya dışa kapalı, sert bir merkeziyetçi yönetim kurdu. Ülke 1945’te Arap Birliği’ne, 1947’de BM’ye üye oldu. Bu arada Aden’de İngiliz işgaline tepki olarak milliyetçilik gelişmeye başladı.</p> <p class="text-align-justify">İmam Yahya döneminde siyasi istikrar sağlanmış olmakla birlikte ülke ekonomisi gelişme göstermedi. Buna mukabil İngiliz himayesindeki Aden ekonomik açıdan ilerliyordu.</p> <p class="text-align-justify">İmam Yahya’nın 1948’de uğradığı suikastta ölmesi üzerine oğlu Seyfülislam Ahmed (1948-1962) krallığın başına geçti. İmam Ahmed başkenti Taiz’e taşıdı, babası gibi merkeziyetçi olmakla birlikte onun döneminde Yemen dışa açılmaya başladı, tarım gelişti, ticaret canlandı. Aynı dönemde Aden daha hızlı gelişmeye devam etti. Aden İran petrolünün sevk edildiği önemli bir merkez haline gelirken burada bir de rafineri kuruldu.</p> <p class="text-align-justify">Ellili yıllarda Nasırcılığın etkisi Arap dünyasının birçok yerinde olduğu gibi Yemen’de de hissedildi. Arap milliyetçiliği yükseliyordu ve Yemen’deki İngiliz varlığına son vermek isteyen siyasi partiler kuruluyordu. İmam Ahmed 1956’da Abdunnasır’ın telkini ile Rusya’dan silah ve mühimmat aldı. Yemen de Mısır gibi Rusya’dan birçok uzman getirdi. Yemen bir taraftan da Suudi Arabistan’la Cidde anlaşmasını (1956) imzalayarak İngilizlere karşı siyasî ve askeri bir cephe oluşturdu.</p> <p class="text-align-justify">Mısır ve Suriye’nin oluşturduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin 1961’de dağılması üzerine Yemen Mısır’dan uzaklaştı. İmam Ahmed’in 1962’de ölümünden sonra yerine oğlu Muhammed Bedr getirildi. Muhammed ancak bir hafta dayanabildi. Böylece 26 Eylül 1962 tarihinde Yemen’de monarşi yıkıldı.</p> <h4 class="text-align-justify"><a name="_Toc85222946"></a><a name="_Toc407614014">Cumhuriyet dönemi</a></h4> <p class="text-align-justify">Kuzey Yemen’de Mısır’ın desteğiyle kurulan Yemen Arap Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanlığına Abdullah Sellâl (1962-1967) getirildi. Ülkede kraliyet yanlılarıyla cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaş 8 yıl devam etti. Kraliyet yanlılarını Suudi Arabistan, cumhuriyetçileri Mısır destekledi. Nihai zaferi cumhuriyetçiler kazandı. Suudi Arabistan 1970’te Yemen Cumhuriyeti’ni tanıdı ve 1971’te bütün yabancı birlikler ülkeyi terk etti.</p> <p class="text-align-justify">Aynı dönemde 1963’te San’a’da Güney Yemen’i İngiliz işgalinden kurtarmak amacıyla Milli Kurtuluş Cephesi kuruldu. Güney Yemen ve Aden işgalden 30 Kasım 1967’de kurtarıldığında bölge Aden hariç hiç gelişmemişti.</p> <p class="text-align-justify">İki yıl Milli Kurtuluş Cephesi lideri Kahtan eş-Şâ’bi tarafından yönetilen Güney Yemen 1969’da İslam Konferansı Teşkilatı’na üye oldu. Şâ’bi 22 Haziran 1969’da komünist bir darbeyle görevden uzaklaştırıldı. 30 Kasım 1970’te ülkenin adı Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak değiştirildi.</p> <p class="text-align-justify">Kuzey ve Güney Yemen arasında 1972 ve 1979’da savaş çıkmışsa da silahlı çatışmalar uzun sürmedi.</p> <p class="text-align-justify">Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülfettah İsmail 1980’de istifa etti. Yerine Ali Nasır Muhammed geçti. Ancak o da parti içi çekişmeler yüzünden 1986’da istifa etmek zorunda kaldı. Ülkede siyâsî kriz çıktı.</p> <p class="text-align-justify">Güney Yemen’deki Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti 1986’dan itibaren siyasi krizle boğuşurken Kuzey Yemen’deki Yemen Arap Cumhuriyeti’nde sırasıyla Abdurrahman el-İryâni, İbrahim el-Hamdi, nihayet 1988’de Ali Abdullah Salih cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Salih döneminde Kuzey’de istikrar sağlandı. Petrolün bulunmasıyla birlikte ekonomi de gözle görülür bir şekilde canlandı.</p> <p class="text-align-justify">Yemen Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih 1989’da Güney’e zeytin dalı uzatarak birleşmeyi önerdi. SSCB’nin de desteğini alan proje 22 Mayıs 1990’da gerçekleşti. İki buçuk yıllık geçiş döneminde ülke iki parti tarafından ortak yönetildikten sonra 1992’de yapılan seçimleri Ali Abdullah Salih kazandı. Salih iktidarını 2011 sonuna kadar korudu.</p> <p class="text-align-justify"><a name="_Toc85222947"></a><strong><a name="_Toc407614015">Ali Abdullah Salih Dönemi</a></strong></p> <p class="text-align-justify">Kuzey ve Güney Yemen’in 1992’de tamamen birleşmesi ve Ali Abdullah Salih’in seçimi kazanması siyasî istikrarı sağlamaya yetmedi.</p> <p class="text-align-justify">Körfez krizinde Salih’in Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin’i desteklemesi özellikle Güney Yemen liderleriyle arasını açtı. Nisan 1993’te yapılan yeni seçimi de Salih kazandı. 1994’te iki Yemen arasında çıkan iç savaş Salih’in zaferiyle sonuçlandı. İç savaş ve dış politikadaki tercihler ekonominin de dibe vurmasına yol açtı.</p> <p class="text-align-justify">Ülkede yapılan bütün seçimleri Ali Abdullah Salih kazanıyor, fakat ülke bir türlü istikrar bulmuyordu. Salih 2000 yılında anayasayı değiştirerek iki dönem daha iktidarda kalma fırsatı elde etti. 2006 seçimiyle koltuğunu pekiştiren Salih, önce Zeydî “Eş-Şebâbu’l-Mü’minin” (İmanlı gençler) hareketiyle, sonra 2009’da Güney Yemen’de patlak veren silahlı isyanla uğraşmak zorunda kaldı.</p> <p class="text-align-justify">Siyasi karizmaya veya olağanüstü yeteneklere sahip olmayan Salih, böl ve yönet prensibinin başarılı bir uygulayıcı sayılabilirdi. Mezhepçiliği körüklüyor, birbiriyle savaşan kabilelerden önce birine, sonra diğerine para ve silah desteği veriyordu.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a></p> <p class="text-align-justify">İşsizlik ve enflasyonun yüksek seyrettiği ülkede halkın yüzde 40’ı günlük 2 doların altında gelire sahip. 2011 Ocak ayında Tunus’tan başlayarak Arap dünyasına yayılan isyan dalgası Yemen’e de ulaştı.</p> <h2 class="text-align-justify"><a name="_Toc85222948"></a><a name="_Toc409267846"></a><a name="_Toc407614016">Yemen Devrimi</a></h2> <p class="text-align-justify">Tunus ve Mısır’dakilerle kıyaslandığında Yemen’deki rejimi değiştiren protestolar ön uyarısız geliverdi. San’a’daki öğrenciler sınıflarından çıkıp doğruca“Halk rejimin düşmesini istiyor”, “Halk başkanın düşmesini istiyor” sloganlarıyla meydanlara indi.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> Oysa ayaklanmaların daha önce patlak verdiği bu iki ülkede protestolar aşama aşama gelişmiş, nihayet ölümler başladıktan sonra diktatörü doğrudan hedef alan sloganlar meydanlarda yankılanmıştı.</p> <p class="text-align-justify">Yemen’de ise gençlerin Salih’ten hiçbir umudu kalmamıştı. Yolsuzlukların sona ereceğine veya reform yapılabileceğine inanmıyorlardı. Ayrıca Tunus ve Mısır’daki tecrübeler de diktatörün kendi yolsuzluk düzenini kendi eliyle dönüştürmesinin mümkün olmadığını göstermişti. Tek yol Salih’in gitmesiydi ve meydandan yükselen sloganlar, şiirler, şarkılar onu hedef aldı.</p> <p class="text-align-justify">“Değişim Meydanı”nı dolduran binlerce genç Arap dünyasındaki aydınlarca önce küçümsendiler. Üniversite öğrencilerinin hareketine kabilelerden gelen gençler de destek vermişti. Arap dünyası, Yemen gençlerinin sivil bir isyanı başaramayacağını, çünkü onların sadece silah taşımayı bildiklerini düşünüyordu.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a></p> <p class="text-align-justify">Salih’in dokuz ay boyunca başvurduğu her türlü şiddet yöntemine rağmen meydandaki oturma eylemi devam etti. Keskin nişancıların 18 Mart 2011 günü 56 kişiyi öldürmesine rağmen, meydandakiler şiddete teslim olmadı ve silaha silahla karşılık vermediler. 18 Mart dönüm noktası oldu, ordu bölündü. General Ali Muhsin Salih, emrindeki birliklere göstericileri koruma talimatı verdi.</p> <p class="text-align-justify">Yemen diktatörü Ali Abdullah Salih’in en büyük muhaliflerinden Ahmar kabilesi isyan etti. Başkentte bir yandan barışçıl oturma eylemi devam ederken, bir yandan da Ahmar kabilesi mensupları ile Salih’e bağlı güçler arasında çatışmalar haftalarca devam etti.</p> <p class="text-align-justify">2011 Şubat’ından Ekim ayına kadar yaklaşık 9 aylık süreçte en az 1500 kişi öldü. Şubat 2012’ye kadar bu sayı 2 bin kişiye ulaştı. Bu arada 3 Haziran 2011’de Salih’e suikast düzenlendi. Başkanlık sarayına atılan roketle düzenlenen saldırıda yaralanan Salih tedavi için gittiği Suudi Arabistan’dan 23 Eylül’de döndü.</p> <p class="text-align-justify">Salih, ülkeyi bir arada tutabilecek vazgeçilmez bir kişi olduğu teziyle iktidarını muhafaza etmeye çalıştıysa da ayyuka çıkan yolsuzluklar sebebiyle inandırıcılığını yitirmişti.</p> <p class="text-align-justify">Yemen’deki yolsuzluklar üzerine açıkça yazılar yazan, Yemen’deki isyanın dışa dönük yüzü haline gelen gazeteci Tevekkül Karman 2011 yılının Nobel Barış ödülüne layık görüldü. Karman 2005’te 7 kadın meslektaşıyla birlikte Zincirleri Olmayan Kadın Gazeteciler adlı bir örgüt kurarak insan hakları alanında aktif çalışmaya başlamıştı.</p> <p class="text-align-justify">Ali Abdullah Salih nihayet 23 Kasım 2011’de Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) kendisine ve akrabalarına yargılanmama garantisi sunması üzerine, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta yetkilerini yardımcısı Abdurabbu Mansur Hadi’ye devretti. BM’nin de devrede olduğu yetki devrinden sonra Salih, tedavi gerekçesiyle ABD’ye gitti.</p> <p class="text-align-justify">Abdurrabbu Mansur Hadi 21 Ocak 2012’de yapılan seçimle cumhurbaşkanı oldu. Salih nihayet 27 Şubat 2012’de cumhurbaşkanlığı görevini resmen Hadi’ye devretti.</p> <p class="text-align-justify">Diktatör devrildi; lakin dış müdahaleler ve iç çatışmalardan ibaret makûs talih ülkenin yakasından hâlâ düşmedi.</p> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <div> <p class="text-align-justify">&nbsp;</p> <hr size="1" /> <div id="ftn1"> <p class="text-align-justify"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Layla Al- Zubaidi, Matthew Cassel and Nemonie C. Roderick, Devrimleri Yazmak: Tunus'tan Suriye'ye Arap İsyanından Sesler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trans. Nesrin Demiryontan (Istanbul: Metis, 2014).</p> </div> <div id="ftn2"> <p class="text-align-justify"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Al- Zubaidi, Cassel and Roderick, Devrimleri Yazmak: Tunus'tan Suriye'ye Arap İsyanından Sesler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 130.</p> </div> <div id="ftn3"> <p class="text-align-justify"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Ibid.</p> </div> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/fatih-okumus" lang="" about="/yazarlar/fatih-okumus" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Fatih Okumuş</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Pa, 11/14/2021 - 09:23</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1229&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="6lLvrw58MMyTxp_cr1iaMd2dOwtzhZ-ISWC8HvQR1Gw"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 14 Nov 2021 06:23:09 +0000 Fatih Okumuş 1229 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/osmanli-devletinin-sahadan-cekilmesinden-sonra-yemen#comments Zaman Algımız ve Zaman Paradoksu https://www.fikircografyasi.com/makale/zaman-algimiz-ve-zaman-paradoksu <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Zaman Algımız ve Zaman Paradoksu</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin-bottom: 11px;">&nbsp;</p> <p>Prof. Dr. Hasan Boynukara Hocamız facebook hesabında her akşam “Akşam vardiyası” başlığında aforizma tadında bir tespit, bir öneri, bir dilek vs. paylaşır. 9.11.2021 tarihinde, “Dünü sev ama bugünü yaşa. Bugünü daha iyi yaşamana bir katkısı yoksa, hiç sevme. Dün bagajımız değil, fenerimiz olmalıdır” şeklinde düne, bugüne kısaca zamana dair bir tavsiyede bulunmuştu.&nbsp; Bu bendeki zaman algısı ve zaman paradoksu konusunda düşünmemi sağladı.</p> <p>Kültürel olarak zaman ve felek kavramı birbiriyle bağlantılıdır. İnsanlar geçmiş dönemlerde felekten umut devşirirler umutları gerçekleşmediği zamanlar da lanet ederlermiş.</p> <p>Bu bağlamda felek kavramını biraz açalım. Yıldızların döner küresi anlamına gelen felek Arapça kökenli bir kelimedir. Yıldızları deveran eden gök anlamındadır. TDK sözlüğünde “gökyüzü, sema” “Dünya, âlem” “Talih, baht, şans” olarak açıklanmıştır.</p> <p>Günlük dilde “felekten bir gece çalmak” “feleğe küsmek” “feleğin çemberinden geçmek” “feleği şaşmak” “felek kimine kavun yedirir kimine kelek” “Felekten kâm almak” “feleği şaşmak deyimlerini kullanırız.</p> <p>Bazen de “kahpe felek” “zalim felek” “kambur felek” diyerek feleğe kahrederiz.</p> <p>M.Ö 4. yüzyılda Arabistan’da yaşayan Nebatiler gök cisimlerine tapıyorlardı. Sonrasında da Arap toplumunda o inancın etkisi devam etmiştir. Nebatiler gök cisimlerini Tanrı olarak görüyorlardı. Astroloji dedikleri burçlarla ilgili inançlar bu gök tanrılarla ilgilidir. Nebatiler feleklerin (yıldızların) kişilerdeki karakteri ve kaderi tayin ettiğine inanıyorlardı. Hatta gelecekten haber verenlere müneccim (yıldızlara bakan) deniyordu.</p> <p>İnsanlar umutlarını herhangi bir cisme bağladıkları gibi bazen de zaman dilimlerini kutsallaştırarak ondan medet umar olmuşlardır. Eski inanç biçimleri kılık kıyafet değiştirerek yeni versiyonlarıyla çağdaş hayatın içine dahil olabilmektedir.</p> <p>Zamanı dilimlere ayırmak, isimlendirmek, bazı zaman dilimine kutsallık izafe etmek insan aklının ürünüdür ve bir kültürdür. İnsan aklı bunu ürettiği gibi değiştirebilir de. Ama insan zihni, belli bir konfor alanına alıştıktan sonra değişmek insana zor gelir. Bu nedenle alışılageldiği üzere kutsallık izafe ettiği veya anlam verdiği günlerden sağlık, barış, huzur temenni edebilir. Huzuru, barışı, sağlığı insan aklı ve iradesine yönelik bir sonuç olarak düşünmek bir sorumluluktur ve insanın kendisine bağlıdır. Oysa huzuru, sağlığı ve barışı kendi dışında sorumluluğu doğrudan üstlenmeden bir zaman diliminden istemek kolaydır ve rahatlatıcıdır. Bu nedenle bazı günlerin hepimize barış, huzur ve sağlık getirmesini koro halinde istiyoruz.</p> <p>Philip Zimbardo’nun <strong>Zaman Paradoksu</strong> isimli kitabındaki tasniften yararlanarak kendi özet ve yorumumla insan ve zaman ilişkisini biraz irdelemek istiyorum.</p> <p>Zaman dediğimiz kavramın zihnimizdeki tasavvuru; geçmiş, şimdi ve gelecek olarak yer alır.</p> <p>İnsanların ruh haline ve karakterine göre geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair tavırları vardır.</p> <p>Bazı kişiler geçmişte yaşar. Geçmişi cennet gibi görenler “Geçmişte ahlak vardı, komşuluk vardı, büyüklere saygı vardı, insanlık vardı. Şimdi her şey bozuldu. “Ahir zamanda altının tuncu kaldı insanın piçi kaldı.” Biz büyüdük kirlendi dünya” gibi geçmişi cennet olarak görenler var.</p> <p>Bazı kişiler geçmişi cehennem olarak görür. “Biz ne acılar çektik. Geçmişte yoksulluk vardı. Yamalıklı elbiseler giyerdik. Kış gelirdi soğuktan donardık. Bir gün görmedik, Şimdiki nesil yediği önde yemediği arkasında, yoksulluk nedir bilmiyorlar. Şimdi rahatlık var. Artık ne kışın soğuğu donduruyor ne yazın sıcağı kavuruyor. Doğalgaz çıktı klima çıktı. Şimdikiler elini sıcak sudan soğuk suya vurmuyor.”</p> <p>Bazı kişiler şimdi de yaşar. Ne geçmişin üzüntüsü ne gelecek kaygısı. “Anda yaşayın” derler. “İçinizdeki çocuğu açığa çıkarın” Yani geçmişi ve geleceği düşünmeyin, çocuk gibi olun derler. Hayatın tadını çıkar. Yarının garantisi yok dün de geçmiş zaten. “Bas bas paraları Leyla’ya bir daha mı geleceğin dünyaya” derler. Hayata haz ve zevk yönünden bakarlar geçmişi düşünmeyerek.</p> <p>Bazıları şimdi de yaşar ama hayatı boş, saçma görerek, “ne yapsan boş, sonu ölüm, anlamsız bir dünya” diyerek nihilist yaklaşırlar. Adeta rüzgârın önündeki kuru yaprak gibi kendilerini çaresiz hisseder.</p> <p>Bazıları geleceğe odaklanır gelecekte yaşar. Hep bir beklentileri vardır. Şef olacak, müdür olacak, genel müdür olacak, ev sahibi olacak, servet sahibi olacak. Hep kariyer servet peşinde koşarlar. Selamını, kelamını, hayatın anlamını ona göre ayarlar. Bugünü yaşayamaz, evini ve dostlarını ihmal eder. Görünüşte makam sahibidir ama yaşadığı anın hazzını hiç hissedemez.</p> <p>Bazıları din merkezlidir. “Bu dünya öbür dünya için bir yatırım yeridir. Bu dünyada bir oyalanma yeridir geçicidir esas olan öbür dünyadır. Bu dünyanın lezzetleri aldatıcıdır. Sadece numunedir, asılları öbür dünyadadır. Dünyaya bağlanmak ahmaklıktır. Çünkü ebedi bir mutluluğu geçici ve aldatıcı lezzetlere kurban etmektir. Bu nedenle bu dünyada öbür dünya için ne kadar yatırım yaparsan o kadar karlı çıkarsın.” gibi düşünceler sahiptirler.</p> <p>Zimbardo her ne kadar böyle kategorize etmişse de hayatın çizgileri bu kadar net ve kesin değildir. İnsanda hafıza vardır. Onun için geçmişi hafızasında taşır. İnsanda muhayyile gücü vardır. İnsan geleceği hayal eder. İnsan akıl ve duyularıyla bulunduğu anda da yaşar. Yani insanda geçmiş şimdi ve gelecek vardır ve bunlar kesin bir şekilde bölünemez.</p> <p>Kanımca insan geçmişteki kötü yaşanmışlıklardan ders çıkarmalı aynı hataları bir daha yapmamalı. Kötü deneyimler travmatik bir takıntıya dönüşmemelidir. Şimdimize ve geleceğimize gölge olmamalıdır. Yaşadığımız güzel anlar ise bizim özgüvenimizi ve ruhsal enerjimizi beslemelidir.</p> <p>Şimdi de yaşayalım ama bu geçmişi yok sayarak geleceği hiç düşünmeyerek olmaz. Ancak hayvanlar öyle yaşar. Hayvanların geçmişten gelen üzüntü ve sevinçleri, geleceğe dair hayalleri ve endişeleri yoktur. Zamanın içinde içgüdüsel ve biyolojik olarak varlıklarını sürdürürler. Ancak burada bir denge olmalı. Kişi yaşadığı anı hiç hissetmeyip geçmişin üzüntüsünde ve geleceğin endişesinde yaşarsa bu da normal değildir. Düğüne gidince oynayacaktır, cenazeye gidince ağlayacaktır. Ama bunu bir insan gibi yapacaktır, bir hayvan gibi değil.</p> <p>Gelecekte yaşayanlar bugünü unuturlar, dostlarını ailelerini ihmal ederler. Yaşamadan yaşlanırlar. Belki servetleri olur, makamları olur ama zamanında yaşanmış bir hayatları olmaz. Hani bir düşünürün sözü var. “Hayat beş topu havaya atıp onları yere düşürmeden oynama sanatıdır. Beş top: İş, aile, sağlık, dostlar ve değerler. Bunlardan sadece iş, lastik top gibidir. Düşürürsen tekrar yakalarsın. Diğerleri kristal kadeh gibidir. Bir düşürdün mü bir daha telafisi yoktur” Gelecekte yaşayanlar, iş için diğer topları yere düşürenlerdir. Elbette insan gelecekle ilgili plan yapacaktır. Ancak şimdiyi tümden yok sayarak değil. Çünkü elimizde sadece gerçekte var olan şimdidir. Şimdiyi yaşamazsanız daha sonra onu asla yaşayamazsınız. Hayat ödül ve bedel üzerinde kurulan bir dengedir. Ödül olarak aldığımız şeye ne kadar bedel ödediğimize bakmalıyız. Eğer bu bedel, telafisi mümkün olmayan bedeller ise ödülün bir anlamı kalmayacaktır.</p> <p style="margin-bottom:11px; text-align:justify">&nbsp;</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/durdu-gunes" lang="" about="/yazarlar/durdu-gunes" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Durdu Güneş</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Cu, 11/12/2021 - 08:15</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1227&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="RV9gNPuKbhv3gZXRGSV5oJ3VwXoeomJ1cQ2BesGLA5s"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 12 Nov 2021 05:15:42 +0000 Durdu Güneş 1227 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/zaman-algimiz-ve-zaman-paradoksu#comments Neye Hasret Olduğumuzdan Emin miyiz? https://www.fikircografyasi.com/makale/neye-hasret-oldugumuzdan-emin-miyiz <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Neye Hasret Olduğumuzdan Emin miyiz?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>...</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/salih-cenap-baydar" lang="" about="/yazarlar/salih-cenap-baydar" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Salih Cenap Baydar</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Per, 11/11/2021 - 09:48</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> <li><a href="/tarih" hreflang="tr">TARİH</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1226&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="5bbvDq74gYMlIcQRHUNxdxAyGhq4WBiJEVuLJ7eeAt8"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 11 Nov 2021 06:48:18 +0000 Salih Cenap Baydar 1226 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/neye-hasret-oldugumuzdan-emin-miyiz#comments İslam Ekonomisinde İçsel Perspektif https://www.fikircografyasi.com/makale/islam-ekonomisinde-icsel-perspektif <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">İslam Ekonomisinde İçsel Perspektif</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 8px;">&nbsp;</p> <p class="text-align-justify">Bencillik de diğergamlık da insandaki fıtri hisler arasında yer alır. Dışa yansımaları da nasıl yönetildiğine ya da yönlendirildiğine bağlıdır. Daha açıkçası insandaki iyi ya da kötü yanların ortaya çıkışı sizin onu ya da onun sizi yönetmesine göre değişir. Kapitalizmin birincisini (bencillik), İslam ekonomisinin de ikincisini (diğergamlık) esas almış olması da konu ile ilgili ipuçlarıdır. Nitekim İslam bencilliği hiçbir şekilde onaylamazken, diğergamlığı teşvik eden müesseselere sahiptir. Pür haliyle kapitalizm diğergamlık müessesesi ile herhangi bir şekilde ilgilenmez ve makbul saymazken, bencilliği ekonomide amaç kabul edilen refah artışının merkezine koyar. Kapitalizmin bu pür ve ilk hali; sosyal devlet uygulamalarıyla nisbi olarak yumuşatılmışken, sonraki süreçte insancıl kapitalizm, altruizm (hayırseverlik) gibi henüz kurumsallaşmayan yaklaşımlarla da geliştirilmeye çalışılmıştır. Ekonomik ilişkileri de ilgilendiren ve esasen birey merkezli gelişen ‘empati’ de bu yaklaşımla bağdaşmaz.</p> <p class="text-align-justify">Oysa içsel teşvikle bu kurumları hayata geçirmesi İslam ekonomisinin ayırt edici yanını oluşturur. Zira kapitalist sistemin kurumsallaşma adına kamusal zorlama (vergi) ile yerine getirmeye çalıştığı bu ihtiyaç, İslam hukuku bakımından birinci basamakta (zekât ile şer’i ve örfi vergilerle) zorunlu ve kamusal ise de, zenginlerin ellerindekini toplum yararına yönlendirmesi bakımından teşvik edici bir çok müesseseye sahiptir. İslam toplumundaki vakıf müessesesinin ana doğuş sebeplerinden birisi budur mesela... Nitekim Osmanlı’da birçok kamu hizmeti bu şekilde finanse edilmiştir.</p> <p class="text-align-justify">Doğal olarak bu görev çoğu zaman ‘zekât’ sınırını aşan bir ilişki biçimidir. Bir başka deyişle zorunlu (farz) olan zekâtın verilmiş olması müslümanı sorumluluktan kurtarmaz. Zekâtı vermemek helal-haramla bağlantılıdır elbette… Daha fazlası da ‘hesabını’ vermekle, yani sorumlulukla ilgilidir. İlkedir zira; ‘haramın azabı, helalin hesabı vardır.’ İslam hukukunda maslahat kavramı da bunun için gelişmiştir. (Maslahat; İslam’ın getirdiği hükümlerin nihai amacının yararlı sonuçların elde edilmesi ve zararlı olanların giderilmesini ifade eder).</p> <p class="text-align-justify">Bu bir medeniyettir ve daha çok da toplumsal dayanışma gibi insanın soyut yanına ilişkindir. İslam medeniyeti, İslam’ın bir din olması hasebiyle, insanı sadece maddi ihtiyaçlardan ibaret görmez. İhtiyaçlar sadece bireysel de değildir. Bugün yaşanan kişisel, sosyal, ekonomik, hatta savaşa varan devletler arası sorunların temel nedeninin; bireysel çıkar merkezli ve metafizikten uzak yaşam olan sekülerizm, insanı sadece fiziksel ihtiyaçlarla sınırlandıran materyalizm ve güçlünün ayakta kalacağı varsayımından hareket eden sosyal darwinizm olduğu Batıda da kabul görmeye başlamıştır. Sadaka taşlarına konan paranın hiç eksilmemesini düşünsenize… Birçok kişinin elini sadaka taşına attığı halde bir türlü bitmediğini, zira elini atanlardan bazılarının para alır gibi yaptığı halde aslında oraya para bıraktığını, ihtiyacı olanın da ihtiyacından fazlasını almadığını gözlemleyen batılı gezgin durumu kendi penceresinden izah edebilir mi… Kapitalist, seküler, materyalist ve darvinist bir insan modelinde böyle bir müessesenin hiç bir şekilde karşılık bulamaz.</p> <p class="text-align-justify">İslam ekonomisinin birincil hareket noktası (aksiyomu) ‘tevhid’tir. Tevhid, malum olduğu üzere İslam dininin en temel kavramıdır. Bütün müesseseler bu kavram üzerine bina edilmiştir zira… Yaygın olarak bilinenin aksine de; sadece Allah’ın tekliğine değil, O’nun (cc) her hususta ‘tek otorite’ olduğuna refere eder. Bu anlamda ‘kendi işine karıştırmayan’ seküler insan ya da laik devlet düşüncesi ile bağdaşmaz. Zira bu (seküler-laik) düşünce hiçbir şekilde “tanrısal” sınırlamayı kabul etmez. Kavram makasıd-ı şeria’nın da birincil ve vazgeçilmez ön şartıdır. (Makasıd-ı Şeria; İslam Hukukunun temel gayeleridir. Genel olarak; hayat (can), nesil (nesep, ırz), akıl, mal ve dinin korunması şeklinde özetlenebilir). Bu aksiyomdan hareket eden insanın-müslümanın referans kaynakları (Kur’an ve Sünnet) pas geçmesi gibi bir seçenek yoktur. Söz konusu bu referans kaynaklar insana, topluma dönük sorumluluklar yüklemektedir.</p> <p class="text-align-justify">Malum olduğu üzere, kapitalist ekonomide kaynakların ‘kıt’ olduğu varsayımından hareket edilir. Kaynakların kıt olduğu tartışmalı bir konudur ama kapitalist insan modelinin bu kaynakları hor ve dengesiz kullandığı da bir o kadar tartışmasızdır. Zira bu kaynaklar kapitalist iktisadın mantığına uygun bir şekilde hem uluslararası hem de ulusal bakımdan güçlünün elindedir. Uluslararası paylaşımın ne kadar adaletsiz olduğu genel olarak bilinir de milli düzeyde bu paylaşımın, özellikle de gelişmiş ülkelerde sorunsuz bir şekilde işlediği düşünülür. Oysa bu ülkelerde sermaye kesimi ile çalışan kesim arasında uçurum denecek kadar gelir farklılıkları vardır. Avrupa’da sosyal devletin nisbi olarak dengelediği bu durum, özellikle de Amerika’da fevkalade belirgin bir toplumsal sorundur.</p> <p class="text-align-justify">Aslında ilahi kökenli bütün dinler bu konu ile de ilgili olan değerler sistemi va’z etmiştir. Ancak yine bilinen bir gerçek olarak Batıda 16. Yüz yılda başlayan 18. Yüzyıl Fransız Devrimi ile tamamlanan sekülerleşme, din kaynaklı uygulamaları toplum hayatından çıkarmayı başarmıştır. Bizde ise benzer bir süreç 19. yüzyılda başlamış, 20. yüzyılda ise hayata geçirilmiştir. Önemli bir fark şu ki; Batıda toplumsal tabanlı olan bu talepler, Müslüman beldelerde dış odaklı ve dayatma şeklinde tezahür etmiştir. Oysa şu insani ve islami duygulardan hiç birisinin bir karşılığı ve açıklaması beşeri sistemlerde yoktur; mülkün gerçek sahibinin Allah, dolayısıyla bize emanet olduğu, (maddi manevi ama dünyevi bir karşılık beklemeksizin yapılan) hayırseverlik, elinde bulunanı ihtiyaç sahibi ile paylaşmak, kanaat, sabır, şükür, diğergamlık, i'sar (kendi ihtiyacından ziyade başkasının ihtiyacını önceliğe almak), zekat, sadaka, insan modelinin bireysel değil toplumsal çıkar odaklı olması, insanı (soyut anlamda) merkeze alma, (kendisinin dahi olsa israf olması hasebiyle) sınırlı ekonomik özgürlük, insanı sömüren ve toplum düzenini bozan karaborsacılığın ve faizin olmadığı bir ekonomik düzen... Ve daha fazlası…</p> <p class="text-align-justify">Günümüzde (laisizmle birlikte) oluşturulan algının tersine din (en azından İslam) sadece vicdani ve bireysel değil, toplumsal ve siyasi otorite bağlamında da hükümler ihtiva eder. İslam’ın üç temel ayağından birisi olan muamelat (diğer ikisi itikat ve ibadettir) toplumsal sorumluluk ahlakına sahip olmayı ve (mesela zekâtın toplanıp dağıtılması ve bir takım cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından) siyasi otoriteyi de bağlayan hükümler içerir. Birkaç yüzyıl önce batıda alan hakimiyeti kazanan seküler ve kapitalist düşünce toplumsal değer oluşturan bu kurumları kitlelerin gözünde itibarsızlaştırmıştır. Oysa Peygamberler geldikleri toplumlarda sadece bireysel değil, sosyo-ekonomik ve siyasi reform hatta devrim yapmışlardır. Efendimiz zamanında bunun iki temel ekonomik ayağı, o günlerde yaygınlıkla uygulanan faizin kesin bir şekilde devlet gücü de kullanılarak kaldırılması ve yine devlet gücü de kullanılarak zekât müessesesinin yerleştirilmesidir. İkili ticarette (ihtikar-karaborsa yasağı ya da narh-fiyat düzenlemeleri ya da maslahat-kamu yararı gibi) getirdiği esaslar da vardır. Bu uygulamalar siyasi otorite vasıtasıyla ve gerektiğinde kamusal güç (kolluk güçleri) kullanılarak işlevselleştirilmiştir.</p> <p class="text-align-justify">Bugünkü çağdaş devlet, verginin toplum adına devletin hakkı olduğu kabulünden hareketle, kapitalist sistemde aslında fevkalade önemsenen bireysel özgürlükleri göz ardı ederek mal varlıklarının bir kısmına, onların isteği dışında ve zorla el koymaktadır. Kamu yararı olduğunda bireysel mülkiyete dokunulması ya da olağanüstü zamanlarda kişisel özgürlüklerin yine toplum lehine ve geçici olarak askıya alınması da böyledir. Buna elbette bir tür bedeni vergi olan zorunlu askerliği de ekleyebiliriz. İslam hukuku ya da ekonomisinde zekât da öyle değil midir... Zira zekât kişinin kendi emek ve sermayesiyle kazandığı mal varlığı ya da kazanç üzerinden (ilgili ayet gereği) fakirlerin, miskinlerin… hakkı kabul edilir ve (esasen) devlet gücü kullanılmak suretiyle toplanır. Bu da göstermektedir ki; bugün verilen imajın tersine; müslümanların islami değerleri sadece bireysel olarak yaşamak değil; aynı zamanda bu değerleri yayma ve toplum refahına sunma sorumluluğu vardır.</p> <p class="text-align-justify">Şüphesiz insan ihtiyaçları fizyolojik ihtiyaçlarla sınırlı değildir. Ancak (kapitalist) ekonomi bu ihtiyaçların giderilmesine odaklanmıştır. Oysa psikolojik, sosyal ve ahlaki bakımdan da insanın giderilmesi gereken ihtiyaçları vardır. Tatmin duygusunun fizyolojiye indirgenmesi insanı hatta devletleri zaman içerisinde canavara dönüştürmektedir. İnsan insanın kurdudur felsefesi de bununla ilgilidir.</p> <p class="text-align-justify">Mevcut ekonomi anlayışı değerler dizisini nötrleştirmektedir. Bir başka deyişle ekonomik ilişkiler çıkara dayalı olduğundan değerlerin toplumsal ilişkide bir karşılığı yoktur. İşçi olarak çalışan insan bile bir maliyet, bir sarf malzemesidir. Devlet bu yüzden vergi toplayarak, o da sadece toplumun fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalmaktadır. Oysa İslam ekonomisinde birçok müessese kişiye topluma dönük çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Hiç şüphesiz toplumsal ilişkilerin bu denli kompleks olduğu ve kamusal harcamaların olağanüstü arttığı günümüz koşullarında bu müesseseler güncellenebilir ve toplumsal ihtiyaçların güçlü bir aracı haline getirilebilir.</p> <p style="margin-bottom:8px; text-align:justify">&nbsp;</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/kamil-gungor" lang="" about="/yazarlar/kamil-gungor" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Kamil Güngör</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Pt, 11/08/2021 - 17:19</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1225&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="kBuIkBAJuzplwZj1y51rMWjpcU5th1DbEZWZj9L08Ig"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 08 Nov 2021 14:19:01 +0000 Kamil Güngör 1225 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/islam-ekonomisinde-icsel-perspektif#comments Squid Game Ne Diyor? https://www.fikircografyasi.com/makale/squid-game-ne-diyor <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Squid Game Ne Diyor?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><div class="align-left" data-quickedit-entity-id="media/1072"> <div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/fcd8/files/styles/large/public/2021-11/squid-game-logo.png?itok=mTaq5NdZ" width="480" height="257" alt="" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-large" /> </div> </div> </div> <p class="text-align-justify" style="margin-bottom:11px">Son günlerin popüler dizisi Squid Game yani Kalamar Oyunu gençler üzerindeki olumsuz etkisiyle gündeme geldi. Güney Kore dizisi olan bu seri, çocuk oyunu oynayarak para kazanmayı düşleyen bir takım insanları konu ediniyor. Çocuk oyunu olması oyunun masumiyetini göstermiyor, sanki-kolaylığını gösteriyor. Dizide oyunda başarılı olamayanlar “ölüyor”. Aslında bu anlamdaki “ölmek” kelimesi Türkçede de vardır, ama bu “oyunda ölmek”, yani “oyundan çıkmak” anlamına gelir. Dizi bu deyişi fazla ciddiye alıyor ve yenilenler “gerçekten ölüyor”.</p> <p class="text-align-justify">Belki de dizinin bu kadar popüler olmasının ardında, bu “gerçekten-ölmek” vardır. Bu durumda dizinin etkisinde insanların içinde yaşadıkları dünyadan hoşnut olmamaları, heyecan aramaları, kazananlara veya parası olanlara karşı duydukları gıpta ve bunun bir yansıması olarak para için her şeyi yapabilmeleri gibi faktörler aranabilir. Akılda tutulması gereken ise, bu olumsuz etkilenmenin daha önce de (Mavi Balina gibi) bazı oyunlarla ilgili olarak ortaya çıkmasıdır. Yani insanlar etkilenmeye hazır halde bekliyorlar, gibi görünmektedir.</p> <div class="align-right" data-quickedit-entity-id="media/1069"> <div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/fcd8/files/styles/large/public/2021-11/resim_2021-11-05_104729.png?itok=2c1Y6gbn" width="480" height="303" alt="" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-large" /> </div> </div> </div> <p class="text-align-justify">Dizi aslında yaşamla ilgili önemli mesajlar veriyor. Dizide kahraman insani özelliklerini muhafaza etmeye çalışıyor ve bu da özellikle vurgulanıyor. Bir anlamda “iyiler her zaman kazanır” düşüncesini destekleyen bir dizi ile karşı karşıyayız. İnsanların aynı durumda farklı yollar ve seçenekler kullanabilmelerini göstermesi yanında, kahramanın ısrarla iyi olmaya çalışması önemli bir mesaj aslında. Her ne kadar insanlar bunlardan değil, ölen insanlardan daha çok etkilenseler de, bunlar hiç te fena mesajlar değil. Dizide birçok kişinin bulunması, oyunlardaki durumlar karşısında da seçenekleri artırıyor. Bu da farklı seçenekleri dikkate alma konusunda güzel bir örnek oluşturuyor.</p> <p class="text-align-justify">Dizideki kişilerin hemen hemen hepsi de gündelik hayatta gördüğümüz, karşılaştığımız insanlar. Dizi bunların her birinin bakış açılarını sorguluyor, sorgulatıyor. Her ne kadar kahramanla özdeşleşme sonucunda diğerlerinin görüşlerini genelde kötü bulma eğilimi taşısak da, diğerleri kendilerini iyi ifade ediyorlar ve açıklamalar bize tutarsız veya mantıksız gelmiyor. Onların açısından bakıldığında, gayet mantıklı açıklamalar. Zaten öyle bir ortama giren bir kişinin düşünebileceği şeyler. Bu ise mesela genelde Türk filmlerinin başaramadığı bir şey. Türk filmlerinde “kötüler kötüdür”. Dizide ise neredeyse hiç kötü insan yok. Bütün kahramanlar yaptıklarını iyi niyetle, mantıklı bir şekilde yapıyorlar.</p> <p class="text-align-justify">Söz gelimi, uç örnek olan bilya oyununda oyuncular eş olarak sevdikleri insanları seçerken, onlarla rakip olacaklarını görünce ciddi bir ahlaki ikileme düşüyorlar. Benzer bir ikilemi halat çekme yarışı öncesinde grup oluştururken de yaşıyorlar, ama bu kez daha şiddetlisi ile karşı karşıya kalıyorlar. Bazen birbirlerini yenmeye çalışarak, bazen de karşıdakinin yenilmesine de razı olmayarak ahlaki ikilemi çeşitli şekillerde çözmeye çalışan insanlarla karşı karşıya kalıyoruz.</p> <div class="align-left" data-quickedit-entity-id="media/1070"> <div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/fcd8/files/styles/large/public/2021-11/resim_2021-11-05_104755.png?itok=2BtWXrlQ" width="480" height="288" alt="" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-large" /> </div> </div> </div> <p class="text-align-justify">Dizinin aslında vermek istediği mesaj da burada yatıyor. Mekan olarak kullanılan birçok merdivenin farklı şekillerde yer aldığı manzara Hollandalı ressam Maurits Cornelis Escher’in meşhur resmini gösteriyor. Escher bu resimde (ve tabii diğer resimlerinin serencamı da göz önünde tutularak) herkesin kendine göre bir dünyada yaşadığını anlatıyor. Resimde herkes kendi fiziksel zeminine göre hareket ediyor. Bu zemin bir diğerine göre aykırı, başka birine göre ters, başka birine göre saçma olabiliyor. Ama kendi başına ele alındığında herkes kendi fizik kurallarına uyuyor; gayet düzgün ve mantıklı duruşlar sergiliyorlar. Sorun resmin bütününde ortaya çıkıyor. Herkes kendi dünyası içinde kalmaya devam ettiğinde resim mantıksızlaşıyor, “bütünlük” kalmıyor. Bu şekilde kendi dünyasında yaşayan insanlar birbirleriyle ilişki kurmadıkları ve birbirlerine saldırmadıkları sürece sorun yok, ama bir arada yaşamaya karar verdiklerinde bir araya gelemiyorlar. Resmin adı da Görelilik zaten. “Herkes kendine göre haklı” düşüncesini temsil ediyor.</p> <p class="text-align-justify">Bütünlük teması dizide son oyundan önceki yemek sahnesinde vurgulanıyor. Daire içindeki üçgen bütünlüğe işaret ediyor. Yuvarlak bir dünyada yerleşmiş bir üçlü. Tabii ki bu üçlünün teslisle ilişkisi çok kolay kurulabiliyor. Ayrıca zaten o sahnedeki kişilerden birinin kadın olması da bunu destekliyor. Sembol bütünlük anlamına gelmesine rağmen, bu sahneden sonra insanlar birbirlerinden daha da ayrılıyorlar. Önce kadın öldürülüyor, ardından kahraman kalamar oyununda mahalleden “abi” olarak gördüğü kişi tarafından neredeyse öldürülecek hale geliyor. Bu sembolün gösterimleri üzerinden daha başka yorumlar yapılabilirse de (örneğin sembolün hangi köşe veya kenardan gösterildiği), temelde bütünlük sembolü olması yeterli. Sonuçta insanlar bütünlüğü sağlamayı başaramıyorlar. Sembolde önemli yer tutan üçgen, yani sahnedeki üçgen yemek masası Judy Chicago’nun ”Akşam Yemeği Partisi” adlı eserine atıfta bulunuyor. Kadınların sanata katkılarını öne çıkaran bir çalışma bu. Ama yemekte kadın yarışmacı yemeğini bile yiyemiyor.</p> <p class="text-align-justify">Dizinin son bölümünde seyirciyi şaşırtan bir durumla karşı karşıya bırakmak da diziyi ilginç hale getirmeye devam ediyor. İlk bölümde kendisi başarmaya çalışırken, daha sonra gruplaşmaya, takım kurmaya, eşleşmeye kadar giden süreç bütünleşmeyi sağlayamadığında arkadaşlarla düşman olmaya yol açabiliyor. Dizi son noktada iyimser olmayı hala sürdürüyor. Gerek son oyunda kahramanın oyunu kazanabilecekken kazanmayı reddetmesi ve arkadaşlığı seçmesi, gerekse donmak üzere olan adamı polisin gelip kurtarması, biraz da Asyalı ruhuyla, her şeyin daha iyiye gideceğine olan umudun sürmesi gerektiğine işaret ediyor.</p> <div class="align-right" data-quickedit-entity-id="media/1071"> <div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/fcd8/files/styles/large/public/2021-11/resim_2021-11-05_104816.png?itok=0ONlBUSZ" width="480" height="459" alt="" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-large" /> </div> </div> </div> <p class="text-align-justify">Dizi yeni sezonlarla ilgili açık kapılar bırakarak sezon finali yapıyor. Kahramanın yeniden oyuna girme ve yeni gruplarla oynaması, oyunu bozmaya çalışma ihtimali, görevlilerin nasıl görevlendirildikleri, üst-yöneticinin üst-yönetici oluş süreci gibi birçok ihtimal önümüzde duruyor.</p> <p class="text-align-justify">İşin anlaşılmaz tarafı ise, kazandığı paraya elini bile sürmeyen bir kahramanın, izleyiciler tarafından kolay yoldan para kazanma seçeneğini seçmiş biri gibi görülmesi. Dizinin cazip gelmesinin nedenlerinden biri de (kazanan için tabii ki) böyle bir yolla para kazanma seçeneği olabileceğini düşündürmesi. Kahraman buna karşı her türlü çabayı gösteriyor olsa da, izleyiciler dikkatlerini kazanılacak paraya yöneltiyorlar.</p> <p class="text-align-justify">Tüm bu olumlu mesajlar şiddet içeren bir yapı içinde verildiğinde, seyircilerin çoğu bu olumlu mesajları görmek yerine ölen veya öldürmeye çalışan kişilere yoğunlaşıp heyecan yaşıyorlar. Bu da insanın hangisinden daha çok etkilendiğini gösteriyor: umut mu, ölüm mü? İnsan ölümden daha çok etkileniyor doğal olarak.</p> <p class="text-align-justify">Kısacası, Squid Game alışılmış ve sıradan bir konuyu (daha önceki benzer film veya diziler -örneğin Açlık Oyunları serisi- hatırlanabilir) ele alıp ustalıkla popüler bir diziye dönüştürüyor. Oyuncular genel olarak çok başarılı. Dizide verilen mesajlar da anlamlı. Ama sonuç hiç te beklenilen gibi değil. İnsanlar olumlu uyarıcılardan çok olumsuz uyarıcılardan etkilenirler. Cesare Pavese’nin bir sözü geliyor aklıma: “İnsan en çok yediği dayaktan etkilendiği ve cezalandırıldığı davranışları unutmadığı halde, niye eğitimcilerin ısrarla cezaya karşı olduklarını anlamıyorum” diyordu Pavese. Dizideki gibi, eğitimciler hala cezaya karşıdır ve ceza yerine olumlu örnek ve pekiştirmelerden ümidi kesmezler.  </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="Kullanıcı profilini görüntüle." href="/yazarlar/hasan-bacanli" lang="" about="/yazarlar/hasan-bacanli" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Hasan Bacanlı</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Cu, 11/05/2021 - 09:00</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix"> <ul class='links field__items'> <li><a href="/dusunce" hreflang="tr">DÜŞÜNCE</a></li> <li><a href="/kategori/sinema" hreflang="tr">SİNEMA</a></li> </ul> </div> <section class="field field--name-comment-node-makale field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2 class='title comment-form__title'>Yeni yorum ekle</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1224&amp;2=comment_node_makale&amp;3=comment_node_makale" token="lkA_JukyUgrcgFIpvHTYOzeDKMFxZcQhxQasXmtqs5k"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 05 Nov 2021 06:00:10 +0000 Hasan Bacanlı 1224 at https://www.fikircografyasi.com https://www.fikircografyasi.com/makale/squid-game-ne-diyor#comments